Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

NN 26/2021 (12.3.2021.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture i medija

574

Na temelju članka 7. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine«, br. 43/96. i 44/96. – Ispravak), ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA SAMOSTALNIH UMJETNIKA NA UPLATU OBVEZNIH DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 91/15) u članku 27. stavku 4. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 2. i 6.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Samostalni umjetnik ima pravo na odgodu revizije i u slučaju nastanka ili proglašenja izvanrednih okolnosti (potresa, poplave, požara, epidemije, pandemije, ekoloških incidenata i katastrofa ili drugih okolnosti) koje su onemogućile ili prouzročile otežano obavljanje samostalne umjetničke djelatnosti za razdoblje koje svojom odlukom utvrđuje ministar nadležan za kulturu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/21-01/0043
Urbroj: 532-02-03-01/1-21-1
Zagreb, 9. ožujka 2021.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.