Zakon o izmjeni Zakona o željeznici

NN 20/2021 (26.2.2021.), Zakon o izmjeni Zakona o željeznici

Hrvatski sabor

441

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ŽELJEZNICI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o željeznici, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. veljače 2021.

Klasa: 011-01/21-01/08
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 23. veljače 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ŽELJEZNICI

Članak 1.

U Zakonu o željeznici (»Narodne novine«, br. 32/19.) naslov iznad članka 61. mijenja se i glasi: »Postupak usuglašavanja«.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se tijekom postupka izrade voznog reda u skladu s člankom 60. ovoga Zakona pojave kolidirajući zahtjevi, upravitelj infrastrukture mora, usuglašavanjem zahtjeva, pokušati u najboljoj mogućoj mjeri ispuniti sve zahtjeve.

(2) Ako dođe do situacije koja zahtijeva usuglašavanje, upravitelj infrastrukture, u razumnim granicama, ima pravo predložiti infrastrukturni kapacitet koji se razlikuje od zatraženog.

(3) Upravitelj infrastrukture pokušava sve kolidirajuće zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka riješiti savjetovanjem s podnositeljima zahtjeva.

(4) Savjetovanje iz stavka 3. ovoga članka temelji se na otkrivanju sljedećih informacija, i to u razumnom vremenu, bez naknade i u pisanom ili elektroničkom obliku:

1. trase vlakova koje su zatražili svi ostali podnositelji zahtjeva na istim pravcima

2. trase vlakova koje su prethodno dodijeljene svim drugim podnositeljima zahtjeva na istim pravcima

3. alternativne trase vlakova koje je upravitelj infrastrukture predložio na odgovarajućim pravcima u skladu sa stavkom 2. ovoga članka i

4. sve pojedinosti o kriterijima koji se koriste u postupku dodjele kapaciteta.

(5) Informacije iz stavka 4. ovoga članka daju se bez otkrivanja identiteta ostalih podnositelja zahtjeva, osim ako su podnositelji zahtjeva pristali na takvo otkrivanje podataka.

(6) Načela na kojima se temelji postupak usuglašavanja moraju se navesti u izvješću o mreži te ona posebno moraju odražavati poteškoće u organizaciji međunarodnih trasa vlakova i učinak koji izmjene mogu imati na druge upravitelje infrastrukture.

(7) Kad je zahtjevima za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta nemoguće udovoljiti bez usuglašavanja, upravitelj infrastrukture mora pokušati udovoljiti svim zahtjevima putem usuglašavanja.

(8) Neovisno o trenutačnim žalbenim postupcima i postupcima pred Regulatornim tijelom, u slučaju sporova vezanih uz dodjelu infrastrukturnog kapaciteta upravitelj infrastrukture uspostavlja sustav za rješavanje sporova radi brzog rješavanja takvih sporova, koji mora biti opisan u izvješću o mreži.

(9) U postupku iz stavka 8. ovoga članka odluka se donosi u roku od deset dana.

(10) Nezadovoljan podnositelj zahtjeva može pokrenuti postupak pred Regulatornim tijelom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regulacija tržišta željezničkih usluga.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/15

Zagreb, 19. veljače 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.