Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu

NN 25/2021 (11.3.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

563

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2019. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu.

Klasa: 400-06/20-01/40

Zagreb, 5. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA55.261.04852.400.00045.475.96182,2986,79
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.665.743405.000171.84010,3242,43
 
UKUPNI PRIHODI56.926.79152.805.00045.647.80180,1986,45
3RASHODI POSLOVANJA22.087.79830.337.00023.810.442107,8078,49
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE405.915605.000390.64996,2464,57
 
UKUPNI RASHODI22.493.71230.942.00024.201.091107,5978,21
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK34.433.07921.863.00021.446.71062,2998,10

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA533.740.37664.090.00043.529.1188,1667,92
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA425.111.757000,00-
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE000--
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-143.061.697-85.953.000-64.975.82845,4275,59
 
NETO FINANCIRANJE-34.433.079-21.863.000-21.446.71062,2998,10
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000--

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6 
PRIHODI POSLOVANJA55.261.04852.400.00045.475.96182,2986,79
64Prihodi od imovine43.313.26630.800.00026.056.21660,1684,60
641Prihodi od financijske imovine35.663.01328.300.00024.346.48568,2786,03
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju267.98188.27332,94
6414Prihodi od zateznih kamata5.177.926181.5303,51
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule972.36745.5644,69
6416Prihodi od dividendi26.048.93223.538.43590,36
6419Ostali prihodi od financijske imovine3.195.807492.68315,42
642Prihodi od nefinancijske imovine5.370.1522.000.0001.655.73630,8382,79
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine5.370.1521.655.73630,83
643Prihodi od kamata na dane zajmove2.280.101500.00053.9952,3710,80
6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru2.280.10153.9952,37
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada0100.0001.926-1,93
652Prihodi po posebnim propisima0100.0001.926-1,93
6526Ostali nespomenuti prihodi01.926-
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.026.75820.000.00015.409.3741.500,7877,05
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.026.75820.000.00015.409.3741.500,7877,05
6615Prihodi od pruženih usluga1.026.75815.409.3741.500,78
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi10.921.0241.500.0004.008.44536,70267,23
683Ostali prihodi10.921.0241.500.0004.008.44536,70267,23
6831Ostali prihodi10.921.0242.000.0004.008.44536,70
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.665.743405.000171.84010,3242,43
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine1.665.743405.000171.84010,3242,43
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata1.665.742400.000171.83810,3242,96
7211Stambeni objekti805.118171.83821,34
7212Poslovni objekti860.62400,00
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme15.0002227,850,04
7222Komunikacijska oprema12227,85

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA22.087.79830.337.00023.810.442107,8078,49
31Rashodi za zaposlene12.554.96415.900.00012.980.173103,3981,64
311Plaće (Bruto)10.544.92413.150.00010.721.897101,6881,54
3111Plaće za redovan rad10.544.92410.695.633101,43
3113Plaće za prekovremeni rad026.263-
312Ostali rashodi za zaposlene252.750700.000552.224218,4978,89
3121Ostali rashodi za zaposlene252.750552.224218,49
313Doprinosi na plaće1.757.2902.050.0001.706.05397,0883,22
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.583.6051.706.029107,73
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti173.685240,01
32Materijalni rashodi5.674.21110.067.0007.358.286129,6873,09
321Naknade troškova zaposlenima480.618680.000565.011117,5683,09
3211Službena putovanja25.18941.202163,57
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život406.021410.586101,12
3213Stručno usavršavanje zaposlenika41.41093.623226,09
3214Ostale naknade troškova zaposlenima7.99819.600245,06
322Rashodi za materijal i energiju1.346.1821.720.0001.259.04693,5373,20
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi296.418256.43386,51
3223Energija983.486969.81998,61
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje47.93424.52851,17
3225Sitni inventar i auto gume18.3438.26745,07
323Rashodi za usluge2.600.8035.320.0003.925.255150,9273,78
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza206.880233.034112,64
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja179.677209.919116,83
3233Usluge promidžbe i informiranja80.298153.158190,74
3234Komunalne usluge89.586482.958539,10
3235Zakupnine i najamnine35.55827.69477,89
3236Zdravstvene i veterinarske usluge089.500-
3237Intelektualne i osobne usluge1.490.4382.127.710142,76
3238Računalne usluge106.22581.01376,27
3239Ostale usluge412.143520.269126,24
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.18520.0001.92660,479,63
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.1851.92660,47
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.243.4222.327.0001.607.048129,2469,06
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično40.30439.47197,93
3292Premije i osiguranja25.79725.03897,06
3293Reprezentacija19.99721.859109,31
3294Članarine i norme6401.440225,00
3295Pristojbe i naknade238.20088.63137,21
3296Troškovi sudskih postupaka906.7141.382.797152,51
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.77047.812406,20
34Financijski rashodi3.858.4734.350.0003.471.83289,9879,81
342Kamate za primljene kredite i zajmove3.611.817000,00-
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora3.611.81700,00
343Ostali financijski rashodi246.6564.350.0003.471.8321.407,5679,81
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa42.95269.906162,76
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule20.2758.82143,51
3433Zatezne kamate175.6183.393.1051.932,09
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi7.81200,00
38Ostali rashodi15020.000150100,000,75
383Kazne, penali i naknade štete15020.000150100,000,75
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta150150100,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE405.915605.000390.64996,2464,57
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine102.28650.00014.20413,8928,41
412Nematerijalna imovina102.28650.00014.20413,8928,41
4123Licence102.28614.20413,89
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine303.629555.000376.445123,9867,83
422Postrojenja i oprema303.629310.000203.09366,8965,51
4221Uredska oprema i namještaj184.778119.33964,59
4222Komunikacijska oprema1518.338122.255,27
4223Oprema za održavanje i zaštitu86.87462.35771,78
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene31.9623.0599,57
423Prijevozna sredstva0195.000173.352-88,90
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu0173.352-
426Nematerijalna proizvedena imovina050.0000-0,00
4262Ulaganja u računalne programe00-


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 2018.IZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
 
 
NETO FINANCIRANJE108.628.61964.090.00043.529.11840,0767,92
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA533.740.37664.090.00043.529.1188,1667,92
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita81.018.7823.990.0001.211.5181,5030,36
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru17.119.4453.000.000221.5181,297,38
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru17.119.445221.5181,29
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti63.899.338000,00-
8171Povrat zajmova danih državnom proračunu63.899.33800,00
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa0990.000990.000-100,00
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni0990.000-
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici452.721.59360.100.00042.317.6009,3570,41
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru7.530.66120.000.00017.995.768238,9789,98
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru7.530.66117.995.768238,97
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0100.0000-0,00
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora445.190.93240.000.00024.321.8325,4660,80
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora445.190.93224.321.8325,46
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA425.111.757000,00-
51Izdaci za dane zajmove i depozite990.000000,00-
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe990.000000,00-
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni990.00000,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova424.121.757000,00-
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora325.747.928000,00-
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora325.747.92800,00
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti98.373.829000,00-
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna98.373.82900,00


II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2019.IZVRŠENJE 2019.INDEKS
1234=3/2*100
05CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU30.942.00024.201.09178,21
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE30.942.00024.201.09178,21
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE30.337.00023.810.44278,49
31Rashodi za zaposlene15.900.00012.980.17381,64
311Plaće (Bruto)13.150.00010.721.89781,54
3111Plaće za redovan rad10.695.633
3113Plaće za prekovremeni rad26.263
312Ostali rashodi za zaposlene700.000552.22478,89
3121Ostali rashodi za zaposlene552.224
313Doprinosi na plaće2.050.0001.706.05383,22
3132Doprinosi za obvzeno zdravstveno osiguranje1.706.029
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti24
32Materijalni rashodi10.067.0007.358.28673,09
321Naknade troškova zaposlenima680.000565.01183,09
3211Službena putovanja41.202
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život410.586
3213Stručno usavršavanje zaposlenika93.623
3214Ostale naknade troškova zaposlenima19.600
322Rashodi za materijal i energiju1.720.0001.259.04673,20
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi256.433
3223Energija969.819
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje24.528
3225Sitni inventar i auto gume8.267
323Rashodi za usluge5.320.0003.925.25573,78
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza233.034
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja209.919
3233Usluge promidžbe i informiranja153.158
3234Komunalne usluge482.958
3235Zakupnine i najamnine27.694
3236Zdravstvene i veterinarske usluge89.500
3237Intelektualne i osobne usluge2.127.710
3238Računalne usluge81.013
3239Ostale usluge520.269
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.0001.9269,63
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.926
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.327.0001.607.04869,06
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl39.471
3292Premije i osiguranja25.038
3293Reprezentacija21.859
3294Članarine1.440
3295Pristojbe i naknade88.631
3296Troškovi sudskih postupaka1.382.797
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja47.812
34Financijski rashodi4.350.0003.471.83279,81
343Ostali financijski rashodi4.350.0003.471.83279,81
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa69.906
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule8.821
3433Zatezne kamate3.393.105
38Ostali rashodi20.0001500,75
383Kazne, penali i naknade štete20.0001500,75
3834Ugovorne kazne i ostale naknade štete150
K2000OPREMANJE605.000390.64964,57
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE605.000390.64964,57
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.00014.20428,41
412Nematerijalna imovina50.00014.20428,41
4123Licence14.204
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine555.000376.44567,83
422Postrojenja i oprema310.000203.09365,51
4221Uredska oprema i namještaj119.339
4222Komunikacijska oprema18.338
4223Oprema za održavanje i zaštitu62.357
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.059
423Prijevozna sredstva195.000173.35288,90
4231Prijvozna sredstva u cestovnom prometu173.352
426Nematerijalna proizvedena imovina50.00000,00
4262Ulaganja u računalne programe0