Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica

NN 27/2021 (17.3.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica

Ministarstvo unutarnjih poslova

585

Na temelju članka 49. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15 i 42/20) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OBRASCIMA I EVIDENCIJAMA PUTNIH ISPRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA TE NAČINU DOSTAVE I PREUZIMANJA IZRAĐENIH PUTOVNICA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica (»Narodne novine«, br. 4/10, 22/10 – ispravak, 85/15, 118/15, 130/17 i 124/19), u članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Podnositelj zahtjeva za izdavanje putovnice, kojemu je već ranije izdana putovnica, može zahtjev za izdavanje putovnice u redovnom postupku podnijeti i preko sustava eGrađani korištenjem elektroničke osobne iskaznice ne starije od godinu dana koja sadrži kvalificirani potpisni certifikat i u tom slučaju, iznimno od odredaba stavaka 2. i 3. ovog članka, ne koristi se Obrazac 3 te se ne izdaje potvrda o podnijetom zahtjevu.«.

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Roditelj ili skrbnik djeteta kojemu je već ranije izdana putovnica, može podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice djetetu u redovnom postupku preko sustava eGrađani korištenjem elektroničke osobne iskaznice koja sadrži kvalificirani potpisni certifikat, uz uvjet da je djetetu u proteklih godinu dana izdana osobna iskaznica za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled djeteta nije bitno promijenjen.

Ako roditelj ili skrbnik podnosi zahtjev za izdavanje putovnice preko sustava eGrađani za dijete s navršenih 12 ili više godina, uvjet za podnošenje zahtjeva je da je djetetu s navršenih 12 ili više godina već ranije izdana putovnica te da mu je u proteklih godinu dana izdana osobna iskaznica za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled djeteta nije bitno promijenjen te da su u postupku izdavanja osobne iskaznice od djeteta uzeti otisci prstiju i vlastoručni potpis.

Ako roditelj koji podnosi zahtjev za izdavanje putovnice djetetu preko sustava eGrađani ne ispunjava uvjete za samostalno podnošenje zahtjeva za izdavanje putovnice djetetu propisane zakonom kojim su regulirani uvjeti za izdavanje putovnica hrvatskim državljanima, suglasnost za izdavanje putovnice djetetu mora preko sustava eGrađani korištenjem elektroničke osobne iskaznice dati i drugi roditelj.

Ako roditelj koji podnosi zahtjev za izdavanje putovnice djetetu preko sustava eGrađani ispunjava uvjete za samostalno podnošenje zahtjeva za izdavanje putovnice djetetu, propisane zakonom kojim su regulirani uvjeti za izdavanje putovnica hrvatskim državljanima, mora priložiti skenirane akte izdane od nadležnih tijela kojima dokazuje da je drugi roditelj umro ili da je proglašen umrlim, da je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, da na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno da drugom roditelju miruje ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke.«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice podnositelj zahtjeva prilaže jednu fotografiju dimenzija 35x45 mm.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice nije potrebno priložiti fotografiju ako je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili elektronička osobna iskaznica, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putnih isprava koje se izdaju prema međunarodnim ugovorima podnositelj zahtjeva prilaže dvije fotografije dimenzija 35x45 mm.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putnog lista podnositelj zahtjeva prilaže dvije fotografije dimenzija 30x35 mm.

Ako je zahtjev za izdavanje putovnice podnesen preko sustava eGrađani za izradu putovnice koriste se fotografija, otisci prstiju i potpis iz evidencija na središnjem informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova koji su korišteni u postupku izdavanja elektroničke osobne iskaznice kojom se osoba identificirala u sustavu eGrađani prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice.

Ako je roditelj ili skrbnik podnio zahtjev za izdavanje putovnice djetetu preko sustava eGrađani, za izradu putovnice koriste se fotografija, otisci prstiju i potpis iz evidencija na središnjem informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova koji su korišteni u postupku izdavanja osobne iskaznice koja je izdana djetetu, ovisno o dobi djeteta.

Uz zahtjev za izdavanje putovnice preko sustava eGrađani podnositelj zahtjeva dužan je priložiti skeniranu uplatnicu o uplati naknade koja se plaća za izdavanje putovnice ili će uplatu izvršiti online tijekom postupka podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice.

Uz zahtjev za izdavanje druge putovnice iste vrste preko sustava eGrađani podnositelj zahtjeva dužan je obrazložiti razloge zbog kojih podnosi zahtjev za izdavanje druge putovnice iste vrste i priložiti skenirane dokaze koji ukazuju na opravdanost zahtjeva kao što je potvrda da se ranije izdana putovnica nalazi kod nadležnog tijela druge države radi pribavljanja vize za ulazak u tu državu, potvrda inozemnog poslodavca o razlozima potrebe posjedovanja dviju putovnica vezano uz obavljanje konkretnih poslova, kao i druge dokaze ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.«.

Članak 4.

U članku 12. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Pronađene putovnice uništava povjerenstvo iz članka 13. stavka 3. ovog Pravilnika jednom mjesečno, o čemu se sastavlja zapisnik.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/138

Urbroj: 511-01-152-21-23

Zagreb, 8. ožujka 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.