Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku anticipiranih naredbi

NN 19/2021 (24.2.2021.), Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku anticipiranih naredbi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

432

Na temelju članka 280. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15., 98/19. i 47/20.), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I SPISA PREDMETA OSOBA POD SKRBNIŠTVOM, NAČINU POPISA I OPISA NJIHOVE IMOVINE, PODNOŠENJU IZVJEŠĆA I POLAGANJU RAČUNA SKRBNIKA TE SADRŽAJU I OBLIKU ANTICIPIRANIH NAREDBI

I. UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, način popisa i opisa njihove imovine, podnošenje izvješća i polaganje računa skrbnika te sadržaj i oblik anticipiranih naredbi.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. OČEVIDNICI OSOBA POD SKRBNIŠTVOM

Očevidnici osoba pod skrbništvom

Članak 2.

Očevidnici osoba pod skrbništvom se vode kao:

1. Registar osoba pod skrbništvom,

2. Registar osoba pod posebnim skrbništvom.

Uvid u očevidnike osoba pod skrbništvom

Članak 3.

(1) Očevidnike iz članka 2. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: očevidnici) vode centri za socijalnu skrb u elektronskom obliku, u programu u vlasništvu ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Centri za socijalnu skrb i Ministarstvo imaju uvid u očevidnike.

Unos podataka u očevidnike

Članak 4.

(1) U očevidnike podatke unose stručni radnici koji obavljaju pravne poslove skrbništva u nadležnom centru za socijalnu skrb.

(2) U očevidnike se podaci unose na temelju odgovarajućih isprava i drugih dokumenata, po primitku, bez odgode.

(3) Prvi upis podataka o imovini osobe pod skrbništvom (dalje u tekstu: štićenik) u Registar osoba pod skrbništvom vrši se odmah po popisu i opisu imovine štićenika, a kasnije onim redom kojim se imovina povećava ili umanjuje.

(4) Svake godine, najkasnije do 28. veljače i 31. kolovoza, centar za socijalnu skrb dužan je uskladiti podatke o imovini štićenika u Registru osoba pod skrbništvom s dijelom izvješća skrbnika koji se odnosi na upravljanje imovinom štićenika u proteklom razdoblju te po potrebi poduzimati odgovarajuće mjere.

(5) Ako je za skrbnika imenovana osoba koja je štićenika dužna uzdržavati, centar za socijalnu skrb dužan je provesti usklađivanje iz stavka 4. ovoga članka svake godine, najkasnije do 28. veljače, te po potrebi poduzimati odgovarajuće mjere.

(6) Posljednji upis podataka o imovini štićenika u Registar osoba pod skrbništvom vrši se po prestanku skrbništva i predaji imovine osobi nad kojom je prestalo skrbništvo ili njenom roditelju ili posvojitelju.

Čuvanje očevidnika

Članak 5.

(1) Očevidnici su javna arhivska i registraturna gradiva trajne vrijednosti, ne smiju se zlorabiti i moraju se čuvati od uništenja ili gubitka podataka.

(2) Svi podaci o osobama pod skrbništvom čuvaju se trajno i svi upisi u očevidnicima ostaju trajno zabilježeni.

(3) Očevidnici moraju imati sigurnosnu kopiju koja je osigurana na odgovarajući način.

(4) Na vođenje očevidnika na odgovarajući način se primjenjuje pravilnik koji uređuje način vođenja evidencije centara za socijalnu skrb.

Potvrda

Članak 6.

Potvrde o podacima i činjenicama upisanim u očevidnike izdaju se na zahtjev zainteresiranih osoba.

Registar osoba pod skrbništvom

Članak 7.

Registar osoba pod skrbništvom vodi se za djecu pod skrbništvom i za osobe lišene poslovne sposobnosti pod skrbništvom, a u njega se upisuju:

1. broj temeljnog skrbničkog predmeta,

2. podaci o štićeniku: osobno ime, osobni identifikacijski broj, ime roditelja, datum rođenja (dan, mjesec i godina), mjesto rođenja, prebivalište, boravište, kontakt podaci (adresa elektroničke pošte, broj telefona),

3. razlog stavljanja pod skrbništvo (pretpostavke za imenovanje skrbnika djetetu ili lišenje poslovne sposobnosti punoljetne osobe (sadržaj lišenja poslovne sposobnosti punoljetnog štićenika)),

4. naziv tijela koje je donijelo rješenje o stavljanju pod skrbništvo, brojčana oznaka, datum izvršnosti i datum pravomoćnosti rješenja o stavljanju pod skrbništvo,

5. podaci o obveznicima uzdržavanja štićenika: osobno ime, osobni identifikacijski broj, ime roditelja, datum rođenja (dan, mjesec i godina), mjesto rođenja, prebivalište, boravište, kontakt podaci (adresa elektroničke pošte, broj telefona),

6. podaci o skrbniku:

– u slučaju da skrbnik nije zaposlenik centra za socijalnu skrb: osobno ime, osobni identifikacijski broj, ime roditelja, datum rođenja (dan, mjesec i godina), mjesto rođenja, prebivalište, boravište, kontakt podaci (adresa elektroničke pošte, broj telefona),

– u slučaju da je skrbnik zaposlenik centra za socijalnu skrb: osobno ime skrbnika, naziv i sjedište centra za socijalnu skrb u kojem je zaposlen te kontakt podaci centra za socijalnu skrb u kojem je zaposlen,

7. podaci o zamjeniku skrbnika:

– u slučaju da zamjenik skrbnika nije zaposlenik centra za socijalnu skrb: osobno ime, osobni identifikacijski broj, ime roditelja, datum rođenja (dan, mjesec i godina), mjesto rođenja, prebivalište, boravište, kontakt podaci (adresa elektroničke pošte, broj telefona),

– u slučaju da je zamjenik skrbnika zaposlenik centra za socijalnu skrb: osobno ime skrbnika, naziv i sjedište centra za socijalnu skrb u kojem je zaposlen te kontakt podaci centra za socijalnu skrb u kojem je zaposlen,

8. naziv tijela koje je donijelo rješenje o imenovanju skrbnika, brojčana oznaka, datum izvršnosti i datum pravomoćnosti rješenja o imenovanju skrbnika,

9. dužnosti i prava skrbnika,

10. naziv tijela koje je donijelo rješenje o razrješenju skrbnika dužnosti, brojčana oznaka, datum izvršnosti i datum pravomoćnosti rješenja o razrješenju skrbnika dužnosti,

11. podaci o imovini štićenika:

11.1. dokument na osnovi kojega se obavlja upis (zapisnik o popisu i opisu imovine, kupoprodajni ugovor, rješenje o prethodnom odobrenju za poduzimanje poslova koji prelaze poslove redovitog upravljanja štićenikovom imovinom, izvješće skrbnika i slično),

11.2. datum upisa (dan, mjesec i godina),

11.3. opis imovine:

11.3.1. nekretnine (na dan popisa i opisa, otuđenja ili opterećenja, stanje),

11.3.2. pokretnine (na dan popisa i opisa, otuđenja ili opterećenja, stanje),

11.3.3. novčana sredstva (broj štedne knjižnice (kunske, deviz­ne), broj računa, naziv tijela koje je izdalo ispravu, primitak, izdatak i stanje),

11.3.4. novčane tražbine (podaci o dužniku, iznos potraživanja, podaci o vjerovniku, iznos dugovanja),

11.3.5. vrijednosni papiri (mjesto pologa, osoba (pravna ili fizička) kod koje se vrijednosni papiri nalaze na čuvanju, primitak, izdatak i stanje izraženo u kunama),

11.3.6. dragocjenosti (mjesto pologa, primitak, izdatak, stanje),

11.3.7. druga imovina (mjesto pologa, primitak, izdatak, stanje),

11.3.8. podaci o osobi kojoj je imovina predana na upravljanje (osobno ime, osobni identifikacijski broj, prebivalište i boravište) i datum (dan, mjesec i godina) kada je imovina predana na upravljanje,

12. podaci o redovnim novčanim primicima štićenika (plaća, mirovina, naknade ostvarene po posebnim propisima i sl.),

13. naziv tijela koje je donijelo rješenje o prestanku skrbništva, brojčana oznaka, datum izvršnosti i datum pravomoćnosti rješenja o prestanku skrbništva,

14. datum i razlog prestanka skrbništva,

15. primjedbe i opažanja.

Registar osoba pod posebnim skrbništvom

Članak 8.

Registar osoba pod posebnim skrbništvom vodi se za osobe pod posebnim skrbništvom (posebno skrbništvo za dijete, posebno skrbništvo za punoljetnu osobu), a u njega se upisuju:

1. podaci o osobi pod posebnim skrbništvom: osobno ime, osobni identifikacijski broj, ime roditelja, datum rođenja (dan, mjesec i godina), mjesto rođenja, prebivalište, boravište, kontakt podaci (adresa elektroničke pošte, broj telefona),

2. vrsta posebnog skrbništva (posebno skrbništvo za dijete, posebno skrbništvo za punoljetnu osobu),

3. podaci o posebnom skrbniku:

– u slučaju da posebni skrbnik nije zaposlenik Centra za posebno skrbništvo ili centra za socijalnu skrb: osobno ime, osobni identifikacijski broj, ime roditelja, datum rođenja (dan, mjesec i godina), mjesto rođenja, prebivalište, boravište, kontakt podaci (adresa elektroničke pošte, broj telefona),

– u slučaju da je posebni skrbnik zaposlenik Centra za posebno skrbništvo ili centra za socijalnu skrb: osobno ime posebnog skrbnika, naziv i sjedište centra za socijalnu skrb u kojem je posebni skrbnik zaposlen odnosno naznaku da je zaposlenik Centra za posebno skrbništvo te kontakt podaci ustanove u kojoj je posebni skrbnik zaposlen,

4. naziv tijela koje je donijelo rješenje o imenovanju posebnog skrbnika, brojčana oznaka, datum izvršnosti i datum pravomoćnosti rješenja o imenovanju posebnog skrbnika,

5. dužnosti i ovlasti posebnog skrbnika,

6. naziv tijela koje je donijelo rješenje o prestanku posebnog skrbništva, brojčana oznaka, datum izvršnosti i datum pravomoćnosti rješenja o prestanku posebnog skrbništva,

7. datum i razlog prestanka skrbništva,

8. primjedbe i opažanja.

III. SPISI PREDMETA OSOBA POD SKRBNIŠTVOM

Spis predmeta

Članak 9.

Spisi predmeta osoba pod skrbništvom, u smislu ovoga Pravilnika, su svi upravni i neupravni spisi koji se odnose na istog štićenika.

Temeljni skrbnički predmet

Članak 10.

(1) Primjerak svakog upravnog akta kojim se odlučuje o predmetu postupka te primjerak svakog bitnog neupravnog akta iz spisa predmeta iz članka 9. ovoga Pravilnika, te primjerak izvješća i svakog bitnog dokumenta koji se odnosi na štićenika, prikupljaju se i čuvaju u temeljnom skrbničkom predmetu štićenika u posebnom omotu.

(2) Na prvoj vanjskoj stranici omota temeljnog skrbničkog predmeta upisuje se naziv centra za socijalnu skrb, broj temeljnog skrbničkog predmeta te kratak sadržaj predmeta.

(3) Broj temeljnog skrbničkog predmeta se sastoji od slova »S« iza kojega se stavlja kosa crta (/) i godina u kojoj je osoba stavljena pod skrbništvo.

(4) Temeljne skrbničke predmete vodi i čuva stručni radnik koji obavlja pravne poslove skrbništva u nadležnom centru za socijalnu skrb.

Čuvanje temeljnog skrbničkog predmeta

Članak 11.

(1) Temeljni skrbnički predmeti se nakon prestanka skrbništva slažu u posebne omote koji se označavaju punim nazivom centra za socijalnu skrb i godinom prestanka skrbništva.

(2) Omoti iz stavka 1. ovoga članka se čuvaju odvojeno od drugih temeljnih skrbničkih predmeta 15 godina.

(3) Po proteku roka iz stavka 2. ovoga članka centar za socijalnu skrb postupa sukladno svojem općem aktu o čuvanju, odabiranju i izlučivanju registraturnog gradiva, a na osnovi posebne liste utvrđene uz suglasnost nadležnog arhiva.

Oznaka spisa

Članak 12.

(1) Svi spisi koji se odnose na istog štićenika označuju se tako da se na prvoj vanjskoj stranici omota iza klasifikacijske oznake predmeta postupka stavi crtica i doda broj temeljnog skrbničkog predmeta.

(2) Akti i prilozi u spisima iz stavka 1. ovoga članka označavaju se odgovarajućom klasifikacijskom oznakom predmeta postupka i brojem temeljnog skrbničkog predmeta na način naveden u stavku 1. ovoga članka.

Uvid u vjerodostojne isprave i druge dokumente

Članak 13.

Uvid u vjerodostojne isprave i druge dokumente na osnovi kojih se vrše upisi u registar osoba pod skrbništvom dopustit će se osobi na koju se odnose upisi, članu njene uže obitelji, posvojitelju i skrbniku, a drugim osobama samo kada za to imaju neposredan i na zakonu osnovan interes.

IV. POPIS I OPIS IMOVINE OSOBA POD SKRBNIŠTVOM

Predmet popisa i opisa imovine

Članak 14.

Popis i opis imovine osoba pod skrbništvom obuhvaća nekretnine, pokretnine, novčana sredstva, novčane tražbine, vrijednosne papire, dragocjenosti i drugu imovinu.

Povjerenstvo za popis i opis imovine

Članak 15.

(1) Imovinu štićenika popisuje povjerenstvo koje imenuje centar za socijalnu skrb, u sastavu: predstavnik centra za socijalnu skrb, predstavnik nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba, skrbnik, osoba kod koje se imovina nalazi i štićenik, ako je sposoban shvatiti o čemu se radi.

(2) Radom povjerenstva rukovodi predstavnik centra za socijalnu skrb koji saziva članove iz stavka 1. ovoga članka, izvješćuje ih o mjestu i vremenu popisa i opisa imovine.

(3) Ako povjerenstvo ocijeni da ne može valjano opisati određene pokretnine zatražit će da to učini osoba odgovarajuće struke.

Zapisnik o popisu i opisu imovine

Članak 16.

(1) O popisu i opisu imovine štićenika vodi se zapisnik.

(2) U zapisnik se unosi: mjesto gdje se vrši popis i opis imovine, dan i sat kada se radnje obavljaju, imena članova povjerenstva te predmet u kojem se obavlja popis i opis imovine.

Sadržaj zapisnika o popisu i opisu imovine

Članak 17.

(1) U zapisnik o popisu i opisu imovine štićenika unose se slijedeći podaci o imovini štićenika:

1. nekretnine – pojedinačno uz naznaku: katastarske čestice, zemljišnoknjižnog uloška, katastarske općine, površine, kulture zemljišta i katastarskog prihoda,

2. pokretnine – pojedinačno uz naznaku vrste i broja komada,

3. novčana sredstva – po valuti uz naznaku broja štedne knjižice, tekućeg računa, žiro računa ili deviznog računa i banke ili drugog tijela koje je ispravu izdalo,

4. novčane tražbine – uz naznaku iznosa potraživanja odnosno dugovanja, vjerovnika odnosno dužnika i isprave o potraživanju odnosno dugovanju,

5. vrijednosni papiri – popis i opis po vrstama, broju i vrijednosti uz naznaku osobe odnosno tijela kod kojeg se nalaze na čuvanju (mjesto pologa),

6. dragocjenosti i druga imovina popisane po broju i vrstama, opisane po karakteristikama utvrđenim vizualnim opažanjem, deklaracijama i slično.

(2) Isprave koje se odnose na popisanu i opisanu imovinu naznačuju se u zapisniku, a planove, skice, crteže, fotografije i slično, ovjeravaju članovi povjerenstva.

Uručenje zapisnika o popisu i opisu imovine

Članak 18.

Zapisnik o popisu i opisu imovine štićenika sastavlja se u šest istovjetnih primjeraka, od kojih se po jedan uručuje predstavniku nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba, skrbniku, osobi kod koje se imovina nalazi i štićeniku, a dva primjerka zadržava centar za socijalnu skrb.

Odgovarajuća primjena odredbi

Članak 19.

Odredbe od članka 14. do članka 18. ovoga Pravilnika primjenjuju se na odgovarajući način kod predaje imovine na upravljanje osobi nad kojom je prestalo skrbništvo ili njenom roditelju ili posvojitelju kao i onda kada je popis i opis imovine potrebno izvršiti iz drugih opravdanih razloga.

V. IZVJEŠĆE SKRBNIKA I POLAGANJE RAČUNA

Izvješće skrbnika

Članak 20.

(1) Skrbnik je dužan svakih šest mjeseci i to najkasnije do 31. siječnja i 31. srpnja, kao i kada to zatraži centar za socijalnu skrb, podnijeti izvješće o svojem radu i o stanju štićenikove imovine za razdoblje od šest mjeseci prije podnošenja izvješća.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka se centru za socijalnu skrb podnosi u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.

Sadržaj izvješća skrbnika

Članak 21.

Izvješće skrbnika mora sadržavati:

1. osobno ime, osobni identifikacijski broj, prebivalište i boravište štićenika, vrstu skrbništva,

2. osobno ime, osobni identifikacijski broj, prebivalište i boravište skrbnika,

3. podatke o tome kako se skrbnik u izvještajnom razdoblju brinuo o osobi štićenika, njegovu zdravlju, zaštiti njegovih prava i dobrobiti, podatke o mjerama za samostalno osposobljavanje za život,

4. podatke o upravljanju i raspolaganju štićenikovom imovinom, o prihodima i rashodima štićenika i druge podatke značajne za osobu štićenika u proteklom razdoblju.

Dio izvješća skrbnika o osobi štićenika

Članak 22.

Dio izvješća skrbnika o osobi štićenika treba sadržavati podatke o tome gdje se štićenik u izvještajnom razdoblju nalazio (u svojoj obitelji, u udomiteljskoj obitelji, u ustanovi), zdravstveno stanje štićenika (ako je bolestan opis i trajanje bolesti, podatke o liječenju), čime se štićenik bavio (radio – gdje i s kakvim uspjehom, školovao, stručno osposobljavao – s kakvim uspjehom i slično), te sve drugo značajno za osobu štićenika.

Dio izvješća skrbnika o upravljanju i raspolaganju imovinom štićenika

Članak 23.

Dio izvješća skrbnika o upravljanju i raspolaganju imovinom štićenika treba sadržavati podatke: o izvorima, iznosu, popisu i opisu štićenikovih redovitih i izvanrednih prihoda, o iznosu i opisu posebno redovitih, a posebno izvanrednih rashoda kao i o svrsi za koju je imovina utrošena; podaci o imovini koja je utrošena; o broju i datumu rješenja kojim je dano odobrenje za opterećenje ili otuđenje imovine i o stanju imovine štićenika na dan podnošenja izvješća.

Dio izvješća skrbnika o obavljanju redovnih skrbničkih dužnosti te s prethodnim odobrenjem centra za socijalnu skrb

Članak 24.

Dio izvješća o radu skrbnika treba sadržavati podatke o tome što je skrbnik učinio u obavljanju redovitih skrbničkih dužnosti, kao i s prethodnim odobrenjem centra za socijalnu skrb.

Obrazac izvješća

Članak 25.

Centar za socijalnu skrb može, ovisno o vrsti skrbništva i o tome ima li osoba pod skrbništvom imovinu te drugim okolnostima, izraditi obrazac izvješća u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i uručiti ga skrbniku zajedno s uputom o popunjavanju.

VI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Službena tajna

Članak 26.

Osobni podaci prikupljeni na temelju odredaba ovoga Pravilnika su službena tajna i na njih se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

VII. SADRŽAJ I OBLIK ANTICIPIRANIH NAREDBI

Sadržaj i oblik anticipiranih naredbi

Članak 27.

(1) Anticipirana naredba propisana odredbama Obiteljskog zakona sastavlja se u obliku javnobilježničke isprave.

(2) Anticipirana naredba iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:

– podatke o davatelju naredbe (osobno ime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, prebivalište, boravište),

– izjavu kojom davatelj naredbe određuje osobu za koju bi htio da se imenuje skrbnikom, odnosno zamjenikom skrbnika za slučaj lišenja poslovne sposobnosti, odnosno izjavu roditelja o izboru osobe skrbnika za slučaj ispunjenih pretpostavki za imenovanje skrbnika djetetu propisanih odredbama Obiteljskog zakona,

– izjavu kojom pristaje da mu se ta osoba imenuje posebnim skrbnikom u smislu članka 236. stavka 6. Obiteljskog zakona,

– izjavu kojom je davatelj naredbe odlučio o postupcima i mjerama iz članka 260. Obiteljskog zakona,

– podatke o imenovanoj osobi (osobno ime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, prebivalište, boravište te podatke za kontakt).

Opoziv anticipiranih naredbi

Članak 28.

(1) Anticipirana naredba iz članka 27. stavka 1. ovoga Pravilnika može se opozvati u bilo kojem trenutku u istom obliku u kojem je dana.

(2) Kopiju anticipirane naredbe iz članka 27. stavka 1. ovoga Pravilnika te kopiju opoziva te naredbe javni bilježnik je dužan dostaviti centru za socijalnu skrb nadležnom prema mjestu prebivališta odnosno boravišta davatelja naredbe.

(3) Evidenciju anticipiranih naredbi vodi Hrvatska javnobilježnička komora sukladno propisima koji uređuju način vođenja evidencije o obvezujućim izjavama, način pohranjivanja, čuvanja i ostvarivanja prava pristupa podacima iz obvezujućih izjava.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Najkasnije u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, centar za socijalnu skrb dužan je pregledati i ažurirati očevidnike osoba pod skrbništvom i temeljne skrbničke predmete u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Temeljni skrbnički predmeti osoba koje su do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika stavljene pod skrbništvo, za broj temeljnog skrbničkog predmeta zadržavaju temeljni broj skrbničkog predmeta koji je određen do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 30.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku punomoći i anticipiranih naredbi (»Narodne novine«, br. 106/14.).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-02/1
Urbroj: 524-04-2-3-1/5-21-4
Zagreb, 8. veljače 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.