Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NN 21/2021 (1.3.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

494

Na temelju čl. 6. st. 1. i st. 2. t. 5., te čl. 32. st. 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O, RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17), Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine« br. 28/17 i 72/19) ispod naslova Elementi za formulu i izračunavanje vrijednosti (ili istovrijednosti) radova u bodovima u članku 27. mijenja se način bodovanja radova za Matični odbor za filologiju koji sada glasi:

– Matični odbor za filologiju:

a) lingvistika i filologija u užem smislu: 2 boda;

b) znanost o književnosti: 1,5 bod.

Članak 2.

U Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine« br. 28/17 i 72/19) ispod naslova »Popis kategoriziranih domaćih publikacija« u članku 31. iza oznake za kategorizaciju a1: dodaju se sljedeći časopisi: Književna smotra i Acta medico-historica Adriatica.

U istom članku iza oznake za kategorizaciju a2: dodaju se sljedeći časopisi: JAHR European Journal of Bioethics i Studia Polensia Rivista del Dipartiento di studi in lingua italiana.

Iza oznake za kategorizaciju a2: briše se časopis: Književna smotra.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na postupke izbora u znanstvena zvanja započete sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima za izbore u znanstvena zvanja (»Narodne novine« br. 84/05, 100/06, 138/06, 42/07, 120/07, 71/2010, 116/2010, 38/11).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-03/19-02/0009

Urbroj: 355-08-21-0006

Zagreb, 22. veljače 2021.

Predsjednica
Nacionalnog vijeća za znanost,
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, v. r.