Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

NN 23/2021 (5.3.2021.), Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Ministarstvo poljoprivrede

517

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 5. i članka 34. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2021. GODINU

I. TEMELJNE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje nadzor površina, podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe:

– mjera iz programa izravnih plaćanja te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje:

1. osnovnog plaćanja, dodjelu i korištenje prava na plaćanja iz nacionalnih rezervi, prijenos prava na plaćanja

2. plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodijeljenog plaćanja, plaćanja za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezane potpore i programa za male poljoprivrednike

– mjera državne potpore koje se financiraju iz državnog proračuna te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore za iznimno osjetljive sektore:

a) duhan

b) mliječne krave

c) rasplodne krmače

d) maslinovo ulje

e) očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

– IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 20. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske dalje u tekstu: Zakon) predviđene Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (dalje u tekstu: Program ruralnog razvoja).

(2) Za potrebe provedbe mjera iz stavka 1. ovoga članka, ovim Pravilnikom se utvrđuju specifične odredbe u smislu uredbi Europske unije uključujući i njihove izmjene i dopune, i to:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013)

3. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013)

4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 641/2014 оd 16. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 641/2014)

5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj Uredbi (dalje u tekstu: Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 639/2014)

6. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (dalje u tekstu: Delegirana uredbe Komisije (EU) br. 640/2014)

7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (dalje u tekstu: Provedbena uredbe Komisije (EU) br. 809/2014)

8. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 807/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi

9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014)

10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (dalje u tekstu: Uredba (EZ) br. 834/2007)

11. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (dalje u tekstu: Uredba (EZ) br. 889/2008)

12. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2333 оd 14. prosinca 2015. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti

13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1393 оd 4. svibnja 2016. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost

14. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/141 od 30. studenog 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu određenih odredbi o plaćanju za mlade poljoprivrednike i proizvodno vezanoj potpori te o odstupanju od članka 53. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

15. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1155 оd 15. veljače 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu kontrolnih mjera koje se odnose na uzgoj konoplje, određene odredbe o plaćanjima za ekologizaciju, plaćanje za mlade poljoprivrednike koji imaju kontrolu nad pravnom osobom, izračun jediničnog iznosa u okviru dobrovoljne proizvodno vezane potpore, dijelove prava na plaćanje i određene zahtjeve za obavješćivanje koji se odnose na program jedinstvenih plaćanja po površini i dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu te o izmjeni Priloga X. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2018/1784 od 9. srpnja 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu određenih odredbi o zelenim praksama utvrđenim Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

17. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1172 оd 30. lipnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu mjera kontrole koje se odnose na uzgoj konoplje

18. Uredbe (EU) br. 2017/2393 Europskog parlamenta i vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal

19. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/669 оd 28. travnja 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 808/2014 u pogledu izmjene i sadržaja programa ruralnog razvoja, promidžbe za te programe i stopa konverzije u uvjetna grla (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2016/669)

20. Uredbe Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013)

21. Uredbe Komisije (EZ) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (dalje u tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1407/2013)

22. Uredbe Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (dalje u tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2019/316).

23. Uredbe (EU) 2019/288 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. veljače 2019. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu određenih pravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020.

24. Uredbe (EU) 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022.

(3) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbama iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Korisnik izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja (dalje u tekstu: korisnik) je poljoprivrednik u smislu članka 3. stavka 1. točke a. Zakona, upisan u Upisnik poljoprivrednika, čiji nositelj kao odgovorna osoba podnosi jedinstveni zahtjev za potporu iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Provedbeno tijelo

Članak 2.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija za plaćanja) kao provedbeno tijelo za provedbu mjera iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika koristi integrirani administrativni kontrolni sustav (dalje u tekstu: IAKS) u smislu članka 11. Zakona.

(2) Kao dio IAKS-a, Agencija za plaćanja vodi sustav za identifikaciju i prijavu prava na plaćanja (dalje u tekstu: registar prava na plaćanja) kojim se osigurava učinkovita sljedivost prava na plaćanja.

(3) IAKS postupak sustava identifikacije i registracije životinja – Jedinstveni registar domaćih životinja (dalje u tekstu: JRDŽ) je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (dalje u tekstu: Ministarstvo).

(4) Podatke iz JRDŽ-a te podatke iz Središnjeg popisa matičnih grla i Središnjeg popisa matičnih jata Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom na dnevnoj razini. Ključ za razmjenu podataka je jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednika (dalje u tekstu: MIBPG).

(5) Agencija za plaćanja na temelju sporazuma s nadležnim institucijama preuzima podatke potrebne za provedbu mjera potpora iz ovoga Pravilnika.

II. POSEBNE ODREDBE

1. SUSTAV ZA NADZOR POVRŠINA (MONITORING)

Članak 3.

(1) Sustav za nadzor površina (dalje u tekstu: Monitoring) je postupak redovitog i sustavnog promatranja, praćenja i procjene poljoprivrednih djelatnosti i praksi na poljoprivrednim površinama na temelju podataka satelita Sentinel u okviru programa Copernicus i drugih barem jednakovrijednih podataka.

(2) Monitoring kao element IAKS-a identificira i bilježi specifične poljoprivredne aktivnosti i/ili karakteristike usjeva na poljoprivrednoj površini tijekom proizvodne godine.

(3) Podaci Monitoringa mogu se koristiti za različite namjene:

– rana upozorenja korisnika

– ažuriranje ARKOD sustava

– podnošenje zahtjeva bez zahtjeva

– kontrola Monitoringom uvjeta prihvatljivosti iz članka 157. stavka 6. ovoga Pravilnika

– statističko izvještavanje

– informacije o stanju usjeva, raspolaganju gnojivom i dr.

(4) Osnovna namjena Monitoringa su rana upozorenja vezana uz ispunjavanje kriterija prihvatljivosti i obveza u okviru mjera propisanih ovim Pravilnikom, komunikacijom s korisnicima putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET (dalje u tekstu: AGRONET), e-pošte i mobilnih tekstualnih poruka (SMS).

(5) Korisnik pristupa podacima Monitoringa elektronički, putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr., koristeći AGRONET aplikaciju na koju se prijavljuje pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja ili uz pomoć poljoprivredne iskaznice.

(6) Agencija za plaćanja u slučaju nedostatnosti podataka iz stavka 1. ovog stavka, može zatražiti od korisnika dostavu geotagiranih fotografija kao dokaz poljoprivredne aktivnosti.

(7) Geotagirana fotografija iz stavka 6. ovoga članka je fotografija koja sadrži geografsku lokaciju. Nastaje dodjelom geografske širine i dužine fotografiji, a dodatno može prikazivati i nadmorsku visinu, smjer i druge informacije. Automatsko geotagiranje koristi ugrađeni globalni pozicijski sustav (u daljnjem tekstu: GPS) u uređaju za fotografiranje, a primjenjuje se kroz informacijski sustav Agencije za plaćanja.

2. JEDINSTVENI ZAHTJEV

Obrazac jedinstvenog zahtjeva

Članak 4.

Jedinstveni zahtjev za potporu (dalje u tekstu: jedinstveni zahtjev) obuhvaća zahtjeve za:

1. osnovno plaćanje

a) za dodjelu prava na plaćanja iz nacionalne rezerve i posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište i

b) aktiviranje prava na plaćanje

2. plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš (dalje u tekstu: zeleno plaćanje)

3. preraspodijeljeno plaćanje

4. plaćanje za mlade poljoprivrednike

5. program za male poljoprivrednike

6. proizvodno vezanu potporu za:

a) krave u proizvodnji mlijeka

b) tov junadi

c) ovce i koze

d) krave dojilje

e) povrće

f) voće

g) šećernu repu

h) proteinske krmne kulture

7. mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore za maslinovo ulje, duhan, mliječne krave, rasplodne krmače, očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

8. plaćanja za IAKS mjere ruralnog razvoja iz članka 20. stavka 1. Zakona predviđene Programom ruralnog razvoja:

Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

– 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama:

– 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

– 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

– 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

– 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

– 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

– 10.1.6. Uspostava poljskih traka

– 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

– 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

– 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

– 10.1.10. Održavanje suhozida

– 10.1.11. Održavanje živica

– 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

– 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

– 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

– 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima i

– 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada.

Mjera 11 Ekološki uzgoj:

– 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode i

– 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda.

Mjera 13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima:

– 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima

– 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima i

– 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima.

Mjera 14 Dobrobit životinja:

– 14.1.1. Dobrobit životinja u govedarstvu (mliječne krave, tovna junad, telad)

– 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu (odbijena prasad, krmače i nazimice, svinje za tov)

– 14.1.3. Dobrobit životinja u peradarstvu (brojleri, nesilice, purani)

– 14.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu i

– 14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu.

Jedinstveni zahtjev

Članak 5.

(1) Obrazac jedinstvenog zahtjeva nalazi se u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, a sačinjavaju ga sljedeći listovi:

– List A – Zahtjev za potporu – sadrži osnovne podatke o poljoprivredniku, zahtjeve za potpore, popis dodatne obavezne dokumentacije, izjave i potpis korisnika

– List B – Prijava površina – sadrži predispisane prostorne i alfanumeričke podatke iz sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela (u daljnjem tekstu: ARKOD), prijavu korištenja površina i ekološki značajnih površina te tražene potpore po pojedinoj kulturi

– List B1 – Prijava višegodišnjih nasada za M10 – sadrži podatke iz ARKOD-a, prijavu korištenja i tražene potpore

– List C – Podaci o domaćim životinjama – sadrži popis i podatke o stoci za koju poljoprivrednik podnosi jedinstveni zahtjev

– List D – Podaci o izvornim i zaštićenim pasminama domaćih životinja – sadrži popis i podatke o ugroženim izvornim i zaštićenim pasminama domaćih životinja za koje korisnik podnosi jedinstveni zahtjev

– List E – Prijava količina prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja – sadrži podatke o količini prodanog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja

– List F – Prijava količina duhana predanih na obradu – sadrži podatke o količini predanog lista duhana na obradu

– List G – Podaci o zahtjevima za dobrobit životinja – sadrži podatke o vrsti i kategoriji životinja, području i zahtjevu dobrobiti, Jedinstvenom identifikacijskom broju gospodarstva (dalje u tekstu: JIBG) te procijenjenom prosječnom broju grla/kljunova tijekom godine.

(2) Listovi iz zahtjeva ispunjavaju se u skladu s uputama koje su sastavni dio predispisa jedinstvenog zahtjeva kojeg Agencija za plaćanja stavlja na raspolaganje korisniku putem AGRONET-a.

(3) Nositelj potpisuje jedinstveni zahtjev vlastoručno ili elektroničkim potpisom, čime potvrđuje istinitost podataka te da je upoznat s pravnim odredbama i obvezama za ostvarenje potpora iz Zakona i ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, jedinstveni zahtjev može potpisati i opunomoćenik korisnika u granicama punomoći dane od strane nositelja, koja se prilaže uz jedinstveni zahtjev.

Način popunjavanja jedinstvenog zahtjeva

Članak 6.

(1) Korisnik popunjava jedinstveni zahtjev elektronički, putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr., koristeći AGRONET aplikaciju na koju se prijavljuje pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za plaćanja ili uz pomoć poljoprivredne iskaznice.

(2) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena korisniku za:

– pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednika

– pregled podataka iz ARKOD sustava

– pregled podataka iz JRDŽ-a

– pregled podataka o pravima na plaćanja

– pregled podataka Monitoring sustava za nadzor površina

– pregled i preuzimanje informacija o prihvatljivosti parcela u slučaju kontrole Monitoringom iz članka 157. ovoga Pravilnika te obavijest o potrebi dostave dodatnih dokaza, geotagiranih fotografija u svrhu dokazivanja prihvatljivosti parcela

– pregled podataka o traženoj potpori

– elektroničko popunjavanje jedinstvenog zahtjeva i unos geoprostornih podataka o korištenju parcela

– pregled i preuzimanje odluka o ostvarivanju prava na potpore

– pregled i preuzimanje Izvještaja o provedenoj kontroli na terenu.

(3) Pomoć pri popunjavanju jedinstvenog zahtjeva korisnik može dobiti u podružnicama Agencije za plaćanja, područnim jedinicama Ministarstva nadležnima za stručnu podršku poljoprivredi (dalje u tekstu: Savjetodavna služba), regionalnim uredima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (dalje u tekstu: HAPIH), pri čemu djelatniku koji mu pomaže može dati ovlaštenje za jednodnevno korištenje zaporke.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, list E jedinstvenog zahtjeva korisnik ispunjava ručno.

Rokovi, mjesto i način podnošenja jedinstvenog zahtjeva

Članak 7.

(1) Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od 8. ožujka do 17. svibnja 2021. godine

(2) Elektronički popunjen i ispisan jedinstveni zahtjev korisnik vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom podružnici Agencije za plaćanja u kojoj je upisan u Upisnik poljoprivrednika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka korisnik može jedinstveni zahtjev podnijeti i elektronički, uz elektronički potpis.

(4) Listovi A, B, B1, C, D i G iz članka 5. stavka 1.ovoga Pravilnika dostavljaju se u roku za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, a listovi E i F u skladu s rokovima propisanim člancima 47. i 48. ovoga Pravilnika.

(5) Datum dostave zahtjeva je datum kada je korisnik podnio zahtjev putem AGRONET-a, a ako je jedinstveni zahtjev upućen poštom ili drugim načinima dostave, dan predaje pošiljke smatra se danom podnošenja jedinstvenog zahtjeva. Ako je jedinstveni zahtjev dostavljen samo neposredno, dan zaprimanja u podružnici Agencije za plaćanja smatra se danom podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva

Članak 8.

(1) Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu u razdoblju iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije 31. svibnja 2021. godine i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.

(2) Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva korisnik unosi putem AGRONET-a te ispisani izmijenjeni jedinstveni zahtjev potpisuje i dostavlja podružnici Agencije za plaćanja na način iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka korisnik može izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva podnijeti i elektronički, uz elektronički potpis.

(4) Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na dodatnu obaveznu dokumentaciju uz jedinstveni zahtjev.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a sukladno članku 15. stavcima 1.b i 2.b Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014, ako se kontrole Monitoringom provode sukladno članku 157. stavku 6. ovoga Pravilnika, a Agencija za plaćanja je obavijestila korisnika putem AGRONET-a o privremenim rezultatima na razini parcele i nisu pronađene nepravilnosti drugim kontrolama na terenu, korisnici mogu izmijeniti jedinstveni zahtjev u pogledu upotrebe pojedinačnih poljoprivrednih parcela do 1. listopada 2021. godine.

Podnošenje jedinstvenog zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve

Članak 9.

(1) Iznimno od roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedinstveni zahtjev se može podnijeti najkasnije 11. lipnja 2021. godine (dalje u tekstu: rok za zakašnjele zahtjeve), ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja u skladu s člankom 13. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Kod podnošenja zahtjeva za dodjelu ili povećanje vrijednosti prava na plaćanja u roku za zakašnjele zahtjeve obračunava se smanjenje po danu kašnjenja u skladu s člankom 14. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(3) Nakon isteka roka za zakašnjele zahtjeve, zahtjev se smatra nedopuštenim osim u slučaju više sile i iznimnih okolnosti.

Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva u roku za zakašnjele zahtjeve

Članak 10.

Izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva mogu se zaprimati i u roku za zakašnjele zahtjeve odnosno nakon roka iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, ali ne kasnije od roka iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, pri čemu se smanjuje visina plaćanja za zatražene izmjene i dopune u skladu s člankom 13. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Odustajanje od jedinstvenog zahtjeva

Članak 11.

(1) Korisnik može u svakom trenutku djelomično ili u potpunosti odustati od jedinstvenog zahtjeva, odnosno povući zahtjev i/ili dokumente za potporu u skladu s člankom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Za djelomično odustajanje od jedinstvenog zahtjeva, korisnik elektroničkim putem na način iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika unosi u jedinstveni zahtjev podatak o odustajanju od dijela zahtjeva te ispisan jedinstveni zahtjev potpisuje i dostavlja nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka korisnik može zahtjev za djelomično odustajanje od jedinstvenog zahtjeva podnijeti i elektronički, uz elektronički potpis.

(4) Za odustajanje od jedinstvenog zahtjeva u potpunosti, korisnik popunjava, ispisuje i dostavlja nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja potpisanu Izjavu o odustajanju od jedinstvenog zahtjeva koja se nalazi u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

Obavijest o kontroli na terenu ili inspekcijskom nadzoru

Članak 12.

(1) Ako je Agencija za plaćanja već obavijestila korisnika o slučajevima nesukladnosti u jedinstvenom zahtjevu ili dokumentima za potporu, ili je korisnika obavijestila o namjeri obavljanja kontrole na terenu, ili ako se kontrolom na terenu utvrdi bilo koja nesukladnost, odustajanje odnosno povlačenje dijelova jedinstvenog zahtjeva ili drugih dokumenata na koje se te nesukladnosti odnose nije dopušteno u skladu s člankom 3. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se na inspekcijski nadzor poljoprivredne i veterinarske inspekcije kojeg vode inspektori ovlašteni za inspekcijski nadzor u skladu s člankom 151. Zakona i na brzu terensku provjeru Agencije za plaćanja u svrhu kontrole točnosti ARKOD podataka u skladu s propisom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(3) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na informiranje korisnika o statusu parcela koje su obuhvaćene nadzorom površina putem Monitoringa iz članka 3. ovoga Pravilnika, kao i na traženje dodatnih informacija o prihvatljivosti parcela iz članka 157. stavaka 7-9 ovoga Pravilnika.

Prijava svih površina

Članak 13.

(1) Korisnik u jedinstvenom zahtjevu na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika mora prijaviti korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima obavlja poljoprivrednu aktivnost, bez obzira da li za njih podnosi ili ne podnosi zahtjev za potporu.

(2) Korisniku neće biti omogućeno prijavljivanje privremeno neodržavane ARKOD parcele, definirane propisom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

Poljoprivredna parcela

Članak 14.

(1) ARKOD parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koja je u korištenju samo jednog poljoprivrednika, a klasificira se obzirom na vrstu uporabe zemljišta. ARKOD parcela je osnovna parcela ARKOD sustava koji se uspostavlja na temelju digitalnih grafičkih podataka u skladu s pravilnikom koji propisuje evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(2) Poljoprivredna parcela je neprekinuta površina zemljišta unutar ARKOD parcele koja obuhvaća jednu skupinu usjeva, a prilikom podnošenja jedinstvenog zahtjeva prijavljuje se na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika i osnova je za izračun i kontrolu potpora po površini.

(3) Minimalna površina poljoprivredne parcele za koju se može podnijeti zahtjev je 0,05 ha.

(4) Za potrebe zelenih plaćanja prijavljuju se dijelovi poljoprivredne parcele, ovisno o vrsti kulture iz Tablice 1. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(5) Skupine usjeva su usjevi prijavljeni za osnovno plaćanje ili za druge vrste mjera za koje je utvrđeni isti iznosi potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

3. PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA

3.1. Uvjeti za potporu

Aktivni poljoprivrednik

Članak 15.

(1) Korisnik programa izravnih plaćanja je aktivni poljoprivrednik iz članka 25. Zakona koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika, a obavlja poljoprivrednu djelatnost iz članka 24. stavka 2. točke 1. Zakona (dalje u tekstu: poljoprivredna aktivnost), koja obuhvaća:

a) proizvodnju, uzgoj ili sadnju poljoprivrednih kultura, uključujući žetvu, mužnju, uzgoj rasplodnih životinja i držanje stoke ili

b) održavanje poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj bez pripremnih radnji koje izlaze iz okvira uobičajenih poljoprivrednih metoda i mehanizirane obrade.

(2) Aktivnim poljoprivrednikom ne smatraju se fizičke i pravne osobe koje upravljaju zračnim lukama, željezničkim poduzećima, vodoopskrbnim poduzećima, agencijama za nekretnine, trajnim sportskim i rekreativnim terenima, u skladu s člankom 25. stavcima 2. i 3. Zakona, a primile su za 2020. godinu 5.000 ili više od 5.000 eura izravnih plaćanja u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju u skladu s člankom 106. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(3) Iznimno, pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka mogu u smislu članka 25. stavka 4. točaka a. i b. Zakona dokazati da su aktivni poljoprivrednici ako do 15. listopada 2021. godine dostave Agenciji za plaćanja podatke o prihodima od poljoprivredne djelatnosti, nepoljoprivrednih djelatnosti i ukupnim prihodima za 2020. kalendarsku godinu na Obrascu 1. Priloga 3. ovoga Pravilnika. Korisnik je dužan za potrebe kontrole na terenu osigurati knjigovodstvene dokaze u kojima su prihodi koje ostvaruje razvrstani po djelatnostima.

(4) Prihodom od poljoprivredne djelatnosti u smislu članka 25. stavka 4. točke b. Zakona, a u skladu s člankom 11. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, smatraju se prihodi koje je poljoprivrednik ostvario od poljoprivredne djelatnosti na svojem poljoprivrednom gospodarstvu uključujući potporu iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te državnu potporu poljoprivredi financiranu iz državnog proračuna. Svi ostali prihodi u smislu članka 25. stavka 4. točke a. Zakona smatraju se primicima od nepoljoprivrednih djelatnosti.

(5) Godišnji iznos izravnih plaćanja poljoprivrednika u smislu članka 25. stavka 4. točke a. Zakona određuje se kao ukupan iznos izravnih plaćanja na koje je poljoprivrednik ostvario pravo za najbližu prethodnu kalendarsku godinu i to prije primjene umanjenja i isključenja u skladu s odredbama članka 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(6) Korisnik dokazuje da je poljoprivreda upisana kao glavna djelatnost u registru u smislu članka 25. stavka 4. točke c. Zakona izvatkom/rješenjem iz trgovačkog ili obrtnog registra.

(7) Podaci iz nadležnosti vanjskih institucija, za potrebe provjera udovoljavanja kriterija za aktivnog poljoprivrednika, Agenciji za plaćanja se dostavljaju u skladu sa sklopljenim Sporazumima o poslovnoj suradnji i razmjeni podataka između Agencije za plaćanja i vanjskih institucija.

Minimalni uvjeti održavanja poljoprivrednih površina u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj

Članak 16.

(1) Minimalni uvjeti koje je korisnik programa izravnih plaćanja dužan ispunjavati kako bi održavao poljoprivredne površine u stanju pogodnom za ispašu ili obradu u skladu s člankom 27. Zakona jesu:

a) održavanje poljoprivrednih površina bez neželjene šumske vegetacije

b) održavanje svih površina na poljoprivrednom gospodarstvu bez korova pelinolisne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti Med.), bez višegodišnjih korova i drvenastih biljnih vrsta koje zarastaju poljoprivrednu površinu i

c) poštivanje ostalih pravila višestruke sukladnosti.

(2) Poljoprivredne površine se moraju održavati u takvom stanju da je parcela pristupačna, prohodna stoci za ispašu, da je moguć prohod klasičnim poljoprivrednim strojevima i da obrada može započeti bez prethodne aktivnosti krčenja zemljišta.

(3) Poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima, evidentirane u ARKOD-u kao livade, pašnjaci ili krški pašnjaci, korisnik mora minimalno održavati napasivanjem stoke u vlasništvu i/ili posjedu do 15. rujna 2021. godine ili kositi barem jednom godišnje, pri čemu prva košnja treba biti obavljena do 30. lipnja 2021. godine u skladu s pravilima višestruke sukladnosti.

(4) Datum prve košnje iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na površine iz operacije 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, operacije 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca i operacije 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira iz članka 60. ovoga Pravilnika, gdje se primjenjuju datumi navedeni u obvezama za pojedinu operaciju.

(5) Datum prve košnje iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na poljoprivredne površine pod trajnim travnjacima koje su definirane kao gorsko planinsko područje u skladu sa člankom 126. stavkom 2. ovoga Pravilnika, gdje prva košnja treba biti obavljena do 31. srpnja 2021. godine.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore

Članak 17.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore su:

1. upis u Upisnik poljoprivrednika

2. ispunjavanje uvjeta za aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 25. Zakona

3. obavljanje poljoprivredne aktivnosti u skladu s člankom 24. stavkom 2. točkom 1. Zakona

4. upis svih čestica poljoprivrednog zemljišta koje se koriste u ARKOD sustav i ostale propisane registre

5. upis stoke u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke

6. pravodobno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije

7. ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora iz članka 26. Zakona

8. ispunjavanje minimalno poticanih količina za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima u skladu s Tablicom 10. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika

9. omogućavanje provedbe kontrola na terenu na temelju članka 141. Zakona te svih drugih kontrola nadležnih tijela

10. poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu u skladu s pravilnikom kojim se uređuje višestruka sukladnost.

Prihvatljiva površina za izravna plaćanja

Članak 18.

(1) Prihvatljiva površina u smislu članka 32. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 je poljoprivredna površina na poljoprivrednom gospodarstvu za koju korisnik podnosi zahtjev za dodjelu ili aktiviranje prava na plaćanja koja se koristi kao obradivo zemljište, trajni travnjak ili trajni nasad i na kojoj se obavlja poljoprivredna aktivnost i upisana je u ARKOD sustav u skladu s pravilnikom kojim se uređuje evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta. Prihvatljiva površina je i ona koja je odobrena za programe potpore u sektoru vina u skladu s člankom 17. stavku 9. Uredbe (EU) br. 809/2014, upisana u ARKOD sustav pod vrstom uporabe iskrčeni vinograd.

(2) Osim u slučaju više sile ili u iznimnim okolnostima, prihvatljive površine korisnik mora imati na raspolaganju za korištenje na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je poljoprivredna parcela iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika predmet zahtjeva za potporu dvaju ili više korisnika, potporu može ostvariti korisnik kod kojeg je evidentirana parcela u ARKOD sustavu na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prihvatljiva je i poljoprivredna površina koja se privremeno koristi i za nepoljoprivredne aktivnosti, ako poljoprivredne aktivnosti i dalje prevladavaju u skladu s člankom 32. stavkom 3. točkom a. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(5) Nepoljoprivredne aktivnosti jesu sajam, manifestacije, izložbe, iznajmljivanje površine za parkiranje, kampiranje i slične aktivnosti, a dozvoljene su u trajanju od najviše 30 dana godišnje.

(6) Obilježja krajobraza koja su sastavni dio površine poljoprivredne parcele smatraju se dijelom prihvatljive površine poljoprivredne parcele ako udovoljavaju pravilima višestruke sukladnosti.

(7) U skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom k. Uredbe (EU) br. 1307/2013, prihvatljive površine jesu i površine pod kulturama kratkih ophodnji s maksimalnim ciklusom žetve od 8 godina. To su: crna joha (Alnus glutinosa), siva joha (Alnus Incana), breza (Betula sp.), grab (Carpinus sp.), topola (Populus sp.), i vrba (Salix sp.).

(8) Prihvatljive površine pod kulturama kratkih ophodnji iz stavka 7. ovoga članka jesu one za koje je korisnik podnio zahtjev za provedbu stručnog nadzora sukladno odredbama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji (»Narodne novine« br. 15/18 i 111/18) i Pravilnika o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji (»Narodne novine« br. 111/18, 33/19 i 50/19). Podatke o podnesenim zahtjevima za provedbu stručnog nadzora Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka je MIBPG.

(9) Za izračun potpore po poljoprivrednoj površini koristi se površina poljoprivredne parcele zaokružena na dvije decimale.

(10) Prihvatljiva površina se smatra prihvatljivim hektarom iz članka 32. stavka 2. Uredbe 1307/2013 ako odgovara definiciji prihvatljivog hektara tijekom cijele kalendarske godine, osim u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti, u skladu s člankom 32. stavkom 4. Uredbe 1307/2013.

Prihvatljive površine obradivog zemljišta

Članak 19.

(1) Obradivo zemljište jesu oranice s poljoprivrednom kulturom, zemljište na ugaru i privremeni travnjaci u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom f. Uredbe (EU) br. 1307/2013, uključujući zemljište u stakleniku ili ispod fiksnog ili pomičnog pokrova.

(2) Na obradivom zemljištu moraju se provoditi poljoprivredne aktivnosti u agrotehničkim rokovima sukladno prijavljenoj vrsti korištenja i podneblju u kojem se aktivnost odvija.

(3) Zemljište na ugaru je obradivo poljoprivredno zemljište na kojem se ne proizvodi poljoprivredna kultura niti vrši ispaša, ali koje se održava u stanju pogodnom za ispašu ili obradu u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika.

(4) Na poljoprivrednim površinama pod ugarom mora se, osim minimalnih uvjeta održavanja iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, najkasnije do 30. lipnja 2021. godine provesti barem jedna od agrotehničkih mjera:

– sjetva usjeva koji će biti zaoran za zelenu gnojidbu

– sjetva mješavinom sjemena usjeva namijenjenih divljim pticama i medonosnog bilja kao izvor nektara

– zaoravanje usjeva za zelenu gnojidbu

– košnja, malčiranje ili bilo koji način obrade kojim će se u potpunosti spriječiti razvoj neželjene vegetacije.

(5) Zemljište koje je prije 1. siječnja 2019. godine bilo prijavljeno na ugaru ostaje obradivo zemljište i nakon tog datuma. Zemljište koje je nakon 1. siječnja 2019. godine prijavljeno na ugaru postaje u 2024. godini ili kasnije trajni travnjak ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 4. stavku 1. točki h. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(6) Privremeni travnjak je obradivo zemljište na kojem se nalazi trava, smjesa trava, travno-djetelinske ili djetelinsko-travne smjese, prijavljene na Jedinstvenom zahtjevu kao trava i travolika paša, na oranici u razdoblju koje nije dulje od pet godina. Nakon što je pet godina uzastopno bez preoravanja i ponovne sjetve trava i travolikih paša, površina prijavljena kao privremeni travnjak, u šestoj godini se u ARKOD-u evidentira kao trajni travnjak.

(7) Korisnik će ostvariti potporu za prihvatljive površine pod sojom ako je soja proizvedena od certificiranog sjemena genetski nemodificirane soje u količini od najmanje 80 kilograma po hektaru prijavljene površine soje, o čemu korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja do 15. listopada 2021. godine sljedeće dokaze:

– kopiju računa o plaćenom komercijalnom sjemenu kojeg koristi te godine ili drugi dokument kojim se može dokazati porijeklo i količina sjemena i

– certifikat s vreće kojeg će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti ili certifikat o sjemenu uz otpremnicu HAPIH-a.

Prihvatljiva površina trajnih travnjaka

Članak 20.

(1) Trajni travnjak u smislu članka 4. stavka 1. točke h. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i članka 24. stavka 2. točke 2. Zakona je livada, pašnjak i krški pašnjak, u skladu s propisom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, koji nije bio uključen u plodored niti preoran tijekom pet ili više godina.

(2) Pašnjak je trajno-travnjačka površina u kontinentalnom dijelu Hrvatske na kojoj se, osim trave i niskog raslinja pogodnog za ispašu stoke, mogu nalaziti i obilježja krajobraza, stijene ili drveće.

(3) Prihvatljiva površina pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijenta prihvatljivosti. Razredi prihvatljivosti pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina i pripadajući koeficijenti prihvatljivosti prikazani su u Tablici 4. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(4) Prije dodjele koeficijenta prihvatljivosti za pašnjake i krške pašnjake, sve neprihvatljive površine veće od 500 m² koje se nalaze unutar parcele i homogene su cjeline izlučuju se iz ARKOD parcele. Neprihvatljive površine su one na kojima se isključivo nalaze obilježja krajobraza koja nisu iskoristiva za ispašu stoke.

(5) Korisnik će ostvariti potporu za one prihvatljive površine trajnih travnjaka za koje su zadovoljeni minimalni uvjeti održavanja trajnih travnjaka iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Prihvatljiva površina krških pašnjaka

Članak 21.

(1) Krški pašnjak je ekstenzivni pašnjak na obalnom, priobalnom i planinsko-priobalnom području na kojem se, osim trave i niskog raslinja pogodnog za ispašu stoke, mogu nalaziti i neprihvatljiva obilježja krajobraza i elementi krša.

(2) Prihvatljiva površina krških pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijenta prihvatljivosti. Razredi prihvatljivosti krških pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina i pripadajući koeficijenti prihvatljivosti prikazani su u Tablici 5. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik će ostvariti potporu za one prihvatljive površine krških pašnjaka za koje su zadovoljeni minimalni uvjeti održavanja krških pašnjaka iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Prihvatljiva površina za konoplju i mak

Članak 22.

(1) Površine koje se koriste za proizvodnju konoplje, u skladu s člankom 32. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013, smatraju se prihvatljivim površinama ako sadržaj tetrahidrokanabinola u korištenim sortama ne prelazi 0,2%, a za proizvodnju se koristi certificirano sjeme sorti iz »Zajedničkog kataloga sorti poljoprivrednih vrsta« u skladu s člankom 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(2) Korisnik koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za proizvodnju konoplje dužan je dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije 1. srpnja 2021. godine:

– kopiju računa o plaćenom certificiranom sjemenu kojeg koristi te godine, originale službenih oznaka certificiranog sjemena korištene na pakiranju koje će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti.

(3) Korisnik koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za uzgoj konoplje mora biti upisan u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje koju vodi Ministarstvo, u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje suzbijanje zlouporaba droga. Podatke o korisnicima i površinama iz Evidencije proizvođača industrijske konoplje Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka je MIBPG i OIB.

(4) Površine koje se koriste za proizvodnju maka korisnik je dužan prijaviti poljoprivrednoj inspekciji u skladu s pravilnikom koji propisuje način prijave uzgoja maka.

3.2. Osnovno plaćanje

Korištenje prava na plaćanja

Članak 23.

(1) Korisnik može prava na plaćanja, dodijeljena u skladu s člancima 24. i 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013 ili ostvarena prijenosom u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika, aktivirati podnošenjem jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Uvjet za aktiviranje prava na plaćanja je korištenje odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara i posjedovanje prava na plaćanja na zadnji dan roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, u skladu s člankom 24. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(3) Ukoliko korisnik ne želi da mu se aktiviraju sva ili dio stečenih prava na plaćanja, popunjava Obrazac 7. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

Dodjela prava na plaćanje iz nacionalne rezerve

Članak 24.

(1) Nacionalna rezerva prava na plaćanje koristi se, u skladu s člankom 28. Zakona, za dodjelu prava na plaćanje za namjene i na način propisan u članku 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Prioritet za dodjelu prava na plaćanje u okviru nacionalne rezerve imaju:

– mladi poljoprivrednici definirani u članku 30. stavku 11. točki a. Uredbe (EU) br. 1307/2013

– novi poljoprivrednici definirani u članku 30. stavku 11. točki b. Uredbe (EU) br. 1307/2013 koji započinju obavljati svoju poljoprivrednu aktivnost

– poljoprivrednici koji su stekli pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i poljoprivrednici koji obrađuju poljoprivredno zemljište razminirano tijekom 2020. godine

– u skladu s člankom 30. stavkom 7. točkom b. Uredbe (EU) br. 1307/2013, poljoprivrednici čijih se najmanje 50 % poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima posebne državne skrbi, otocima i poluotoku Pelješcu, brdsko-planinskim područjima, kao i poljoprivrednici čijih se najmanje 50 % poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD nalazi na područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima prema posebnom propisu za provedbu mjera Programa ruralnog razvoja

– u skladu s člankom 30. stavkom 7. točkom c. Uredbe (EU) br. 1307/2013, poljoprivrednici kojima zbog više sile ili iznimnih okolnosti nisu mogla biti dodijeljena prava na plaćanja.

(3) Vrijednost prava na plaćanje iz nacionalne rezerve utvrđuje se u skladu s odredbama članaka 28. do 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(4) Mladi poljoprivrednici i novi poljoprivrednici iz stavka 2. ovoga članka mogu samo jednom ostvariti prava na plaćanja iz nacionalne rezerve prema kriteriju za mlade ili nove poljoprivrednike.

(5) Mladi poljoprivrednici i novi poljoprivrednici koji za 2021. godinu podnose zahtjev za osnovno plaćanje, a koji uključuje zahtjev za dodjelu prava iz nacionalne rezerve, ukoliko ne žele dobiti prava iz nacionalne rezerve u 2021. godini, trebaju nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 10. srpnja 2021. godine dostaviti Izjavu o odustajanju od zahtjeva za dodjelu prava iz nacionalne rezerve u 2021. godini na Obrascu 6. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

Povrat prava na plaćanja u nacionalnu rezervu

Članak 25.

(1) Korisnici kojima se u 2021. godini dodijele nova prava na plaćanja iz nacionalne rezerve na temelju korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, dužni su ta prava vratiti u nacionalnu rezervu prava ukoliko izgube pravo korištenja predmetnog poljoprivrednog zemljišta.

(2) Korisnici mogu prava na plaćanja koja im više ne trebaju dobrovoljno vratiti u nacionalnu rezervu, u skladu s člankom 31. stavkom 1.c) Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Prijenos prava na plaćanja

Članak 26.

(1) U skladu s člankom 30. Zakona, prava na plaćanja mogu se prenositi samo između korisnika sa sjedištem gospodarstva na području Republike Hrvatske, osim u slučaju prijenosa prava na plaćanja nasljeđivanjem.

(2) Prava na plaćanja mogu se prenositi sa ili bez zemljišta i to prodajom, darivanjem, nasljeđivanjem ili davanjem prava na plaćanja u zakup.

(3) Prava na plaćanja mogu se prenositi tijekom cijele godine, u skladu s člankom 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, a prijenos se prijavljuje u podružnicama Agencije za plaćanja u razdoblju od 8. ožujka do 17. svibnja 2021. godine.

(4) U slučaju da nasljednici nisu aktivni poljoprivrednici i ne posjeduju poljoprivredno gospodarstvo na kojem bi mogli aktivirati prava na plaćanja mogu naslijeđena prava na plaćanja prenijeti na druga aktivna poljoprivredna gospodarstva.

Prijenos prava na plaćanja bez zemljišta

Članak 27.

(1) Prijenos prava na plaćanja bez istovremenog prijenosa poljoprivrednog zemljišta u smislu članka 34. stavka 4. Uredbe 1307/2013 ima za posljedicu smanjenje vrijednosti prava na plaćanja, i to 30 % u slučaju prijenosa prava na plaćanja bez odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara poljoprivrednog zemljišta.

(2) Prijenos prava na plaćanja uz istovremeni prijenos odgovarajuće površine poljoprivrednog zemljišta između bivšeg i novog zakupca određene ARKOD parcele te između bivšeg zakupca i novog kupca određene ARKOD parcele nema za posljedicu smanjenje vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prijenos prava na plaćanja bez zemljišta nasljeđivanjem i darovanjem u obitelji (roditelji, supružnici, djeca, unuci) nema za posljedicu smanjenje vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Član obitelji iz stavka 3. ovoga članka dokazuje se valjanim službenim dokumentom (rodni list, vjenčani list) ili potpisanom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika u slučaju neformalnih životnih partnerstva, tazbini, izvanbračnih zajednica i slično.

Način prijenosa prava na plaćanja

Članak 28.

(1) Prijenos prava na plaćanja vrši se podnošenjem zahtjeva za prijenos prava na plaćanja i popunjavanjem Obrasca 3. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju podnesenog zahtjeva za prijenos prava na plaćanje, Agencija za plaćanja sastavlja zapisnik na kojem korisnik svojim potpisom potvrđuje istinitost unesenih podataka te izjavljuje da je suglasan s prijenosom prava na plaćanja.

(3) Prijenosom prava na plaćanja korisnik koji je, u skladu sa člankom 26. stavkom 2. ovoga Pravilnika, prenio svoja prava na plaćanja drugom korisniku automatski odustaje od aktiviranja tih prava na plaćanja. Korisnik koji je primio ta prava aktivira ih na temelju površina prijavljenih u jedinstvenom zahtjevu i stanja u registru prava na plaćanja.

Objava informacija o pravima na plaćanja

Članak 29.

Podaci iz registra prava na plaćanja o identifikaciji i vrijednostima prava na plaćanja kojima raspolaže korisnik prikazuju se na AGRONET-u.

3.3. Poljoprivredne prakse korisne za klimu i
okoliš osnovne odredbe za zelene prakse

Osnovne odredbe zelene prakse

članak 30.

(1) Korisnici osnovnih plaćanja, osim poljoprivrednika koji sudjeluju u programu za male poljoprivrednike iz članka 45. ovoga Pravilnika, dužni su na svim svojim prihvatljivim hektarima u smislu članka 32. stavaka 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 provoditi zelene prakse prema članku 32. Zakona i članku 43. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Poljoprivrednici koji se bave ekološkim uzgojem u skladu s člankom 43. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 1307/2013 ostvaruju pravo na plaćanja za zelene prakse bez obaveze njihovog provođenja na prihvatljivim površinama koje se koriste za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

(3) Prihvatljive površine koje se koriste za ekološku proizvodnju iz stavka 2. ovoga članka jesu površine pod ekološkom proizvodnjom i površine u prijelaznom razdoblju u ekološkoj proizvodnji.

(4) Poljoprivrednici iz stavka 2. ovoga članka koji se bave ekološkim i ostalim načinima uzgoja mogu podnijeti zahtjev da im se obveza provedbe zelenih praksi utvrđuje na svim poljoprivrednim površinama gospodarstva, uključivo i na površinama iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka korisnik podnosi na Obrascu 9. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

Raznolikost usjeva

Članak 31.

(1) Korisnici programa izravnih plaćanja dužni su provoditi praksu vezanu uz raznolikost usjeva iz članka 32. stavka 1. podstavka 1. Zakona, uz iznimke propisane člankom 44. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Popis kultura za potrebe izračuna raznolikosti usjeva u smislu članka 44. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 nalazi se u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Da bi se pojedina kultura računala za potrebe raznolikosti usjeva, korisnik je treba prijaviti u jedinstvenom zahtjevu na ARKOD parceli.

(4) Izračun udjela različitih usjeva za raznolikost usjeva vrši se u skladu s odredbama članka 40. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(5) Razdoblje uzgoja za potrebe izračuna udjela različitih usjeva za raznolikost usjeva u skladu s člankom 40. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 u 2021. godini je od 15. svibnja do 15. kolovoza.

(6) Uzgoj više kultura istovremeno na istoj parceli prijavljivat će se i računati za potrebe raznolikosti usjeva prema članku 40. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

Očuvanje trajnih travnjaka

Članak 32.

(1) Kako bi se osiguralo očuvanje površina trajnih travnjaka na nacionalnoj razini u skladu s člankom 32. stavkom 4. Zakona, Agencija za plaćanja će usporediti godišnji omjer površina trajnih travnjaka i ukupnih poljoprivrednih površina s referentnim omjerom utvrđenim u 2015. godini u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Ako se u 2021. godini utvrdi promjena omjera iz članka 45. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 za više od 4 %, primjenjuje se postupak prethodnog pojedinačnog odobrenja prenamjene trajnih travnjaka u skladu s člankom 44. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(3) Ako se u 2021. godini utvrdi promjena omjera iz članka 45. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 za više od 5 %, Ministarstvo će propisati mjere za dostizanje potrebnog omjera, a Agencija za plaćanja će do 31. prosinca 2021. godine putem mrežne stranice Agencije za plaćanja i AGRONET-a obavijestiti korisnike o pravilima sprječavanja novih prenamjena trajnih travnjaka.

(4) Korisnici ne smiju okolišno-osjetljive travnjake prenamijeniti niti preorati. Ako korisnik prenamijeni ili preore okolišno-osjetljivi travnjak, dužan je vratiti ga u prvobitno stanje najkasnije do zadnjeg dana za zaprimanje zahtjeva u 2022. godini, u skladu s člankom 42. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(5) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, korisnici mogu u iznimno opravdanim slučajevima prenamijeniti ili obraditi okolišno-osjetljivi travnjak ukoliko su na zahtjev prije planiranog zahvata dobili odobrenje nadležnog tijela koje radi prethodnu ocjenu prihvatljivosti za Ekološku mrežu.

Ekološki značajne površine

Članak 33.

(1) Za potrebe provedbe zelene prakse, u skladu s člankom 32. Zakona, ekološki značajnim površinama smatraju se:

a) zemljište na ugaru

b) obilježja krajobraza

c) rubni pojasevi duž vodotoka uključujući rubne pojaseve pod trajnim travnjakom

d) pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje

e) površine s kulturama kratkih ophodnji

f) površine s postrnim usjevima i zelenim pokrovom i

g) površine s kulturama koje fiksiraju dušik.

(2) Ekološki značajna površina nalazi se na obradivom zemljištu, osim površina s kulturama kratkih ophodnji. Granični pojasevi duž vodotoka, pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma bez proizvodnje te pojedina obilježja krajobraza mogu se nalaziti na granici obradivog zemljišta prijavljenog za potporu.

(3) Način izračuna površina prihvatljivih za ekološki značajne površine nalazi se u Tablici 7. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(4) Izračun ukupnog broja hektara koji predstavljaju ekološki značajnu površinu kao i njegov udio u ukupnom obradivom zemljištu poljoprivrednog gospodarstva korisnicima je raspoloživ u AGRONET-u (EZP kalkulator).

(5) Iznimka od obveze pridržavanja prakse ekološki značajne površine propisana je u članku 46. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(6) Zemljište na ugaru iz stavka 1. točke a. ovoga članka mora biti ostavljeno na ugaru tijekom razdoblja od 15. veljače do 15. kolovoza 2021. godine, mora biti održavano u skladu sa člancima 16. i 19. ovoga Pravilnika i na njemu se ne smiju primjenjivati zaštitna sredstva, osim onih koja su prihvatljiva za primjenu u ekološkoj proizvodnji sukladno Uredbi (EZ) br. 834/2007. Zemljište na ugaru koje se više od pet godina koristi kao ekološki značajna površina ostaje obradivo zemljište.

(7) Obilježja krajobraza iz stavka 1. točke b. ovoga članka su:

a) živice ili pojasevi drvenastih kultura najveće širine 2 m unutar parcele ili 4 m na granici parcele i najmanje dužine 10 m

b) pojedinačna stabla s promjerom krošnje od najmanje 4 m, minimalne visine 2 m, te se pod istim obavlja minimalna poljoprivredna aktivnost

c) drvored s promjerom krošnje od najmanje 4 m, pri čemu prostor između krošnji ne prelazi 5 m te se pod istim obavlja minimalna poljoprivredna aktivnost

d) šumarak (skupina stabala i grmlja) su stabla spojena krošnjama koja se preklapaju, najveće površine 0,2 ha i najmanje površine 100 m2

e) jezerca (lokve) površine do najviše 0,1 ha

f) jarak najveće širine 2 m, uključujući zemljane otvorene vodotoke za navodnjavanje ili odvodnju

g) tradicionalni suhozid najmanje 0,5 m širine, najviše 2 m širine unutar parcele i 4 m na granici parcele, te najmanje 0,2 m visine i najviše 3 m visine.

(8) Rubni pojasevi duž vodotoka iz stavka 1. točke c. ovoga članka široki su najmanje 3 m, a najviše 10 m. Na njima je moguće napasivanje ili košnja.

(9) Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje iz stavka 1. točke d. ovoga članka široki su najmanje 3 m, a najviše 10 m. Na pojasevima prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje ne uzgajaju se poljoprivredne kulture, ali je dozvoljena košnja ili napasivanje.

(10) Kulture kratkih ophodnji iz stavka 1. točke e. ovoga članka navedene su u tablici kultura prihvatljivih za ekološki značajne površine u Tablici 8. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika. Na ekološki značajnim površinama pod kulturama kratkih ophodnji ne smiju se primjenjivati mineralna gnojiva i zaštitna sredstva.

(11) Postrni usjevi i zeleni pokrov iz stavka 1. točke f. ovoga članka jesu mješavine koje se sastoje od barem dvije kulture navedene u tablici kultura prihvatljivih za ekološki značajne površine u Tablici 8. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, uz sljedeće uvjete:

– postrni usjevi i zeleni pokrovni usjevi na ekološki značajnim površinama moraju biti prisutni najmanje u razdoblju od 20. kolovoza do 15. listopada 2021. godine i na njima se ne smiju primjenjivati sredstva za zaštitu bilja, osim onih koja su prihvatljiva za primjenu u ekološkoj proizvodnji sukladno Uredbi (EZ) br. 834/2007

– postrni usjev ili zeleni pokrov treba se nalaziti na oranici minimalno osam tjedana

– kulture koje se siju kao ozimi usjev za žetvu iduće godine ili napasivanje nisu prihvatljive kao postrni usjev ili zeleni pokrovni usjev.

(12) Kulture koje fiksiraju dušik, iz stavka 1. točke g. ovoga članka, jesu kulture navedene u tablici kultura prihvatljivih za ekološki značajne površine u Tablici 8. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika koje je korisnik naveo u jedinstvenom zahtjevu kao glavni usjev. Soja prihvatljiva za ekološki značajne površine mora zadovoljiti uvjete iz članka 19. stavka 7. ovoga Pravilnika. Kultura koja fiksira dušik kao glavni usjev može biti zasijana i kao smjesa s jednom ili više drugih kultura na način da kultura koja fiksira dušik prevladava na površini. Na ekološki značajnim površinama na kojima se uzgajaju kulture koje fiksiraju dušik ne smiju se primjenjivati sredstva za zaštitu bilja, osim onih koja su prihvatljiva za primjenu u ekološkoj proizvodnji sukladno Uredbi (EZ) br. 834/2007.

3.4. Preraspodijeljeno plaćanje

Članak 34.

(1) Preraspodijeljeno plaćanje, u skladu s člankom 31. Zakona, dodjeljuje se za prvih dvadeset prihvatljivih hektara poljoprivrednog gospodarstva i to svim korisnicima koji ostvaruju osnovno plaćanje.

(2) Preraspodijeljena plaćanja neće ostvariti korisnici za koje se utvrdi da su na umjetan način stvorili uvjete za ostvarivanje plaćanja.

(3) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve može ostvariti preraspodijeljeno plaćanje. U slučaju da zahtjev za preraspodijeljeno plaćanje podnese više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, redoslijed prioriteta za dodjelu preraspodijeljenog plaćanja je:

1. najveća prijavljena površina

2. najraniji datum podnošenja zahtjeva.

(4) Korisnik može prilikom podnošenja jedinstvenog zahtjeva odustati od zahtjeva za preraspodijeljeno plaćanje na Obrascu 8. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika, a kojeg ispunjava i potpisuje te dostavlja nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.

3.5. PLAĆANJE ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE

Članak 35.

(1) Plaćanje za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se korisniku programa izravnih plaćanja koji je udovoljio uvjetima za ostvarivanje osnovnog plaćanja u skladu s člankom 33. Zakona i člankom 50. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Plaćanje za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se korisniku temeljem uvjeta koje zadovoljava nositelj, a to su:

– nositelj nije stariji od 40 godina u godini podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje

– nositelj prvi puta osniva poljoprivredno gospodarstvo u godini podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje ili je već osnovao poljoprivredno gospodarstvo unatrag pet godina prije podnošenja prvog zahtjeva za osnovno plaćanje

– nositelju je gospodarstvo koje podnosi zahtjev za plaćanje za mlade poljoprivrednike prvo u kojem je nositelj.

(3) Plaćanje za mlade poljoprivrednike odobrava se korisniku za razdoblje od pet godina, koje započinje od prvog podnošenja zahtjeva za plaćanje za mlade poljoprivrednike, pod uvjetom da je zahtjev podnesen unutar razdoblja od pet godina nakon što je nositelj osnovao poljoprivredno gospodarstvo.

(4) Pravna osoba može ispuniti uvjete za primanje plaćanja za mlade poljoprivrednike ako njezin nositelj upisan u Upisnik poljoprivrednika ispunjava uvjete iz ovoga članka i članka 49. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014. Mladi poljoprivrednik u pravnoj osobi može biti odgovorna osoba u pravnoj osobi iz Upisnika poljoprivrednika, a koja je prema Sudskom registru Trgovačkog suda ovlaštena bez ograničenja zastupati pravnu osobu.

(5) Pravna osoba može ostvariti plaćanje za mlade poljoprivrednike ako nositelj iz stavka 3. ovoga članka samostalno ili zajedno s drugim poljoprivrednicima provodi učinkovitu i dugoročnu kontrolu nad pravnom osobom u pogledu odluka povezanih s upravljanjem, koristima i financijskim rizicima već u prvoj godini u kojoj pravna osoba podnosi zahtjev za plaćanje u okviru plaćanja za mlade poljoprivrednike u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom b. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014.

(6) Ako je pravna osoba iz stavka 4. ovoga članka pod samostalnom ili zajedničkom kontrolom druge pravne osobe, uvjeti za ostvarenje prava na plaćanje za mlade poljoprivrednike primjenjuju se na svaku fizičku osobu koja ima kontrolu nad tom drugom pravnom osobom.

(7) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka korisnik uz jedinstveni zahtjev obavezno prilaže izjavu s podacima o drugoj pravnoj osobi na Obrascu 2. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(8) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu, može ostvariti plaćanje za mlade poljoprivrednike. U slučaju da zahtjev za plaćanje za mlade poljoprivrednike podnese više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, potpora će se dodijeliti ranije osnovanom poljoprivredniku.

(9) Nositelj poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje uvjete za plaćanje za mlade poljoprivrednike dužan je imati:

1. minimalno završeno srednjoškolsko obrazovanje poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja ili

2. završen ili u tijeku diplomski ili preddiplomski studij iz područja biotehničkih znanosti – polja poljoprivrede ili prehrambene tehnologije, ili biomedicine i zdravstva – polja veterinarske medicine ili

3. završen jedan od stručnih poljoprivredno-prehrambenih programa obrazovanja verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili

4. završen jedan od strukovnih programa osposobljavanja koje provodi Savjetodavna služba u okviru operacija 1.1.2. ili 1.1.3. Programa ruralnog razvoja ili

5. završen jedan od stručnih programa edukacija u poljoprivredi ili ruralnom razvoju koje financira Europska unija ili Republika Hrvatska u trajanju od najmanje 30 nastavnih sati.

(10) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka koji je podnio zahtjev za plaćanje za mladog poljoprivrednika po prvi puta u 2021. godini, dužan je do 31. prosinca 2021. godine dostaviti podružnici Agencije za plaćanja kopiju dokumenta o obrazovanju iz stavka 8. ovoga članka. Podatke o obrazovanju poljoprivrednika podružnica Agencije za plaćanja upisuje u Upisnik poljoprivrednika.

(11) Neispunjavanje obveze iz stavka 9. ovoga članka ima za posljedicu obvezu povrata isplaćenih sredstava za plaćanje za mladog poljoprivrednika.

(12) U slučaju promjene nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednika, plaćanje za mladog poljoprivrednika u 2021. godini može ostvariti korisnik iz stavka 1. ovoga članka koji je u Upisniku poljoprivrednika evidentiran kao nositelj ili odgovorna osoba na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva i na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(13) Iznimno od stavka 10. ovoga članka za završen jedan od strukovnih programa osposobljavanja koje provodi Ministarstvo poljoprivrede u okviru operacija Mjere 1. Programa ruralnog razvoja, Ministarstvo razmjenjuje podatke s Agencijom te se u Upisnik poljoprivrednika bilježi datum završetka edukacije strukovnog programa za 2021. godinu.

3.6. PROIZVODNO VEZANA POTPORA

Članak 36.

(1) Proizvodno vezana potpora (PVP) dodjeljuje se korisnicima u skladu s člankom 34. Zakona i to za:

– krave u proizvodnji mlijeka

– tov junadi

– krave dojilje

– ovce i koze

– povrće

– voće

– šećernu repu

– krmne proteinske usjeve.

(2) PVP se može dodijeliti i onim korisnicima koji ne raspolažu prihvatljivim hektarima za aktiviranje prava na osnovno plaćanje u okviru programa izravnih plaćanja iz članka 22. Zakona.

(3) Kod PVP iz stavka 1. podstavaka 1. do 3. ovoga članka jedno grlo može ostvariti samo jednu vrstu PVP.

PVP za krave u proizvodnji mlijeka

Članak 37.

(1) PVP za krave u proizvodnji mlijeka dodjeljuje se korisnicima koji se bave proizvodnjom mlijeka i godišnje isporučuju otkupljivačima najmanje 4.310 kg mlijeka po grlu.

(2) PVP za krave u proizvodnji mlijeka dodjeljuje se i korisnicima koji nemaju minimalnu isporuku iz stavka 1. ovoga članka, ali su registrirani za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, ako stavljaju mlijeko ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom, najkasnije 11. lipnja 2021. godine te su u obvezi voditi i dostavljati u JRDŽ evidenciju o količini mlijeka prodanog izravnom prodajom te količini mlijeka prerađenog na gospodarstvu. Podatke iz registra Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.

(3) Podatke o količinama izravno prodanog mlijeka i/ili mlijeka prerađenog na gospodarstvu, korisnik iz stavka 2. ovoga članka dostavlja u JRDŽ putem web aplikacije Ministarstva poljoprivrede ili putem obrasca »Prijava podataka proizvedenim količinama sirovog mlijeka namijenjenog izravnoj prodaji i/ili preradi na vlastitom gospodarstvu« objavljenog na mrežnoj stranici Ministarstva. Rok za dostavu podataka je do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, a iznimno za siječanj i veljaču 2021. do 15. ožujka 2021.«

(4) Prihvatljiva grla su ženska grla mliječnih ili kombiniranih pasmina koja su prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva za PVP za krave u proizvodnji mlijeka i prvi dan nakon roka za zakašnjele zahtjeve i do tog dana imaju registrirano barem jedno teljenje u JRDŽ-u.

(5) Korisnici koji imaju pet ili više krava u proizvodnji mlijeka ostvaruju PVP ukoliko se prvog dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve grla nalaze u sustavu kontrole mliječnosti HAPIH-a.

(6) Razdoblje obveznog držanja prihvatljivih grla na gospodarstvu je 100 uzastopnih dana i počinje prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

(7) Popis mliječnih ili kombiniranih pasmina iz stavka 4. ovoga članka nalazi se u Tablici 9. Priloga 1. ovoga Pravilnika. Prihvatljivost kombinirane pasmine utvrđuje se na temelju skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži potpora.

(8) U slučaju razlike između broja grla prijavljenih na jedinstvenom zahtjevu i utvrđenih grla na temelju primjene kriterija iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

PVP za tov junadi

Članak 38.

(1) PVP za tov junadi dodjeljuje se korisnicima koji se bave tovom junadi i sudjeluju u Farmskom sustavu osiguranja kvalitete junećeg, janjećeg i jarećeg mesa koji je objavljen na mrežnoj stranici HAPIH-a.

(2) Prihvatljiva grla su muška i ženska grla koja u trenutku izlučenja u JRDŽ-u nisu mlađa od 12 mjeseci niti starija od 30 mjeseci, i kod kojih je evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje u Republici Hrvatskoj ili izlučenje za izvoz.

(3) Obvezno razdoblje tova na gospodarstvu korisnika je najmanje 250 dana za muška grla i najmanje 180 dana za ženska grla od dana dolaska grla na gospodarstvo do dana isporuke koja se odvija od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 31. prosinca 2021. godine. Iznimno za grla isporučena od 1. siječnja 2021. do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obvezno razdoblje tova na gospodarstvu je najmanje 120 dana.

(4) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za tov junadi, pri čemu je broj utvrđenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 18. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno broj prijavljenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 16., a za potrebe primjene članka 31. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

(5) Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, Agencija za plaćanja i Ministarstvo razmjenjuju podatke o korisnicima koji su podnijeli zahtjev za PVP za tov junadi i prihvatljivim grlima iz stavka 2. ovoga članka koji su ispunili zahtjeve iz stavka 3. ovoga članka.

PVP za krave dojilje

Članak 39.

(1) PVP za krave dojilje dodjeljuje se korisnicima koji proizvode telad u sustavu krava dojilja.

(2) Prihvatljiva grla za potporu iz stavka 1. ovoga članka su ženska grla koja nisu mliječne pasmine i križanci mliječnih pasmina, prisutna su na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva za PVP za krave dojilje kao i prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeva, a u prethodnih 18 mjeseci od prvog dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve imaju registrirano teljenje u JRDŽ.

(3) Razdoblje obveznog držanja prihvatljivih grla iz stavka 2. ovoga članka na poljoprivrednom gospodarstvu je 100 uzastopnih dana koje započinje prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

(4) Korisnik je dužan pridržavati se uzastopnog dvomjesečnog razdoblja držanja teladi koje započinje prvog dana nakon teljenja.

(5) Popis mesnih i kombiniranih pasmina za koje se može ostvariti PVP za krave dojilje nalazi se u Tablici 9. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika. U slučaju kombiniranih pasmina, pripadnost grupi za ovu vrstu potpore utvrđuje se na temelju skupine pasmine kojoj pripadaju otac i majka grla za koje se traži potpora.

(6) Grlo za koje se ostvaruje PVP za krave dojilje nije prihvatljivo za plaćanje za mliječne krave iz članka 49. ovoga Pravilnika u okviru plaćanja za mjere državne potpore.

PVP za ovce i koze

Članak 40.

(1) PVP za ovce i koze se dodjeljuje korisnicima koji uzgajaju rasplodne ovce i koze za proizvodnju janjadi i jaradi.

(2) Prihvatljiva grla su odrasle ženske ovce i koze koja su prvog dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve starije od 12 mjeseci ili imaju barem jedno evidentirano janjenje/jarenje u JRDŽ-u, a prisutna su na gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva za PVP za ovce i koze kao i prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

(3) Razdoblje obveznog držanja na gospodarstvu korisnika je 100 uzastopnih dana koje započinje prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

(4) Na gospodarstvu tijekom godine za koju se podnosi jedinstveni zahtjev treba biti evidentirano prosječno najmanje 0,8 janjenja odnosno jarenja po jednom prihvatljivom grlu.

(5) U slučaju razlike između broja prijavljenih grla u zahtjevu i utvrđenih grla na temelju primjene kriterija iz stavka 4. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(6) Ovca ili koza prisutna na gospodarstvu koja je izgubila ušnu markicu smatra se utvrđenom ako se može identificirati bolusom u skladu s člankom 30. stavkom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 i člankom 4. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 21/2004.

PVP za povrće

Članak 41.

(1) PVP za povrće dodjeljuje se korisnicima za prihvatljive površine na kojima se proizvodi povrće u nasadu kao glavna kultura.

(2) Popis vrsta za koje se može ostvariti PVP za povrće nalazi se u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Kako bi bio prihvatljiv za PVP za povrće korisnik mora imati ukupno najmanje jedan hektar prihvatljivih poljoprivrednih površina koje prijavljuje za izravna plaćanja.

(4) Kako bi bio prihvatljiv za PVP za povrće korisnik mora imati u AGRONET-u prijavljenu proizvodnju na minimalnoj površini od 0,5 ha za svaku prihvatljivu povrtnu vrstu.

(5) Izuzetak od uvjeta iz stavka 4. ovoga članka za povrtnu vrstu je salata gdje je prihvatljiva površina od 0,5 ha u kombinaciji vrsta: salata, endivija, matovilac, radič, rikula.

(6) Korisniku se potpora dodjeljuje za prvih dvadeset (20) prihvatljivih hektara pod povrtnim vrstama, a zbrajaju se one površine za koje je zadovoljena minimalno prihvatljiva površina po pojedinoj povrtnoj vrsti.

(7) Kako bi ostvario PVP za povrće poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu povrća (t/ha) za svaku prihvatljivu vrstu povrća u 2021. godini. Minimalna isporučena količina povrća koju poljoprivrednik mora dokazati prikazana je u tablici 14. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(8) Izuzetak uvjeta o minimalno isporučenoj količini povrća (t/ha) za svaku prihvatljivu vrstu povrća iz stavka 7. ovoga članka je salata gdje je prihvatljiva i kombinacija vrsta: salata, endivija, matovilac, radič, rikula. U dostizanju uvjeta minimalno isporučene količine povrća (t/ha) u kombinaciji navedenih vrsta prihvatljiv je urod od minimalno 9 t/ha.

(9) Dokaz o isporučenoj količini povrća iz stavka 7. ovoga članka jesu računi/otpremnice/ podaci o prodanim količinama iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a, koju su OPG obvezna voditi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje upisnik poljoprivrednika.

(10) Kopije računa iz stavka 9. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije do 15. svibnja 2022. godine.

(11) Površine koje je korisnik u jedinstvenom zahtjevu prijavio za mjeru 11 – Ekološki uzgoj iz članka 113. ovoga Pravilnika nisu prihvatljive za PVP za povrće. U slučaju umanjenja prihvatljivih površina na temelju ovoga kriterija i primjene kriterija iz stavaka 7. i 8. ovoga članka ne primjenjuje se administrativna kazna iz članka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(12) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu može ostvariti PVP za povrće. U slučaju da zahtjev za PVP za povrće podnese više od jednog poljoprivrednika, redoslijed prioriteta za dodjelu proizvodno vezane potpore za povrće je:

1. najveća prijavljena površina

2. najraniji datum podnošenja zahtjeva.

(13) Povrtne vrste koje se uzgajaju na supstratu prihvatljive su za proizvodno vezane potpore ukoliko se supstrat nalazi na prihvatljivim površinama te ukoliko supstrat i površina tla nisu odvojene već je omogućeno korijenju biljke prodiranje kroz supstrat i povezivanje sa tlom.

(14) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za povrće, pri čemu je utvrđena površina u smislu članka 2. stavka 1. točke 23. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno prijavljena površina za potrebe primjene članka 19. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

PVP za voće

Članak 42.

(1) PVP za voće dodjeljuje se korisnicima za prihvatljive površine na kojima se proizvodi voće u nasadu kao glavna kultura.

(2) Popis vrsta za koje se može ostvariti PVP za voće nalazi se u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Minimalna prihvatljiva površina za pojedinu prihvatljivu voćnu vrstu iznosi;;

– orah, lijeska – minimalno 2 ha svake vrste pojedinačno

– jabuka, kruška – minimalno 1 ha svake vrste pojedinačno

– breskva i/ili nektarina – minimalno 0,5 ha

– marelica, trešnja, višnja, šljiva, badem, lubenica, dinja – minimalno 0,5 ha svake vrste pojedinačno

– mandarina, nar, jagoda, borovnica, malina, kupina, smokva – minimalno 0,25 ha svake vrste pojedinačno.

(4) Korisniku se potpora dodjeljuje za prvih dvadeset (20) prihvatljivih hektara pod voćnim vrstama, a zbrajaju se one površine za koje je zadovoljena minimalno prihvatljiva površina po pojedinoj voćnoj vrsti.

(5) Kako bi ostvario PVP za proizvodnju voća poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu voća po hektaru za svaku prihvatljivu voćnu vrstu u 2021. godini. Minimalna isporučena količina voća koju poljoprivrednik mora dokazati prikazana je u tablici 15. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(6) Dokaz o isporučenoj količini voća iz stavka 5. ovoga članka jesu računi/otpremnice/ podaci o prodanim količinama iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a, koju su OPG obvezna voditi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje upisnik poljoprivrednika.

(7) Kopije računa iz stavka 6. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije do 15. svibnja 2022. godine.

(8) Korisnik može ostvariti PVP za voće za voćnjake podignute i održavane u skladu s Tehnološkim smjernicama za voćare korisnike PVP za voće, objavljenim na mrežnoj stranici Ministarstva.

(9) Minimalni sklop pojedinih voćnih vrsta koji je potrebno imati kako bi se ostvario PVP za voće utvrđen je u Tablici 13. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(10) Voćnjaci za koje korisnik može ostvariti PVP za voće, a podignuti su nakon 3. ožujka 2017. godine, kao i naknadno nadomještanje sadnica, trebaju biti zasađeni deklariranim sadnim materijalom, što korisnik dokazuje prilikom kontrole na terenu računom i certifikatom o sadnom materijalu ili certifikatom proizvođača za sadni materijal podrijetlom iz Republike Hrvatske te fitocertifikatom i pratećim dokumentom za sadnice podrijetlom iz drugih zemalja.

(11) Površine ekstenzivnih voćnjaka iz članka 80. ovoga Pravilnika nisu prihvatljive za PVP za voće.

(12) Površine koje je korisnik u jedinstvenom zahtjevu prijavio za mjeru 11 – Ekološki uzgoj iz Programa ruralnog razvoja nisu prihvatljive za PVP za voće.

(13) U slučaju umanjenja prihvatljivih površina na temelju primjene kriterija iz stavaka 5., 11. i 12. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članaka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(14) Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu može ostvariti PVP za voće. U slučaju da zahtjev za PVP za voće podnese više od jednog poljoprivrednika, prioriteti za dodjelu PVP za voće su:

1. najveća prijavljena površina

2. najraniji datum podnošenja zahtjeva.

(15) Voćne vrste koje se uzgajaju na supstratu prihvatljive su za proizvodno vezane potpore ukoliko se supstrat nalazi na prihvatljivim površinama te ukoliko supstrat i površina tla nisu odvojene već je omogućeno korijenju biljke prodiranje kroz supstrat i povezivanje s tlom.

(16) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za voće, pri čemu je utvrđena površina u smislu članka 2. stavka 1. točke 23. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno prijavljena površina za potrebe primjene članka 19. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

PVP za šećernu repu

Članak 43.

(1) PVP za šećernu repu može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine na kojima se proizvodi šećerna repa.

(2) PVP za šećernu repu dodjeljuje se za najmanje 1 hektar prihvatljive površine pod šećernom repom.

(3) Površine koje je korisnik u jedinstvenom zahtjevu prijavio za mjeru 11 – Ekološki uzgoj iz Programa ruralnog razvoja nisu prihvatljive za PVP za šećernu repu. U slučaju umanjenja prihvatljivih površina na temelju ovoga kriterija ne primjenjuje se administrativna kazna iz članaka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(4) Kako bi ostvario PVP za šećernu repu poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu šećerne repe od 40 t/ha u 2021. godini.

(5) Dokaz o isporučenoj količini šećerne repe iz stavka 4. ovoga članka jesu računi i/ili podaci o prodanim količinama iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a, koju su OPG obvezna voditi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje upisnik poljoprivrednika.

(6) Kopije računa iz stavka 5. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije do 15. svibnja 2022. godine.

(7) U slučaju umanjenja prihvatljivih površina na temelju primjene kriterija iz stavaka 3., 4., 5. i 6. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članaka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(8) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za šećernu repu, pri čemu je utvrđena površina u smislu članka 2. stavka 1. točke 23. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno prijavljena površina za potrebe primjene članka 19. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

PVP za krmne proteinske usjeve

Članak 44.

(1) PVP za krmne proteinske usjeve može ostvariti korisnik programa izravnih plaćanja za prihvatljive površine na kojima se proizvode krmni proteinski usjevi i to za najmanje jedan hektar prihvatljive površine krmnih proteinskih kultura.

(2) Prihvatljive kulture krmnih proteinskih usjeva jesu: soja za stočnu hranu, stočni grašak (Pisum sativum), grahorice (Vicia sp.), djeteline (Trifolium sp.), lucerne (Medicago sp.) stočni bob (Vicia faba), smiljkita (Lotus corniculatus), lupine (Lupinus sp.) i esparzeta (Onobrychis sp.).

(3) Pored navedenih čistih krmnih proteinskih kultura iz stavka 2. ovoga članka, za PVP za krmne proteinske usjeve prihvatljive su i površine zasijane smjesom krmnih proteinskih kultura i žitarica pri čemu je udio krmnih proteinskih usjeva u ukupnoj površini 50 % i više.

(4) Korisnik PVP za krmne proteinske usjeve iz stavaka 2 i 3. ovoga članka mora na svom poljoprivrednom gospodarstvu držati barem 1 uvjetno grlo po prihvatljivom hektaru krmno proteinskih usjeva za stočnu hranu izračunatih na temelju koeficijenata za izračun uvjetnih grla iz Tablice 6. Priloga 1. ovoga Pravilnika, pri čemu se kao osnovica za izračun uvjetnih grla uzima prosječno godišnje stanje grla upisanih u JRDŽ, Središnji popis matičnih grla i Središnji popis matičnih jata svakog prvog dana u mjesecu u godini u kojoj se podnosi jedinstveni zahtjev. Prihvatljivi hektar soje za stočnu hranu mora zadovoljiti uvjete iz članka 19. stavka 7. ovoga Pravilnika.

(5) Korisnik PVP za krmne proteinske usjeve iz stavaka 2. i 3. ovoga članka obvezan je prijaviti brojno stanje svinja i peradi u JRDŽ u regionalnom uredu HAPIH-a svakog prvog u mjesecu.

(6) Površine koje je korisnik u jedinstvenom zahtjevu prijavio za mjeru 11 – Ekološki uzgoj iz Programa ruralnog razvoja nisu prihvatljive za PVP za krmne proteinske kulture.

(7) U slučaju umanjenja prihvatljivih površina na temelju primjene kriterija iz stavka 4. i 6. ovoga članka ne primjenjuju se administrativne kazne iz članka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(8) Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu popis korisnika koji su podnijeli zahtjev za PVP za krmne proteinske usjeve i podatak o vrsti proizvodnje.

(9) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za krmne proteinske usjeve, pri čemu je utvrđena površina u smislu članka 2. stavka 1. točke 23. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno prijavljena površina za potrebe primjene članka 19. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

3.7. Program za male poljoprivrednike

Članak 45.

(1) Program za male poljoprivrednike provodi se u skladu s odredbama propisanim u članku 35. Zakona i člancima 61. do 65. Uredbe (EU) br. 1307/2013, a u programu sudjeluju poljoprivrednici koji su ušli u program 2015. godine (dalje u tekstu: mali poljoprivrednici).

(2) Mali poljoprivrednici mogu ostvariti plaćanje u maksimalnom iznosu do 657 eura u kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju Europske središnje banke prije 1. listopada 2021. godine.

(3) Mali poljoprivrednik može izići iz Programa za male poljoprivrednike najkasnije do 15. listopada 2021. godine podnošenjem zahtjeva Agenciji za plaćanja na listu A iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(4) Mali poljoprivrednici izuzeti su od provedbe obveza za zelena plaćanja iz članka 32. Zakona.

4. MJERE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI

Članak 46.

(1) Mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi iz članka 21. Zakona predviđene su Programom državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu.

(2) Mjere potpore za iznimno osjetljive sektore dodjeljuju se korisnicima koji:

– proizvode, isporučuju i prodaju ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje

– proizvode i isporučuju na preradu duhan tipa Burley

– proizvode, prerađuju i prodaju duhan tipa Viržinija

– drže mliječne krave

– drže rasplodne krmače

– proizvode domaće i udomaćene sorte poljoprivrednog bilja.

(3) Agencija za plaćanja u odluci iz članka 15. Zakona za 2021. godinu za korisnike mjera potpore za iznimno osjetljive sektore mora naznačiti iznos dodijeljene potpore za plaćanja iz stavka 2. podstavka 1. i 3. ovoga članka i da je potpora dodijeljena kao potpora male vrijednosti u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013.

(4) Maksimalni iznos potpore male vrijednosti iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 te u fiskalnoj godini u kojoj je korisnik stekao pravo na dodjelu potpore i prethodne dvije fiskalne godine ne može iznositi više od 200.000 € po korisniku za sve potpore male vrijednosti dodijeljene u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013.

(5) Agencija za plaćanja u odluci iz članka 15. Zakona za 2021. godinu za korisnike mjera potpore za iznimno osjetljive sektore mora naznačiti iznos dodijeljene potpore za plaćanja iz stavka 2. podstavaka 2., 4., 5. i 6. ovoga članka i da je potpora dodijeljena kao potpora male vrijednosti u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 i Uredbom Komisije (EU) br. 2019/316.

(6) Maksimalni iznos potpore male vrijednosti iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 i Uredbom Komisije (EU) br. 2019/316 te u fiskalnoj godini u kojoj je korisnik stekao pravo na dodjelu potpore i prethodne dvije fiskalne godine ne može iznositi više od iznosa iz članka 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 1408/2013 po korisniku za sve potpore male vrijednosti dodijeljene u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 i Uredbom Komisije (EU) br. 2019/316.

(7) Za praćenje maksimalnog iznosa dodijeljene potpore male vrijednosti iz stavka 3. i stavka 5. ovoga članka koristi se tečaj Hrvatske narodne banke na dan 1. siječnja godine u kojoj je korisnik stekao pravo na dodjelu potpore.

Ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje

Članak 47.

(1) Korisnik plaćanja za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod maslinama i broj stabala maslina na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik ostvaruje plaćanje za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje ako posjeduje najmanje 30 stabala maslina.

(3) Do 1. veljače 2022. godine korisnik iz stavka 1. ovoga članka mora dostaviti podružnici Agencije za plaćanja:

– prijavu prodanih minimalno 50 litara ekstra djevičanskog i/ili djevičanskog maslinovog ulja na listu E iz Priloga 2.ovoga Pravilnika

– račun ili otkupni blok iz kojeg je razvidna količina prodanog i isporučenog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja u godini za koju podnosi jedinstveni zahtjev

– potvrdu, izdanu od strane objekta koji obavlja preradu masline, o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize.

Duhan

Članak 48.

(1) Korisnik plaćanja za duhan podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod duhanom na listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su centralnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti podatke o zaprimljenim količinama duhana klase 1. do 4. od svakog korisnika, prema tipu i klasama duhana, na listu F iz Priloga 2. ovoga Pravilnika, u elektroničkom obliku (Microsoft Excel format), do 1. veljače 2022. godine.

(3) Uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dužne su priložiti dokument (zbirnu skladišnu primku) o otkupljenim i preuzetim količinama duhana od poljoprivrednih gospodarstava u godini za koju podnosi jedinstveni zahtjev.

(4) Za izračun visine plaćanja za duhan tipa Burley prema klasi koristi se faktor usklađenja na način da se maksimalni jedinični iznos plaćanja utvrđen u Tablici 10. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika pomnoži odgovarajućim faktorom usklađenja iz Tablice 12. Priloga 1. ovoga Pravilnika, ovisno o klasi.

Mliječne krave

Članak 49.

(1) Korisnik plaćanja za mliječne krave podnosi zahtjev na listu A iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu, korisnik je dužan prije podnošenja zahtjeva izvršiti izmjenu podataka u Registru goveda na gospodarstvu te u skladu sa stvarnim stanjem mliječnih krava na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u.

(3) Korisniku se računa pravo na isplatu za mliječne krave u skladu sa zahtjevom, a prema broju mliječnih krava u JRDŽ-u na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(4) Razdoblje obveznog držanja je 100 uzastopnih dana i počinje prvoga dana nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(5) Korisnici koji imaju pet ili više krava u proizvodnji mlijeka ostvaruju plaćanje za mliječne krave ukoliko se prvog dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve nalaze u sustavu kontrole mliječnosti HAPIH-a.

(6) Agencija za plaćanja za obračun potpore po poljoprivrednom gospodarstvu koristi i provjerava sljedeće podatke:

– životni broj svake krave, pasminu, datum rođenja i datum prvog teljenja na dan podnošenja zahtjeva

– da li je krava u sustavu kontrole mliječnosti na prvi dan nakon roka za zakašnjele zahtjeve.

Rasplodne krmače

Članak 50.

(1) Korisnik plaćanja za rasplodne krmače podnosi zahtjev na listu A iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) U rasplodne krmače iz stavka 1. ovoga članka ubrajaju se i krmače izvornih pasmina.

(3) Ako podaci na listu C predispisa ne odgovaraju stanju na gospodarstvu, korisnik je dužan prije podnošenja zahtjeva te u skladu sa stvarnim brojem rasplodnih krmača na gospodarstvu prijaviti promjene u JRDŽ-u i obaviti obveznu godišnju prijavu brojnog stanja u skladu s člankom 21. Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja. Krmače moraju biti propisno označene ušnim markicama ili tetoviranim brojem tijekom cijelog razdoblja obveze držanja.

(4) Korisniku se obračuna pravo na isplatu za rasplodne krmače u skladu sa zahtjevom, a prema broju rasplodnih krmača u JRDŽ-u na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve.

(5) Za rasplodne krmače iz stavka 4. ovoga članka koje su uzgojno valjane i upisane u matične knjige ili uzgojne upisnike, koje vodi ovlaštena ustanova, središnji savez uzgajivača ili uzgojno društvo, Agencija za plaćanja obračunava dodatno plaćanje utvrđeno u Tablici 10. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(6) Korisnik je dužan na svojem gospodarstvu pridržavati se tromjesečnog razdoblja obveznog držanja rasplodnih krmača, koje započinje prvoga dana nakon isteka roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(7) Agencija za plaćanja za obračun potpore koristi i provjerava podatke o broju rasplodnih i uzgojno valjanih krmača na zadnji dan roka za zakašnjele zahtjeve.

(8) Odredbe o nadomještanju stoke ne primjenjuju se na rasplodne krmače.

(9) Na gospodarstvu tijekom godine za koju se podnosi jedinstveni zahtjev treba biti evidentirano najmanje 15 svinja u prometu po krmači, osim u slučaju prihvatljivih grla krmača ugroženih autohtonih i zaštićenih pasmina.

(10) Minimalna poticana količina iz Tablice 10. Priloga 1. ovoga Pravilnika, kao ni najmanji evidentirani broj svinja u prometu po krmači, ne primjenjuje se na krmače izvornih pasmina.

Očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

Članak 51.

(1) Korisnik plaćanja za uzgoj domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja (dalje u tekstu: DUS) podnosi zahtjev na listu A i prijavljuje površine pod proizvodnjom DUS na Listu B iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(2) Popis DUS utvrđen je u Tablici 11. Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve iz članka 9. ovoga Pravilnika korisnik treba dostaviti podružnici Agencije za plaćanja valjane dokumente koji dokazuju nabavu certificiranog sjemena/sadnog materijala (otpremnica/račun i certifikat) u skladu sa posebnim propisom koji uređuje stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Izračun plaćanja za iznimno osjetljive sektore

Članak 52.

(1) Plaćanja za iznimno osjetljive sektore izračunavaju se na temelju stvarno utvrđenih količina duhana, ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja, utvrđenog broja mliječnih krava i rasplodnih krmača, te utvrđenih površina proizvodnje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.

(2) Ako je utvrđeni broj mliječnih krava i rasplodnih krmača te utvrđenih površina proizvodnje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja veći od prijavljenog broja na jedinstvenom zahtjevu, potpora se isplaćuje za prijavljeni broj grla i hektara.

Članak 53.

Maksimalna financijska omotnica za mjere potpore za iznimno osjetljive sektore, maksimalni jedinični iznosi plaćanja i minimalno poticane količine utvrđeni su u Programu državne potpore za iznimno osjetljive sektore za 2021. godinu i prikazani u Tablici 10. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

5. PLAĆANJA ZA IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

5.1. Opći uvjeti

Članak 54.

IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja obuhvaćaju potporu za:

a) Mjeru 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« (dalje u tekstu: M10)

b) Mjeru 11 »Ekološki uzgoj« (dalje u tekstu: M11)

c) Mjeru 13 »Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima« (dalje u tekstu: M13) i

d) Mjeru 14 »Dobrobit životinja« (dalje u tekstu: M14).

Pojmovnik

Članak 55.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga poglavlja imaju sljedeće značenje:

1. Korisnik je subjekt koji odgovara definiciji korisnika u skladu s odredbama ovoga poglavlja te je izravno odgovoran za poštivanje obveza iz pojedine operacije ili podmjere

2. Obvezna površina je površina za dodjelu potpore u skladu s Odlukom o ulasku u sustav potpore osim u slučaju M13

3. Obvezni broj uvjetnih grla je broj uvjetnih grla (dalje u tekstu: UG) za dodjelu potpore u skladu s Odlukom o ulasku u sustav potpore

4. Obvezno razdoblje za M10 i M11 je razdoblje u trajanju od pet godina koje započinje datumom podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore. Iznimno, za nove površine i nova uvjetna grla za koje se podnosi zahtjev za ulazak u sustav potpore u 2021. obvezno razdoblje za M10 i M11 je razdoblje u trajanju od dvije godine.

5. Obvezno razdoblje za M13 je razdoblje u trajanju od jedne kalendarske godine koje započinje datumom podnošenja zahtjeva za ulazak u sustav potpore

6. Obvezno razdoblje za M14 je razdoblje u trajanju od jedne kalendarske godine koje započinje 1. siječnja godine za koju se podnosi zahtjev

7. Jednogodišnje obvezno razdoblje za M10 i M11 obuhvaća 2021. godinu za koju se podnose zahtjevi za površine i/ili uvjetna grla za koje je završilo obvezno razdoblje

8. Trajni travnjak u smislu ovoga poglavlja označava ARKOD parcelu registriranu kao livada, pašnjak ili krški pašnjak

9. Kruti stajski gnoj je smjesa stelje, krutih i tekućih životinjskih izlučevina različitog stupnja biološke razgrađenosti, stabilnosti i zrelosti

10. Uvjetno grlo je usporedna vrijednost domaćih životinja svedena na masu od 500 kg. Broj UG za M10, M11 i M13 se računa na temelju stope konverzije iz Priloga II. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 808/2014, kako je navedeno u Tablici 6. Priloga 1. ovoga Pravilnika

11. Broj UG za M14 se računa na temelju stope konverzije kako je navedeno u Tablici 6a. Priloga 1. ovoga Pravilnika pri čemu se za koze i ovce u izračun uzimaju sva grla neovisno o dobi i spolu.

12. Zoohigijenski uvjeti uzgoja, držanja i korištenja domaćih životinja su uvjeti uzgoja, držanja i korištenja domaćih životinja u skladu s vrstom kojoj pripadaju, stupnju razvoja kao i njihovim fiziološkim i etološkim potrebama, u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja i Zakonom o veterinarstvu

13. Potvrdnica je dokument koji izdaje udruga uzgajivača, uzgojna organizacija ili ovlaštena ustanova kojim se potvrđuje da korisnik sudjeluje u provedbi uzgojnog programa te da su njegova grla upisana u matične knjige/uzgojne upisnike

14. Uzgojno valjana rasplodna životinja je životinja čiste pasmine upisana u matičnu knjigu koja je spolno zrela, kako je navedeno u Tablici 5. Priloga 4. ovoga Pravilnika

15. Travnjak velike prirodne vrijednosti je registriran u ARKOD sustavu kao livada, pašnjak ili krški pašnjak; popis travnjaka velike prirodne vrijednosti naveden je u Tablici 1. Priloga 4. ovoga Pravilnika

16. Višegodišnji nasad u smislu ovoga poglavlja označava ARKOD parcelu registriranu kao voćnjak, maslinik ili vinograd

17. Tele je govedo do šestog mjeseca starosti

18. Tovna junad za potrebe provedbe M14 su goveda od 6 do 24 mjeseca starosti u sustavu tova

19. Mliječne krave prihvatljive za potrebe provedbe M14 su krave mliječnih ili kombiniranih pasmina navedenih u Tablici 9. Priloga 1. ovoga Pravilnika ako se korisnik bavi proizvodnjom i isporukom mlijeka otkupljivačima ili je registriran za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, ako stavlja mlijeko ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom najkasnije do 10. srpnja 2021. godine. Podatke iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskoga podrijetla Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.

20. Nazimica je spolno zrela ženka svinje koja se još nije prasila

21. Krmača je ženka svinje koja se prasila najmanje jednom

22. Odbijena prasad je prasad težine do 20 kg

23. Svinje za tov – tovljenici su svinje težine preko 20 kg

24. Brojleri su životinje vrste Gallus gallus koji se uzgajaju za proizvodnju mesa

25. Kokoši nesilice su kokoši vrste Gallus gallus kad dostignu zrelost za nesenje, a uzgajaju se za proizvodnju jaja

26. Purani su životinje vrste Meleagris gallopavo koje se uzgajaju za proizvodnju mesa

27. Podna površina u govedarstvu, svinjogojstvu, peradarstvu, kozarstvu i ovčarstvu je neto podna površina staje za uzgoj životinja na kojoj se životinje slobodno kreću (ne uključuje zapreke, hranilice, pojilice)

28. Podna površina za kokoši nesilice je površina kojoj kokoši nesilice imaju pristup bez ograničenja, a u baterijskim kavezima podna površina mora biti široka najmanje 30 cm, strmine najviše do 14% i visine najmanje 45 cm. Površina za gnijezda ne uračunava se u podnu površinu

29. Gnijezdo je odvojen prostor za nesenje jaja za svaku kokoš pojedinačno ili za skupinu kokoši (zajedničko gnjezdište), pri čemu pod s kojim kokoši dolaze u dodir ne smije biti od žičane mreže

30. Stelja je prostirka ispod stoke na kojoj stoka počiva (slama, lišće, kukuruzovina, piljevina i dr.)

31. Ispust je vanjska ograđena površina koja nije dio ARKOD parcele, dio je staje ili je u blizini staje, a namijenjena je slobodnom kretanju životinja i ne služi za ispašu.

Financiranje

Članak 56.

(1) Sredstva potpore za M10, M11, M13 i M14 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske.

(2) Osnova za izračun potpore po površini je hektar, osnova za izračun potpore za domaće životinje je uvjetno grlo.

(3) Dvostruko financiranje istih troškova za M10, M11, M13 i M14 iz proračuna Europske unije ili drugih javnih izvora Republike Hrvatske nije dozvoljeno. Javne izvore Republike Hrvatske čine sredstva središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore.

Iznos potpore

Članak 57.

(1) Iznosi potpore za M10, M11 i M13 navedeni su u Tablici 6. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, a za M14 u Tablici 6a. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(2) Odobreni iznos za isplatu izražen u eurima preračunava se u kune prema tečaju koji je definiran u skladu s člankom 34. Uredbe Komisije 907/2014 za IAKS mjere ruralnog razvoja.

Osnovni uvjeti

Članak 58.

(1) Osnovni uvjeti za ostvarivanje izravne potpore iz članka 17. točaka 1., 3., 4., 5., 6., 9. i 10. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na mjere iz članka 54. ovoga Pravilnika.

(2) Životinje se drže u skladu sa zoohigijenskim uvjetima držanja i korištenja domaćih životinja.

(3) Uvjet prihvatljivosti za mjere potpore po površini je veličina poljoprivredne parcele od najmanje 0,05 ha i veličina poljoprivredne površine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 0,5 ha upisane u ARKOD sustav. Iznimno za operaciju 10.1.6. Uspostava poljskih traka površina poljoprivrednog gospodarstva kao i ARKOD parcele moraju biti najmanje 1 ha.

(4) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog zahtjeva donosi Odluku o ulasku u sustav potpore, kojom se utvrđuje obvezna površina koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja ili obvezni broj uvjetnih grla koje korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja te obvezno razdoblje.

(5) U slučaju povećanja površina za više od 10 % tijekom obveznog razdoblja Agencija za plaćanja donosi novu Odluku kojom se utvrđuje obvezna površina te utvrđuje obvezno razdoblje za novo prijavljene površine.

(6) U slučaju povećanja broja uvjetnih grla u M10.1.9. tijekom obveznog razdoblja Agencija za plaćanja donosi novu Odluku kojom se utvrđuje obvezni broj uvjetnih grla te utvrđuje obvezno razdoblje za novo prijavljena uvjetna grla osim u slučaju kategorije goveda za grla starosti od 6-24 mjeseca za koje je izdana Odluka iz prethodne godine i koja ne iziskuje izdavanje nove Odluke.

(7) U skladu sa stavkom 1., člankom 47. Uredbe 1305/2013 tijekom obveznog razdoblja povećanje ili umanjenje površine na koju se odnosi višegodišnja obveza do 10 % ne iziskuje izdavanje nove Odluke.

(8) Obvezu izobrazbe, individualnog savjetovanja ili demonstracijske aktivnosti, iz članaka 63., 66., 69., 72., 75., 78., 81., 84., 89., 94., 97., 100., 103., 106., 109., 112., 118., 123. i 134. ovoga Pravilnika, dužan je ispuniti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva.

(9) Dokaz o ispunjavanju obveze iz stavka 8. ovoga članka Savjetodavna služba dostavlja Agenciji za plaćanja elektronskim putem najkasnije do 1. veljače 2022. godine.

(10) Iznimno od stavka 8. ovoga članka korisnik koji je zatražio potporu za drugi tip operacije unutar iste mjere, podmjere ili u istom tipu operacije dobije novu odluku zbog povećanog broja hektara nije u obvezi ponovno završiti izobrazbu, individualno savjetovanje ili demonstracijsku aktivnost.

(11) Članak 16., članak 18. stavci 2., 3. i 8., članci 20. i 21. ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na mjere iz članka 54. ovoga Pravilnika.

(12) Zemljište koje nije održavano u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika nije prihvatljivo za potporu.

(13) Zemljište na ugaru i zemljište na kome se uzgaja cvijeće i ukrasno bilje nisu prihvatljive površine za dodjelu potpore kroz M10 i M11.

(14) Zemljište na ugaru nije prihvatljiva površina za dodjelu potpore kroz M13.

(15) Korisnici operacija 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada, 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka, 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika i 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima moraju se pridržavati minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide.

(16) Pod prijenosom gospodarstva za M10 i M11, osim u slučaju operacije M10.1.9., smatra se prijenos dijela površina gospodarstva ili prijenos svih površina gospodarstva ili čitavog gospodarstva na neku drugu osobu tijekom trajanja obveze, uslijed gubitka zakupa, prodaje ili davanja zemlje u zakup od strane korisnika koji je u obvezi te bilo kojeg drugog oblika prijenosa poljoprivrednih površina.

(17) U slučaju prijenosa gospodarstva iz stavka 16. ovoga članka, osoba koja je preuzela poljoprivredne površine nije dužna nastaviti s provedbom preuzetih obveza iz pojedine operacije ili podmjere.

(18) Korisniku koji je izvršio prijenos gospodarstva iz stavka 16. ovoga članka prestaje preuzeta obveza iz pojedine operacije i ne vrši se povrat do tada isplaćenih sredstava.

(19) Smatra se da je Agencija za plaćanja obaviještena o prijenosu gospodarstva iz stavka 16. ovoga članka prijenosom poljoprivrednih parcela u ARKOD sustav.

(20) U slučaju da se smanji obvezna površina za više od 10 % iz stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja naredit će povrat do tada ostvarenih sredstava u skladu s postotkom smanjenja obvezne površine, osim u slučaju više sile i iznimnih okolnosti iz članka 169. ovoga Pravilnika i prijenosa gospodarstva iz stavka 16. ovoga članka.

(21) U slučaju da se smanji obvezni broj uvjetnih grla, Agencija za plaćanja naredit će povrat do tada ostvarenih sredstava, osim u slučaju prirodnih okolnosti iz članka 165. ovoga Pravilnika ili više sile i iznimnih okolnosti iz članka 169. ovoga Pravilnika.

(22) Ako korisnik podnese zahtjev za potporu za kombinacije na istoj površini koje nisu dozvoljene ovim Pravilnikom, ne podliježe administrativnoj kazni iz članka 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(23) Korisnik kojem je obvezno razdoblje za obvezne površine i uvjetna grla iz Odluke o ulasku u sustav potpore završilo u 2019. i 2020. godini, može u 2021. godini podnijeti zahtjev za iste površine i uvjetna grla, koje mora zadržati tijekom jednogodišnje obveze u 2021. godini.

(24) U slučaju da korisnik u 2021. godini prijavljuje nove površine ili nova uvjetna grla Agencija za plaćanja donosi Odluku kojom se utvrđuje obvezna površina ili obvezni broj uvjetnih grla te utvrđuje obvezno dvogodišnje razdoblje.

(25) U slučaju promjene uvjeta, obveza ili iznosa potpore iz pojedine operacije ili podmjere tijekom obveznog razdoblja, korisnik može prekinuti s provedbom preuzetih obveza bez povrata do tada isplaćenih sredstava u skladu s člankom 48. Uredbe (EU) br. 1305/2013

(26) Gustoća voćaka po hektaru u trajnim nasadima je u skladu s Tehnološkim smjernicama za voćare korisnike PVP za voće objavljenim na mrežnoj stranici Ministarstva, osim ako nije drugačije definirano za pojedinu podmjeru ili operaciju.

5.2. Posebni uvjeti

5.2.1. Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Članak 59.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu.

(2) Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika u skladu sa Zakonom.

(3) Potpora se može ostvariti kroz podmjeru 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama.

(4) Moguće kombinacije operacija unutar M10 i iznosi potpore navedeni su u Tablici 11. i Tablici 11.a iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(5) Na istoj površini moguće je kombinirati M10 i M11 u skladu s Tablicom 12. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika. Iznosi potpore za moguće kombinacije M10 i M11 nalaze se u Tablici 12.a iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(6) Za istu kategoriju životinja moguće je istovremeno podnijeti zahtjev za tip operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih autohtonih i zaštićenih pasmina domaćih životinja i za M14.

(7) U slučaju nedostatnih sredstava za isplatu potpore, potpora se dodjeljuje na temelju kriterija odabira koji su navedeni u Tablici 9. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Podmjera 10.1. Plaćanje obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama

Članak 60.

Unutar podmjere 10.1. potpora se može ostvariti za sljedeće operacije:

10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

10.1.6. Uspostava poljskih traka

10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

10.1.10. Održavanje suhozida

10.1.11. Održavanje živica

10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada.

OPERACIJA 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture (OTSN)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.1.

Članak 61.

Uvjeti prihvatljivosti za OTSN su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja jednogodišnjih usjeva registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao oranica s nagibom 9 – 15 %

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za OTSN na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije i stavka 24. koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 62.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za OTSN na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze OTSN korisnika

Članak 63.

(1) OTSN korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. izraditi i provoditi petogodišnji plan plodoreda s najmanje pet usjeva osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji je dužan izraditi i provoditi plan sjetve/sadnje za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom plodoreda; prihvatljivi usjevi označeni su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika; tijekom obveznog razdoblja korisnik može ažurirati plan plodoreda

3. obradu i sjetvu na oraničnim površinama s nagibom od 9 – 15 % provoditi okomito na nagib terena

4. uspostaviti na sredini parcele najmanje 3 metra široku površinu na kojoj su ostavljene brazde kako bi se spriječilo otjecanje vode

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 4. ovoga članka na Obrascu 1. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Petogodišnji plan plodoreda iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 11. lipnja 2021. godine, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan sjetve/sadnje za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom plodoreda.

OPERACIJA 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (ZTN)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.2.

Članak 64.

Uvjeti prihvatljivosti za ZTN jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao višegodišnji nasad s nagibom terena 9 – 15 %

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za ZTN na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije i stavka 24. koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 65.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZTN na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze ZTN korisnika

Članak 66.

(1) ZTN korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23.i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe poštujući sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko-travnih ili travno-djetelinskih smjesa, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji je dužan izraditi i provoditi plan gnojidbe za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe

3. tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja korisnik može ažurirati plan gnojidbe

4. pridržavati se minimalnih zahtjeva za gnojiva:

a) vođenje evidencije o primijenjenim gnojivima

b) dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

5. površina između redova unutar trajnog nasada mora biti pokrivena djetelinsko-travnom ili travno-djetelinskom smjesom

6. održavati površinu između redova košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje

7. područje između redova mora biti zatravnjeno tijekom obveznog razdoblja

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 6. ovoga članka na Obrascu 2. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Petogodišnji plan gnojidbe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid Agenciji za plaćanja najkasnije do 11. lipnja 2021. godine, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan gnojidbe za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe.

OPERACIJA 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.3.

Članak 67.

Uvjeti prihvatljivosti za TVPV jesu:

1. poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak velike prirodne vrijednosti pri čemu se minimalno 50 % površine nalazi na području iz Tablice 1. Priloga 4. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za TVPV na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije i stavka 24. koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 68.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za TVPV na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze TVPV korisnika

Članak 69.

(1) TVPV korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. ako se travnjak održava košnjom, košnja je dozvoljena isključivo ručnim ili strižnim kosilicama

5. ako se travnjak održava košnjom, vrijeme i učestalost košnje određena je prema regijama, zadnji dan do kada se može obaviti košnja je 15. rujna.

RegijaPočetak košnjeBroj otkosa
Kontinentalna nizinska1. kolovozaJedan
Brdsko-planinska20. srpnjaJedan do dva
Mediteranska15. srpnjaJedan

6. ako se travnjak održava košnjom ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini, dozvoljeno je najmanje 0,3, a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

7. ako se travnjak održava napasivanjem stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini, dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

8. ako se travnjak održava napasivanjem potrebno je ručno odstranjivati pojedinačne biljke koje nisu prikladne za ispašu: Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)

9. Zabranjeni su hidromelioracijski zahvati

10. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 8. ovoga članka na Obrascu 3. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

11. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 9. ovoga članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

OPERACIJA 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) (ZK)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.4.

Članak 70.

Uvjeti prihvatljivosti za ZK jesu:

1. poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak na području ekološke mreže na kojem je cilj očuvanja ptica kosac (Crex crex) pri čemu se minimalno 30 % površine nalazi na području iz Tablice 2. Priloga 4. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za ZK na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije i stavka 24. koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 71.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZK na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze ZK korisnika

Članak 72.

(1) ZK korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23.i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. ako se travnjak održava košnjom, dozvoljena je uporaba isključivo ručnih i strižnih kosilica na minimalnoj visini od 10 cm iznad tla

5. košnju provoditi isključivo u periodu od 16. kolovoza do 15. rujna.

6. na parcelama većim od 1 ha ostaviti uz rub nepokošenu traku (5% površine), a košnju obavljati od sredine parcele kružno prema van ili s jedne strane parcele prema drugoj

7. ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini, dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

8. ručno odstranjivati pojedinačne biljke koje nisu prikladne za ispašu ispašu: Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)

9. zabranjeni su hidromelioracijski zahvati

10. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1 – 9 ovoga članka na Obrascu 4. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

11. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 10. ovoga članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

OPERACIJA 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira (ZL)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.5.

Članak 73.

Uvjeti prihvatljivosti za ZL jesu:

1. poljoprivredno zemljište je registrirano u ARKOD sustavu i označeno kao travnjak na području ekološke mreže na kojem je cilj očuvanje vrste danjih leptira veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i močvarni okaš (Coenonympha oedippus), te je stanište vrste močvarni plavac (Phengaris alcon alcon) pri čemu se minimalno 30 % površine nalazi na području iz Tablice 3. Priloga 4. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za ZL na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije i stavka 24. koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 74.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za ZL na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze ZL korisnika

Članak 75.

(1) ZL korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja

3. zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja

4. košnja je dozvoljena isključivo ručno ili strižnim kosilicma

5. termin i način košnje određen je za pojedinu vrstu leptira, a košnja se mora obaviti do 1. listopada.

VrstaKod* i naziv područjaTermin i način košnje
Močvarni plavac (Phengaris alcon alcon)

HR2001220 – Livade uz potok Injaticu

HR2001305 – Zvečevo

HR5000020 – NP Plitvička jezera

HR2001409 – Livade uz Bednju II

kositi iza 15. 9. svake druge godine
Močvarni okaš (Coenonympha oedippus)

HR2000544 – Vlažne livade uz potok Malinska

HR2000619 – Mirna i šire područje Butonige

HR2000545 – Vlažne livade kod Marušića

HR2000546 – Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)

HR2000543 – Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)

HR2001015 – Pregon

kositi iza 15. 9. na 1/3 površine svake godine
Zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous)

HR2000672 – Zovje

HR2001346 – Međimurje

HR2001347 – Donje Međimurje

kositi do 15.6 ili iza 15.9. svake druge godine
Veliki livadni plavac (Phengaris teleius)

HR2000368 – Peteranec

HR2000672 – Zovje

HR2001346 – Međimurje

HR2001347 – Donje Međimurje

HR2001409 – Livade uz Bednju II

kositi do 15.6 ili iza 15.9. svake druge godine

* prema Uredbi o ekološkoj mreži (»Narodne novine« br. 80/2019)

6. ispaša je dozvoljena samo od 16. rujna do kraja tekuće godine, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini, dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara

7. svake godine potrebno je ručno odstranjivati pojedinačne biljke koje nisu prikladne za ispašu ispašu: Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)

8. zabranjeni su hidromelioracijski zahvati

9. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 8. ovoga članka na Obrascu 5. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

10. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 9. ovoga članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

OPERACIJA 10.1.6. Uspostava poljskih traka (PT)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.6.

Članak 76.

Uvjeti prihvatljivosti za PT jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao oranica, minimalne površine 1 ha

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za PT na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije i stavka 24. koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 77.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za PT na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze PT korisnika

Članak 78.

PT korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23.i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. ako korisnik uspostavlja cvjetnu traku: svake druge godine uz rub parcele, treba posijati traku široku najmanje 5 m i dugu najmanje 100 m koja se ne smije koristiti kao put ili prolaz, traka može zauzimati najviše 30 % površine ARKOD parcele

3. cvjetne trake trebaju sadržavati propisane cvjetne vrste iz Tablice 4a ili 4b Priloga 4. ovoga Pravilnika, moraju se kositi dva puta godišnje: u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada),; mogu se zaorati najranije 1. listopada

4. primjena pesticida na cvjetnim trakama nije dozvoljena

5. ako korisnik uspostavlja travnu traku: traku treba posijati uz rub parcele široku najmanje 5 m i dugu najmanje 100 m koja se ne smije koristiti kao put ili prolaz, traka može zauzimati najviše 30 % površine ARKOD parcele

6. travne trake trebaju sadržavati propisane vrste trava iz Tablice 4c Priloga 4. ovoga Pravilnika, moraju se kositi dva puta godišnje, prva košnja obavlja se u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja se obavlja u listopadu

7. primjena insekticida na travnim trakama nije dozvoljena

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1 – 7 ovoga članka na Obrascu 6. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu.

OPERACIJA 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (EV)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.7.

Članak 79.

Uvjeti prihvatljivosti za EV jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao ekstenzivni voćnjak s najmanje 50, a najviše 200 stabala na hektaru

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za EV na listu A i prijavljuje površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije i stavka 24. koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 80.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za EV na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze EV korisnika

Članak 81.

(1) EV korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23.i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. koristiti samo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji

3. pridržavati se minimalnih zahtjeva za pesticide:

a) vođenje evidencije o primijenjenim pesticidima

b) posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida

c) skladištenje pesticida na siguran način

4. nije dozvoljena gnojidba mineralnim gnojivima, dozvoljena je primjena krutog stajskog gnoja ispod krune stabla

5. pridržavati se minimalnih zahtjeva za gnojiva:

a) vođenje evidencije o primijenjenim gnojivima

b) dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

c) zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka

6. održavanje površine voćnjaka ispašom (ovce, koze, goveda ili perad, maksimalno 1,0 UG/ha) ili košenjem biljnog pokrova najmanje jednom godišnje (uključujući i košnju ispod stabala), ali ne kasnije od 1. listopada

7. za svaki hektar površine potrebno je postaviti minimalno jednu nastambu za solitarne pčele

8. odumiruća stabla treba nadomjestiti sadnicama ugroženih izvornih i tradicijskih sorti iz Tablice 7. Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1-8 ovoga članka na Obrascu 7. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

10. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 9. ovoga članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (EM)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.8.

Članak 82.

Uvjeti prihvatljivosti za EM jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno je kao ekstenzivni maslinik sa najmanje 25, a najviše 150 stabala na hektar

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Održavanje ekstenzivnih maslinika na listu A i prijavljuju površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije i stavka 24. koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 83.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za EM na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze EM korisnika

Članak 84.

(1) EM korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23.i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. koristiti samo sredstva za zaštitu bilja odobrena u ekološkoj proizvodnji

3. pridržavati se minimalnih zahtjeva za pesticide:

a) vođenje evidencije o primijenjenim pesticidima

b) posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida

c) skladištenje pesticida na siguran način

4. nije dozvoljena gnojidba mineralnim gnojivima, dozvoljena je primjena krutog stajskog gnoja ispod krune stabla

5. pridržavati se minimalnih zahtjeva za gnojiva:

a) vođenje evidencije o primijenjenim gnojivima

b) dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

c) zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka

6. održavanje površina maslinika ispašom (ovce ili koze, maksimalno 1 UG/ha), ili mehaničkom obradom, ili košnjom trave, ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje nakon rezidbe

7. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1 – 6 ovoga članka na Obrascu 8. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

8. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Evidenciju iz stavka 1. točke 7. ovoga članka korisnik dostavlja na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

OPERACIJA 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (IZP)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.9.

Članak 85.

Uvjeti prihvatljivosti za IZP jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za IZP na listu A i prijavljuje uzgojno valjane rasplodne životinje na listu D, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. 2. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja operacije i stavka 24. koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

3. korisnik uzgaja ugrožene izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja (dalje u tekstu: IZP životinje) upisane u JRDŽ ili Središnji popis matičnih jata iz Tablice 5. Priloga 4. ovoga Pravilnika

4. minimalni broj IZP životinja koji je prijavljen u jedinstvenom zahtjevu preračunato stopom konverzije u uvjetna grla u skladu sa Tablicom 6. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika iznosi 0,15 UG.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 86.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za IZP na listu A i prijaviti životinje na listu D u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Posljedice za smanjenje broja uvjetnih grla

Članak 87.

(1) Korisniku se računa pravo na godišnju potporu za IZP životinje prema broju IZP životinja u JRDŽ-u na dan 31. prosinca 2021. godine.

(2) Ukoliko se prilikom administrativne kontrole na datum 31. prosinca 2021. godine utvrdi manji broj UG nego je navedeno u Odluci, primjenjuju se odredbe iz članka 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Nadomještanje uvjetnih grla

Članak 88.

(1) Nadomještanje životinja moguće je u slučaju:

a) prirodnih okolnosti iz članka 165. ovoga Pravilnika

b) više sile i iznimnih okolnosti iz članka 169. ovoga Pravilnika

c) ako je nadomještanje u skladu s potrebama provođenja uzgojnog programa što potvrđuje udruga uzgajivača, uzgojna organizacija ili ovlaštena ustanova.

(2) Korisnik mora vršiti nadomještanje istom pasminom uzgojno valjanih rasplodnih životinja.

(3) Nadomještanje se vrši u roku od 60 dana od događaja koji je doveo do nadomještanja te upisuje u registar na gospodarstvu i u JRDŽ. Korisnik obavještava Agenciju za plaćanja pisanim putem na Obrascu 5. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 10 radnih dana od kad je nadomještanje izvršeno.

(4) U slučaju nadomještanja iz stavka 1., točka c. korisnik je dužan uz pisanu obavijest istovremeno dostaviti Agenciji za plaćanja potvrdu udruge uzgajivača, uzgojne organizacije ili ovlaštene ustanove.

Obveze IZP korisnika

Članak 89.

IZP korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. sudjelovati u provedbi uzgojnog programa što udruga uzgajivača, uzgojna organizacija i ovlaštena ustanova potvrđuje svake godine i dostavlja Agenciji za plaćanja elektroničkim putem u skladu sa člankom 90. ovoga Pravilnika na Obrascu 12. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. držati životinje u skladu sa zoohigijenskim uvjetima držanja i korištenja domaćih životinja (životinje moraju biti pod nadzorom, imati primjeren smještaj, dostupnost hrane i vode)

4. tijekom obveznog razdoblja držati na gospodarstvu obvezni broj uvjetnih grla istih pasmina kako je utvrđeno u Odluci o ulasku u sustav potpore za IZP životinje

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1-4 ovoga članka na Obrascu 9. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. svi kopitari ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina trebaju imati izdan pravovaljani Identifikacijski dokument – putovnicu i biti označeni u skladu s posebnim propisom koji uređuje identifikaciju i registraciju kopitara

7. kopitari rođeni do 31. prosinca 2009. godine ne podliježu odredbi o označavanju transponderom (mikročipom).

Obveze udruga uzgajivača, uzgojnih organizacija i ovlaštena ustanova za provedbu uzgoja uzgojno valjanih životinja

Članak 90.

(1) Udruge uzgajivača, uzgojne organizacije i ovlaštena ustanova obvezne su korisnicima izdati Potvrdnicu iz članka 55. točke 13. ovoga Pravilnika.

(2) Udruge uzgajivača, uzgojne organizacije i ovlaštena ustanova obvezne su do 1. veljače tekuće godine za prethodnu dostaviti Agenciji za plaćanja u elektroničkom obliku popis i identifikacijski broj grla za koja je ispunjena obveza iz članka 89. točke 2. ovoga Pravilnika za sve podnositelje zahtjeva za potporu kojima su izdali Potvrdnice.

Posljedica za neispunjavanje obveza za IZP potporu

Članak 91.

Osim u slučaju prirodnih okolnosti iz članka 165. i više sile i iznimnih okolnosti iz članka 169. ovoga Pravilnika, za neispunjavanja obveza navedenih u operaciji primjenjuju se odredbe iz članka 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

OPERACIJA 10.1.10. Održavanje suhozida (OS)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.10.

Članak 92.

Uvjeti prihvatljivosti za OS jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu te ima evidentirane vanjske suhozide čija je ukupna dužina najmanje 30 metara. Potporni zidovi, terase i unutrašnji suhozidi nisu prihvatljivi.

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za OS na listu A i prijavljuje i dužinu suhozida na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

4. tradicionalni suhozid najmanje 0,5 m širine, najviše 2 m širine unutar parcele i 4 m na granici parcele te najmanje 0,2 m visine i najviše 3 m visine.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 93.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu OS na listu A i prijaviti i dužinu suhozida na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze OS korisnika

Članak 94.

OS korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. kontrolirati tijelo suhozida minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godine

3. održavati suhozid koristeći tradicionalne materijale i način izrade, što podrazumijeva slaganje isključivo od okolnoga kamena bez korištenja veziva i drugih materijala; odlaganje granja na vrhu suhozida je prihvatljivo kao i zaštitna žica koja mora biti postavljena tako da ne narušava prirodnu strukturu suhozida

4. sprječavati zarastanje tijela suhozida vegetacijom na način da se neželjena vegetacija mora uklanjati ručno, bez primjene herbicida

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1-4 ovoga članka na Obrascu 13. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna dužina suhozida.

OPERACIJA 10.1.11. Održavanje živica (OZ)

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 10.1.11.

Članak 95.

Uvjeti prihvatljivosti za OZ jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu sa evidentiranom živicom minimalne dužine 60 metara maksimalne širine 2 metra. Prihvatljiva je živica koja ima očuvanu strukturu, pri čemu ukupna dužina praznih mjesta ne smije biti veća od 10 % ukupne dužine živice

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za OZ na listu A i prijavljuje i dužinu živice na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 96.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu OZ na listu A i prijaviti i dužinu živice na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze OZ korisnika

Članak 97.

Korisnik OZ je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. kontrolirati izgled i stanje živice minimalno jednom godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godine

3. održavati živicu orezivanjem jednom u dvije godine kako bi zadržala oblik, orezivanje živice nije dozvoljeno u periodu od 1. ožujka do 31. kolovoza

4. dijelove živice koji nedostaju treba nadosaditi autohtonim ili udomaćenim vrstama grmlja i drveća. Popis prihvatljivih vrsta grmlja i drveća nalazi se u Tablici 10. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. površine uz rub živice do širine najmanje jednog metra moraju biti prekrivene prirodnom vegetacijom. Na tim površinama zabranjena je uporaba sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva

6. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1-4 ovoga članka na Obrascu 14. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

7. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna dužina živice.

OPERACIJA 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.12.

Članak 98.

Uvjeti prihvatljivosti za KFK su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za KFK na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 99.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu KFK na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze KFK korisnika

Članak 100.

(1) Korisnik KFK je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. postaviti feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za:

– trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 30. lipnja

– šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja

– orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza

– maslininu muhu (Bactrocera oleae) najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada

– za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna

3. klopke se postavljaju u skladu s uputama proizvođača, a ako iste ne postoje koristi se tablica s preporučenim brojem klopki ovisno o veličini proizvodne površine (ARKOD parcele):

Veličina proizvodne površine (ARKOD parcele)Broj feromonskih klopkiBroj vizualnih klopkiBroj hranidbenih klopki
do uključivo 2 ha122
više od 2 do uključivo 5 ha244
više od 5 do uključivo 10 ha366
više od 10 do uključivo 50 ha488
više od 50 do uključivo 100 ha101515
više od 100 ha204040

4. pregledavati klopke dva puta tjedno u periodu iz točke 2. ovisno o vrsti štetnika

5. skladištiti i čuvati korištene klopke i mamce na siguran način do 31. prosinca tekuće godine

6. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1. – 4. ovoga članka na Obrascu 15. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

7. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, kao i evidenciju iz stavka 1. točka 6. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 11. lipnja 2021. godine.

OPERACIJA 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (MKŠ)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.13.

Članak 101.

Uvjeti prihvatljivosti za MKVN su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za MKŠ na listu A i prijavljuju površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 102.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu MKŠ na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze MKŠ korisnika

Članak 103.

(1) Korisnik MKŠ je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. postaviti feromonske dispenzere najkasnije do 1. svibnja tekuće godine u gornju trećinu krošnje, grma ili trsa

3. odstraniti stare dispenzere iz prijašnje sezone najkasnije do postavljanja novih dispenzera

4. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1-3 ovoga članka na Obrascu 16. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Račune o kupnji dispenzera i upute proizvođača kao i evidenciju iz stavka 1. točka 4. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 11. lipnja 2021. godine.

(3) Ako korisnik ne ispuni obvezu iz stavka 2. ovoga članka zahtjev za potporu se odbija.

OPERACIJA 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima (POMP)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.14.

Članak 104.

Uvjeti prihvatljivosti za POMP su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad s nagibom terena do 9 %

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za POMP na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 105.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu POMP na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze POMP korisnika

Članak 106.

Korisnik POMP je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. zasijati međuredni prostor nekom od propisanih smjesa iz Tablice 13. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. održavati međuredni prostor košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje

4. međuredni prostor mora ostati zatravnjen tijekom obveznog perioda

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1 – 3 ovoga članka na Obrascu 17. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

OPERACIJA 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (PEG)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.15.

Članak 107.

Uvjeti prihvatljivosti za PEG su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za PEG na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 108.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu PEG na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze PEG korisnika

Članak 109.

(1) Korisnik PEG je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. u skladu s obavljenom analizom tla izraditi i provoditi petogodišnji plan gnojidbe, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika, koji je dužan izraditi i provoditi plan gnojidbe za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe, dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha

3. dozvoljeno je korištenje samo onih gnojiva i poboljšivača tla kako je propisano člankom 3. Uredbe 889/2008

4. zabranjena je uporaba mineralnih gnojiva

5. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1 – 4 ovoga članka na Obrascu 18. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

6. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

(2) Analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 11. lipnja 2021. godine.

OPERACIJA 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK)

Uvjeti za ostvarivanje potpore za operaciju 10.1.16.

Članak 110.

Uvjeti prihvatljivosti za MUK su:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i označeno kao višegodišnji nasad

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za MUK na listu A i prijavljuje površine na listu B1, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 111.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu MUK na listu A i prijaviti površine na listu B1 u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze MUK korisnika

Članak 112.

Korisnik MUK je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

2. korove unutar redova u »zaštićenom prostoru« (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) suzbijati mehanički odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom

3. zabranjeno je korištenje herbicida u »zaštićenom prostoru

4. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1 – 3 ovoga članka na Obrascu 19. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

5. tijekom obveznog razdoblja provoditi operaciju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina.

Mjera 11 – Ekološki uzgoj

Članak 113.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima koji prelaze na ekološki uzgoj ili nastavljaju ekološki uzgoj na poljoprivrednim površinama.

(2) Potpora se može ostvariti kroz dvije podmjere:

a) 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (dalje u tekstu: EKOP)

b) 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (dalje u tekstu: EKO).

(3) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva, donosi Odluku o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja.

(4) Korisnici koji podnose zahtjev za mjere iz stavka 2. ovoga članka za skupinu usjeva trajni travnjaci dužni su posjedovati najmanje 0,5 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru trajnog travnjaka. Iznimno na krškim pašnjacima korisnici su dužni posjedovati najmanje 0,3 uvjetnih grla po prihvatljivom hektaru krškog pašnjaka.

(5) Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze koje se moraju uzgajati u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, a koje imaju prijelazni ili ekološki status (dalje u tekstu: EKO grla).

(6) Osnovica za izračun uvjetnih grla iz stavka 4. je prosjek broja EKO grla u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu počevši od siječnja godine u kojoj je podnesen zahtjev, u skladu s Tablicom 6. Konverzije za izračun uvjetnih grla iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(7) U slučaju plaćanja za trajne travnjake korisniku će se obračunati potpora za onoliko hektara trajnih travnjaka iz zahtjeva za koliko je zadovoljena obveza iz stavka 4. ovoga članka, pri čemu se obvezna površina iz stavka 3. ovoga članka ne mijenja.

(8) Površine s lista B jedinstvenog zahtjeva prijavljene za plaćanja za ekološki uzgoj moraju biti priznate od strane ovlaštenog kontrolnog tijela.

(9) Korisnici se moraju pridržavati minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide što uključuje pravila za gnojidbu i korištenje pesticida u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008.

(10) Potpora se ne može ostvariti za površine kod kojih je utvrđen prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode, a kojima je tijekom obveznog razdoblja, uključujući i jednogodišnje i dvogodišnje obvezno razdoblje, produženo prijelazno razdoblje zbog nepoštivanja pravila ekološke proizvodnje u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008.

(11) Potpora se ne može ostvariti za površine kod kojih je utvrđeno održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda, a koje su tijekom obveznog razdoblja, uključujući i jednogodišnje i dvogodišnje obvezno razdoblje, vraćene u prijelazno razdoblje zbog nepoštivanja pravila ekološke proizvodnje u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008.

(12) Gustoća voćaka po hektaru propisana je u Tablici 13. Priloga 1. ovoga Pravilnika uz toleranciju 10 %, a podizanje novih nasada i nadosadnja postojećih, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008, treba biti deklariranim sadnim materijalom, što korisnik dokazuje prilikom kontrole na terenu računom i certifikatom o sadnom materijalu ili certifikatom proizvođača za sadni materijal podrijetlom iz Republike Hrvatske te fitocertifikatom i pratećim dokumentom za sadnice podrijetlom iz drugih zemalja.

(13) Za sadni materijal biljnih vrsta koje ne podliježu odredbama propisa koji uređuje proizvodnju i stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, korisnik mora posjedovati biljnu putovnicu izdanu u skladu s propisima kojima se uređuje područje biljnog zdravstva.

Podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

Korisnici podmjere 11.1.

Članak 114.

(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa Zakonom te prelaze sa konvencionalne poljoprivredne proizvodnje na ekološku u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) 889/2008.

(2) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice (kulture OR iz kolone EKO)

2. povrće (kulture P iz kolone EKO)

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska (kulture VN – lijeska iz kolone EKO)

b) višegodišnji nasadi – orah (kulture VN – orah iz kolone EKO)

c) višegodišnji nasadi – ostalo (kulture VN – ostalo iz kolone EKO)

4. trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO).

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 11.1.

Članak 115.

Uvjeti prihvatljivosti za EKOP jesu:

1. korisnik je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja, najkasnije do dana podnošenja jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za M11 na listu A i prijavljuje površine za plaćanje na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja podmjere i stavka 24. koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja podmjere potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.

4. površina koja se prijavljuje je ARKOD parcela u cijelosti uključena u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela te je upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

5. korisnik je dužan provoditi podmjeru na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore.

Godišnje podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 116.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za M11 na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze kontrolnih tijela

Članak 117.

(1) Kontrolno tijelo za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dostavlja Agenciji za plaćanja podatke o površinama na kojima je potvrđen ekološki uzgoj za svakog korisnika potpore za M11 na temelju zapisnika o obavljenoj stručnoj kontroli za godinu podnošenja zahtjeva.

(2) Kontrolno tijelo podatke iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Agenciji za plaćanja u elektroničkom obliku najkasnije do 31. siječnja 2022. godine.

(3) Kontrolna tijela za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dostavljaju Ministarstvu podatke o EKO grlima do 31. siječnja 2022. godine. Ministarstvo vodi registar EKO grla kojeg razmjenjuje s Agencijom za plaćanja.

Obveze EKOP korisnika

Članak 118.

EKOP korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23.i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M11

2. biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

3. koristiti gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 3.Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, Prilog I

4. koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008, Prilog II.

5. provoditi pravila proizvodnje u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008

6. obvezan je tijekom obveznog razdoblja obavljati ekološki uzgoj u prijelazu na ekološke poljoprivredne prakse i metode i nastaviti s održavanjem ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko ha koliko je navedeno u Odluci o ulasku u sustav potpore

7. za skupinu usjeva trajni travnjaci držati najmanje 0,5 EKO UG/ha, iznimno na krškim pašnjacima najmanje 0,3 EKO UG/ha

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točaka 1. – 7. ovoga članka na Obrascu 10. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika

9. tijekom obveznog razdoblja provoditi ekološku proizvodnju na istim površinama u skladu s podnesenim zahtjevom za ulazak u sustav potpore i donesenom Odlukom o ulasku u sustav potpore kojom se utvrđuje obvezna površina

10. nakon završetka prijelaznog razdoblja nastaviti ekološku proizvodnju na istim površinama koje su bile navedene u zahtjevu za ulazak u sustav potpore za ovu podmjeru te podnijeti zahtjev za EKO.

Podmjera 11.2 Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

Korisnici podmjere 11.2.

Članak 119.

(1) Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa Zakonom te održavaju ekološku poljoprivrednu proizvodnju u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008.

(2) Potpora se može ostvariti za sljedeće skupine usjeva unutar kojih je utvrđen isti iznos potpore, a definirane su u Tablici 1. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika:

1. oranice (kulture OR iz kolone EKO)

2. povrće (kulture P iz kolone EKO)

3. višegodišnji nasadi:

a) višegodišnji nasadi – lijeska (kulture VN – lijeska iz kolone EKO)

b) višegodišnji nasadi – orah (kulture VN – orah iz kolone EKO)

c) višegodišnji nasadi – ostalo (kulture VN – ostalo iz kolone EKO)

4. trajni travnjaci (kulture LP iz kolone EKO).

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 11.2.

Članak 120.

Uvjeti za ulazak u sustav potpore za EKO jesu:

1. biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja, najkasnije do dana podnošenja jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za M11 na listu A i prijavljuje površine za plaćanje za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metode na listu B

3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji preuzimaju jednogodišnju obvezu provođenja podmjere i stavka 24. koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja podmjere potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A

4. površina koja se prijavljuje je ARKOD parcela u cijelosti uključena u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela te je upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

5. korisnik je dužan provoditi podmjeru na istom broju hektara u skladu s podnesenim jedinstvenim zahtjevom.

Godišnje podnošenje zahtjeva

Članak 121.

Svake godine tijekom trajanja obveznog razdoblja korisnik je dužan na jedinstvenom zahtjevu zatražiti potporu za M11 na listu A i prijaviti površine na listu B u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

Obveze kontrolnih tijela

Članak 122.

(1) Ovlašteno kontrolno tijelo za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dostavlja Agenciji za plaćanja podatke o površinama na kojima je potvrđen ekološki uzgoj za svakog korisnika potpore za M11, na temelju zapisnika o obavljenoj stručnoj kontroli za godinu podnošenja zahtjeva.

(2) Ovlašteno kontrolno tijelo podatke iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Agenciji za plaćanja u elektroničkom obliku najkasnije do 31. siječnja 2022. godine.

(3) Ovlaštena kontrolna tijela za ekološku poljoprivrednu proizvodnju dostavljaju Ministarstvu podatke o EKO grlima do 31. siječnja 2022. godine. Ministarstvo vodi registar EKO grla, kojeg razmjenjuje s Agencijom za plaćanja.

Obveze EKO korisnika

Članak 123.

EKO korisnik je dužan ispunjavati sljedeće obveze:

1. svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M11

2. biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

3. koristi gnojiva koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s člankom 3. Uredbe Komisije EZ br. 889/2008, Prilog I.

4. koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su odobrena za ekološku proizvodnju u skladu s Uredbom EZ Komisije br. 889/2008, Prilog II.

5. provoditi pravila proizvodnje u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 834/2007 i Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008

6. tijekom obveznog razdoblja obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke proizvodnje na najmanje onoliko ha koliko je navedeno u Odluci o ulasku u sustav potpore

7. za skupinu usjeva trajni travnjaci držati najmanje 0,5 EKO UG/ha, iznimno na krškim pašnjacima najmanje 0,3 EKO UG/ha

8. voditi evidenciju o provođenju svih radnji iz točki 1. – 7. koje se odnose na obveze iz ove podmjere. Evidencija se vodi u skladu s Obrascem 11. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

Mjera 13 – Plaćanja područjima sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Članak 124.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima kako bi se omogućio nastavak poljoprivredne proizvodnje u područjima gdje postoje prirodna ili posebna ograničenja za poljoprivrednu aktivnost.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva utvrđuje obveznu površinu.

(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće podmjere:

a) 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

b) 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

c) 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO.

(4) Potpora se može ostvariti za ARKOD parcelu koja ima minimalno 50 % površine u području koje je označeno kao područje iz stavka 3. ovoga članka, pri čemu se potpora dodjeljuje samo za površinu pod ograničenjem.

(5) Potporu za ARKOD parcelu koja je registrirana u ARKOD sustavu kao krški pašnjak moguće je ostvariti ako korisnik parcelu održava napasivanjem s najmanje 0,3 UG/ha goveda, kopitara, ovaca i/ili koza po prihvatljivom hektaru krškog pašnjaka.

(6) Osnovica za izračun uvjetnih grla iz stavka 5. ovoga članka je prosjek broja grla koje korisnik ima upisane u posjedu u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvoga dana u mjesecu u kojem su grla evidentirana i to u razdoblju od 1. siječnja do 1. prosinca godine u kojoj je podnesen zahtjev, za kategorije životinja navedene u točkama 1. do 4. Tablice 6. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(7) Odobreni iznos za mjeru Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima smanjuje se ovisno o veličini zatražene površine po pojedinoj podmjeri. Smanjenja iznosa:

a) 20 % za zatraženih više od 20 do uključivo 50 ha

b) 30 % za zatraženih više od 50 do uključivo 100 ha

c) 50 % za zatraženih više od 100 ha.

Podmjera 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP

Korisnici podmjere 13.1.

Članak 125.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa Zakonom te obavljaju poljoprivrednu aktivnost na području definiranom kao gorsko planinsko područje.

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 13.1.

Članak 126.

(1) Uvjeti prihvatljivosti GPP jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao gorsko planinsko područje

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za GPP na listu A i prijavljuje površine na listu B, u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(2) GPP područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Obveze GPP korisnika

Članak 127.

Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu gorsko planinskog područja na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u jedinstvenom zahtjevu.

Podmjera 13.2. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO

Korisnici podmjere 13.2.

Članak 128.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa Zakonom te provode poljoprivrednu aktivnost na području definiranom kao područje sa značajnim prirodnim ograničenjima.

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 13.2.

Članak 129.

(1) Uvjeti prihvatljivosti za ZPO jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao područje sa značajnim prirodnim ograničenjima

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za ZPO na listu A i prijavljuje površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(2) ZPO područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Obveze ZPO korisnika

Članak 130.

Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu područja sa značajnim prirodnim ograničenjima na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u jedinstvenom zahtjevu.

Podmjera 13.3. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO

Korisnici podmjere 13.3.

Članak 131.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu sa Zakonom te provode poljoprivrednu aktivnost na području definiranom kao područje s posebnim ograničenjima.

Uvjeti za ostvarenje potpore za podmjeru 13.3.

Članak 132.

(1) Uvjeti za prihvatljivosti za PPO jesu:

1. poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu i definirano je kao područje s posebnim ograničenjima

2. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev kojim traži potporu za PPO na listu A i prijavljuje površine na listu B, a u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva.

(2) PPO područje iz stavka 1. ovoga članka određeno je posebnim pravilnikom o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima.

Obveze PPO korisnika

Članak 133.

Korisnik je obavezan obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu područja s posebnim ograničenjima na najmanje onoliko hektara koliko je navedeno u jedinstvenom zahtjevu.

Mjera 14 – Dobrobit životinja

Članak 134.

(1) Potpora se dodjeljuje korisnicima za provođenje propisanih dodatnih zahtjeva i obveza u uzgoju i držanju domaćih životinja, koji su iznad temeljnih zakonskih odredbi za pojedinu vrstu životinje.

(2) Korisnici su fizičke i pravne osobe koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013, upisane u Upisnik poljoprivrednika i JRDŽ.

(3) Potpora se može ostvariti za sljedeće operacije:

a) 14.1.1. Dobrobit životinja u govedarstvu (dalje u tekstu: DŽG)

b) 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu (dalje u tekstu: DŽS)

c) 14.1.3. Dobrobit životinja u peradarstvu (dalje u tekstu: DŽP)

d) 14.1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu (dalje u tekstu: DŽK) i

e) 14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu (dalje u tekstu: DŽO).

(4) Tijekom kalendarske godine na cijelom gospodarstvu definiranom zasebnim JIBG-om korisnik se mora pridržavati propisanih obveza iz pojedine operacije u skladu s podacima navedenim u jedinstvenom zahtjevu; sve životinje na gospodarstvu moraju biti evidentirane u JRDŽ-u.

(5) Osnovica za izračun broja UG je prosjek broja uvjetnih grla u JRDŽ-u za godinu podnošenja na temelju stanja svakog prvog dana u mjesecu počevši od siječnja 2021. godine.

(6) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽS i DŽP obvezni su prijaviti broj životinja u regionalni ured HAPIH-a/JRDŽ svakog prvog u mjesecu počevši od 1. siječnja 2021. godine. Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za DŽG za kategoriju tovna junad obvezni su prijaviti stavljanje grla u tov regionalnim uredima HAPIH-a.

(7) Korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev; obvezu izobrazbe dužan je ispuniti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva.

(8) Za istu kategoriju životinja moguće je istovremeno podnijeti zahtjev za mjeru 14 Dobrobit životinja i za tip operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih autohtonih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

(9) Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu potpore za DŽG, DŽS, DŽP, DŽK i DŽO pri čemu je broj utvrđenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 18. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno broj prijavljenih životinja u smislu članka 2. stavka 1. točke 16. iste Uredbe, a za potrebe primjene članka 31. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

OPERACIJA 14.1.1. DOBROBIT ŽIVOTINJA U GOVEDARSTVU

Članak 135.

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne zahtjeve i obveze u uzgoju i držanju sljedećih kategorija goveda:

a) mliječne krave

b) tovna junad i

c) telad.

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 14.1.1.

Članak 136.

Uvjeti prihvatljivosti za potporu za DŽG jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽG na listu A i prijavljuje vrstu i kategoriju životinja, područje dobrobiti, zahtjev, JIBG i procijenjeni prosječni broj grla tijekom godine na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik se bavi uzgojem mliječnih krava, tovne junadi ili teladi upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 4 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za mliječne krave

Članak 137.

(1) Za mliječne krave korisnik može odabrati najmanje jedno od tri područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni oba zahtjeva:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 29. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

2. Kontrola plijesni i mikotoksina – obveza je analizirati krmiva na aflatoksin u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti u skladu s nalazom. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati najmanje 6,6 m2 podne površine po mliječnoj kravi.

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je postaviti u ležišta najmanje 2 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi ili postaviti madrace.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni jedan od zahtjeva:

1. Držanje na ispaši – obveza je držati mliječne krave na ispaši najmanje 120 dana godišnje uz koprološku pretragu dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja. Uzima se jedan uzorak na 20 krava te treba postupiti u skladu s nalazom.

Nalaz koprološke pretrage korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

2. Ispust – obveza je držati mliječne krave na ispustu najmanje 150 dana godišnje.

(5) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 20. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika u skladu s odabranim zahtjevima.

(6) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 2. točke 2. te iz stavka 4. točke 1. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene analize/pretrage glasi na korisnika.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za tovnu junad

Članak 138.

(1) Za tovnu junad korisnik može odabrati najmanje jedno od dva područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba« i »Poboljšani uvjeti smještaja«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni zahtjev Plan hranidbe. Obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 30. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati najmanje 2,75 m2 podne površine po tovnome junetu

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je u ležištu postaviti najmanje dva kilograma stelje//slame dnevno po tovnom junetu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25 % površine poda u staji.

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 21. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za telad

Članak 139.

(1) Za telad korisnik može odabrati najmanje jedno od tri područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni zahtjev Plan hranidbe. Obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 31. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati podnu površinu u skladu s težinom teleta:

Živa vaga teleta (kg)Najmanja podna površina po teletu (m2)
manje od 1501,65
150 – 2201,87
220 i više1,98

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je postaviti u ležište najmanje jedan kilogram stelje/slame dnevno po teletu ili gumenu podlogu na minimalno 25 % površine poda u staji.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni zahtjev Pristup na otvoreno. Obveza je osigurati teladi pristup ispustu iz staje ili smještaj u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom pri čemu je podna površina u skladu s težinom teleta:

Živa vaga teleta (kg)Najmanja podna površina po teletu (m2)
manje od 1501,5
150 – 2201,7
220 i više1,8

(5) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 22. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

OPERACIJA 14.1.2. DOBROBIT ŽIVOTINJA U SVINJOGOJSTVU

Članak 140.

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne proizvodne obveze u uzgoju i držanju sljedećih kategorija svinja:

a) odbijena prasad

b) krmače i nazimice i

c) svinje za tov.

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 14.1.2.

Članak 141.

Uvjeti prihvatljivosti za potporu za DŽS jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽS na listu A i prijavljuje vrstu i kategoriju životinja, područje dobrobiti, zahtjev, JIBG i procijenjeni prosječni broj grla tijekom godine na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik se bavi uzgojem odbijene prasadi, krmača i nazimica ili svinja za tov upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 5 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za odbijenu prasad

Članak 142.

(1) Za odbijenu prasad korisnik može odabrati najmanje jedno od dva područja dobrobiti: »Poboljšana skrb« i »Poboljšani uvjeti smještaja«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Zabranjeno rezanje repova. Prasadi je zabranjeno rezati repove. Uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 70 % životinja ima neoštećeni rep.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati podnu površinu u skladu s težinom praseta:

Živa vaga praseta (kg)Najmanja podna površina po prasetu (m2)
do najviše 100,16
više od 10 do najviše 200,22

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je obogatiti ležište sa najmanje 0,8 kg slame dnevno po životinji.

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 23. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za krmače i nazimice

Članak 143.

(1) Za krmače i nazimice korisnik može odabrati najmanje jedno od četiri područja dobrobiti: »Poboljšana hranidba«, »Poboljšana skrb«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana hranidba« ako ispuni oba zahtjeva:

1. Plan hranidbe – obveza je izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe na Obrascu 32. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Savjetodavna služba.

2. Kontrola plijesni i mikotoksina – obaveza je analizirati krmiva na zearalenon i deoksinivalenol u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti u skladu s nalazom. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

(3) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 2. točke 2. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene analize glasi na korisnika.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Poboljšani uvjeti prasenja. Obveza je u prasilištu osigurati zatvoreno gnijezdo površine najmanje 0,75 m² i visine najmanje 45 cm te obvezno postaviti sustav grijanja s kontrolom temperature.

(5) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati podnu površinu u skladu s brojem životinja:

Broj životinjaNajmanja podna površina po krmači/nazimici (m2)
od 10 do 391,8
40 i više1,65

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je obogatiti ležište sa najmanje 3 kg slame dnevno po životinji.

(6) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni zahtjev Pristup ispustu. Obveza je osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 1,3 m² po krmači ili nazimici.

(7) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 24. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za svinje za tov

Članak 144.

(1) Za svinje za tov korisnik može odabrati najmanje jedno od tri područja dobrobiti: »Poboljšana skrb«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Zabranjeno rezanje repova. Svinjama je zabranjeno rezati repove. Uvjeti držanja moraju osigurati da najmanje 70 % životinja ima neoštećeni rep.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati podnu površinu u skladu s težinom životinja:

Živa vaga svinje (kg)Najmanja podna površina po svinji (m2)
više od 20 do najviše 300,33
više od 30 do najviše 500,44
više od 50 do najviše 850,60
više od 85 do najviše 1100,71
više od 1101,10

2. Obogaćivanje ležišta – obveza je obogatiti ležište sa najmanje 1 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov do 60 kg težine ili sa najmanje 1,5 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov iznad 60 kg težine.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni zahtjev Pristup ispustu. Obveza je osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 0,55 m² po tovljeniku.

(5) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 25. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

OPERACIJA 14.1.3. DOBROBIT ŽIVOTINJA U PERADARSTVU

Članak 145.

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne proizvodne obveze u uzgoju i držanju slijedećih kategorija peradi:

a) brojleri

b) nesilice i

c) purani.

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 14.1.3.

Članak 146.

Uvjeti prihvatljivosti za potpore za DŽP jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽP na listu A i prijavljuje vrstu i kategoriju životinja, područje dobrobiti, zahtjev, JIBG i procijenjeni prosječni broj kljunova tijekom godine na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik se bavi uzgojem brojlera, nesilica ili purana upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 5 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za brojlere

Članak 147.

(1) Za brojlere korisnik može odabrati najmanje jedno od dva područja dobrobiti: »Poboljšana skrb« i »Poboljšani uvjeti smještaja«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Poboljšana skrb za jednodnevne piliće. Obveza je tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir mase od najmanje 110 gr/m2.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev Smanjena gustoća naseljenosti. Obveza je osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg mase brojlera/m2 izražene kao godišnji prosjek.

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 26. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za nesilice

Članak 148.

(1) Za nesilice korisnik može odabrati najmanje jedno od dva područja dobrobiti: »Poboljšana skrb« i »Poboljšani uvjeti smještaja«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Zabranjeno skraćivanje kljunova te ga kombinira sa povećanjem podne površine za 10 % ili smanjenjem gustoće naseljenosti ili smanjenjem broja nesilica po gnijezdu. Nesilicama je zabranjeno skraćivati kljunove.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni jedan od sljedećih zahtjeva:

1. Povećanje podne površine za 10 % – obveza je osigurati po nesilici najmanje 660 cm² korisne površine u kavezu

2. Smanjena gustoća naseljenosti – obveza je osigurati gustoću naseljenosti od najviše osam nesilica po m2 korisne površine

3. Smanjeni broj nesilica po gnijezdu – obveza je u kavezu osigurati jedno gnijezdo za najviše šest nesilica ili treba osigurati jedan m2 površine gnijezda za najviše 118 nesilica

4. Dodatne prečke – obveza je po nesilici osigurati prečku dužine najmanje 20 cm.

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 27. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za purane

Članak 149.

(1) Za purane korisnik može odabrati najmanje jedno od tri područja dobrobiti: »Poboljšana skrb«, »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšana skrb« ako ispuni zahtjev Poboljšana skrb za jednodnevne puriće. Obveza je tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir mase od najmanje 110 gr/m2.

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev Smanjena gustoća naseljenosti. Obveza je osigurati gustoću naseljenosti od najviše 55 kg/m2 ili 26 kg/m2 za alternativni uzgoj.

(4) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni zahtjev Povećanje površine ispusta. Obveza je osigurati ispust od najmanje pet m2 po kljunu.

(5) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 28. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, u skladu s odabranim zahtjevima.

OPERACIJA 14.1.4. DOBROBIT ŽIVOTINJA U KOZARSTVU

Članak 150.

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne zahtjeve i obveze u uzgoju i držanju koza.

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 14.1.4.

Članak 151.

Uvjeti prihvatljivosti za potporu za DŽK jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽK na listu A i prijavljuje vrstu životinja, područje dobrobiti, zahtjev, JIBG i procijenjeni prosječni broj grla tijekom godine na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik se bavi uzgojem koza upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika iznosi 4 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za koze

Članak 152.

(1) Za koze korisnik može odabrati najmanje jedno od dva područja dobrobiti: »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev Povećanje podne površine za 10 %:

Kategorija kozaNajmanja podna površina po kozi (m2)
Koze, rasplodne koze (uključujući i jarad)1,32
Jarčevi3,30

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Držanje na ispaši koje uključuje sljedeće obveze:

a) držanje koza na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz koprološku pretragu dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja. Uzima se jedan uzorak na 20 koza te treba postupiti u skladu s nalazom.

Nalaz koprološke pretrage korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

b) izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje pri čemu je prvi pregled potrebno obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2021. godine

2. Ispust – obveza je osigurati kozama pristup ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Kategorija kozaNajmanja podna površina po kozi (m2)
Koze, rasplodne koze2,40
Jarčevi6,00

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 33. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika u skladu s odabranim zahtjevima.

(5) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 3. točke 1. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene pretrage glasi na korisnika.

OPERACIJA 14.1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu

Članak 153.

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji provode propisane dodatne zahtjeve i obveze u uzgoju i držanju ovaca.

Uvjeti za ostvarenje potpore za operaciju 14.1.5.

Članak 154.

Uvjeti prihvatljivosti za potporu za DŽO jesu:

1. korisnik podnosi Agenciji za plaćanja jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za DŽO na listu A i prijavljuje vrstu životinja, područje dobrobiti, zahtjev, JIBG i procijenjeni prosječni broj grla tijekom godine na listu G u skladu s propisanim rokovima podnošenja jedinstvenog zahtjeva

2. korisnik se bavi uzgojem ovaca upisanih u JRDŽ

3. minimalni broj životinja preračunat stopom konverzije u uvjetna grla u skladu s Tablicom 6a. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, iznosi 4 UG.

Područja dobrobiti, zahtjevi i obveze za ovce

Članak 155.

(1) Za ovce korisnik može odabrati najmanje jedno od dva područja dobrobiti: »Poboljšani uvjeti smještaja« i »Pristup na otvoreno«.

(2) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja« ako ispuni zahtjev povećanje podne površine za 10 %:

Kategorija ovacaNajmanja podna površina po ovci (m2)
Ovce, rasplodne ovce1,32
Janjad0,55
Ovnovi3,30

(3) Korisnik ostvaruje potporu za područje dobrobiti »Pristup na otvoreno« ako ispuni najmanje jedan od zahtjeva:

1. Držanje na ispaši koje uključuje sljedeće obveze:

a) držanje ovaca na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz koprološku pretragu dva puta godišnje. Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja. Uzima se jedan uzorak na 20 ovaca te treba postupiti u skladu s nalazom pretrage.

Nalaz koprološke pretrage korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

b) izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje. Prvi pregled potrebno je obaviti do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2021. godine.

2. Ispust – obveza je osigurati ovcama pristup ispustu tijekom cijele godine pri čemu je najmanja podna površina ispusta:

Kategorija ovacaNajmanja podna površina po ovci (m2)
Ovce, rasplodne ovce2,40
Ovnovi6,00

(4) Korisnik je dužan voditi evidenciju na Obrascu 34. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika u skladu s odabranim zahtjevima.

(5) Korisnik može ostvariti potporu iz stavka 3. točke 1. ovoga članka samo u slučaju da račun obavljene pretrage glasi na korisnika.

6. KONTROLA

Opća načela kontrole

Članak 156.

(1) Kontrola ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti za potporu u smislu ovoga Pravilnika i članka 74. Uredbe (EU) br. 1306/2013 provodi se putem administrativne provjere i kontrole na terenu propisanih člancima 140. i 141. Zakona i člancima 24. do 45. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014, a obuhvaća provjeru:

– točnosti i cjelovitosti podataka u jedinstvenom zahtjevu

– sukladnosti s uvjetima prihvatljivosti za pojedine mjere potpore i

– poštivanja pravila višestruke sukladnosti.

(2) Administrativne provjere u smislu članaka 28. i 29. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014, provode se u uredima Agencije za plaćanja uz pomoć informatičkog sustava, a prema potrebi uključuju unakrsne provjere kojima se utvrđuje nesukladnost s propisanim uvjetima.

(3) Ovisno o programu potpore, Agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu na kontrolnim uzorcima u skladu s člancima 30. do 36. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(4) Kontrolu na terenu obavljaju kontrolori ovlašteni od strane Agencije za plaćanja.

(5) Agencija za plaćanja odgovorna je za koordinaciju i rad kontrolora iz stavka 4. ovoga članka neovisno o tome da li kontrolu obavlja sama ili ju povjerava drugoj pravnoj osobi.

(6) Identitet i ovlaštenje kontrolori dokazuju i predočavaju korisniku ili njegovom opunomoćeniku iskaznicom koju izdaje Agencija za plaćanja.

(7) Korisnik ili njegov opunomoćenik koji sudjeluju u kontroli na terenu dokazuju svoj identitet ovlaštenom kontroloru Agencije za plaćanja predočenjem važećeg osobnog identifikacijskog dokumenata.

(8) Zahtjev za potporu odbacuje se kao neprihvatljiv u potpunosti, ako korisnik ili njegov opunomoćenik ne prihvaćaju ili spriječe izvođenje dijela kontrole ili kontrole na terenu u cijelosti.

(9) Korisnik ili njegov opunomoćenik dužan je osobi ovlaštenoj za obavljanje kontrole na terenu omogućiti:

– pristup svim poljoprivrednim površinama koje koristi poljoprivrednik, domaćim životinjama, objektima u kojima se obavlja poljoprivredna ili s njom vezana aktivnost

– uvid u poslovne knjige i dokumentaciju poljoprivrednika

– fotografiranje poljoprivrednog zemljišta, domaćih životinja, prostora, objekata na poljoprivrednom gospodarstvu

– pružiti potrebnu pomoć tijekom obavljanja kontrole na terenu.

(10) Kontrola na terenu prihvatljivosti jedinstvenog zahtjeva obavlja se prije isplate.

(11) Kontrola na terenu višestruke sukladnosti obavlja se u istoj kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev.

(12) Kontrola na terenu, brzom terenskom provjerom i ažuriranjem ARKOD podataka temeljem novih prostornih podataka mogu se utvrditi nepravilnosti nastale do 3 godine unazad od dana kada je nepravilnost utvrđena.

Način provedbe kontrole na terenu

Članak 157.

(1) Kontrola na terenu za mjere potpore povezane s površinom i životinjama provodi se u skladu s člancima 37. do 43. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Kontrola na terenu površina provodi se i daljinskim istraživanjem u skladu s člankom 40. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(3) Sustav kontrole uzgoja konoplje i analiza uzoraka konoplje provodi se u skladu s člankom 45. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 i po metodi za kvantitativno određivanje sadržaja Δ9-tetrahidrokanabinola u sortama konoplje (Cannabis sativa L.) iz postupka B. iz priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(4) Agencija za plaćanja vodi evidenciju sadržaja tetrahidrokanabinola (THC), a Ministarstvo podnosi zahtjev EK za autorizaciju zabrane stavljanja na tržište sorte konoplje s višim postotkom THC uz propisane uvjete.

(5) Kontrola na terenu višestruke sukladnosti provodi se na način propisan u člancima 65. do 72. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(6) Kontrola na terenu za mjere potpore povezane s površinom može se obavljati i kontrolom Monitoringom iz članka 3. ovoga Pravilnika, u skladu s člankom 40.a Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(7) Agencija će za potrebe provedbe kontrole iz stavka 6. ovoga članka, ako je potrebno, provesti odgovarajuće popratne mjere kako bi se donio zaključak o prihvatljivosti zatraženog plaćanja ili potpore i zatražiti od korisnika dodatne dokaze kao što su npr. geotagirane fotografije.

(8) Geotagirane fotografije za potrebe kontrole nadzorom iz stavka 6 ovoga članka Agencija će zatražiti putem AGRONET sustava gdje će korisnika informirati o načinu dostave fotografija, vremenu dostave fotografija te ostalim relevantnim informacijama za kvalitetno odrađivanje zadatka.

(9) Geotagirane fotografije će se dostavljati putem mobilne aplikacije za dostavu geotagiranih fotografija kroz koju će korisnik imati mogućnost dokazivanja poljoprivredne aktivnosti na parceli ili drugih zadataka koji će zatražiti djelatnici Agencije za potrebe provođenja kontrole nadzorom putem Monitoringa.

(10) Agencija provodi fizičke kontrole na terenu u slučaju da fotointerpretacija satelitskih ili zračnih ortofotografija ili drugi relevantni dokazi, uključujući dokaze koje je dostavio korisnik na zahtjev nadležnog tijela, nisu doveli do rezultata na temelju kojih bi se mogli donijeti konačni zaključci kako bi Agencija bila uvjerena u prihvatljivost ili točnu veličinu površine koja je predmet administrativnih provjera ili kontrola na terenu.

(11) Agencija će provesti provjere za 5% korisnika na koje se odnose kriteriji prihvatljivosti, preuzete i druge obveze koji se ne mogu nadzirati sukladno stavku 6. ovoga članka.

(12) Agencija će obavijestiti korisnike o odluci da će obavljati provjere koje se provode nadzorom iz stavka 6. ovoga članka i uspostaviti odgovarajuće alate za komunikaciju s korisnicima o privremenim rezultatima na razini parcele te upozorenjima i dokazima koji se zahtijevaju sukladno stavku 7. ovoga članka.

(13) Agencija osigurava pravodobnu komunikaciju s korisnicima na način propisan člankom 3. ovoga Pravilnika kako bi im omogućila rješavanje ili ispravljanje stanja prije donošenja zaključaka u izvješću o kontroli iz članka 158. ovoga Pravilnika.

(14) Kontrole u smislu stavka 6. ovoga članka obavljat će se za 2021. godinu na pilot području Vukovarsko-srijemske županije za osnovno plaćanje.

Izvještaji o kontroli i zapisnici o inspekcijskom nadzoru

Članak 158.

(1) Za svaku kontrolu na terenu izrađuje se izvještaj u skladu s člancima 41., 43. i 72. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(2) Korisnik ili njegov opunomoćenik može potpisati izvještaj kako bi potvrdio svoju nazočnost pri kontroli na terenu i dodati svoja opažanja. Kada se utvrde nepravilnosti, poljoprivrednik dobiva izvještaj o kontroli putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET. Danom dostave smatra se dan kada je izvještaj o kontroli postavljen na AGRONET.

(3) Potpisivanje izvještaja o kontroli na terenu od strane korisnika ili njegovog opunomoćenika ne znači da je suglasan sa sadržajem izvještaja, nego samo da je bio prisutan kontroli i da je upoznat s rezultatima kontrole.

(4) Agencija za plaćanja koristi zaprimljene zapisnike o obavljenom inspekcijskom nadzoru kao pravovaljane izvještaje o kontroli na terenu nad korisnicima.

(5) Kada se prilikom kontrole ispunjavanja pravila višestruke sukladnosti utvrde nesukladnosti, Agencija za plaćanja obavještava korisnika o svim utvrđenim nesukladnostima u roku od tri mjeseca od datuma kontrole na terenu ili zaprimanja zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru.

7. IZRAČUN POTPORE I ADMINISTRATIVNIH KAZNI

Iznimke od primjene administrativnih kazni

Članak 159.

(1) Administrativne kazne ne primjenjuju se:

– na dio jedinstvenog zahtjeva za koji je korisnik pisanim putem obavijestio Agenciju za plaćanja da je netočan ili da je postao netočan, ukoliko Agencija za plaćanja nije obavijestila korisnika o namjeri o provedbe kontrole na terenu niti o nesukladnostima u jedinstvenom zahtjevu u skladu s člancima 15. i 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014,

– u drugim slučajevima iz članka 64. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Administrativne kazne ne primjenjuju se na mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi.

Neprijavljivanje svih površina

Članak 160.

Ako se tijekom administrativne kontrole, kontrole na terenu ili inspekcijskog nadzora utvrdi da korisnik nije prijavio sve poljoprivredne parcele na gospodarstvu, primjenjuju se odredbe članka 16. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Plaćanja vezana uz površinu

Članak 161.

(1) Skupine usjeva, osnovica za izračun prijavljenih površina te administrativne kazne kod prekoračenja prijava za potrebe provedbe plaćanja vezanih uz površinu primjenjuju se u skladu s člancima 17. do 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Ako razlika između prijavljene i utvrđene površine nije veća od 10 % utvrđene površine, administrativna kazna za prvo prekoračenje u prijavi površine umanjuje se 50 % u skladu s člankom 19.a stavku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(3) Ukoliko se iduće godine ponovno utvrde nepravilnosti u prijavi površina, administrativna kazna plaća se u punom iznosu uključujući iznos umanjenja kazne iz protekle godine, u skladu s člankom 19.a stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Plaćanja vezana uz površinu za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja

Članak 162.

(1) Osim administrativnih kazni iz članka 161. ovoga Pravilnika, kod neispunjavanja uvjeta prihvatljivosti i kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja primjenjuju se i administrativne kazne u skladu s člankom 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Potpora za koju je podnesen zahtjev odbija se ili povlači u cijelosti ako nisu ispunjeni uvjeti prihvatljivosti za IAKS mjere ruralnog razvoja propisani ovim Pravilnikom.

(3) Kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja, ukupni iznos potpore koji je dodijeljen ili koji se treba dodijeliti se odbija ili djelomično povlači ovisno o ozbiljnosti, opsegu, trajanju i ponavljanju utvrđenog kršenja obveza.

(4) Odbijanje ili djelomično povlačenje iznosa potpore za kršenje obveza iz stavka 3. ovoga članka određuju se u postotku, u skladu s Tablicom 8. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, a ocjene kršenja obveza po pojedinoj operaciji i podmjeri prikazane su u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(5) Ako se kontrolom utvrdi više slučajeva kršenja obveza propisanih za pojedinačan tip operacije ili podmjere, smatrat će se da se radi o jednom slučaju kršenja obveza s najvećim stupnjem kršenja u smislu primjene umanjenja iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako se utvrdi treće ponavljanje kršenja obveze vrlo velike ozbiljnosti, potpora se odbija i povlači u cijelosti, te se korisnik isključuje iz iste podmjere ili tipa operacije u sljedećoj kalendarskoj godini podnošenja zahtjeva.

(7) U slučaju kršenja višegodišnjih obveza koje se odnose na smanjenje površina, iznos potpore se odbija ili povlači u cijelosti.

(8) Povlačenje potpore u cijelosti podrazumijeva vraćanje već isplaćenih iznosa u prethodnim godinama.

Plaćanja za mlade poljoprivrednike

Članak 163.

Administrativne kazne za plaćanja za mlade poljoprivrednike primjenjuju se u skladu s člankom 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Zeleno plaćanje

Članak 164.

(1) Za potrebe zelenih plaćanja skupine usjeva, osnovica za izračun smanjenja u slučajevima nesukladnosti te administrativne kazne primjenjuju se u skladu s člancima 22. do 28. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Ako se utvrdi da korisnik tijekom tri godine nije poštovao zahtjeve ekološki značajne površine, kako je navedeno u članku 26. Uredbe (EU) br. 640/2014, površina za koju se smanjuje površina koja se koristi za izračun zelenih plaćanja, u skladu sa stavkom 2. navedenog članka, u narednim godinama množi se sa 2.

(3) Ako se utvrdi da korisnik tijekom tri godine nije poštovao raznolikost usjeva, kako je navedeno u članku 24. Uredbe (EU) br. 640/2014, površina za koju se smanjuje površina koja se koristi za izračun zelenih plaćanja, u skladu sa stavcima 1. do 4. navedenog članka, u narednim godinama množi se sa 2.

Plaćanja za stoku i prirodne okolnosti

Članak 165.

(1) Za plaćanja na temelju zahtjeva za stoku osnovica za izračun, administrativne kazne, slučajevi nesukladnosti u pogledu sustava identifikacije i registracije životinja, iznimke od primjene administrativnih kazni u slučajevima prirodnih okolnosti primjenjuju se u skladu s člancima 30. do 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Administrativne kazne na temelju zahtjeva za stoku ne primjenjuju se u slučajevima kada zbog djelovanja prirodnih okolnosti na stado korisnik ne može ispunjavati obveze uzgoja životinja za koje je podnesen zahtjev za potporu u razdoblju obveznog uzgoja.

(3) Prirodne okolnosti jesu:

– uginuće životinja zbog zaraznih bolesti, ukoliko je posjednik postupio u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i o tome postoji dokumentacija od strane veterinarskog inspektora

– uginuće životinja zbog bolesti, do koje nije došlo zbog nedostatne i neprimjerene ishrane, loših uvjeta držanja te uskraćivanja veterinarsko zdravstvene zaštite

– uginuće životinja zbog nesreće za koju korisnik ne može biti odgovoran.

(4) Korisnik je obvezan evidentirati izlučenje u propisanim registrima na gospodarstvu i prijaviti u JRDŽ, te pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja o smanjenju broja životinja uzrokovanih prirodnim okolnostima iz stavka 2. ovoga članka u roku od 10 radnih dana od dana kada je smanjenje utvrđeno.

Plaćanja za stoku za IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja

Članak 166.

(1) Osim administrativnih kazni iz članka 165. ovoga Pravilnika, kod neispunjavanja kriterija prihvatljivosti i kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja primjenjuju se i administrativne kazne u skladu s člankom 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Potpora za koju je podnesen zahtjev se odbija ili povlači u cijelosti ako nisu ispunjeni uvjeti prihvatljivosti za IAKS mjere ruralnog razvoja propisani ovim Pravilnikom.

(3) Kod kršenja jedne ili više obveza propisanih za IAKS mjere ruralnog razvoja, ukupni iznos potpore koji je dodijeljen ili koji se treba dodijeliti se odbija ili djelomično povlači ovisno o ozbiljnosti, opsegu, trajanju i ponavljanju utvrđenog kršenja obveza.

(4) Odbijanje ili djelomično povlačenje iznosa potpore za kršenje obveza iz stavka 3. ovoga članka određuju se u postotku, u skladu s Tablicom 8. Priloga 4. ovoga Pravilnika, a ocjene kršenja obveza prikazane su u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(5) Ako se kontrolom utvrdi više slučajeva kršenja propisanih obveza, smatrat će se da se radi o jednom slučaju kršenja obveza s najvećim stupnjem neizvršavanja u smislu primjene umanjenja iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako se utvrdi treće ponavljanje kršenja obveze vrlo velike ozbiljnosti, potpora se odbija i povlači u cijelosti, te se korisnik isključuje iz iste podmjere ili tipa operacije u sljedećoj kalendarskoj godini podnošenja zahtjeva.

(7) U slučaju kršenja višegodišnje obveze koje se odnose na smanjenje broja uvjetnih grla, iznos potpore se odbija ili povlači u cijelosti.

(8) Povlačenje potpore u cijelosti podrazumijeva vraćanje već isplaćenih iznosa u prethodnim godinama.

Nadomještanje stoke

Članak 167.

(1) Životinje koje se nalaze na gospodarstvu smatraju se prihvatljivim za potporu samo ako su evidentirane na Zahtjevu.

(2) Krave dojilje, krave u proizvodnji mlijeka, mliječne krave, ovce i koze mogu se nadomjestiti u razdoblju od podnošenja zahtjeva za potporu do konca razdoblja obveznog uzgoja.

(3) Nadomještanje se vrši u roku od 30 dana od događaja koji je doveo do nadomještanja, a upisuje se u registar na gospodarstvu, u JRDŽ u skladu s propisima o označavanju životinja.

(4) Korisnik o nadomještanju iz stavka 3. ovoga članka obavještava Agenciju za plaćanja pisanim putem na Obrascu 5. iz Priloga 3. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 10 radnih dana od kad je nadomještanje izvršeno.

Sustav kontrole i administrativne kazne u vezi s višestrukom sukladnošću

Članak 168.

(1) Nepridržavanje pravila višestruke sukladnosti iz Glave VI. Uredbe (EU) br. 1306/2013 utvrđeno prilikom kontrola ima za posljedicu primjenu administrativnih kazni u skladu s Glavom IV. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014) i Glavi V. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 i pravilnika kojim se uređuje višestruka sukladnost.

(2) U skladu s člankom 97. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ne primjenjuje se administrativna kazna ako je njen iznos po korisniku 100 eura ili manji od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju u skladu sa člankom 106. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Viša sila i iznimne okolnosti

Članak 169.

(1) Ako korisnik izravnih potpora ne može ispunjavati kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze zbog više sile ili iznimnih okolnosti, zadržava pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili iznimnih okolnosti. Ako se nesukladnost koja je posljedica više sile ili iznimnih okolnosti odnosi na višestruku sukladnost, ne primjenjuje se administrativna kazna, u skladu sa člankom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

(2) Ako korisnik IAKS mjera ruralnog razvoja nije mogao ispuniti obvezu zbog više sile ili iznimnih okolnosti, odgovarajuće plaćanje proporcionalno se povlači za godine tijekom kojih su nastale viša sila ili iznimne okolnosti. Povlačenje se odnosi samo na one obveze za koje nisu nastali dodatni troškovi niti su izgubljeni prihodi prije nego što je nastala viša sila ili iznimne okolnosti. Povlačenje se ne primjenjuje u pogledu kriterija prihvatljivosti niti drugih obveza niti se primjenjuje administrativna kazna.

(3) Viša sila ili iznimne okolnosti su vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali u slučajevima:

– smrti korisnika (nositelja, odgovorne osobe i člana poljoprivrednog gospodarstva)

– dugoročne profesionalne nesposobnosti korisnika (nositelja, odgovorne osobe i člana poljoprivrednog gospodarstva)

– ozbiljne prirodne katastrofe koja utječe na poljoprivredno gospodarstvo

– nenamjernog uništenja poljoprivrednih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu

– epizootske ili biljne bolesti koja utječe na dio ili svu stoku ili usjeve korisnika

– šteta na površinama ili izlučenja grla koja su prouzročile divlje životinje

– promjene opsega proizvodnje na gospodarstvu koja se nije mogla predvidjeti na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva

– izvlaštenja cijelog ili velikog dijela poljoprivrednog gospodarstva ako se to izvlaštenje nije moglo predvidjeti na dan podnošenja jedinstvenog zahtjeva

– i ostalih iznimnih okolnosti koje korisnik može dokazati pravovaljanom dokumentacijom.

(4) O slučaju više sile ili iznimnih okolnosti korisnik ili njegov ovlaštenik dužan je u pisanom obliku na Obrascu 4. i/ili 5. Priloga 3. ovoga Pravilnika, uz prilaganje odgovarajućih dokaza, izvijestiti Agenciju za plaćanja u roku od 15 radnih dana od trenutka kada to može učiniti.

(5) O prijavljenim slučajevima više sile ili iznimnih okolnosti odlučuje Povjerenstvo za višu silu i iznimne okolnosti u Agenciji za plaćanja.

Očita greška

Članak 170.

(1) Agencija za plaćanja može, u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014, u svakom trenutku nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva priznati postojanje očite greške u pojedinačnom zahtjevu, ako je uvjerena da je pogreška nenamjerna, odnosno da ju je podnositelj počinio u dobroj namjeri.

(2) Očita greška je pogreška u jedinstvenom zahtjevu, njegovim dodacima ili popratnoj dokumentaciji koju je moguće otkriti prilikom administrativne kontrole zahtjeva ili tijekom kontrole na terenu.

(3) Agencija za plaćanja će ispraviti utvrđenu očitu grešku u zahtjevu ako korisnik može dokazati da se radi o očitoj greški ili ako korisnik pisanim putem obavijesti Agenciju za plaćanja da njegov zahtjev sadrži netočan podatak ako već nije obaviješten o namjeri kontrole na terenu.

(4) Utvrđeni slučajevi očite greške nemaju za posljedicu primjenu administrativnih kazni.

Nepravilnosti

Članak 171.

(1) Nepravilnost u smislu ovoga Pravilnika je svaka povreda odredaba propisa kojima se uređuje područje izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja, a koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane poljoprivrednika, što je uzrokovalo smanjenje ili gubitak prihoda ili neopravdane izdatke za državni proračun i/ili proračun Europske unije, odnosno Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

(2) Nepravilnost može Agenciji za plaćanja prijaviti djelatnik Agencije za plaćanja, fizička i/ili pravna osoba, druga nadležna institucija, anonimni prijavitelj ili medij.

(3) Agencija za plaćanja provodi postupak utvrđivanja nepravilnosti.

(4) Nepravilnosti mogu biti:

– namjerno prijavljivanje neprihvatljivih površina u ARKOD sustavu i u jedinstvenom zahtjevu

– krivotvoreni dokumenti

– umjetno stvoreni uvjeti

– drugi slučajevi koji se mogu utvrditi u provedenom postupku iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Utvrđena nepravilnost ima za posljedicu neodobravanje potpore ili oduzimanje nepravilno stečene koristi i to obvezom povrata dugovanih ili nepravilno stečenih iznosa i prava na plaćanja.

(6) Uz posljedicu iz stavka 5. ovoga članka moguća je i primjena drugih upravnih mjera i kazni za nepravilnosti propisanih Uredbom (EZ, Euratom) br. 2988/95, a u skladu s člankom 54. Uredbe (EU) br. 1306/13.

8. OBRAČUN I ISPLATA POTPORE

Odobrenje zahtjeva i plaćanje

Članak 172.

(1) Nakon obračuna visine potpore Agencija za plaćanja za svakog korisnika donosi odluku o visini iznosa prava na potporu za godinu za koju je podnesen jedinstveni zahtjev (dalje u tekstu: odluka o ostvarivanju prava na potporu) u skladu s člankom 15. Zakona.

(2) Ako se promijene okolnosti koje utječu na izračun potpore Agencija za plaćanja može donijeti novu odluku o ostvarivanju prava na potporu. U tom slučaju ranije donesena odluka o ostvarivanju prava na potporu smatra se ukinutom.

(3) Agencija za plaćanja odluke iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostavlja korisniku putem AGRONET-a. Danom dostave smatra se dan kada je odluka o ostvarivanju prava na potporu postavljena na AGRONET.

(4) Informacija o početku postavljanja odluka iz stavka 1. ovoga članka na AGRONET-u bit će objavljena na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja i Ministarstva.

(5) Na odluke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu putem Agencije za plaćanja neposredno u pisanom obliku ili poštom u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

Isplate korisnicima

Članak 173.

(1) Sredstva za potporu zatražena na temelju jedinstvenog zahtjeva iz članka 3. ovoga Pravilnika isplaćuju se korisnicima doznačivanjem odobrenih sredstava na žiroračun prema uvjetima i u rokovima propisanima u članku 75. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Plaćanja korisnicima moguća su i nakon roka iz stavka 1. ovoga članka u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 907/2014.

(3) Od korisnika koji imaju dugovanja po osnovi neplaćenog poreznog duga i/ili neplaćenog zakupa ili naknade za korištenje dodijeljenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, dug će se podmiriti iz odobrenih sredstava izravne potpore financiranih iz državnog proračuna.

(4) Do podmirenja dugovanja iz stavka 3. ovoga članka korisniku se obustavlja isplata izravne potpore financirane iz državnog proračuna.

(5) Odobravanje isplata korisnicima izravnih plaćanja vršit će se na temelju tečaja u skladu s člankom 106. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Povrat sredstava

Članak 174.

(1) Povrat sredstava i poravnanje računa propisani su člancima 144. i 145. Zakona.

(2) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku.

(3) Odluka o povratu sredstava korisnicima se upućuje preporučeno poštom s povratnicom te se kao dan dostave odluke smatra dan kada je Korisnik odluku zaprimio, a koje zaprimanje korisnik ujedno potvrđuje potpisom povratnice.

(4) Ako odluku iz stavka 2. ovoga članka korisnik iz neopravdanog razloga u dvije dostave odbije zaprimiti, dostava se obavlja stavljanjem na oglasnu ploču Agencije za plaćanja te se dostava smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja odluke na oglasnu ploču Agencije za plaćanja.

(5) Na odluku iz stavka 2. ovoga članka korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu putem Agencije za plaćanja neposredno u pisanom obliku ili poštom u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

9. PRIGOVORI

Sadržaj, razlozi izjavljivanja prigovora i odricanje od prigovora

Članak 175.

(1) Prigovor iz članka 171. stavka 5. i 173. stavka 5. ovoga Pravilnika mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, MIBPG te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje, razloge prigovora i potpis korisnika. Ako se prigovor podnosi putem opunomoćenika, uz prigovor se prilaže punomoć.

(2) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(3) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor neposredno u pisanom obliku ili poštom. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

Ovlasti i dužnosti Agencije za plaćanja po zaprimljenom prigovoru

Članak 176.

(1) Prigovor iz članka 172. stavka 5. i 174. stavka 5. ovoga Pravilnika podnosi se Ministarstvu putem Agencije za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja uputit će prigovor korisnika bez odgode od zaprimanja prigovora Ministarstvu na odlučivanje zajedno sa spisom predmeta i očitovanjem.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, kada Agencija za plaćanja ocjeni navode iz prigovora korisnika u cijelosti osnovanim, donijet će ispravak odluke, novu odluku kojom će ujedno zamijeniti ranije donesenu odluku koja je bila predmet prigovora ili izmjenu odluke ako se mijenja samo određeni dio odluke.

(4) Ispravak odluke iz stavka 3. ovog članka Agencija za plaćanja donijet će radi ispravljanja pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci.

(5) Odluke iz stavka 3. ovoga članka Agencija za plaćanja dostavlja korisniku na način propisan odredbom o dostavi iz članka 172. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Ovlasti i dužnosti Ministarstva po zaprimljenom prigovoru

Članak 177.

(1) Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Ministarstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Ministarstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u slučaju kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(2) Nakon provedenog postupka, Ministarstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(3) Ministarstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(4) Odluke Ministarstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(5) Odluke Ministarstva dostavljaju se korisnicima putem Agencije za plaćanja na način propisan odredbom o dostavi iz članka 174. stavka 3. ovoga Pravilnika.

10. IZVJEŠĆIVANJE O KORISNICIMA

Objavljivanje podataka o korisnicima

Članak 178.

(1) Podaci o ukupno isplaćenim iznosima koje je pojedini korisnik primio objavljuju se u skladu s člankom 58. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnavanja računa, pravila o kontroli, jamstva i transparentnosti.

(2) Agencija za plaćanja će do 31. svibnja svake godine za prethodnu financijsku godinu propisanu uredbom iz stavka 1. ovoga članka, na svojoj internetskoj stranici objaviti podatke o korisnicima, kako slijedi:

a) ime i prezime/naziv, općina/naselje

b) iznose plaćanja u kunama (za svaku pojedinu mjeru i ukupno) koje je primio svaki korisnik u dotičnoj financijskoj godini te vrstu i opis mjera.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka ostaju dostupni na internetskoj stranici dvije godine od datuma prve objave.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 179.

Prilozi 1. do 5. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 180.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (»Narodne novine« br. 22/20 i 57/20).

(2) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (»Narodne novine« br. 22/20 i 57/20) završit će se po odredbama toga pravilnika.

Članak 181.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/01

Urbroj: 525-08/0276-21-4

Zageb, 2. ožujka 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. Šifre i nazivi kultura

SektorKultura (vrsta)Latinski nazivSortaKlima i okolišProizvodno vezane potporeEKODUSOTSNKultura za
potrebe
raznolikosti usjeva
EZPKrmni proteinski usjeviVoćePovrće
žitaricepšenica-ozimaTriticum aestivumORXTriticum_ozima
pšenica-jaraORXTriticum_jara
tvrda pšenica-ozimaTriticum durumORXTriticum_ozima
tvrda pšenica-jaraORXTriticum_jara
kukuruzZea maysORXZea
kukuruz kokičarZea mays L evertaORXZea
kukuruz šećeracZea mays
L. saccharata
ORXZea
ječam-ozimiHordeum vulgareORXHordeum_ozimi
ječam-jariORXHordeum_jari
zob-ozimaAvena sativaORXAvena_ozima
zob-jaraORXAvena_jara
pravi pirTriticum speltaORXTriticum
raž-ozimaSecale cerealeORXSecale_ozima
raž-jaraORXSecale_jara
tritikale-ozimiTriticale spp.ORXTriticosecale_ozimi
tritikale-jariORXTriticosecale_jari
prosoPanicum miliaceumORXPanicum
sirakSorghum bicolorORXSorghum
kvinoaChenopodium quinoaORXChenopodium
amarant, šćirAmaranthus caudatusORXAmaranthus
čija, chiaSalvia hispanicaORXSalvia
heljdaFagopyrum esculentumORXFagopyrum
uljaricesuncokretHelianthus annuusORXHelianthus
uljana repicaBrassica napus subsp. oleiferaORXBrassica napus
podlanak, lanikCamelina sativaORXCamelina
šafranikaCarthamus tinctoriusORXCarthamus
tikva uljanica (uljna buča)Cucurbita pepo var. oleiferaPXCucurbita pepo
sojasojaGlycine maxXORXGlycine
šećerna repašećerna repaBeta vulgaris var. altissimaORXBeta
duhanduhanNicotiana tabacumORXNicotiana tabacum
krmno bilje»trave i travolika paša«= trave, travne smjese, TDS i DTSORtrave i travolika paša
grahorica jaraVicia sativaXPUORXVicia
grahorica ozimaVicia vilosaXPUORXVicia
stočna repaBeta vulgaris spp. crassaORXBeta
stočna korabaBrassica napus var. napobrassicaORXBrassica napus
krmna repicaBrassica napusORXBrassica napus
lupineLupinus sp.XPUORXLupinus
stočni keljBrassica oleraceaORXBrassica oleracea
stočni grašakPisum sativumXPUORXPisum
stočni sirakSorghum bicolorORXSorghum
djetelinaTrifolium spp.XPUORTrifolium
facelijaPhacelia tanacetifoliaORXPhacelia
stočni bobVicia fabaXPUORXVicia
smiljkita (svinđuša)Lotus corniculatusXPUORLotus
esparzeta (grahorka)Onobrychis viciifoliaPUOROnobrychis
lucernaMedicago sativaXPUORMedicago
grahor satricaLathyrus sativusXORXLathyrus
soja za stočnu hranuGlycine maxXPUORXGlycine
sudanska travaSorghum sudanenseORXSorghum
smjesa leguminoza i žitaricaXPUORXsmjesa
leguminoza i žitarica
uljna rotkva, rauolaRaphanus sativus var. oleiformisORXRaphanus sativus
ostalo industrijsko biljecikorijaCichorium intybus var. sativusORXCichorium
lanLinum usitatissimumORXLinum
ricinusRicinus communisORXRicinus
konopljaCannabis sativaORXCannabis
bijela gorušicaSinapis albaORXSinapis alba
smeđa gorušicaBrassica junceaORXBrassica juncea
crna gorušicaBrassica nigraORXBrassica nigra
makPapaver somniferumORXPapaver
povrćepovrtni komorač, finocchioFoeniculum vulgarePXFoeniculum
grahPhaseolus vulgarisostaloXPPXPhaseolus
Slavonski zeleniXPPPXPhaseolus
slanutakCicer arietinumXPXCicer
cvjetačaBrassica oleracea var. botrytisPPXBrassica oleracea
brokulaBrassica oleracea var. cymosaPPXBrassica oleracea
kelj pupčarBrassica oleracea var. gemmiferaPXBrassica oleracea
korabaBrassica oleracea var. gongylodesPXBrassica oleracea
pastrnjakPastinaca sativaostaloPXPastinaca
Podravkin bijeliPPXPastinaca
ciklaBeta vulgaris var. conditivaPPXBeta
grašakPisum sativumXPPXPisum
bobVicia fabaXPPXVicia
porilukAllium porrumPXAllium
bučaCucurbita pepo var. oblongaPXCucurbita pepo
tikva, tikviceLagenaria vulgarisPPXLagenaria vulgaris
blitvaBeta vulgaris var. vulgarisPPXBeta
špinatSpinacia oleraceaPPXSpinacia
keljBrassica oleracea var. sabaudaPPXBrassica oleracea
rajčicaSolanum lycopersicumostaloPPXSolanum lycopersicum
Brački jabučarPPPXSolanum lycopersicum
Šibenski šljivarPPPXSolanum lycopersicum
paprikaCapsicum annuumostaloPPXCapsicum annuum
Feferoni crveni ljutiPPPXCapsicum annuum
VirovitičankaPPPXCapsicum annuum
Feferoni žuti ljutiPPPXCapsicum annuum
Feferoni zeleni blagiPPPXCapsicum annuum
krastavci i kornišoniCucumis sativusPPXCucumis sativus
lukAllium cepaostaloPPXAllium
Istarski ljubičastiPPPXAllium
Istarski žutiPPPXAllium
TuropoljskiPPPXAllium
Slavonski ljubičastiPPPXAllium
Dubravski crveniPPPXAllium
luk kozjak (ljutika)Allium ascalonicumPPXAlium
kupusBrassica oleracea var. capitataostaloPPXBrassica oleracea
OgulinskiPPPXBrassica oleracea
VaraždinskiPPPXBrassica oleracea
BrgujskiPPPXBrassica oleracea
ČepinskiPPPXBrassica oleracea
češnjakAllium sativumostaloPPXAllium
Slavonski ozimiPPPXAllium
Istarski crveniPPPXAllium
ŠokacPPPXAllium
Brgudski ozimi, sinonim: BenkovačkiPPPXAllium
Podravski ozimiPPPXAllium
Cerićki ozimiPPPXAllium
mrkvaDaucus carota subsp. sativusostaloPPXDaucus
patlidžanSolanum melongenaostaloPPXSolanum melongena
peršinPetroselinum sativumostaloPPXPetroselinum
Domaći lišćarPPPXPetroselinum
postrna repaBrassica rapa subsp. rapiferaostaloPXBrassica rapa
VaraždinskaPPXBrassica rapa
salataLactuca sativa var. capitataostaloPPXLactuca
Zagrebačka kristal ljetnaPPPXLactuca
hrenArmoracia rusticanaostaloPArmoracia rusticana
Ludbreški hrenPPArmoracia rusticana
lećaLens culinarisXPXLens
rotkvicaRaphanus sativus var. radiculaPXRaphanus sativus
vigna grahVigna spp.XPXVigna
radičCichorium intybus var. foliosumPPXCichorium
endivijaCichorium endiviaPPXCichorium
celerApium graveolensPPXApium
novozelandski špinatTetragonia tetragonioidesPXTetragonia
lobodaAtriplex hortensisPXAtriplex
slatka paprikaPimenta spp.PXPimenta
bundevaCucurbita maximaPXCucurbita maxima
patišonCucurbita pepo var. patissonianaPXCucurbita pepo
bundeva šećerkaCucurbita moschataPXCucurbita moschata
kapariCapparis spinosaPCapparis
bijeli korijenTragopogon porrifolius ssp. porrifoliusPXTragopogon
rikulaEruca sativaPPXEruca sativa
matovilacValerianella locustaPPXValerianella
batatIpomoea batatasPXIpomoea
bamijaHibiscus esculentusPXHibiscus
zimski lukAllium fistulosumPXAllium
luk vlasacAllium schoenoprasumPXAllium
krumpirSolanum tuberosumPXSolanum tuberosum
čičokaHelianthus tuberosusORHelianthus
bijela rotkva, daikonRaphanus
sativus
var. longipinatus
PXRaphanus sativus
crna rotkva, povrtnicaRaphanus sativus var. nigerPXRaphanus sativus
miješane povrtne kulturePX
voćne vrste na oranicijagodaFragaria ananassaVORFragaria ananassa
kiwanoCucumis metuliferusORXCucumis metuliferus
dinjaCucumis meloVPXCucumis melo
lubenicaCitrullus vulgarisostaloVPXCitrullus vulgaris
VukovarskaVPVXCitrullus vulgaris
peruanska jagodaPhysalis peruvianaOR
ljekovito biljekamilicaMatricaria chamomillaORXMatricaria
mentaMentha piperitaORMentha
kaduljaSalvia officinalisORSalvia
stolisnikAchillea millefoliumORAchilea
divlji komoračFoeniculum vulgare ssp. vulgareORFoeniculum
timijanThymus vulgarisORThymus
smiljeHelichrysum italicumVN-ostalo
crni sljezMalva silvestrisORMalva
bijeli sljezAlthaea officinalisORAlthaea
melisa – matičnjakMelissa officinalisORMelissa
nevenCalendula officinalisORCalendula
buhačTanacetum cinerariifoliumORTanacetum
gavezSymphytum officinaleORSymphytum
koprivaUrtica dioicaORUrtica
pelinArtemisia absinthiumORArtemisia
steviaStevia rebaudianaORStevia
ehinacea, rudbekijaEchinacea purpureaORXEchinacea
boražina, borečBorago officinalisORXBorago
sikavica, badeljSilybum marianumORSilybum
žuti noćurakOenothera biennisOROenothera
različakCentaurea cyanusOR
maslačakTaraxacum officinaleOR
aromatično biljebosiljakOcimum basilicumOROcimum
origanoOriganum vulgareOROriganum
mažuranMajorana hortensisORMajorana
estragonArtemisia dracunculusORArtemisia
miloduhHyssopus officinalisORHyssopus
korijandarCoriandrum sativumORXCoriandrum
koparAnethum graveolensORXAnethum
anisPimpinella anisumORPimpinella
limunska trava, citronelaCymbopogon citratusOR
cvijećecvijećecvijeće
hmeljhmeljHumulus lupulusVN-ostalone mogu se koristiti za potrebe raznolikosti usjeva
povrćeartičokaCynara scolymusostaloP
rabarbaraRheum undulatumostaloP
šparogaAsparagus officinalisPP
ljekovito i aromatično biljelavandaLavandula officinalisOR
ružmarinRosmarinus officinalisOR
lovorLaurus nobilisVN-ostalo
vinova lozaplemenita vinova lozaVitis vinifera subsp. viniferaostaloVN-ostalo

Bogdanuša sinonimi:

Bojdanuša, Vrbanka

VN-ostaloVN
Brajdica bijelaVN-ostaloVN
Bratkovina bijela, sinonimi: Brakovina, BravkovinaVN-ostaloVN
Cetinka, sinonimi:, Blatska, Potomkinja, Poseruša, Blatka, Blajka, PotomkaVN-ostaloVN
Crljenak kaštelanski, sinonimi: Primitivo, Zinfandel, Tribidrag, Kaštelanac, Starinski plavac, Primaticcio, Primitivo, Morellone, Uva di Corato, Uva della Pergola, Primitivo di Gioia, Pribidrag)VN-ostaloVN
Dišeća ranina, sinonimi: Petrinjska ranina, Petrinjska belina, Muškatna belina, UrbanitraubeVN-ostaloVN
DobričićVN-ostaloVN
Drnekuša, sinonim: DarnekušaVN-ostaloVN
Gegić, sinonimi: Paškinja, Gejić, Debeljan, Paška, ŽutinaVN-ostaloVN
Okatac crni, sinonimi: Glavinuša, Advokatac, Abokatac, Brgljun, Crljenac, Pavišak, Ružica, Ktaš omiški, Okatac rodni, Crljenak, Crnjenak, Glavinka, RužaVN-ostaloVN
Grk, sinonimi: Gark, KorčulanacVN-ostaloVN
GustopupicaVN-ostaloVN
KadarunVN-ostaloVN
Kleščec, sinonimi: Belina drobna, Klešćec zeleni, Klešćec žuti, BelakavkaVN-ostaloVN
Kraljevina, sinonimi: Imbrina, Brina, Portugieser roter, Koningstraube, Kraljevina crvena, Moravina, Portugaise rouge, Red, RossoVN-ostaloVN
Kujundžuša, sinonim: TvrdacVN-ostaloVN
Kurtelaška, sinonimi: Kortolaška, KurtolaškaVN-ostaloVN
Lasina, sinonimi: Lasin, Šljiva, Ruža, Kutlarica, Vlasina, Zlarinka,
Pažanin, Slast
VN-ostaloVN
Lipovina, sinonimi: Harslevelve, LipolistVN-ostaloVN
Ljutun, sinonimi: LjutacVN-ostaloVN
Maraština, sinonimi: Rukatac, Maraškin, Krizol, Malvasija del Chianti (I), Pavlos (GR), Višana, Kaćadebić, Kukuruz, Marašćin, Malvasia lungaVN-ostaloVN
MednaVN-ostaloVN
MekujaVN-ostaloVN
MladenkaVN-ostaloVN
Moslavac, sinonim: Furmint blanc, Šipon, Pošipon, Mosler gelber, Jaune, Yellow, GialoVN-ostaloVN
NinčušaVN-ostaloVN
Prč, sinonimi: Parč, Grk, Gark, Muškat, MuškatićVN-ostaloVN
Ružica crvena, sinonimi: Dinka, Kevedinka, Crvena dinka, Dinka mala, Fleischtraube, Raisin de eose, Dinka rouge, Rosa, RedVN-ostaloVN
Sansigot, sinonim: SušćanVN-ostaloVN
Sušac, sinonimi: Brajda velika, Bašćan, Brajda Velika Crna, SušićVN-ostaloVN
Svrdlovina crna, sinonimi: Galica, Galac, Galica crna, Modrina, Galac mali raniVN-ostaloVN
ŠipeljVN-ostaloVN
Škrlet, sinonimi: Ovnek žuti, Škrlet tusti, Škrtec, Vinek žuti, Ovinek slatki, Osukač, Žutak, Kanigl grunerVN-ostaloVN
Topol, sinonimi Beretinjok, TikvarVN-ostaloVN
Trbljan, sinonimi: Kuč, Dobrogoština, Grban, Oljuskavac, Rukavina, Španjol,VN-ostaloVN
Trnjak, sinonim: RudežušaVN-ostaloVN
Trojišćina crvenaVN-ostaloVN
VlaškaVN-ostaloVN
Vugava (bijela)VN-ostaloVN
ZadarkaVN-ostaloVN
Zlatarica blatskaVN-ostaloVN
voćne vrsteorahJuglans regiaVVN-
orah
bademAmygdalus communisVVN-ostalo
kestenCastanea sativaVN-ostalo
rogačCeratonia siliquaVN-ostalo
ribizRibes rubrumVN-ostalo
ogrozdRibes uva-crispaVN-ostalo
borovnicaVaccinium corymbosumVVN-ostalo
brusnicaVaccinium macrocarponVN-ostalo
dunjaCydonia oblongaVN-ostalo
kupinaRubus plicatusVVN-ostalo
malinaRubus idaeusVVN-ostalo
kiviActinidia chinensisVN-ostalo
limunCitrus limoniumVN-ostalo
narančaCitrus sinensisVN-ostalo
marelicaArmeniaca vulgarisVVN-ostalo
aronijaAronia spp.VN-ostalo
jabukaMalus domesticaostaloVVN-ostalo
Slavonska srčikaVVN-ostaloVN
BjeličnikVVN-ostaloVN
BobovecVVN-ostaloVN
BoskopVVN-ostaloVN
BožićnicaVVN-ostaloVN
CarevićVVN-ostaloVN
KardinalVVN-ostaloVN
Kanadska renetaVVN-ostaloVN
KrivopeteljkaVVN-ostaloVN
MašankaVVN-ostaloVN
Siva jesenskaVVN-ostaloVN
ŠampanjkaVVN-ostaloVN
ZelenikaVVN-ostaloVN
Zlatna zimska parmenkaVVN-ostaloVN
lijeskaCorylus avellanaostaloVVN-
lijeska
Istarski duguljastiVVN-
lijeska
VN
Istarski okrugliVVN-
lijeska
VN
kruškaPyrus communisostaloVVN-ostalo
TepkaVVN-ostaloVN
LubeničarkaVVN-ostaloVN
PastorčicaVVN-ostaloVN
mandarinaCitrus reticulataostaloVVN-ostalo
Zorica ranaVVN-ostaloVN
smokvaFicus caricaostaloVVN-ostalo
Petrovača bijelaVVN-ostaloVN
BjelušaVVN-ostaloVN
TermenjačaVVN-ostaloVN
Petrovača crnaVVN-ostaloVN
ZamorčicaVVN-ostaloVN
ŠaragujaVVN-ostaloVN
Bružetka bijelaVVN-ostaloVN
Bružetka crnaVVN-ostaloVN
ZimicaVVN-ostaloVN
šipakPunica granatumVVN-ostaloV
breskvaPersica vulgarisVVN-ostalo
nektarinaPersica vulgarisVVN-ostalo
trešnjaCerasus aviumostaloVVN-ostalo
GomiličkaVVN-ostaloVN
StonskaVVN-ostaloVN
TugarkaVVN-ostaloVN
Kutjevačka crnaVVN-ostaloVN
Majska ranaVVN-ostaloVN
višnjaCerasus vulgarisostaloVVN-ostalo
Brač 2VVN-ostaloVN
Brač 6VVN-ostaloVN
SokolušaVVN-ostaloVN
RectaVVN-ostaloVN
šljivaPrunus domesticaostaloVVN-ostalo
BistricaVN-ostalo
Bijela kasna mirisavaVN-ostalo
BijelicaVN-ostalo
Bijelica jajaraVN-ostalo
BrdaklijaVN-ostalo
CerićankaVN-ostalo
DebeljaraVN-ostalo
KamenjaraVN-ostalo
MandalenkaVN-ostalo
MotičankaVN-ostalo
PasjaraVN-ostalo
PintaraVN-ostalo
RužicaVN-ostalo
TorguljaVN-ostalo
TrnovačaVN-ostalo
TurkinjaVN-ostalo
ValpovkaVN-ostalo
gojiLycium barbarumVN-ostalo
tayberryRubus fruticosus x R. idaeusVN-ostalo
drijenakCornus masVN-ostalo
glogCrataegus monogynaVN-ostalo
mušmulaMespilus germanicaVN-ostalo
oskorušaSorbus domesticaVN-ostalo
trninaPrunus spinosaVN-ostalo
ostrušicaRubus caesiusVN-ostalo
dudMorus sp.VN-ostalo
planikaArbutus unedoVN-ostalo
bazgaSambucus nigraVN-ostalo
pasja ružaRosa spp.VN-ostalo
feijoa, feđojaAcca sellowianaVN-ostalo
žižula, ćićindulaZiziphus zizyphusVN-ostalo
sibirska borovnica, haskapLonicera caerulea var. kamtschaticaVN-ostalo
kumkvatFortunella sp.VN-ostalo
grejpCitrus paradisiostaloVN-ostalo
pasji trnHippophae rhamnoidesVN-ostalo
merala, kozja jabučica, rušvicaAmelanchier ovalisVN-ostalo
miješani nasad voćnih vrstaVN-ostalo
maslinamaslinaOleaostaloVN-ostalo
Bjelica, sinonim: Bila žuticaVN-ostaloVN
Buža, sinonimi: Ca, domaća, guraVN-ostaloVN
Drobnica, sinonim Domaća bilicaVN-ostaloVN
DužicaVN-ostaloVN
Istarska belica – sinonim: BiancheraVN-ostaloVN
Karbonaca – sinonim: KarbonasaVN-ostaloVN
LastovskaVN-ostaloVN
LevantinkaVN-ostaloVN
MurguljaVN-ostaloVN
OblicaVN-ostaloVN
Puntoža sinonimi; Buža puntoža, PuntužaVN-ostaloVN
Rošinjolasinonimi: Rosulja, Rovinješka, RušinjolaVN-ostaloVN
UljaricaVN-ostaloVN
ŽižoleraVN-ostaloVN
rasadnikvinove loze
voćnih vrsta
ukrasnog bilja
šumskog drveća
drveća i grmlja
matičnjak loznih podloga i plemki
kulture kratkih ophodnjicrna johaAlnus spp.X
siva johaAlnus incanaX
brezaBetula pendulaX
grabCarpinus betulusX
topolaPopulus spp.X
vrbaSalix spp.X
livade i pašnjaciLivadeLP
pašnjakLP
krški pašnjakLP
ugarugar na oraniciX
ugar – trajni nasad
cvjetne trakeORCvjetne trake
travne trakeORTravne trakeTablica 2. Šifre i nazivi potpora u biljnoj proizvodnji

Šifra potporeNaziv potporeKulture obuhvaćene potporom
503IZRAVNA PLAĆANJA
503-01Osnovno plaćanjepašnjaci
žitarice
uljarice
soja
krmno bilje
šećerna repa
ljekovito bilje
duhan
ostalo industrijsko bilje
povrće
plemenita vinova loza
voćne vrste
hmelj
maslina
rasadnici
livade
krški pašnjaci
kulture kratkih ophodnji
aromatično bilje
cvijeće i ukrasno bilje
ugar
503-02Osnovno plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljištekulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-06Zeleno plaćanjekulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-06_01Raznolikost usjeva – rotacija usjeva
503-06_02EFA – Postojanje ekološki značajne površine na poljoprivrednoj površini
503-06_03Održavanje postojećih trajnih travnjaka.
503-07Preraspodijeljeno plaćanjekulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-08Plaćanje za mlade poljoprivrednikekulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-09Proizvodno vezana potpora za povrćepovrće
503-10Proizvodno vezana potpora za voćevoćne vrste
503-03Proizvodno vezana potpora za šećernu repušećerna repa
503-11Proizvodno vezana potpora za krmne proteinske usjevekrmne proteinske kulture
503-12Program za male poljoprivrednikekulture navedene uz Osnovno plaćanje
503-05Maslinovo ulje po litmaslina
503-04Duhan po kgduhan
504IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA PO POVRŠINI
504-12Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metodepovrće, višegodišnji nasadi, oranice, pašnjaci
504-06Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metodapovrće, višegodišnji nasadi, oranice, pašnjaci
504-08Očuvanje poljoprivrede na gorsko planinskim područjima
504-09Očuvanje poljoprivrede na područjima s prirodnim ograničenjima u poljoprivredi
504-10Očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog biljapovrće, višegodišnji nasadi
504-11Očuvanje poljoprivrede na područjima sa specifičnim ograničenjima u poljoprivredi
504-13Obrada tla i sjetva na nagibu
504-14Zatravnjivanje trajnih nasada
504-15Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
504-16Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
504-17Pilot mjera za zaštitu leptira
504-18Uspostava poljskih traka
504-19Održavanje ekstenzivnih voćnjakavoćne vrste
504-20Održavanje ekstenzivnih maslinikamaslina
504-21Održavanje suhozida
504-22Održavanje živica
504-23Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopkiplemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-24Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadimaplemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-25Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadimaplemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-26Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadimaplemenita vinova loza, maslina, voćne vrste
504-27Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasadaplemenita vinova loza, maslina, voćne vrste


Tablica 3. Šifre i nazivi potpora u stočarstvu

Šifra potporeNaziv potpore
503IZRAVNA PLAĆANJA
503-28Proizvodno vezana potpora za krave u proizvodnji mlijeka
503-29Proizvodno vezana potpora za tov junadi
503-20Proizvodno vezana potpora za krave dojilje
503-21Proizvodno vezana potpora za ovce i koze
503-23Mliječne krave
503-24Rasplodne krmače
504IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA PO GRLU
504-09Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinjaBUŠA (izvorna)
SLAVONSKO-SRIJEMSKI PODOLAC (izvorna)
ISTARSKO GOVEDO (izvorna)
MEĐIMURSKI KONJ
HRVATSKI HLADNOKRVNJAK
HRVATSKI POSAVAC
LIPICANAC
ISTARSKI MAGARAC
PRIMORSKO DINARSKI MAGARAC
SJEVERNO-JADRANSKI MAGARAC
CRNA SLAVONSKA SVINJA (izvorna)
TUROPOLJSKA SVINJA (izvorna)
BANIJSKA ŠARA (izvorna)
CIGAJA (izvorna)
LIČKA PRAMENKA (izvorna)
ISTARSKA OVCA (izvorna)
CRESKA OVCA (izvorna)
DUBROVAČKA RUDA (izvorna)
PAŠKA OVCA (izvorna)
DALMATINSKA PRAMENKA (izvorna)
KRČKA OVCA (izvorna)
RAPSKA OVCA (izvorna)
HRVATSKA ŠARENA KOZA (izvorna)
HRVATSKA BIJELA KOZA (izvorna)
ISTARSKA KOZA (izvorna)
ZAGORSKI PURAN (izvorna)
KOKOŠ HRVATICA (izvorna)
504-28Dobrobit životinja u govedarstvuMliječne krave, Tovna junad, Telad
504-29Dobrobit životinja u svinjogojstvuOdbijena prasad, Krmače i nazimice, Svinje za tov
504-30Dobrobit životinja u peradarstvuBrojleri, Nesilice, Purani
504-31Dobrobit životinja u kozarstvuKoze
504-32Dobrobit životinja u ovčarstvuOvce

Tablica 4. Koeficijenti prihvatljivosti za pašnjake

RbRazredi prihvatljivosti pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površinaKoeficijent prihvatljivosti
1.0 – 10 %1
2.>10 – 30 %0,8
3.>30 – 50 %0,6
4.>50 – 100 %0

Tablica 5. Koeficijenti prihvatljivosti za krške pašnjake

RbRazredi prihvatljivosti krških pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površinaKoeficijent prihvatljivosti
1.0 – 10 %1
2.>10 – 30 %0,8
3.>30 – 50 %0,6
4.>50 – 75 %0,4
5.>75 – 100 %0

Tablica 6. Konverzija za izračun uvjetnih grla

DOMAĆA ŽIVOTINJAUG
1. Bikovi, krave i ostala goveda starija od 24 mjeseci te kopitari stariji od šest mjeseci1,0
2. Goveda starosti od 6 do 24 mjeseca0,6
3. Goveda starosti do 6 mjeseci0,4
4. Ovce i koze0,15
5. Rasplodne krmače > 50 kg0,5
6. Ostale svinje0,3
7. Kokoši nesilice0,014
8. Ostala perad0,03

Tablica 6a. Konverzija za izračun uvjetnih grla za M14

DOMAĆA ŽIVOTINJAUG
Bikovi, krave i ostala goveda starija od 24 mjeseci te kopitari stariji od šest mjeseci1,0
Goveda starosti od 6 do 24 mjeseci0,6
Goveda starosti do 6 mjeseci0,4
Krmače i nazimice0,5
Odbijena prasad0,027
Svinje za tov0,3
Brojleri0,007
Nesilice0,014
Purani0,03
Koze (sva grla neovisno o dobi i spolu)0,1
Ovce (sva grla neovisno o dobi i spolu)0,1

Tablica 7. Ekološki značajne površine (EZP)

VRSTA EZPPRIHVATLJIVA POVRŠINA
1. Zemljište na ugaru1 m2 zemljišta na ugaru = 1 m2 EZP
2. Živice ili pojasevi drvenastih kultura (obilježje krajobraza)1 metar (dužni) živice = EZP površina od 10 m2
3. Izolirana stabla (obilježje krajobraza)1 izolirano stablo = EZP površina od 30 m2
4. Drvored (obilježje krajobraza)1 metar drvoreda = EZP površina od 10 m2
5. Skupina stabala i grmlja/šumarak (obilježje krajobraza)1 m2 površine = EZP površina od 1,5 m2
6. Jezerca (lokve, bare) (obilježje krajobraza)1 m2 jezerca = EZP površina od 1,5 m2
7. Jarak (obilježje krajobraza)1 metar jarka = EZP površina od 6 m2
8. Tradicionalni suhozidovi (obilježje krajobraza)1 metar suhozida = EZP površina od 1 m2
9. Rubni pojasevi duž vodotoke (i druge vode), uključujući rubne pojaseve pod trajnim travnjakom1 metar rubnog pojasa = EZP površina od 9 m2
10. Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume bez proizvodnje1 m = EZP površina od 9 m2
11. Površine s kulturama kratkih ophodnji1 m2 površine = EZP površina od 0,5 m2
12. Površine s postrnim i pokrovnim usjevima1 m2 površine = EZP površina od 0,3 m2
13. Površine s usjevima koji fiksiraju dušik1 m2 površine = EZP površina od 1 m2

Tablica 8. Popis kultura za ekološki značajne površine

Kulture kratkih ophodnjicrna joha (Alnus glutinosa), breza (Betula sp.), grab (Carpinus sp.), topola (Populus sp.) i vrba (Salix sp.)
Kulture za postrne i pokrovne usjeve

žitarice: raž (Secale cereale), zob (Avena sativa), Triticale, ječam (Hordeum vulgare)

trave: talijanski ljulj (Lolium multiflorum), sudanska trava (Sorghum sudanense), sirak-sudanska trava (Sorghum bicolor X S. sudanense), vlasulje (Festuca spp.), vlasnjače (Poa spp.).

rod Brassica: gorušice (Sinapis alba, Brassica juncea, Brassica nigra), uljana rotkva (Raphanus sativus), krmna rotkva-Rauola (Raphanus sativus L., var. oleiformis Pers), kanola (Brassica napus or B. rapa), ozima repica-Perko (Brassica rapa L., cv. Perko).

leguminoze: grahorice (Vicia spp.), djetelina inkarnatka (Trifolium incarnatum), aleksandrijska djetelina (Trifolium alexandrium), crvena djetelina (Trifolium pratense), krmni grašak (Pisum sativum), lupine (Lupinus spp.), perzijska djetelina (Trifolium resupinatum), grahor satrica (Lathyrus sativus).

ostalo: facelija (Phacelia tanacetifolia), heljda (Fagopyrum esculentum), niger (Guizotia abyssinica, L.F. Cass.)

Kulture koje fiksiraju dušiksoja (Glicyne max), lucerna (Medicago sativa), grah (Phaseolus spp.), kravlji grašak (Vigna spp.), slanutak (Cicer spp.), djetelina (Trifolium spp.), bob (Vicia faba), leća (Lens culinaris), lupina (Lupinus spp.), grašak (Pisum spp.), grahorica (Vicia spp.), smiljkita roškasta (Lotus corniculatus), grahor satrica (Lathyrus sativus)

Tablica 9. Pasmine goveda prihvatljive za potporu

ŠIFRANAZIV PASMINENAZIV SKUPINE
(mliječna, mesna, kombinirana, izvorna)
01SIMENTALSKAKOMBINIRANA
02KRIŽANAC SA SIMENTALSKOM PASMINOMKOMBINIRANA
03KRIŽANAC ZA PROIZVODNJU MESA I MLIJEKAKOMBINIRANA
06HOLSTEINMLIJEČNA
07SIVAKOMBINIRANA
08SMEĐAKOMBINIRANA
10ANGUSMESNA
11CRVENO ŠVEDSKO GOVEDOMLIJEČNA
13ŠKOTSKO VISINSKO GOVEDOMESNA
14MONTBELIARDKOMBINIRANA
15BLOND AKVITENMESNA
16PINZGAUERKOMBINIRANA
17BELGIJSKA PLAVAMESNA
18PIEMONTESEMESNA
19DEXTERMESNA
20BIVOLMESNA
21SALERSMESNA
22AUBRACMESNA
23GALOWAYMESNA
24BIZONMESNA
25KRIŽANAC MLIJEČNIH PASMINAMLIJEČNA
26KRIŽANAC S MESNOM PASMINOMMESNA
27JERSEYMLIJEČNA
87BUŠAIZVORNA
90KRIŽANCI SIMENTALAC*CHAROLAISMESNA
91LIMOUSINMESNA
92CHAROLAISMESNA
93HEREFORDMESNA
94SLAVONSKO SRIJEMSKI PODOLACIZVORNA
95ISTARSKO GOVEDOIZVORNA
28CIKASTAKOMBINIRANA
29SAYAGUESAMESNA
30MAĐARSKA SIVAMESNA
31NORVEŠKA CRVENAMLIJEČNA
32KRIŽANAC MESNIH PASMINAMESNA
33NORMANDEKOMBINIRANA
34WAGYUMESNA
35TOVNA SIMENTALSKAMESNA
36CHIANINAMESNA
37DANSKO CRVENO GOVEDOMLIJEČNA
38TUX ZILLERTALERMESNA
39GASCONMESNA
40PARTHENAISEMESNA
41AYRSHIREMLIJEČNA


Tablica 10.     Maksimalni iznosi financijske omotnice za mjere potpore za iznimno osjetljive sektore, maksimalni jedinični iznosi plaćanja i minimalno poticane količine za 2021. godinu

MjeraJed. mjereMinimalno poticane količineMaksimalni jedinični iznos, knMaksimalni iznos
financijske omotnice, kn
Potpora za maslinovo uljeLitra5010,008.500.000,00
Potpora za duhan:42.000.000,00
– duhan tipa BurleyKilogramSve isporučene količine3,35*
– duhan tipa ViržinijaKilogramSve isporučene količine6,25
Potpora za uzgoj mliječnih kravaGrlo11.000,0051.000.000,00
Potpora za uzgoj rasplodnih krmača:Grlo

6

(1 za krmače ugroženih autohtonih i zaštićenih pasmina)

530,0018.500.000,00
– dodatno plaćanje za uzgojno valjane rasplodne krmače upisane u matične knjige koje vode ovlaštena ustanova, središnji savez uzgajivača ili uzgojno društvoGrlo1470,00
Potpora za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja:1.000.000,00
– višegodišnji nasadiHektarSve prihvatljive površine700,00
– povrtne kultureHektarSve prihvatljive površine800,00
– ratarske kultureHektarSve prihvatljive površine500,00

*kod duhana tipa Burley usklađivanje visine potpore prema klasama

Tablica 11. Popis domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja

POVRĆE
 
VrstaSorta
1.Kupus – Brassica oleracea var. capitataOgulinski
Varaždinski kupus
Brgujski
Čepinski
2.Lubenica – Citrullus lanatusVukovarska
3.Luk – Allium cepa LIstarski ljubičasti
Istarski žuti
Turopoljski
Dubravski crveni
Slavonski ljubičasti
4.Češnjak – Allium sativumBrgudski ozimi, sinonim Benkovački
Cerićki ozimi
Istarski crveni
Podravski ozimi
Šokac
Slavonski ozimi
5.Paprika – Capsicum annumFeferoni žuti ljuti
Feferoni zeleni blagi
Feferoni crveni ljuti
Virovitičanka
6.Peršin – Petroselinum crispumDomaći lišćar
7.Postrna repa – Brassica rapa L. var. rapa (L.) ThellVaraždinska repa
8.Salata – Lactuca sativa var. capitataZagrebačka kristal ljetna
9.Hren – Armoracia rusticana G.Ludbreški hren
10.Rajčica-Solanum lycopersicum Mil.Brački jabučar
Šibenski šljivar
11.Grah mahunar niski – Phaseolus vulgaris L.Slavonski zeleni
12.Pastrnjak – Pastinaca sativa L.Podravkin bijeli
VIŠEGODIŠNJI NASADI
VOĆE
13.Jabuka-Malus Mill.Bjeličnik
Bobovec
Boskop
Božićnica
Carević
Kardinal
Kanadska reneta
Krivopeteljka
Mašanka
Siva jesenska
Slavonska srčika
Šampanjka
Zelenika
Zlatna zimska parmenka
14.Kruška-Pyrus communis L.Lubeničarka
Pastorčica
Tepka
15.Trešnja-Prunus avium L.Gomilička
Kutjevačka crna
Majska rana
Stonska
Tugarka
16.Maraska-Prunus cerasus var. MarascaBrač 2
Brač 6
Recta
Sokoluša
17.Šljiva-Prunus domestica L.Bijela kasna mirisava
Bijelica
Bijelica jajara
Bistrica
Brdaklija
Cerićanka
Debeljara
Kamenjara
Mandalenka
Motičanka
Pasjara
Pintara
Ružica
Torgulja
Trnovača
Turkinja
Valpovka
18.Lijeska-Corylus avellana L.Istarski duguljasti
Istarski okrugli
19.Maslina – Olea europea L.Bjelica – sinonimi: Bila žutica
Buža – sinonimi: Ca, domaća, gura
Drobnica – sinonimi: Domaća bilica
Dužica
Istarska belica – sinonimi: Bianchera
Karbonaca – sinonimi: Karbonasa
Lastovka
Levantinka
Murgulja
Oblica
Puntoža – sinonimi: Buža puntoža, Puntuža
Rošinjola – sinonimi: Rosulja, Rovinješka, Rušinjola
Uljarica
Žižolera
20.Smokva – Ficus carica L.Bjeluša
Bružetka bijela
Bružetka crna
Petrovača bijela
Petrovača crna
Šaraguja
Termenjača
Zamorčica
Zimica
21.Mandarina – Citrus reticulata BlancoZorica rana
VINOVA LOZA
 
SortaSinonim
22.BogdanušaBojdanuša, Vrbanjka
23.Brajdica bijela 
24.Bratkovina bijelaBrakovina, Bravkovina
25.CetinkaPoseruša, Blatka, Blajka, Blatska Potomkinja, Potomka
26.Crljenak kaštelanskiPrimitivo, Zinfandel, Tribidrag, Pribidrag, Kaštelanac, Starinski plavac, Primaticcio, Primitivo, Morellone, Uva di Corato, Uva della Pergola, Primitivo di Gioia
27.Dišeća raninaPetrinjska Ranina, Petrinjska Belina, Muškatna belina, Urbanitraube
28.Dobričić 
29.DrnekušaDarnekuša
30.Svrdlovina crnaGalica, Galac, Galica crna, Galac, Mali rani, mMdrina
31.GegićPaškinja, Gejić, Debeljan, Paška, Žutina
32.Okatac crniGlavinuša, Advokatac, Abokatac, Brgljun, Crljenac, Slatkarinac, Pavišak, Ružica, Katac omiški, Okatac rodni, Crljenak, Crnjenak, Glavinka, Ruža
33.GrkGark, Korčulanac
34.Gustopupica 
35.Kadarun 
36.KleščecBelina drobna, Klešćec zeleni, Klešćec žuti, Bela kavka
37.KraljevinaImbrina, Brina, Portugieser roter, Koningstraube, Kraljevina crvena, Moravina, Portugaise rouge, Red, Rosso
38.KujundžušaTvrdac
39.KurtelaškaKortolaška, Kurtolaška
40.LasinaLasin, Šljiva, Kutlarica, Vlasina, Zlarinka, Pažanin, Ruža, Slast
41.LipovinaHarslevelve, Lipolist
42.LjutunLjutac
43.MaraštinaRukatac, Maraškin, Krizol, Malvasija del Chianti (I), Pavlos (Gr), Višana, Kaćadebić, Kukuruz, Marašćin, Malvasia lunga
44.Medna 
45.Mekuja 
46.Mladenka 
47.MoslavacŠipon, Furmint blanc, Pošipon, Mosler gelber, Jaune, Yellow, Gialo
48.Ninčuša 
49.PrčParč, Grk, Gark, Muškat, Muškatić
50.Ružica crvenaDinka, Kevedinka, Crvena dinka, Dinka mala, Fleischtraube, Raisin de eose, Dinka rouge, Rosa, Red
51.SansigotSušćan
52.SušacBrajda velika, Bašćan, Brajda Velika Crna, Sušić
53.Svrdlovina crnaGalica, Modrina, Galac mali rani, Galac, Galica crna
54.Šipelj 
55.ŠkrletOvnek žuti, Škrlet tusti, Škrtec, Vinek žuti, Ovinek slatki, Osukač, Žutak, Kanigl gruner
56.TopolBeretinjok, Tikvar
57.TrbljanKuč, Dobrogoština, Grban, Oljuskavac, Rukavina, Španjol
58.TrnjakRudežuša
59.Trojišćina crvena 
60.Vlaška 
61.Vugava (bijela) 
62.Zadarka 
63.Zlatarica blatska Tablica 12. Usklađenja visine izravnih plaćanja za duhan tipa Burley prema klasi

KlasaFaktor usklađenja
I1,80
II1,65
III1,50
IV0,98

Tablica 13. Potpora za voće – minimalni sklop biljaka po ha

Vrsta/podlogaMinimalni sklop (biljaka po hektaru)Vrsta/podlogaMinimalni sklop (biljaka po hektaru)
Jabuka/sjemenjak200Limun500
Jabuka/MM 106500Naranča800
Jabuka/M91800Smokva200
Kruška/sjemenjak300Bajam200
Kruška/dunja1250Rogač100
Šljiva/P.c.myrobalana300Šipak300
Trešnja/P. avium120Borovnica1900
Trešnja/P. mahaleb150Brusnica35000
Trešnja/Colt500Kupina2500
Trešnja/Gisela1000Malina4000
Višnja300Kesten150
Breskva i nektarina500Ribiz2500
Marelica280Ogrozd2000
Lijeska300Jagoda30000
Orah100Aronija/vlastiti korijen1600
Mandarina400Haskap1650
Kivi500Divlja ruža1650
Drijen400Bazga400


Tablica 14. Minimalno proizvedene i isporučene količine povrća

Vrste povrća prihvatljive za PVPMinimalno proizvedene i isporučene količine (t/ha)
Bob1,5
Brokula5
Češnjak5
Grašak5
Cvjetača10
Grah mahunar10
Grah suhi2
Špinat10
Patlidžan15
Peršin15
Blitva15
Kelj15
Luk20
Mrkva20
Salata (salata, endivija, matovilac, radič, rikula)9
Tikva, tikvica20
Cikla20
Kupus20
Paprika20
Celer20
Kornišoni30
Industrijska rajčica30
Rajčica60
Krastavci salatni60
Šparoga5

Tablica 15. Minimalno proizvedene i isporučene količine voća

Vrste voća prihvatljive za PVPMinimalno proizvedene i isporučene količine (t/ha)
Orah jezgra / orah u ljusci1 / 2
Lijeska jezgra / lijeska u ljusci0,45 / 1
Bajam jezgra / bajam u ljusci1 / 2
Smokva5
Borovnica6
Malina6
Kruška7
Trešnja8
Kupina8
Breskva i/ili nektarina9
Marelica9
Višnja9
Šljiva10
Šipak (Punica granatum)10
Jagoda10
Dinja15
Lubenica30
Jabuka25
Mandarina25

PRILOG 2.

PRILOG 3.

Obrazac 5.PRILOG 4.

OBRAZAC 1. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.1.
Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja
izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Plan plodoreda (najmanje pet usjeva)
godina20 _ _20 _ _20 _ _20 _ _20 _ _
ARKOD ID (ha)usjevusjevusjevusjevusjev
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Obrada tla i sjetva (okomito na nagib)

4. Uspostava 3 metra široke površine na kojoj su ostavljene brazde

ARKOD IDdomaće imekulturanagib terenaširina površine na kojoj su ostavljene brazdemjesto uspostave površine na kojoj su ostavljene brazde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: Petogodišnji plan plodoreda dostaviti uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 11. lipnja 2021. godine, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan sjetve/sadnje za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom plodoreda.

OBRAZAC 2. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.2.
Zatravnjivanje trajnih nasada

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
2. Gnojidba (izrada i provedba petogodišnjeg plana gnojidbe), osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji provodi plan gnojidbe istovjetan prvoj godini ulaska u sustav potpore, poštujući pri tome sadržaj ostatka dušika iz djetelinsko-travnih ili travno-djetelinskih smjesa; dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha)
godinaARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
20 _ _
     
     
     
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
     
     
     
     
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
     
     
     
     
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
     
     
     
     
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva
     
     
     
     
3. Trajni nasad (pokrivenost kulturom unutar nasada)
ARKOD IDvrsta trajnog nasadakultura između redova unutar trajnog nasadanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

4. Održavanje međurednog prostora (košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje)

5. Zatravnjenost međurednog prostora (mora biti zatravnjen tijekom cijelog obveznog perioda)

ARKOD IDkulturanačin
održavanja
datum košnje ili malčiranjameđuredni prostor je zatravnjen (ispuniti da ili ne)
      
      
      
      
      
      
Napomena: Petogodišnji plan gnojidbe dostaviti uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 11. lipnja osim korisnika iz stavka 23. članka 58. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan gnojidbe za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe.

OBRAZAC 3. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.3.
Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja
izobrazbe
naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ako se travnjak održava košnjom – Košnja (ručno ili strižnim kosilicama)

3. Ako se travnjak održava košnjom – Vrijeme i učestalost košnje (određena je prema regijama: kontinentalna nizinska KN, brdsko-planinska BP, mediteranska M)

ARKOD IDdomaće imeregijanačin košnje – ručno/strižnom kosomvremenski period u kojem je obavljena košnja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ako se travnjak održava napasivanjem – Napasivanje travnjaka (dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara)

Goveda/kopitari – dozvoljena je ispaša najviše 1 goveda ili kopitara po hektaru travnjaka, a najmanje 1 na 3 hektara travnjaka

Ovce/koze – dozvoljena je ispaša najmanje 2, a najviše 6 ovaca ili koza po hektaru travnjaka

ARKOD IDdomaće imevremenski period napasivanjabroj grla životinjaVrsta životinjanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ručno uklanjanje biljaka (Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)
ARKOD IDdomaće imedatum uklanjanja biljkevrsta biljke koja je ručno uklonjena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.3. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

OBRAZAC 4. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.4.
Pilot mjera za zaštitu kosca
(Crex crex)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Košnja (ručno ili strižnim kosilicama)

3. Provođenje prve košnje (nakon 15.8., minimalno jednom, a maksimalno dva puta godišnje)

ARKOD IDdomaće imenačin košnje
– ručno/strižnom kosom
visina na kojoj je obavljena košnjadatum košnjebroj otkosa godišnje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Košnja parcela (kod većih od 1 ha, ostaviti uz rub nepokošenu traku – 5 % površine)
ARKOD IDdomaće imepovršina parcele (ha)površina nepokošene trake (ha)opis košnje
     
     
     
     

5. Napasivanje travnjaka (dozvoljeno je najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara)

Goveda/kopitari – dozvoljena je ispaša najviše 1 goveda ili kopitara po hektaru travnjaka, a najmanje 1 na 3 hektara travnjaka

Ovce/koze – dozvoljena je ispaša najmanje 2, a najviše 6 ovaca ili koza po hektaru travnjaka

ARKOD IDdomaće imevremenski period ispašebroj grla životinjaVrsta životinjanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ručno uklanjanje biljaka (Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)
ARKOD IDdomaće imedatum uklanjanja biljkevrsta biljke koja je ručno uklonjena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.4. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

OBRAZAC 5. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.5.
Pilot mjera za zaštitu leptira

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Košnja (ručno ili strižnim kosilicama)

3. Termin i način košnje za leptire (određen za svakog leptira, ali najkasnije do 1. listopada)

ARKOD IDdomaće imevrsta leptiranačin košnje – ručno/strižnom kosomdatum košnjenapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Napasivanje travnjaka (najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koze, goveda i/ili kopitara)

Goveda/kopitari – dozvoljena je ispaša najviše 1 goveda ili kopitara po hektaru travnjaka, a najmanje 1 na 3 hektara travnjaka

Ovce/koze – dozvoljena je ispaša najmanje 2, a najviše 6 ovaca ili koza po hektaru travnjaka

ARKOD IDdomaće imevremenski period napasivanjabroj grla životinjavrsta životinjanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ručno uklanjanje biljaka (Amorpha fruticosa (čivitnjača), Asclepias syriaca L. (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.L. (obalna dikica)
ARKOD IDdomaće imedatum uklanjanja biljkevrsta biljke koja je ručno uklonjena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.5. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

OBRAZAC 6. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.6.
Uspostava poljskih traka

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.6. Uspostava poljskih traka
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja
izobrazbe
naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba
potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Uspostava cvjetnih traka svake druge godine uz rub parcele širine najmanje 5 m i dužine najmanje 100 m (traka može zauzeti najviše 30 % ARKOD parcele).

3. Cvjetne trake – (sadrže cvjetne vrste iz Tablice 4a ili 4b Priloga 4.) – čuvati račune o kupnji kao dokaz, moraju se kositi dva puta godišnje: u srpnju i nakon cvatnje (od 15. rujna do 15. listopada), mogu se zaorati najranije 1. listopada.

4. Primjena pesticida na cvjetnim trakama nije dozvoljena.

ARKOD IDkulturadatum sjetve cvjetnih trakaširina/dužina trakedatum prve košnjedatum druge košnjedatum zaoravanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

5. Uspostava travnih traka uz rub parcele širine najmanje 5 m i dužine najmanje 100 m (traka može zauzeti naviše 30 % ARKOD parcele).

6. Travne trake (sadrže vrste trava iz Tablice 4c Priloga 4.) – čuvati račune o kupnji kao dokaz, moraju se kositi dva puta godišnje, prva košnja u prvoj polovici travnja (za jesensku sjetvu) ili u drugoj polovici travnja (za proljetnu sjetvu), druga košnja obavlja se u listopadu.

7. Primjena insekticida na travnim trakama nije dozvoljena.
ARKOD IDkulturadatum sjetve travnih trakaširina/dužina trakedatum prve košnjedatum druge košnje
      
      
      
      


OBRAZAC 7. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.7.
Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka

1. DIO – OPĆI PODACI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbedatum
(period održavanja
izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD IDkulturadatum početka i
završetka tretiranja
količina primijenjenog szb doza (kg/ha ili l/ha) ili koncentracija (%)sredstvorazlog
korištenja
napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (minimalni zahtjevi – posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida, skladištenje pesticida na siguran način – u zasebnoj prostoriji ili posebnom u ormaru pod ključem)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Način skladištenja pesticida (zaokružiti odgovarajuće)
AU zasebnoj prostoriji pod ključem
BU posebnom ormaru pod ključem
4. Gnojidba (evidentirati gnojidbu – dozvoljena primjena samo krutog stajskog gnoja ispod krune stabla, minimalni zahtjevi – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha; zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka)
ARKOD IDdatumkultura

količina gnojiva

(kg/ha)

napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Održavanje površine voćnjaka:

– ispašom – najviše 1 UG/ha (1 govedo, 6 ovaca ili koza i 33 komada peradi)

– košnjom biljnog pokrova najmanje jednom godišnje, ali ne kasnije od 1. listopada, uključujući i košnju ispod stabla

ARKOD IDdomaće imenačin održavanja
površine voćnjaka
vremenski period
održavanja površine
broj grla/kljunova životinjavrsta životinjanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nadomještanje odumirućih stabala
ARKOD IDdomaće imedatum nadomještanjasortebroj novih sadnica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
7. Za svaki ha površine potrebno je postaviti minimalno jednu nastambu za solitarne pčele
ARKOD IDdomaće ime

datum postavljanja

nastambe

datum pregleda nastambebroj nastambi
     
     
     
     
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.7. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.


OBRAZAC 8. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.8.
Održavanje ekstenzivnih maslinika

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Uporaba sredstava za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD IDkulturadatum početka i
završetka tretiranja

količina primijenjenog szb

doza (kg/ha ili l/ha)

ili koncentracija (%)

sredstvorazlog
korištenja
napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (minimalni zahtjevi – posjedovanje potvrde o završenoj izobrazbi za korištenje pesticida, skladištenje pesticida na siguran način – u zasebnoj prostoriji ili u posebnom ormaru pod ključem)
r.b.naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Način skladištenja pesticida (zaokružiti odgovarajuće)
AU zasebnoj prostoriji pod ključem
BU posebnom ormaru pod ključem
4. Gnojidba (evidentirati gnojidbu – dozvoljena primjena samo krutog stajskog gnoja ispod krune stabla; minimalni zahtjevi – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha; zabranjena je primjena gnojiva na poplavljenom, snijegom pokrivenom i smrznutom tlu; na nagnutim terenima uz vodotokove, s nagibom većim od 10 % na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog ruba korita vodotoka)
ARKOD IDdatumkulturakoličina gnojiva (kg/ha)napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

5. Održavanje površine maslinika:

– ispašom – najviše 1 UG/ha (6 ovaca ili koza)

– mehaničkom obradom ili košnjom biljnog trave ili zadržavanjem svih tanjih grančica ispod krošnje

ARKOD IDdomaće imenačin održavanja
površine maslinika
broj grla životinja ako se drže na parcelimjesto odlaganja
grana nakon rezidbe
napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
Napomena: Evidenciju o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.8. dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.


OBRAZAC 9. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.9.
Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA
BROJ UG PRILIKOM ULASKA U SUSTAV POTPORE

2. DIO – BROJ UG UGROŽENIH IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
(koje su prijavljene na jedinstvenom zahtjevu prilikom ulaska u sustav potpore) ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
r.b.vrsta životinjepasminabroj životinjabroj UG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sudjelovanje u provedbi uzgojnog programa
r.b.naziv uzgojnog programagodina za koju se izdaje potvrdnicaizdavatelj potvrdnicelokacija provođenja uzgojnog programabroj potvrdnice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Držanje životinja

4. Obvezno razdoblje držanja životinja (tijekom obveznog razdoblja držati na gospodarstvu obvezni broj uvjetnih grla IZP domaćih životinja kako je utvrđeno u Odluci o ulasku u sustav potpore za IZP životinje)

pasmina IZP domaćih životinjabroj UGnačin držanja životinjapoštivanje zoohigijenski uvjeta
otvoreni/zatvoreni prostorrazdoblježivotinje pod nadzoromprimjeren
smještaj
dostupna hrana i voda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZAC 10. Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.1.
Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)

1. DIO – OPĆI PODACI ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA PODMJERU 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode (EKOP)
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz ili članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M11
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje
izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gnojidba (evidentirati svaku primjenu gnojiva)
ARKOD IDkulturadatumvrsta gnojiva

količina gnojiva

(kg/ha ili l/ha)

napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD IDkulturadatum početka i završetka
tretiranja
količina primijenjenog szb
doza (kg/ha ili l/ha)
ili koncentracija (%)
sredstvorazlog korištenjanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Agrotehničke mjere (evidentirati primjenu svake agrotehničke mjere kronološkim redom)
ARKOD IDkulturadatummjera/zahvatopis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Obveza držanja stoke na trajnom travnjaku: najmanje 0,5 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 2 hektara ili 3 ovce/koze po hektaru travnjaka), osim na krškim pašnjacima 0,3 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 3 hektara ili 2 ovce/koze po hektaru travnjaka). Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze; životinje se moraju uzgajati sukladno odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.
ARKOD IDdomaće imebroj stoke koja se drži na parcelivrste stokekoliko UGvremenski period držanja stoke na površini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


OBRAZAC 11. Evidencija o provedbi Mjere 11, 11.2.
Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)

1. DIO – OPĆI PODACI ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA PODMJERU 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda (EKO)
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja ili obveznog razdoblja iz ili članka 58. stavka 23. i stavka 24. ovoga Pravilnika, završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M11
r.b.naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gnojidba (evidentirati svaku primjenu gnojiva)
ARKOD IDkulturadatumvrsta gnojivakoličina gnojiva (kg/ha ili l/ha)napomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uporaba sredstva za zaštitu bilja (evidentirati svaku primjenu sredstava za zaštitu bilja)
ARKOD IDkulturadatum početka i
završetka tretiranja
količina primijenjenog szb doza
(kg/ha ili l/ha) ili koncentracija (%)
sredstvorazlog korištenjanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Agrotehničke mjere (evidentirati primjenu svake agrotehničke mjere kronološkim redom)
ARKOD IDkulturadatummjera/zahvatopis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Obveza držanja stoke na trajnom travnjaku: najmanje 0,5 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 2 hektara ili 3 ovce/koze po hektaru travnjaka), osim na krškim pašnjacima 0,3 UG/ha (najmanje 1 govedo/kopitar na 3 hektara ili 2 ovce/koze po hektaru travnjaka). Prihvatljive životinje su goveda, kopitari, ovce i koze; životinje se moraju uzgajati sukladno odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.
ARKOD IDdomaće imebroj stoke koja se drži na parcelivrste stokekoliko UGvremenski period držanja stoke na površini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


OBRAZAC 12.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, br. 115/2018), uzgojna organizacija/ovlaštena ustanova za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja izdaje

POTVRDNICU (red.br.____/20____)

kojom se potvrđuje da________________________ (Naziv PG, ime i prezime vlasnika grla), iz____________________ (Sjedište PG), MIBPG: _____________OIB:_______________ sudjeluje u provedbi uzgojnog programa sljedećih uzgojno valjanih rasplodnih životinja pasmine__________________________, koja su upisana u Središnji popis matičnih grla pri uzgojnoj organizaciji/ovlaštenoj ustanovi, JRDŽ-u i pripadajućim upisnicima.

POPIS I ID GRLA PRIJAVLJENIH U SUSTAV POTPORE:

Ova potvrdnica izdaje se isključivo u svrhu potvrđivanja provođenja obveze iz Operacije 10.1.9. i ispunjava uvjete za dodjelu potpore za Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja za 20____. godinu.

Datum i mjesto:

______________________________

_______________________

(Potpis ovlaštene osobe i pečat)


OBRAZAC 13. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.10.
Održavanje suhozida

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida

 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imenapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.10. Održavanje suhozida
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kontrola tijela suhozida
ARKOD IDdatum kontrole tijela suhozidanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Održavanje suhozida, slaganje kamena
ARKOD IDdatum slaganja kamenanapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ručno uklanjanje neželjene vegetacije (sprječavanje zarastanja tijela suhozida bez primjene herbicida)
ARKOD IDdomaće imedatum uklanjanja neželjene vegetacijenačin uklanjanja neželjene vegetacijenapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAZAC 14. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.11.
Održavanje živica

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imenapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.11. Održavanje živica
1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja
izobrazbe)

trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kontroliranje izgleda i stanje živice

3. Održavanje živice orezivanjem

ARKOD IDdomaće imedatum kontrole izgleda i stanja živicedatum orezivanja živice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Nadomještanje dijelova živice koji nedostaju
ARKOD IDdomaće imedatum nadomještanjavrsta grmlja/drvećabroj novih sadnica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Površine uz rub živice do širine najmanje jednog metra moraju biti prekrivene prirodnom vegetacijom

Na tim površinama zabranjena je uporaba sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva.

ARKOD IDdomaće imepovršine uz rub živice prekrivene prirodnom vegetacijom (ispuniti da ili ne)Napomena
    
    


OBRAZAC 15. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.12.
Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

r.b.naziv – tema izobrazbedatum
(period održavanja izobrazbe)
trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Postavljanje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (prema uputi proizvođača) za:

– Trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 30. lipnja

– Šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja

– Orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza

– Maslininu muhu (Bactrocera oleae) najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada

– za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna

3. Pregled klopki dva puta tjedno u periodu iz točke 2. ovisno o vrsti štetnika
ARKOD IDkulturavrsta klopkebroj klopkidatum postavljanja klopkidatum pregleda klopkidatum uklanjanja klopki
       
       
       
4. Način skladištenja i čuvanja klopki/mamaca – do 31. prosinca tekuće godine (zaokružiti odgovarajuće)
AU zasebnoj prostoriji pod ključem
BU posebnom ormaru pod ključem
Napomena: Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, korisnik je dužan čuvati i dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 11. lipnja 2021. godine.

OBRAZAC 16. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.13.
Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

r.b.naziv – tema izobrazbedatum
(period održavanja
izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija provođenja
izobrazbe
naziv i broj
dokumenta kojim se
izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Postavljanje feromonskih dispenzera – prema uputi proizvođača (dispenzere postaviti najkasnije do 1. svibnja u gornju trećinu krošnje)
3. Odstraniti stare dispenzere (najkasnije do postavljanja novih)
ARKOD IDkulturabroj dispenzeradatum postavljanja dispenzeramjesto postavljanja dispenzeradatum uklanjanja dispenzera
      
      
      
      
Napomena: Račune o kupnji dispenzera i upute proizvođača o korištenju istih, korisnik je dužan čuvati i dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 11. lipnja 2021. godine.

OBRAZAC 17. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.14.
Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

r.b.naziv – tema
izobrazbe

datum

(period održavanja
izobrazbe)

trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija provođenja
izobrazbe
naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pokrivenost međurednog prostora višegodišnjih nasada (propisane smjese – Tablica 13. Prilog 4.)
ARKOD IDkulturavrsta smjesenapomena
    
    
    

3. Održavanje međurednog prostora (košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje)

4. Zatravnjenost međurednog prostora (mora biti zatravnjen tijekom cijelog obveznog perioda)

ARKOD IDkulturanačin održavanjadatum košnje ili malčiranjameđuredni prostor je zatravnjen (ispuniti da ili ne)
     
     
     
     

OBRAZAC 18. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.15.
Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja
izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se
izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Obavljena analiza tla DA NE DATUM:

Gnojidba (izrada i provedba petogodišnjeg plana gnojidbe – dozvoljena količina dušika iz stajskog gnoja iznosi najviše do 170 kg N/ha) – Tijekom obveznog razdoblja korisnik može ažurirati plan gnojidbe.

3. Koristiti samo gnojiva i poboljšivače tla kako je propisano člankom 3. Uredbe 889/2008

4. Zabranjena je uporaba mineralnih gnojiva.

godinaARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva, poboljšivača tla
20 _ _
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva, poboljšivača tla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva, poboljšivača tla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva, poboljšivača tla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 _ _ARKOD ID (ha)datum gnojidbekoličinavrsta gnojiva, poboljšivača tla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napomena: Analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe dostaviti na uvid Agenciji za plaćanje najkasnije do 11. lipnja 2021. godine.


OBRAZAC 19. Evidencija o provedbi Mjere 10, Operacija 10.1.16.
Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PG
DATUM ULASKA U SUSTAV POTPOREGODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA

2. DIO – POPIS ARKOD PARCELA ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada
r.b.ARKOD IDpovršinadomaće imekultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     

3. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada

1. Svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz M10

r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođenja izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Korove unutar redova u »zaštićenom prostoru« suzbijati mehanički odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom.

3. Primjena herbicida u »zaštićenom prostoru« nije dozvoljena.

ARKOD IDkulturavrsta strojadatum suzbijanja korovanapomena
     
     
     
     
     
     

OBRAZAC 20. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1.
Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20___BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obvezna: a) plan hranidbe i b) kontrola plijesni i mikotoksina

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10 % i b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno«: a) držanje na ispaši i b) ispust

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – MLIJEČNE KRAVE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obvezna

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 29. Priloga 4. ovoga Pravilnika

b) Kontrola plijesni i mikotoksina (analizirati krmiva na aflatoksin u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti sukladno nalazu). Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine
uzorakvrsta krmivadatum
uzimanja uzorka za analizu
ovlašteni laboratorij

rezultati analize

(POZITIVNI/NEGATIVNI)

postupci za smanjenje sadržaja mikotoksina
1. uzorak
2. uzorak

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 6,6 m2 podne površine po mliječnoj kravi

objektbroj životinjaukupna podna površina (m2)podna površina po životinji (m2)
    
    

b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 2 kg stelje/slame dnevno po mliječnoj kravi ili postaviti madrace

Postavljeni su madraci (zaokružiti) DA/NE

objektbroj
životinja
vrsta steljednevni utrošak stelje/slame (kg)PG podmiruje potrebe za steljom/slamom DA/NEako PG NE podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji
      
      
      

4. »Pristup na otvoreno« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva – pod točkom a) ili b)

a) Držanje na ispaši – držati životinje na ispaši najmanje 120 dana godišnje uz obveznu koprološku pretragu dva puta godišnje pri čemu se uzima jedan uzorak na 20 krava te postupiti sukladno nalazu. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine

a1) evidencija ispaše

r.b.broj životinja

datum početka

ispaše

datumi završetka

ispaše

ARKOD parcela/lokacija

ukupan broj dana

na ispaši

napomena
       
       
       
a2) obavljene koprološke pretrage (Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja, uzima se jedan uzorak na 20 krava)
uzorakbroj životinjabroj uzetih uzorkadatum uzimanja uzorakanalaz analize potrebno tretiranje DA/NEnavesti korišteno sredstvo
uzorak 1
uzorak 2
b) Ispust – držati životinje na ispustu najmanje 150 dana godišnje.
objektbroj
životinja
početni datum boravka
životinja u ispustu
završni datum boravka životinja u ispustuukupan broj dananapomena
      
      


OBRAZAC 21. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1.
Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20____BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – a) plan hranidbe

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10 % i b) obogaćivanje ležišta

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TOVNA JUNAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja
izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 30. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 2,75 m2 podne površine po tovnom junetu

objektbroj životinjaukupna podna površina (m2)podna površina po životinji (m2)
    
    

b) Obogaćivanje ležišta – u ležištu postaviti najmanje 2 kg slame ili 2 kg stelje dnevno po tovnom junetu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25% površine poda u staji

Postavljena je gumena podloga na najmanje 25% površine poda u staji (zaokružiti) DA/NE

objektbroj životinjavrsta steljednevni utrošak stelje/slame (kg)PG podmiruje potrebe za steljom/slamom DA/NEako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji
      
      
      


OBRAZAC 22. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.1.
Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – a) plan hranidbe

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10 % i b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno« – telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu – TELAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja
izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 31. Priloga 4. ovoga Pravilnika

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine:

– za telad do 150 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,65 m2

– za telad od 150 – 220 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,87 m2

– za telad od 220 i više kg žive vage potreban je podna površina od najmanje 1,98 m2

objektbroj životinjaukupna podna površina (m2)podna površina po životinji (m2)
    
    

b) Obogaćivanje ležišta – u ležištu treba postaviti najmanje 1 kg slame ili 1 kg stelje dnevno po teletu ili postaviti gumenu podlogu na najmanje 25% površine poda u staji

Postavljena je gumena podloga na najmanje 25% površine poda u staji (zaokružiti) DA/NE

objektbroj životinjavrsta steljednevni utrošak stelje/slame (kg)PG podmiruje potrebe za steljom/
slamom DA/NE
ako PG NE podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji
      
      
      

4. »Pristup na otvoreno« – telad mora imati pristup ispustu iz staje ili se mora držati u natkrivenim boksovima s vanjskim prostorom, a podna površina mora iznositi najmanje:

– za telad do 150 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,5 m2

– za telad od 150 – 220 kg žive vage potrebna je podna površina od najmanje 1,7 m2

– za telad od 220 i više kg žive vage potreban je podna površina od najmanje 1,8 m2

živa vagabroj
životinja
ukupna podna površina (m2)podna površina po teletu (m2)napomena
do 150 kg
150 do 220 kg
više od 220 kg


OBRAZAC 23. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2.
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« a) povećanje podne površine za 10 % b) obogaćivanje ležišta

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – ODBIJENA PRASAD
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbedatum
(period održavanja izobrazbe)
trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena
izobrazbe
naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       
2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova (najmanje 70 % životinja mora imati neoštećeni rep)
objektbroj prijavljene prasadi s netaknutim repomdatum% životinja s neoštećenim repom
    
    
    

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanju podnu površinu po prasetu (do 10 kg žive vage osigurati 0,16 m2 površine, od 10 do 20 kg žive vage 0,22 m2)

živa vagabroj životinjaukupna podna površina (m2)podna površina po prasetu (m2)napomena
do 10 kg
10 do 20 kg
b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 0,8 kg slame dnevno po životinji
objektbroj životinjadnevni utrošak slame (kg)PG podmiruje potrebe za slamom DA/NEAko PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji
     
     
     

OBRAZAC 24. Evidencija o provedbi Mjere 14 , operacije 14.1.2.
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana hranidba« – oba zahtjeva su obavezna: a) plan hranidbe i b) kontrola plijesni i mikotoksina

3. »Poboljšana skrb« – poboljšani uvjeti prasenja

4. »Poboljšani uvjeti smještaja« – a) povećanje podne površine za 10 %, b) obogaćivanje ležišta

5. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – KRMAČE I NAZIMICE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbedatum
(period održavanja
izobrazbe)
trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       

2. »Poboljšana hranidba«

a) Plan hranidbe (izraditi dnevni, mjesečni i godišnji plan hranidbe) na koji suglasnost daje Savjetodavna služba (ispuniti na način da se štampanim slovima napiše ime i prezime nadležnog savjetodavca koje se potvrdi potpisom ili parafom)

Plan hranidbe se izrađuje u skladu s Obrascem 32. Priloga 4. ovoga Pravilnika

b) Kontrola plijesni i mikotoksina (analizirati krmiva na zearalenon i deoksinivalenol u nekome od ovlaštenih laboratorija najmanje dva puta godišnje te postupiti sukladno nalazu). Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021.
uzorakvrsta krmivadatum
uzimanja uzorka za analizu
ovlašteni laboratorijrezultati analize
(POZITIVNI/NEGATIVNI)
postupci za smanjenje sadržaja mikotoksina
1. uzorak
2. uzorak
3. »Poboljšana skrb« – poboljšani uvjeti prasenja – u prasilištu osigurati zatvoreno gnijezdo površine najmanje 0,75 m² i visine najmanje 45 cm, postaviti sustav grijanja s kontrolom temperature
ukupan broj gnijezdapovršina zatvorenog gnijezda (m2)visina zatvorenog gnijezda
(cm)
izvor toplinekontrolirana temperatura
DA/NE
     
     

4. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) povećanje podne površine za 10 %:

– od 10 do 39 životinja potrebna je podna površina po životinji od najmanje 1,8 m2

– za 40 i više životinja potrebna je podna površina po životinji od najmanje 1,65 m2

objektbroj životinjaukupna podna površina (m2)podna površina po krmači/ nazimici (m2)napomena
     
     
     
b) obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 3 kg slame dnevno po životinji
objektbroj životinjadnevni utrošak slame (kg)PG podmiruje potrebe za slamom
DA/NE
ako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji
     
     
     
5. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu – osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 1,3 m² po krmači ili nazimici
objektbroj životinjaukupna površina ispusta (m2)površina ispusta po životinji (m2)datum i vrijeme koje su životinje provele u ispustu
     
     
     
     


OBRAZAC 25. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.2.
Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – a) povećanje podne površine za 10 %, b) obogaćivanje ležišta

4. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu – SVINJE ZA TOV
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija provođena izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       
       
       
2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno rezanje repova (najmanje 70 % životinja mora imati neoštećeni rep)
objektbroj prijavljene prasadi s netaknutim repomdatum% životinja s neoštećenim repom
    
    
    
    
    

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva, a može ispuniti i oba zahtjeva navedena pod točkama a) i b)

a) povećanje podne površine za 10 %:

– za svinje od 20 do 30 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,33 m2

– za svinje od 30 do 50 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,44 m2

– za svinje od 50 do 85 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,60 m2

– za svinje od 85 do 110 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 0,71 m2

– za svinje više od 110 kg žive vage potrebna je podna površina od min. 1,10 m2

živa vagabroj životinjaukupna podna površina (m2)podna površina po tovljeniku (m2)napomena
20 do 30 kg
30 do 50 kg
50 do 85 kg
85 do 110 kg
više od 110 kg
b) Obogaćivanje ležišta – u ležišta postaviti najmanje 1 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov do 60 kg težine ili najmanje 1,5 kg slame dnevno po životinji za svinje za tov iznad 60 kg težine
objektbroj životinjadnevni utrošak slame (kg)PG podmiruje potrebe za slamom DA/NEako PG ne podmiruje potrebe navesti dokaz o kupnji
     
     
     
     
4. »Pristup na otvoreno« – pristup ispustu – osigurati pristup ispustu najmanje dva puta tjedno u trajanju od najmanje dva sata, pri čemu površina ispusta mora biti najmanje 0,55 m² po tovljeniku
objektbroj životinjaukupna površina ispusta (m2)površina ispusta po životinji (m2)datum i vrijeme koje su životinje provele u ispustu
     
     
     


OBRAZAC 26. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3.
Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m2

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg/m2

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – BROJLERI
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       
       
2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne piliće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m2
objektdatum postavljanja papira

postavljen na područje za hranidbu

DA/NE

gramatura papira (broj računa)
    
    
    
Napomena: čuvati račune od kupnje papira gramature od najmanje 110 gr/m2. Moguće je dokumentirati postavljanje papira i fotografijom, koja se u tom slučaju mora također čuvati te po potrebi dostaviti na uvid.
3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 30 kg/m2
objektbroj kljunovaprosječna težina kljuna (kg)ukupna površina (m2)gustoća naseljenosti (kg/m2)
     
     
     


OBRAZAC 27. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3.
Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – zabranjeno skraćivanje kljunova – ovaj zahtjev se mora kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«:

a) Povećanje podne površine za 10 %

b) Smanjena gustoća naseljenosti

c) Smanjeni broj nesilica po gnijezdu

d) Dodatne prečke

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – NESILICE
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbe

datum

(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
       
       
2. »Poboljšana skrb« – nesilicama je zabranjeno skraćivati kljunove – ovaj zahtjev se mora kombinirati sa jednim od prva tri zahtjeva za poboljšane uvjete smještaja
objektbroj kljunovaskraćeni kljunovi DA/NEnapomena
    
    
    

3. »Poboljšani uvjeti smještaja«

3a. Povećanje podne površine za 10 % – osigurati po nesilici najmanje 660 cm² korisne površine u kavezu

objektbroj nesilicaukupna podna površina (m2)

podna površina po nesilici

(m2)

napomena
     
     
     

3b. Smanjena gustoća naseljenosti – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 8 nesilica po m2 korisne površine
objektbroj nesilicaukupna podna površina (m2)

podna površina po nesilici

(m2)

napomena
     
     
     
3c. Smanjeni broj nesilica po gnijezdu – u kavezu osigurati na jedno gnijezdo najviše 6 nesilica ili treba osigurati 1 m2 površine gnijezda za najviše 118 nesilica
Kavezno držanje
objektukupan broj nesilicabroj gnijezdabroj nesilica po gnijezdu
    
    
    
Alternativni sustav držanja
objektukupan broj nesilicabroj gnijezdabroj nesilica po 1 m2 površine gnijezda
    
    
    
3d. Dodatne prečke – po nesilici osigurati prečku dužine najmanje 20 cm
objektukupan broj nesilicaukupna dužina prečki (cm)dužina prečke/nesilici (cm/nesilici)
    
    
    

OBRAZAC 28. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.3.
Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20__BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m2

3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m2 ili 23,5 kg/m2 za alternativni uzgoj

4. »Pristup na otvoreno« – osigurati ispust od najmanje 5 m2 po kljunu

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu – PURANI
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema izobrazbedatum
(period održavanja izobrazbe)
trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja izobrazbelokacija provođena izobrazbenaziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
       
       
2. »Poboljšana skrb« – tijekom prvih tjedan dana za jednodnevne puriće na područje za hranidbu postaviti papir gramature od najmanje 110 gr/m2
objektdatum postavljanja papirapostavljen na područje za hranidbu DA/NEgramatura papira (broj računa)
    
    
Napomena: čuvati račune od kupnje papira gramature od najmanje 110 gr/m2. Moguće je dokumentirati postavljanje papira i fotografijom, koja se u tom slučaju mora također čuvati te po potrebi dostaviti na uvid
3. »Poboljšani uvjeti smještaja« – smanjena gustoća naseljenosti – osigurati gustoću naseljenosti od najviše 50 kg/m2 ili 23,5 kg/m2 za alternativni uzgoj
Podni uzgoj
objektukupan broj kljunovaukupna površina (m2)gustoća naseljenosti kljunova po m2
    
    
Alternativni uzgoj
objektukupan broj kljunovaukupna površina (m2)gustoća naseljenosti kljunova po m2
    
    
    
4. »Pristup na otvoreno« – povećanje podne površine – osigurati ispust od najmanje 5 m2 po puri
objektukupan broj kljunovaukupna površina ispusta (m2)površina ispusta po kljunu (m2)
    
    
    


OBRAZAC 29. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju mliječnih krava


PLAN HRANIDBE ZA MLIJEČNE KRAVE

OPG/ODGOVORNA OSOBA_________________________________________

ADRESA________________________________________________________

MIBPG_________________________________________________________

BROJ KRAVA U SKUPINI____________________________________________

PROIZVODNJA MLIJEKA PO KRAVI DNEVNO (LITARA)____________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf________

KRMIVADNEVNE POTREBE PO KRAVI (kg)UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg)UKUPNE GODIŠNJE
POTREBE (kg)
NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 30. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju tovna junad

PLAN HRANIDBE ZA TOVNU JUNAD

OPG/ODGOVORNA OSOBA_________________________________________

ADRESA________________________________________________________

MIBPG_________________________________________________________

BROJ JUNADI U SKUPINI___________________________________________

FAZA TOVA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI TOVA)_________________________

DATUM:_________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf________

KRMIVADNEVNE POTREBE PO KRAVI (kg)UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg)UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg)NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 31. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju telad

PLAN HRANIDBE ZA TELAD

OPG/ODGOVORNA OSOBA_________________________________________

ADRESA________________________________________________________

MIBPG_________________________________________________________

BROJ TELADI U SKUPINI___________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA ILI TJEDNI UZGOJA)_____________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf________

KRMIVA, MLIJEKO, MLIJEČNA ZAMJENAPOTREBNO PO TELETU DNEVNO (kg/l)UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg/l)UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg/l)UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg/l)NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 32. Evidencija Plana hranidbe za kategoriju krmače i nazimice

A) PLAN HRANIDBE ZA BREĐE KRMAČE

OPG/ODGOVORNA OSOBA_________________________________________

ADRESA________________________________________________________

MIBPG_________________________________________________________

BROJ KRMAČA U SKUPINI___________________________________________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf________

KRMIVADNEVNE POTREBE PO KRMAČI (kg)UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg)UKUPNE GODIŠNJE
POTREBE (kg)
NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

B) PLAN HRANIDBE ZA NAZIMICE

OPG/ODGOVORNA OSOBA_________________________________________

ADRESA________________________________________________________

MIBPG_________________________________________________________

BROJ NAZIMICA U SKUPINI_________________________________________

FAZA UZGOJA (TJELESNA MASA NAZIMICA ILI TJEDNI UZGOJA)____________

TRAJANJE FAZE: od _________ do __________

NADLEŽNI SAVJETODAVAC __________________ (velikim štampanim slovima), potpis ili paraf________

KRMIVADNEVNE POTREBE PO NAZIMICI (kg)UKUPNE DNEVNE POTREBE (kg)UKUPNE MJESEČNE POTREBE (kg)UKUPNE GODIŠNJE POTREBE (kg)NAPOMENA
1.
2.
3.
4.

OBRAZAC 33. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.4.
Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20___BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10 %

3. »Pristup na otvoreno«: a) držanje na ispaši i b) ispust

2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.4. Plaćanja za dobrobit životinja u kozarstvu
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema
izobrazbe
datum
(period održavanja izobrazbe)

trajanje izobrazbe

(u satima)

naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija provođena
izobrazbe
naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti zahtjev

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 1,32 m2 podne površine za koze/ rasplodne koze i/ili 3,30 m2 podne površine za jarčeve.

objektbroj i kategorija životinjaukupna podna površina (m2)podna površina po životinji (m2)
 
 
 
 
 
 
 
 
    

3. »Pristup na otvoreno« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva – pod točkom a) ili b)

a) Držanje na ispaši – držati životinje na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz obveznu koprološku pretragu dva puta godišnje pri čemu se uzima jedan uzorak na 20 koza te postupiti sukladno nalazu. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. Osim toga obveza je izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje (prvi pregled do 1.travnja., a drugi do 1. listopada 2021. godine). Za samo jedan pregled i intervenciju na papcima isplaćuje se potpora.

a1) evidencija ispaše

r.b.broj životinjadatum početka ispašedatumi završetka ispašeARKOD parcela/lokacijaukupan broj dana na ispašinapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a2) obavljene koprološke pretrage (Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja, uzima se jedan uzorak na 20 koza)
uzorakbroj životinjabroj uzetih uzorkadatum uzimanja uzorakanalaz analize potrebno
tretiranje DA/NE
navesti korišteno sredstvo
uzorak 1
uzorak 2
A3) izvršen pregled i intervencija na papcima (Prvi pregled do 1.travnja., a drugi do 1.listopada 2021. kada koze ulaze u staju)
broj pregledabroj životinjadatum pregledapregledom utvrđena potreba intervencije DA/NE (upisati broj životinja)izvršena intervencija DA/NE (navesti način intervencije)
pregled 1
pregled 2

b) Ispust – držati životinje na ispustu tijekom cijele godine

– osigurati najmanje 2,40 m2 površine ispusta za koze/ rasplodne koze i/ili 6,00 m2 površine ispusta za jarčeve.

Objekt/ lokacijabroj i kategorija životinjaomogućen cjelogodišnji ispust DA/NEukupna površina ispusta (m2)površina ispusta po životinji (m2)
     
     
     
     
     


OBRAZAC 34. Evidencija o provedbi Mjere 14, operacije 14.1.5.
Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu

EVIDENCIJA O PROVEDBI OBVEZA ZA OPERACIJU 14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu
 
1. DIO – OPĆI PODACI ZA OPERACIJU 14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu
NAZIV PG I ODGOVORNE OSOBE
OIB:MIBPG:
SJEDIŠTE PGJIBG:
GODINA ZA KOJU SE VODI EVIDENCIJA20___BROJ OBJEKATA ZA UZGOJ

Zaokružiti odabranu obvezu/obveze:

2. »Poboljšani uvjeti smještaja«: a) povećanje podne površine za 10 %

3. »Pristup na otvoreno«: a) držanje na ispaši i b) ispust

 
2. DIO – PROVEDENE OBVEZE ZA OPERACIJU 14.1.5. Plaćanja za dobrobit životinja u ovčarstvu
1. Izobrazba (korisnik je obvezan završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od minimalno 4 sata u godini u kojoj je podnio zahtjev)
r.b.naziv – tema
izobrazbe
datum
(period održavanja izobrazbe)
trajanje izobrazbe
(u satima)
naziv pružatelja
izobrazbe
lokacija
provođena
izobrazbe
naziv i broj
dokumenta kojim se izobrazba potvrđuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. »Poboljšani uvjeti smještaja« – korisnik mora ispuniti zahtjev

a) Povećanje podne površine – osigurati najmanje 1,32 m2 podne površine za ovce i rasplodne ovce, 0,55 m2 za tovnu janjad i 3,30 m2 podne površine za ovnove.

objektbroj i kategorija životinjaukupna podna površina (m2)podna površina po životinji (m2)
 
 
 
 
 
 
 
 
    

3. »Pristup na otvoreno« – korisnik mora ispuniti jedan od zahtjeva – pod točkom a) ili b)

a) Držanje na ispaši – držati životinje na ispaši najmanje 150 dana godišnje uz obveznu koprološku pretragu dva puta godišnje pri čemu se uzima jedan uzorak na 20 ovaca te postupiti sukladno nalazu. Nalaz analize korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2021. Osim toga obveza je izvršiti pregled i intervenciju na papcima dva puta godišnje (prvi pregled do 1.travnja., a drugi do 1. listopada 2021. godine). Za samo jedan pregled i intervenciju na papcima isplaćuje se potpora.

a1) evidencija ispaše

r.b.broj životinjadatum početka ispašedatumi završetka ispašeARKOD parcela/lokacijaukupan broj dana na ispašinapomena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a2) obavljene koprološke pretrage (Prvi uzorak se uzima dva tjedna nakon izlaska na pašu, drugi uzorak se uzima nakon završetka perioda napasivanja, uzima se jedan uzorak na 20 ovaca)
uzorakbroj životinjabroj uzetih uzorkadatum uzimanja uzorakanalaz analize potrebno tretiranje DA/NEnavesti korišteno sredstvo
uzorak 1
uzorak 2
A3) izvršen pregled i intervencija na papcima (Prvi pregled do 1. travnja, a drugi do 1. listopada 2021. kada koze ulaze u staju)
broj pregledabroj životinjadatum pregledapregledom utvrđena potreba intervencije DA/NE (upisati broj životinja)izvršena intervencija DA/NE
(navesti način intervencije)
pregled 1
pregled 2

b) Ispust – držati životinje na ispustu tijekom cijele godine

– osigurati najmanje 2,40 m2 površine ispusta za ovce/ rasplodne ovce i/ili 6,00 m2 površine ispusta za ovnove.

Objekt/ lokacijabroj i kategorija životinjaomogućen cjelogodišnji ispust DA/NEukupna površina ispusta (m2)površina ispusta po životinji (m2)
     
     
     


Tablica 1. Popis jedinica lokalne samouprave na kojima se nalaze travnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Mediteranska regija – odgoda košnje do 15. 7.

RBNaziv općine/gradaMBNaziv županije
1BALE00051Istarska županija
2BARBAN00060Istarska županija
3BAŠKA00086Primorsko-goranska županija
4BENKOVAC00175Zadarska županija
5BILICE06211Šibensko-kninska županija
6BIOGRAD NA MORU00221Zadarska županija
7BISKUPIJA03107Šibensko-kninska županija
8BOL00272Splitsko-dalmatinska županija
9BRELA00779Splitsko-dalmatinska županija
10BRTONIGLA00400Istarska županija
11BUJE – BUIE00426Istarska županija
12BUZET00434Istarska županija
13CEROVLJE00477Istarska županija
14CISTA PROVO00507Splitsko-dalmatinska županija
15CRES00523Primorsko-goranska županija
16CRIKVENICA00531Primorsko-goranska županija
17DICMO00728Splitsko-dalmatinska županija
18DOBRINJ00744Primorsko-goranska županija
19DRNIŠ00957Šibensko-kninska županija
20DUBROVAČKO PRIMORJE05983Dubrovačko-neretvanska županija
21DUBROVNIK00981Dubrovačko-neretvanska županija
22DUGI RAT01007Splitsko-dalmatinska županija
23DUGOPOLJE05851Splitsko-dalmatinska županija
24ERVENIK01139Šibensko-kninska županija
25GRAČIŠĆE01325Istarska županija
26GRADAC01341Splitsko-dalmatinska županija
27GROŽNJAN01384Istarska županija
28HVAR01538Splitsko-dalmatinska županija
29IMOTSKI01554Splitsko-dalmatinska županija
30JASENICE01678Zadarska županija
31JELSA01716Splitsko-dalmatinska županija
32KANFANAR01759Istarska županija
33KAROJBA05967Istarska županija
34KAŠTELA01813Splitsko-dalmatinska županija
35KAŠTELIR – ABINCI05975Istarska županija
36KISTANJE01848Šibensko-kninska županija
37KLIS01929Splitsko-dalmatinska županija
38KOLAN06220Zadarska županija
39KOMIŽA01970Splitsko-dalmatinska županija
40KRALJEVICA02097Primorsko-goranska županija
41KRK02151Primorsko-goranska županija
42KRŠAN02178Istarska županija
43KONAVLE01988Dubrovačko-neretvanska županija
44KULA NORINSKA02194Dubrovačko-neretvanska županija
45LABIN02224Istarska županija
46LASTOVO02267Dubrovačko-neretvanska županija
47LEĆEVICA05860Splitsko-dalmatinska županija
48LIŠANE OSTROVIČKE02348Zadarska županija
49LIŽNJAN02356Istarska županija
50LOKVIČIĆI05878Splitsko-dalmatinska županija
51LOPAR06246Primorsko-goranska županija
52LOVREĆ02437Splitsko-dalmatinska županija
53LUPOGLAV02461Istarska županija
54MAKARSKA02496Splitsko-dalmatinska županija
55MALI LOŠINJ02526Primorsko-goranska županija
56MARČANA02542Istarska županija
57MARINA02585Splitsko-dalmatinska županija
58MEDULIN02631Istarska županija
59METKOVIĆ02640Dubrovačko-neretvanska županija
60MILNA02674Splitsko-dalmatinska županija
61MOTOVUN02747Istarska županija
62MUĆ00876Splitsko-dalmatinska županija
63MURTER – KORNATI06173Šibensko-kninska županija
64NEREŽIŠĆA02801Splitsko-dalmatinska županija
65NIN02828Zadarska županija
66NOVALJA02887Ličko-senjska županija
67NOVIGRAD05371Istarska županija
68NOVIGRAD02917Zadarska županija
69OBROVAC02968Zadarska županija
70OKRUG05886Splitsko-dalmatinska županija
71OMIŠ03000Splitsko-dalmatinska županija
72OMIŠALJ03018Primorsko-goranska županija
73OPRTALJ03042Istarska županija
74OPUZEN03069Dubrovačko-neretvanska županija
75OREBIĆ03085Dubrovačko-neretvanska županija
76OTOK03140Splitsko-dalmatinska županija
77PAG03166Zadarska županija
78PAKOŠTANE03174Zadarska županija
79PAŠMAN03204Zadarska županija
80PAZIN03212Istarska županija
81PIROVAC05819Šibensko-kninska županija
82PLOČE03352Dubrovačko-neretvanska županija
83PODBABLJE03379Splitsko-dalmatinska županija
84PODGORA03395Splitsko-dalmatinska županija
85PODSTRANA03417Splitsko-dalmatinska županija
86POLAČA03441Zadarska županija
87POLIČNIK03450Zadarska županija
88POREČ03484Istarska županija
89POSEDARJE03492Zadarska županija
90POSTIRA03506Splitsko-dalmatinska županija
91POVLJANA05738Zadarska županija
92PRGOMET05894Splitsko-dalmatinska županija
93PRIMORSKI DOLAC05908Splitsko-dalmatinska županija
94PRIMOŠTEN03573Šibensko-kninska županija
95PROLOŽAC00884Splitsko-dalmatinska županija
96PROMINA02984Šibensko-kninska županija
97PUČIŠĆA03581Splitsko-dalmatinska županija
98PULA03590Istarska županija
99PUNAT03603Primorsko-goranska županija
100RAB03638Primorsko-goranska županija
101RAŠA03689Istarska županija
102RAŽANAC03719Zadarska županija
103ROGOZNICA05827Šibensko-kninska županija
104ROVINJ03743Istarska županija
105RUNOVIĆI05916Splitsko-dalmatinska županija
106RUŽIĆ03778Šibensko-kninska županija
107SALI03794Zadarska županija
108SEGET03824Splitsko-dalmatinska županija
109SELCA03832Splitsko-dalmatinska županija
110SINJ03891Splitsko-dalmatinska županija
111SKRADIN03948Šibensko-kninska županija
112SOLIN04065Splitsko-dalmatinska županija
113SPLIT04090Splitsko-dalmatinska županija
114STANKOVCI04111Zadarska županija
115STON04197Dubrovačko-neretvanska županija
116SUKOŠAN04251Zadarska županija
117SUPETAR04278Splitsko-dalmatinska županija
118SUTIVAN05924Splitsko-dalmatinska županija
119SVETA NEDELJA04324Istarska županija
120SVETI FILIP I JAKOV04286Zadarska županija
121SVETI PETAR U ŠUMI04332Istarska županija
122SVETVINČENAT04359Istarska županija
123ŠESTANOVAC04430Splitsko-dalmatinska županija
124ŠIBENIK04448Šibensko-kninska županija
125ŠKABRNJA04456Zadarska županija
126ŠOLTA04472Splitsko-dalmatinska županija
127TAR-VABRIGA06319Istarska županija
128TINJAN04537Istarska županija
129TISNO04545Šibensko-kninska županija
130TRIBUNJ06262Šibensko-kninska županija
131TRILJ04600Splitsko-dalmatinska županija
132TROGIR04634Splitsko-dalmatinska županija
133TRPANJ06017Dubrovačko-neretvanska županija
134TUČEPI05932Splitsko-dalmatinska županija
135UNEŠIĆ04693Šibensko-kninska županija
136VIR04898Zadarska županija
137VIS04928Splitsko-dalmatinska županija
138VIŽNJAN04979Istarska županija
139VODICE05002Šibensko-kninska županija
140VODNJAN05029Istarska županija
141VRBNIK05070Primorsko-goranska županija
142VRGORAC05118Splitsko-dalmatinska županija
143VRSI06254Zadarska županija
144ZADAR05207Zadarska županija
145ZADVARJE05959Splitsko-dalmatinska županija
146ZAGVOZD05223Splitsko-dalmatinska županija
147ZAŽABLJE05231Dubrovačko-neretvanska županija
148ZEMUNIK DONJI05258Zadarska županija
149ZMIJAVCI05282Splitsko-dalmatinska županija
150ŽMINJ05312Istarska županija
Brdsko-planinska regija – odgoda košnje do 20. 7.

RBNaziv općine/gradaMBNaziv županije
1BAKAR00043Primorsko-goranska županija
2BAŠKA VODA00094Splitsko-dalmatinska županija
3BEDNJA00124Varaždinska županija
4BOSILJEVO00302Karlovačka županija
5BRESTOVAC00353Požeško-slavonska županija
6BRINJE00370Ličko-senjska županija
7BROD MORAVICE00388Primorsko-goranska županija
8BUDINŠČINA00418Krapinsko-zagorska županija
9CERNIK00469Brodsko-posavska županija
10CESTICA00485Varaždinska županija
11CETINGRAD00493Karlovačka županija
12CIVLJANE00515Šibensko-kninska županija
13ČABAR00558Primorsko-goranska županija
14ČAGLIN00582Požeško-slavonska županija
15ČAVLE00612Primorsko-goranska županija
16DELNICE00698Primorsko-goranska županija
17DESINIĆ00701Krapinsko-zagorska županija
18DONJA STUBICA00795Krapinsko-zagorska županija
19DONJA VOĆA00809Varaždinska županija
20DONJI KUKURUZARI00833Sisačko-moslavačka županija
21DONJI LAPAC00841Ličko-senjska županija
22DVOR01023Sisačko-moslavačka županija
23ĐULOVAC01058Bjelovarsko-bilogorska županija
24ĐURMANEC01082Krapinsko-zagorska županija
25FUŽINE01171Primorsko-goranska županija
26GORNJA STUBICA01252Krapinsko-zagorska županija
27GORNJI MIHALJEVEC06041Međimurska županija
28GOSPIĆ01309Ličko-senjska županija
29GRAČAC01317Zadarska županija
30HRAŠĆINA01465Krapinsko-zagorska županija
31HRVACE01481Splitsko-dalmatinska županija
32HUM NA SUTLI01520Krapinsko-zagorska županija
33IVANEC01562Varaždinska županija
34JELENJE01708Primorsko-goranska županija
35JESENJE05525Krapinsko-zagorska županija
36JOSIPDOL01724Karlovačka županija
37KALNIK05606Koprivničko-križevačka županija
38KAPTOL01775Požeško-slavonska županija
39KARLOBAG01783Ličko-senjska županija
40KIJEVO01830Šibensko-kninska županija
41KLANA01864Primorsko-goranska županija
42KLANJEC01872Krapinsko-zagorska županija
43KLENOVNIK01899Varaždinska županija
44KNIN01961Šibensko-kninska županija
45KRAPINA02119Krapinsko-zagorska županija
46KUMROVEC05533Krapinsko-zagorska županija
47KUTJEVO02216Požeško-slavonska županija
48LANIŠĆE02232Istarska županija
49LEPOGLAVA02291Varaždinska županija
50LOBOR02364Krapinsko-zagorska županija
51LOKVE02372Primorsko-goranska županija
52LOVINAC02402Ličko-senjska županija
53LOVRAN02429Primorsko-goranska županija
54LJUBEŠĆICA02470Varaždinska županija
55MARIJA BISTRICA02569Krapinsko-zagorska županija
56MARUŠEVEC02607Varaždinska županija
57MATULJI02615Primorsko-goranska županija
58MIHOVLJAN02658Krapinsko-zagorska županija
59MOŠĆENIČKA DRAGA02739Primorsko-goranska županija
60MRKOPALJ02755Primorsko-goranska županija
61NOVI GOLUBOVEC05541Krapinsko-zagorska županija
62NOVI MAROF02895Varaždinska županija
63NOVI VINODOLSKI02909Primorsko-goranska županija
64OGULIN02976Karlovačka županija
65OKUČANI02992Brodsko-posavska županija
66OPATIJA03026Primorsko-goranska županija
67ORAHOVICA03077Virovitičko-podravska županija
68OTOČAC03131Ličko-senjska županija
69OZALJ03158Karlovačka županija
70PAKRAC03182Požeško-slavonska županija
71PERUŠIĆ03239Ličko-senjska županija
72PETROVSKO03298Krapinsko-zagorska županija
73PLAŠKI03336Karlovačka županija
74PLITVIČKA JEZERA04553Ličko-senjska županija
75POŽEGA03514Požeško-slavonska županija
76PREGRADA03522Krapinsko-zagorska županija
77RADOBOJ03646Krapinsko-zagorska županija
78RAKOVICA03654Karlovačka županija
79RASINJA03662Koprivničko-križevačka županija
80RAVNA GORA03697Primorsko-goranska županija
81SABORSKO03786Karlovačka županija
82SAMOBOR03808Zagrebačka županija
83SELNICA03859Međimurska županija
84SENJ03875Ličko-senjska županija
85SIRAČ03905Bjelovarsko-bilogorska županija
86SLUNJ04006Karlovačka županija
87SOKOLOVAC04057Koprivničko-križevačka županija
88STARIGRAD04162Zadarska županija
89STUBIČKE TOPLICE04227Krapinsko-zagorska županija
90SVETI ILIJA04260Varaždinska županija
91SVETI JURAJ NA BREGU04405Međimurska županija
92ŠTRIGOVA04529Međimurska županija
93TOUNJ05576Karlovačka županija
94UDBINA04677Ličko-senjska županija
95VARAŽDINSKE TOPLICE04731Varaždinska županija
96VELIKA04758Požeško-slavonska županija
97VINICA04863Varaždinska županija
98VINODOLSKA OPĆINA04880Primorsko-goranska županija
99VIŠKOVO04952Primorsko-goranska županija
100VOĆIN04995Virovitičko-podravska županija
101VRBOVSKO05096Primorsko-goranska županija
102VRHOVINE05126Ličko-senjska županija
103VRLIKA05134Splitsko-dalmatinska županija
104ZAGORSKA SELA05215Krapinsko-zagorska županija
105ZLATAR05266Krapinsko-zagorska županija
106ŽUMBERAK05401Zagrebačka županija


Kontinentalna nizinska regija – odgoda košnje do 1. 8.

RBNaziv općine/gradaMBNaziv županije
1BARILOVIĆ00078Karlovačka županija
2BEBRINA00108Brodsko-posavska županija
3BEDEKOVČINA00116Krapinsko-zagorska županija
4BEDENICA05509Zagrebačka županija
5BELICA00159Međimurska županija
6BELIŠĆE00167Osječko-baranjska županija
7BERETINEC00191Varaždinska županija
8BILJE00213Osječko-baranjska županija
9BISTRA05479Zagrebačka županija
10BIZOVAC00230Osječko-baranjska županija
11BJELOVAR00248Bjelovarsko-bilogorska županija
12BOGDANOVCI00264Vukovarsko-srijemska županija
13BRCKOVLJANI00337Zagrebačka županija
14BRDOVEC00345Zagrebačka županija
15BREZNICA01511Varaždinska županija
16BREZNIČKI HUM00361Varaždinska županija
17BRODSKI STUPNIK00396Brodsko-posavska županija
18BUKOVLJE05673Brodsko-posavska županija
19CERNA00442Vukovarsko-srijemska županija
20CRNAC00540Virovitičko-podravska županija
21ČAČINCI00566Virovitičko-podravska županija