Pravilnik o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području

NN 9/2021 (3.2.2021.), Pravilnik o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

173

Na temelju članaka 188. stavka 8. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O KONCESIJSKIM ODOBRENJIMA NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se oblici gospodarskog korištenja prirodnih dobara i/ili obavljanja drugih dopuštenih djelatnosti na zaštićenom području i speleološkom objektu (u daljnjem tekstu: djelatnosti) za koje se može dati koncesijsko odobrenje, način izdavanja koncesijskog odobrenja i način utvrđivanja novčane naknade za koncesijsko odobrenje (u daljnjem tekstu: novčana naknada).

(2) Djelatnosti i način utvrđivanja novčane naknade određeni su Popisom djelatnosti, koji je kao Prilog sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Djelatnosti se obavljaju u skladu s pravilnikom o zaštiti i očuvanju odnosno odlukom o mjerama zaštite i očuvanja, te prostornim planom zaštićenog područja, kao i drugim aktima javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem (u daljnjem tekstu: javna ustanova).

(4) Koncesijsko odobrenje ne može se dati na pomorskom dobru te šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, osim za speleološke objekte koji se nalaze u šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

(5) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA

Javno prikupljanje ponuda

Članak 2.

(1) Postupak davanja koncesijskog odobrenja, osim slučajeva koncesijskih odobrenja koja se mogu dati neposredno na zahtjev, počinje javnim prikupljanjem ponuda koje se može pokrenuti na zahtjev pravne i/ili fizičke osobe ili po službenoj dužnosti.

(2) Prije početka javnog prikupljanja ponuda upravno vijeće javne ustanove (u daljnjem tekstu: upravno vijeće) donosi odluku o javnom prikupljanju ponuda.

(3) Javno prikupljanje ponuda provodi se prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama.

(4) Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se: djelatnost za koju se daje koncesijsko odobrenje, vrijeme na koje se daje koncesijsko odobrenje, početni iznos novčane naknade (u skladu s obračunskom jedinicom za određivanje visine novčane naknade utvrđenom u Prilogu), rokovi, krug osoba koje mogu sudjelovati u nadmetanju, dokazi o ispunjavanju uvjeta iz nadmetanja te eventualno i drugi posebni uvjeti za sudjelovanje u nadmetanju, sastav povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima davanja koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) i način rada Povjerenstva, te tekst Poziva na nadmetanje iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Povjerenstvo ima tri člana koja predlaže ravnatelj javne ustanove (u daljnjem tekstu: ravnatelj) vodeći računa o nepostojanju sukoba interesa članova. U tu svrhu ravnatelj može zatražiti od članova Povjerenstva potpisivanje izjave o nepostojanju sukoba interesa.

(6) Povjerenstvo radi u punom sastavu na sjednicama koje saziva ravnatelj, a održavaju se po potrebi.

(7) Sjednice Povjerenstva mogu biti i telefonske, odnosno putem elektroničke pošte ili neke od platformi koje podržavaju virtualnu komunikaciju.

Članak 3.

(1) Javno prikupljanje ponuda počinje javnom objavom poziva na nadmetanje koji se objavljuje na internetskoj stranici javne ustanove, a može se istovremeno objaviti i u dnevnom tisku i/ili drugim sredstvima javnog priopćavanja, kao i u lokalnom službenom glasilu, odnosno »Narodnim novinama« ukoliko ga objavljuje javna ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska. Poziv na nadmetanje mora sadržavati:

– podatke o javnoj ustanovi davatelju koncesijskog odobrenja,

– djelatnost ili djelatnosti za koju se daje koncesijsko odobrenje,

– naznaku da ponuditelj treba biti registriran za obavljanje djelatnosti za koju se daje koncesijsko odobrenje,

– broj koncesijskih odobrenja koja se daju po djelatnosti,

– (po potrebi) mikrolokaciju za koju se daje koncesijsko odobrenje,

– vrijeme na koje se daje koncesijsko odobrenje,

– početni iznos i način utvrđivanja novčane naknade za koncesijsko odobrenje po djelatnosti,

– poziv za isticanjem dodane vrijednosti koju ponuditelj može dati vezano uz zaštitu prostora, bioraznolikosti, ekološke mreže, krajobraznih vrijednosti, te edukaciju i informiranje šire javnosti,

– kriterije za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

– način i rok do kojega se može podnijeti pisana prijava za sudjelovanje u nadmetanju, uz upozorenje na posljedice nepodnošenja prijave na taj način i/ili u tom roku,

– obavijest o tome da li će otvaranje ponuda biti javno i, ukoliko će biti javno, način objave poziva na javno otvaranje ponuda,

– nacrt ugovora o koncesijskom odobrenju s propisanim uvjetima zaštite prirode i

– rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj dužan sklopiti ugovor o koncesijskom odobrenju, uz posljedice nesklapanja ugovora u tom roku.

(2) Poziv na nadmetanje sadrži i popis isprava koje se moraju priložiti pisanoj prijavi:

– uvjete za ostvarivanje prava sudjelovanja u nadmetanju,

– dokaze o upisu u odgovarajuće registre ustanovljene prema posebnim propisima,

– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdan od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne stariji od 30 dana od dana objave poziva na nadmetanje, ili jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja i

– adresu sjedišta i adresu elektronske pošte ponuditelja.

(3) Uz popis isprava iz stavka 2. ovoga članka, poziv na nadmetanje može sadržavati i sljedeće isprave koje se moraju priložiti pisanoj prijavi:

– isprave vezano za vrstu i vrijednost jamstava za ozbiljnost ponude,

– jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o koncesijskom odobrenju,

– druge posebne uvjete za sudjelovanje u nadmetanju (upute za izradu ponude, dokaz o vlasništvu ili ovlaštenju vezano za sredstva s kojima obavlja djelatnost, dokaz o sposobnosti prijevoznog sredstva kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje djelatnosti prijevoza, dokaze o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja sukladno posebnom zakonu o koncesijama, kao i nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika i slično).

(4) Radi prikupljanja ponuda javna ustanova može pripremiti tiskani obrazac i učiniti ga dostupnim u elektronskom obliku na internetskoj stranici javne ustanove.

(5) Rok za dostavu ponuda se određuje u rasponu od 30 do 45 dana računajući od dana objave poziva na nadmetanje na internetskoj stranici ustanove, odnosno i objave u dnevnom tisku i/ili drugim sredstvima javnog priopćavanja, kao i u lokalnom službenom glasilu, odnosno »Narodnim novinama« ukoliko ga objavljuje javna ustanova kojoj je osnivač Republika Hrvatska, ako se i tako objavljuje.

(6) Ukoliko ponuditelj podnosi ponude za više djelatnosti, za svaku djelatnost podnosi zasebnu ponudu.

Članak 4.

(1) Ponude se zaprimaju u javnoj ustanovi koja je objavila poziv na nadmetanje. Javna ustanova vodi evidenciju zaprimljenih ponuda prema redoslijedu zaprimanja. Evidencija sadrži vrijeme i datum zaprimanja, podatke o ponuditelju ako su vidljivi na kuverti i potpis fizičke osobe koja je zaprimila ponudu. Osim u evidenciju ovi podaci upisuju se i na prednju stranu kuverte.

(2) Ravnatelj najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika saziva sjednicu Povjerenstva na kojoj se Povjerenstvu predaju zatvorene kuverte, osim kuverti iz stavka 4. ovoga članka, zajedno s evidencijom zaprimljenih ponuda.

(3) Poziv na sjednicu Povjerenstva iz stavka 2. ovog članka upućuje se svim ponuditeljima čije su ponude zaprimljene u roku za dostavu ponuda iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika preporučenom poštom ili na drugi način kojim se dostava može dokazati.

(4) Ponuditeljima čije ponude nisu zaprimljene u roku za dostavu ponuda iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika, zatvorene kuverte s ponudama vraćaju se neotvorene, uz obavijest koju potpisuje ravnatelj, preporučenom poštom ili na drugi način kojim se dostava može dokazati.

(5) Ukoliko se ponude javno otvaraju, u pozivu na sjednicu povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka mora se navesti datum, sat i mjesto otvaranja ponuda, a poziv se mora objaviti internetskoj stranici javne ustanove, odnosno na način naveden u pozivu na nadmetanje.

Rad Povjerenstva

Članak 5.

(1) Povjerenstvo na sjednici iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika koja se održava najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika otvara ponude zaprimljene u tom roku za dostavu ponuda prema redoslijedu zaprimanja i o tome sastavlja zapisnik.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži: podatke o javnoj ustanovi, podatke o djelatnosti, podatke o vremenu na koje se daje koncesijsko odobrenje, podatke o mjestu, datumu i vremenu otvaranja ponuda, popis nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja, podatke o svim ponuditeljima čije su ponude zaprimljene u roku za dostavu ponuda iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika prema redoslijedu zaprimanja ponuda, podatke o ponudi i podatke o novčanom iznosu ponude bez i s porezom na dodanu vrijednost.

(3) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka potpisuju svi članovi Povjerenstva, kao i nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja te se svakom od nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja uručuje po jedan primjerak zapisnika.

Članak 6.

(1) Nakon otvaranja ponuda, Povjerenstvo na nejavnom dijelu sjednice iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, pregledava i ocjenjuje ponude o čemu se sastavlja zapisnik kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– naziv i adresu javne ustanove, djelatnost ili djelatnosti za koje se daje koncesijsko odobrenje, broj koncesijskih odobrenja koja se daju po djelatnosti, rok na koji se koncesijsko odobrenje daje i početni iznos novčane naknade za koncesijsko odobrenje,

– analizu traženih i dostavljenih dokaza vezanih za utvrđenje razloga za isključenje i sposobnost ponuditelja,

– ocjene ponuda i njihovo rangiranje od strane Povjerenstva,

– prijedlog najpovoljnijih ponuditelja s njihovim imenima ili nazivima i razloge njihova odabira,

– prijedlog isključenih ponuditelja s njihovim imenima ili nazivima, kao i razloge njihova isključenja,

– ako je primjenjivo, razloge za odluku javne ustanove da poništi postupak poziva na nadmetanje,

– ako je primjenjivo, otkrivene sukobe interesa članova upravnog vijeća i/ili ravnatelja, i poduzete naknadne mjere.

Članak 7.

(1) Javna ustanova zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu i poništi poziv na nadmetanje posebnom odlukom upravnog vijeća.

(2) Javna ustanova vezano za poništenje poziva na nadmetanje ne snosi pravnu, materijalnu ili bilo kakvu drugu odgovornost prema ponuditeljima.

Članak 8.

(1) Koncesijsko odobrenje daje se osobi koja ispunjava uvjete nadmetanja i čija je ponuda najpovoljnija, pri čemu su kriteriji za ocjenu ponuđeni iznos naknade i dodana vrijednost koju ponuditelj može dati vezano za zaštitu prostora, bioraznolikosti, ekološke mreže, krajobraznih vrijednosti te edukaciju i informiranje šire javnosti.

(2) Ukoliko se daje veći broj koncesijskih odobrenja, tada se ista daju sukladno rangiranju ponuda i sukladno iznijetim ponudama.

Članak 9.

(1) Na kraju sjednice iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika Povjerenstvo obrazloženim prijedlogom potpisanim od svih članova Povjerenstva predlaže upravnom vijeću najpovoljnijeg ponuditelja ili najpovoljnije ponuditelje radi donošenja odluke o koncesijskom odobrenju.

(2) Obrazloženom prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo prilaže evidenciju zaprimljenih ponuda iz članka 4. ovoga Pravilnika, zapisnike iz članaka 5. i 6. ovoga Pravilnika, kao i kuverte s ponudama ponuditelja čije su ponude zaprimljene u roku za dostavu ponuda iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika te ga bez odgađanja dostavlja upravnom vijeću.

(3) Upravno vijeće donosi odluku o koncesijskom odobrenju na prvoj sljedećoj sjednici upravnog vijeća.

(4) Odluka iz stavka 1. ovoga članka zajedno sa zapisnikom iz članka 6. ovoga Pravilnika, uz obavijest koju potpisuje ravnatelj, dostavlja se svim ponuditeljima čije su ponude zaprimljene u roku za dostavu ponuda iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim se dostava može dokazati.

(5) Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora biti detaljno obrazložena po svim kriterijima bitnima za ocjenu ponude i donošenje odluke o odabiru. U slučaju da je odluka suprotna prijedlogu Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka, mora biti detaljno obrazložena na način da se mogu nedvojbeno utvrditi razlozi kojima se upravno vijeće rukovodilo kada nije prihvatilo prijedlog Povjerenstva.

Ugovor o koncesijskom odobrenju

Članak 10.

(1) Na temelju odluke o koncesijskom odobrenju javna ustanova i najpovoljniji odabrani ponuditelj sklapaju ugovor o koncesijskom odobrenju.

(2) Javna ustanova mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi sklapanje ugovora o koncesijskom odobrenju najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o koncesijskom odobrenju, a isti ima pravo odustati od sklapanja ugovora u roku od 7 dana od dana kada mu je ponuđeno sklapanje ugovora, uz prethodno ispunjenje jamstva za ozbiljnost ponude ukoliko se pozivu na nadmetanje prilažu isprave iz članka 3. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ugovor se sklapa najkasnije u roku od 30 dana od dana kada odabranom najpovoljnijem ponuditelju bude ponuđeno sklapanje ugovora.

(4) Ugovor se sastavlja u pisanom obliku, a potpisuju ga ravnatelj i odabrani najpovoljniji ponuditelj.

Članak 11.

(1) Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o koncesijskom odobrenju, upravno vijeće može donijeti novu odluku o koncesijskom odobrenju sa sljedeće rangiranim ponuditeljem kao odabranim, kojem će javna ustanova ponuditi potpisivanje ugovora o koncesijskom odobrenju, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Odluku o koncesijskom odobrenju iz stavka 1. ovoga članka javna ustanova dužna je dostaviti bez odgode svakom ponuditelju čija je ponuda zaprimljena u roku za dostavu ponuda iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi način kojim se dostava može dokazati.

Članak 12.

Ovlaštenik koncesijskog odobrenja nema pravo sklopiti podugovor o koncesijskom odobrenju s trećom osobom.

Članak 13.

(1) Kada poziv na nadmetanje sadrži isprave vezano za vrstu i vrijednost jamstava za ozbiljnost ponude, javna ustanova određuje jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 30 % početnog iznosa novčane naknade koji se odnosi na cijelo vrijeme trajanja koncesijskog odobrenja.

(2) Javna ustanova obvezna je u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o koncesijskom odobrenju vratiti neodabranim ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude, a presliku jamstva obvezna je pohraniti.

(3) Kada poziv na nadmetanje sadrži jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o koncesijskom odobrenju, javna ustanova ne smije zahtijevati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu višem od 50 % od početnog iznosa novčane naknade koji se odnosi na cijelo vrijeme trajanja koncesijskog odobrenja, sve bez poreza na dodanu vrijednost i obvezna je u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o koncesijskom odobrenju vratiti neodabranim ponuditeljima jamstva za uredno izvršenje ugovora o koncesijskom odobrenju, a presliku jamstva obvezna je pohraniti.

(4) U slučaju poništenja poziva na nadmetanje javna ustanova obavezna je u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o poništenju poziva na nadmetanje vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude i jamstvo za uredno izvršenje ugovora o koncesijskom odobrenju, a presliku jamstva obvezna je pohraniti.

(5) Javna ustanova će u slučaju odustajanja odabranog najpovoljnijeg ponuditelja od sklapanja ugovora o koncesijskom odobrenju aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 15 dana od isteka roka iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(6) Prihvatljive oblike jamstva za ozbiljnost ponude i jamstva za uredno izvršenje ugovora o koncesijskom odobrenju određuje upravno vijeće u pozivu na nadmetanje, kada poziv sadrži navedena jamstva, a mogu biti uplata na račun javne ustanove, bankovna garancija i sl.

Članak 14.

(1) Ugovorom o koncesijskom odobrenju određuju se prava i obveze javne ustanove i ovlaštenika koncesijskog odobrenja na temelju odluke o koncesijskom odobrenju u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prirode i drugih posebnih propisa koji uređuju koncesije, opći upravni postupak i obvezni odnosi, kao i jamstva za uredno izvršenje ugovora.

(2) Ugovorom o koncesijskom odobrenju moraju se osigurati odgovarajuća jamstva za ostvarivanje zaštite prirode.

(3) Na pitanja iz ugovora o koncesijskom odobrenju koja nisu uređena Zakonom o zaštiti prirode primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojima se uređuju koncesije, opći upravni postupak i obvezni odnosi.

(4) Ugovor o koncesijskom odobrenju mora biti sastavljen u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odlukom o koncesijskom odobrenju.

Davanje koncesijskog odobrenja neposredno na zahtjev

Članak 15.

(1) Koncesijsko odobrenje može se dati neposredno na zahtjev bez prikupljanja ponuda: – za obavljanje jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini, – vlasniku i/ili nositelju prava na zemljištu na kojemu se nalazi ulaz/izlaz speleološkog objekta, – vlasniku i/ili nositelju prava na nekretnini unutar zaštićenog područja.

(2) Za pokretanje postupka za davanje koncesijskog odobrenja neposredno na zahtjev javna ustanova može pripremiti tiskani obrazac i učiniti ga dostupnim u elektronskom obliku na internetskoj stranici javne ustanove. Ukoliko navedeni obrazac ne postoji tada pravna i/ili fizička osoba može sama sastaviti zahtjev u kojemu mora navesti djelatnost, (po potrebi) mikrolokaciju za koju se traži koncesijsko odobrenje, vrijeme na koje se traži koncesijsko odobrenje, početni iznos naknade i druge podatke koje smatra bitnima, dokaz o vlasništvu ili drugoj pravnoj osnovi korištenja nekretnina na kojima se provodi djelatnost u slučaju iz stavka 1., podstavaka 2. i 3. ovoga članka, kao i priložiti potrebne dokaze o pravnoj i poslovnoj sposobnosti.

(3) Ravnatelj ili upravno vijeće može prije donošenja odluke o koncesijskom odobrenju neposredno na zahtjev podnositelju zahtjeva postaviti određene uvjete te mu ostaviti primjereni rok za usklađenje zahtjeva.

(4) Svaki podnositelj zahtjeva uz zahtjev ili obrazac iz stavka 2. ovoga članka, odnosno unutar tog obrasca, dostavlja dokaze o upisu u odgovarajuće registre ustanovljene prema posebnim propisima.

(5) Odlukom o koncesijskom odobrenju koje se daje neposredno na zahtjev moraju se osigurati odgovarajuća jamstva za ostvarivanje zaštite prirode.

Isključenje ponuditelja i odbijanje podnositelja zahtjeva

Članak 16.

(1) Ravnatelj će odbiti podnositelja zahtjeva, a upravno vijeće će isključiti ponuditelja ili odbiti podnositelja zahtjeva, ako:

– nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu po posebnom zakonu plaćanje tih obaveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja

– ima dospjela, a neplaćena dugovanja prema javnoj ustanovi iz ranijih ugovornih odnosa s javnom ustanovom

– nije ispunio obveze i/ili ispunio uvjete iz prijašnjeg ugovora ili odluke o koncesijskom odobrenju ili

– ima saznanja/dokaze o postojanju razloga za isključenje sukladno posebnom zakonu o koncesijama.

(2) Ispunjenje obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza dokazuje se potvrdom Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave poziva na nadmetanje odnosno podnošenja zahtjeva za dodjelu koncesijskog odobrenja, ili jednakovrijednim dokumentom nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja ili podnositelja zahtjeva.

(3) Dospjela dugovanja prema javnoj ustanovi i/ili neispunjenje obveza, odnosno nepoštivanje obveza i/ili neispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuje upravno vijeće za koncesijska odobrenja koja se daju na temelju javnog prikupljanja ponuda kada je poziv na nadmetanje sadržavao razloge za isključenje iz stavka 1. ovoga članka, odnosno ravnatelj ili upravno vijeće prije donošenja odluke o davanju koncesijskog odobrenja neposredno na zahtjev.

III. NOVČANA NAKNADA

Članak 17.

(1) Za obavljanje djelatnosti na zaštićenom području ili speleološkom objektu plaća se novčana naknada.

(2) Način utvrđivanja novčane naknade određuje upravno vijeće za djelatnosti za koje se koncesijsko odobrenje daje na temelju javnog prikupljanja ponuda, odnosno ravnatelj ili upravno vijeće za djelatnosti za koje se koncesijsko odobrenje daje neposredno na zahtjev, u skladu s Prilogom ovoga Pravilnika.

(3) Početna visina novčane naknade za davanje koncesijskog odobrenja na temelju javnog prikupljanja ponuda i visina novčane naknade za davanje koncesijskog odobrenja neposredno na zahtjev utvrđuje se sukladno načinu utvrđivanja novčane naknade (obračunskoj jedinici) iz Priloga ovoga Pravilnika.

(4) Visina novčane naknade kao stalan jednaki iznos i/ili varijabilni iznos utvrđuje se ovisno o namjeni, opsegu i visini potrebnih ulaganja, pogodnostima i materijalnim učincima koji se postižu koncesijskim odobrenjem, ograničenjima kojima je podvrgnut ovlaštenik koncesijskog odobrenja propisanim uvjetima zaštite prirode, dodanoj vrijednosti koju ovlaštenik koncesijskog odobrenja daje vezano za zaštitu prostora, bioraznolikosti, ekološke mreže, krajobraznih vrijednosti te edukaciju i informiranje šire javnosti, te tržišnim uvjetima.

(5) Za djelatnosti koje se potiču radi njihovog povoljnog utjecaja na zaštitu prirode, a za koje se koncesijsko odobrenje daje neposredno na zahtjev, moguće je odrediti minimalnu novčanu naknadu u visini od 1,00 kn ili 1,00 EUR.

(6) Djelatnosti za koje je određena mogućnost minimalne novčane naknade iz stavka 5. ovoga članka označene su u Prilogu ovoga Pravilnika.

IV. EVIDENCIJA I UPISNIK KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Članak 18.

(1) Javna ustanova vodi evidenciju danih koncesijskih odobrenja.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o:

– korisniku koncesijskog odobrenja,

– mikrolokaciji na kojoj se obavlja djelatnost,

– vrsti djelatnosti koja se obavlja,

– uvjete zaštite prirode i druge uvjete pod kojima se djelatnost obavlja,

– sredstvima s kojima se obavlja djelatnost (opcionalno),

– visini novčane naknade,

– vremenskom roku na koji je koncesijsko odobrenje dano.

(3) Javna ustanova dužna je u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o koncesijskom odobrenju odnosno donošenja odluke o koncesijskom odobrenju koje se daje neposredno na zahtjev dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) jedan primjerak ugovora odnosno odluke radi upisa u Upisnik koncesijskih odobrenja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ugovori i odluke o koncesijskom odobrenju sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga pravilnika ostaju na snazi do isteka roka na koji je tim ugovorima ili odlukama dano koncesijsko odobrenje.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/20-31/06

Urbroj: 517-05-2-21-9

Zagreb, 18. siječnja 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG

POPIS DJELATNOSTI

Grupa djelatnostiVrsta djelatnostiNačini utvrđivanja novčane naknade
Iznajmljivanje opreme i vozila/plovilaOprema za rekreaciju i sport, oprema za boravak u prirodi te druga oprema i sredstva koja se iznajmljuju posjetiteljima

paušal

broj opreme/sredstava

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnostiKoncerti, muzički i filmski festivali, kazališne predstave, prikaz povijesnih događanja i igara (viteške igre i sl.), smotre i sajmovi te drugi oblici kulturno-umjetničkih i drugih manifestacija na otvorenom

paušal

broj događaja

trajanje događaja

Fotografske i video
djelatnosti
Snimanje u komercijalne svrhe, videospotova, filmova/serija, fotografiranje u komercijalne svrhe, slikanje u komercijalne svrhe i slični oblici usluga koje se u komercijalne svrhe obavljaju na otvorenim prostorima

paušal

broj sati/dana

Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti te djelatnosti aktivnog i pustolovnog turizmaAutomobilizam (cestovni), četverociklizam, biciklizam (brdski, BMX, ciklokros, cestovni, trial i dr.), motociklizam (cestovni), hodanje (sportsko brzo hodanje, nordijsko hodanje i dr.), rolanje (rollerski, inlineskating i dr.), trčanje (brdsko, cestovno, orijentacijsko, treking i dr.), planinarenje (walking, hiking, trekking, ferrata), sportovi na snijegu (kitewing, skijanje, skijaško trčanje, snowboarding, snowkite i dr.), sportovi u zraku (base jumping, balonaštvo, padobranstvo, paragliding, zmajarstvo i dr.), sportovi na vodi (cliff diving, jet ski, jedrenje, kayaking, kite surfing, rafting, surfing, veslanje, wake boarding, windsurfing i dr.), canyoning, sportovi pod vodom (ronjenje na dah, s bocom, speleološko, ronilačko posjećivanje i dr.), jahanje, sportsko penjanje te druga sportska natjecanja, uključujući i škole za obuku, koja se odvijaju izvan zatvorenih dvorana i stadiona, adrenalinski park, aqua park, luna park, paintball/airsoft, team-building, te drugi oblici organiziranih zabavnih i drugih aktivnosti i sadržaja na otvorenom

po rangu natjecanja (međunarodno, državno, lokalno)

po registriranom polazniku

po korisniku

paušal

Trgovina na malo, osim
trgovine motornim
vozilima i motociklima
Kiosk, manji montažni objekt, štand, klupa, pokretna naprava, prodavaonica u objektu i sl.paušal
Smještaj na otvorenom – izvan čvrstog objektaobjekt za robinzonski smještaj i sl.po kapacitetu
Kamp, kampiralište, kamp odmorište

po smještajnoj jedinici

po četvornom metru

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

izvan naseljenih/

urbaniziranih mjesta

Ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani« i »Barovi«

po četvornom metru

po stolcu/sjedalu

po kapacitetu

paušal

Objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«paušal
Pripadajuća terasapo četvornom metru

Kopneni i vodeni prijevoz posjetitelja

Organizacija prijevoza u svrhu posjećivanja

Autobus, kombi, brod/brodica, polupodmornica, panoramski vlakić te drugi oblici internog i/ili vanjskog prijevoza posjetitelja, i sl.

paušal

po registriranom putniku

po dužini plovila/vozila

po broju sjedala

paušal ulaznice (za brodare)

Putničke agencije,
organizatori putovanja i izleta (turoperatori) i
ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Organizacija vjenčanja

Djelatnosti ostalih članskih organizacija usmjerenih na zaštitu prirode, okoliša i održivi razvoj

povijesne šetnje, škola u prirodi, edukacijske aktivnosti u prirode, birdwatching, fotosafari, prezentacija tradicijske baštine i načina života te drugi oblici vođenja i edukacije posjetitelja, organizacija i provedba izleta, organizirano posjećivanje uređenih speleoloških objekata, provođenje izleta i sl.

paušal

paušal ulaznice (za brodare)

broj polaznika/posjetitelja/sudionika

mogućnost određivanja minimalne novčane naknade

Promidžba
(reklama i propaganda)
Reklamiranje na plakatnim i drugim površinama, demonstracija proizvoda i usluga, sajmovi te drugi oblici promocije i oglašavanja proizvoda i usluga na otvorenim prostorima i sl.

paušal

površina oglasnog prostora

trajanje u danima, tjednima, mjesecima ili godinama

Pčelarstvo

Stočarenje

Košnja

Pašarenje pčela

Pašarenje stoke

Košnja

mogućnost određivanja minimalne novčane naknade

paušal

broj grla

po četvornom metru

ParkiranjeParkiranje na dopuštenim lokacijama

po četvornom metru

po parkirnom mjestu

po vozilu

paušal