Pravilnik o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba

NN 27/2021 (17.3.2021.), Pravilnik o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba

Hrvatska vatrogasna zajednica

592

Na temelju članka 19. stavak 14. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 125/19) glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU IZBORA ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA I ZAMJENIKA ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA ODNOSNO VATROGASNOG ZAPOVJEDNIKA GRADA ZAGREBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o postupak izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se postupak izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i njegovog zamjenika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagrebe, tijela koja provode postupak izbora i radnje koje poduzimaju te posljedice izbora.

Županijski vatrogasni zapovjednik

Članak 2.

Županijskog vatrogasnog zapovjednika na prijedlog predsjedništva vatrogasne zajednice županije, sukladno uvjetima propisanim Zakonom o vatrogastvu, uz suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje župan na pet godina.

Županijski vatrogasni zapovjednik je zaposlenik vatrogasne zajednice županije te predstavlja i zastupa vatrogasnu zajednicu županije.

Članak 3.

Predsjedništvo vatrogasne zajednice županije dužno je raspisati javni natječaj za županijskog vatrogasnog zapovjednika šezdeset dana prije isteka mandata trenutno imenovanog županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Predsjedništvo je obvezno imenovati povjerenstvo, iz redova svoji članova, koje će otvarati i razmatra sve pristigle prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđivati jesu li prijave potpune i dostavljene u roku te ispunjavaju li prijavljeni kandidati natječajem propisane uvjete za imenovanje.

Ukoliko je član povjerenstva iz stavka 2. ovog članka srodnik po krvi u prvoj liniji do bilo kojeg stupnja, u pobočnoj do četvrtog stupanja, bračni drug, izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, neovisno je li brak prestao ili ne, skrbnik, posvojitelj ili posvojenik kandidata ili ako postoje sumnje u nepristranost člana povjerenstva, Predsjedništvo će imenovati novog člana.

Članak 4.

U javnom natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat propisani odredbama Zakona o vatrogastvu, mogu se propisati uvjeti za koje je poželjno da kandidat ima, a koji nisu propisani odredbama Zakona o vatrogastvu i odnose se na njegovo djelovanje u sustavu vatrogastva, osposobljavanje i usavršavanje u sustavu vatrogastva, vrijeme na koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.

Javni natječaj objavljuje se u službenim glasilima lokalne i područne (regionalne) razine, u »Narodnim novinama«, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na internetskim stranicama vatrogasne zajednice županije i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 5.

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, ni dulji od petnaest dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 6.

Povjerenstvo iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika sastavit će listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete raspisanog natječaja i isto dostaviti Predsjedniku Predsjedništva.

Predsjednik Predsjedništva će sazvati sjednicu Predsjedništva na kojoj će se utvrditi prijedlog za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika i navedeni prijedlog sa cjelokupnom natječajnom dokumentacijom u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici uz zahtjeva za suglasnost.

Članak 7.

Predsjednik Predsjedništva će po pribavljenoj suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika prijedlog za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika, dobivenu suglasnost i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju u roku od 10 dana od dobivanja suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika dostaviti županu.

Po imenovanju županijskog vatrogasnog zapovjednika od strane župana, vatrogasna zajednica županije poduzima radnje za zasnivanje radnog odnosa županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Članak 8.

Vatrogasna zajednica županije dostavlja svim prijavljenima kandidatima obavijest o izboru, s poukom o pravu pregleda natječajnog materijala i pravu na sudsku zaštitu.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su obavljeni u natječaju.

Tužbom se pokreće upravni spor.

Članak 9.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti u roku ne dužem od tri mjeseca.

Do imenovanja županijskog vatrogasnog zapovjednika na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti, ali najdulje na vrijeme od godine dana.Vršitelja dužnosti imenovati će župan na prijedlog glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Ukoliko župan odbije imenovati vršitelja dužnosti iz stavka 2. ovog članka, odbijanje mora biti obrazloženo i dostavljeno Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, glavnom vatrogasnom zapovjedniku. Župan i glavni vatrogasni zapovjednik, će sporazumno utvrditi vršitelja dužnosti, kojeg će potom imenovati župan, u što kraćem roku vodeći računa o operativnoj spremnosti vatrogasne zajednice županije.

Članak 10.

Ako župan odbije imenovati predloženog kandidata, odbijanje mora biti obrazloženo te dostavljeno glavnom vatrogasnom zapovjedniku i predsjedništvu.

Predsjednik Predsjedništva će sazvati novu sjednicu Predsjedništva na kojoj će se utvrditi prijedlog za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika sa liste kandidata koji zadovoljavaju uvjete raspisanog natječaja i prijavili su se na navedeni te će prijedlog sa cjelokupnom natječajnom dokumentacijom u što kraćem roku, a ne dužem od 15 dana od zaprimanja obrazloženja župana iz stavka 1. ovog članka dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

Ukoliko je predloženi kandidat bio jedini prijavljen na raspisan natječaj, natječaj će se ponoviti te sukladno članku 9. ovog Pravilnika imenovati vršitelj dužnosti.

Članak 11.

Predsjednik Predsjedništva će po pribavljenoj suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika na novi prijedlog za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika, dobivenu suglasnost i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju u roku od 10 dana od dobivanja suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika dostaviti županu.

Ako župan odbije imenovati i drugog predloženog kandidata natječaj će se ponoviti i imenovati će se vršitelj dužnosti sukladno članku 9. ovog Pravilnika.

Članak 12.

Ako glavni vatrogasni zapovjednik odbije dati suglasnost na predloženog kandidata, odbijanje mora biti obrazloženo te dostavljeno predsjedništvu.

Predsjednik Predsjedništva će sazvati novu sjednicu Predsjedništva na kojoj će se utvrditi prijedlog za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika sa liste kandidata koji zadovoljavaju uvjete raspisanog natječaja i prijavili su se na navedeni te će prijedlog sa cjelokupnom natječajnom dokumentacijom u što kraćem roku, a ne dužem od 15 dana od zaprimanja obrazloženja glavnog vatrogasnog zapovjednika iz stavka 1. ovog članka dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

Ukoliko je predloženi kandidat bio jedini prijavljen na raspisan natječaj, natječaj će se ponoviti te sukladno članku 9. ovog Pravilnika imenovati vršitelj dužnosti.

Članak 13.

Predsjednik Predsjedništva će po pribavljenoj suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika na novi prijedlog za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika, dobivenu suglasnost i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju u roku od 10 dana od dobivanja suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika dostaviti županu.

Ako glavni vatrogasni zapovjednik odbije dati suglasnost i na drugog predloženog kandidata natječaj će se ponoviti te će se sukladno članku 9. ovog Pravilnika imenovati vršitelj dužnosti.

Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika

Članak 14.

Županijski vatrogasni zapovjednik ima zamjenika koji može biti zaposlenik vatrogasne zajednice županije ili navedeno obavljati dobrovoljno.

Ukoliko je zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika zaposlenik vatrogasne zajednice županije, županijski vatrogasni zapovjednik ga imenuje na temelju provedenog javnog natječaja.

Ukoliko će zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika navedeno obavljati dobrovoljno postupak imenovanja zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika propisat će se aktima vatrogasne zajednice županije.

Članak 15.

Javni natječaj objavljuje se u službenim glasilima lokalne i područne (regionalne) razine, u »Narodnim novinama«, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na internetskim stranicama vatrogasne zajednice županije i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Županijski vatrogasni zapovjednik može imenovati povjerenstvo, iz redova članova vatrogasne zajednice županije, koje će otvarati i razmatra sve pristigle prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđivati jesu li prijave potpune i dostavljene u roku, ispunjavaju li prijavljeni kandidati natječajem propisane uvjete za imenovanje te sastaviti listu kandidata koji zadovoljavaju uvjete raspisanog natječaja.

Ukoliko ne imenuje povjerenstvo, županijski vatrogasni zapovjednik poduzimanja radnje iz stavka 2. ovog članka.

Članak 16.

U javnom natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat propisani odredbama Zakona o vatrogastvu, mogu se propisati uvjeti za koje je poželjno da kandidat ima, a koji nisu propisani odredbama Zakona o vatrogastvu i odnose se na njegovo djelovanje u sustavu vatrogastva, osposobljavanje i usavršavanje u sustavu vatrogastva, vrijeme na koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.

Članak 17.

Županijski vatrogasni zapovjednik će imenovati zamjenika na temelju zaprimljenih prijava po provedenom javnom natječaju, a na temelju liste kandidata iz članka 15. stavka 2., odnosno stavka 3. ovog Pravilnika.

Članak 18.

Županijski vatrogasni zapovjednik dostavlja svim prijavljenima kandidatima na javni natječaj obavijest o izboru, s poukom o pravu pregleda natječajnog materijala i pravu na sudsku zaštitu.

Prijavljeni kandidati o izboru moraju biti obaviješteni u roku ne dužem od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavljeni kandidati imaju pravo izjaviti prigovor županijskom vatrogasnom zapovjedniku u roku od osam dana od zaprimanja obavijesti o izboru.

Županijski vatrogasni zapovjednik će o prigovoru u roku od osam dana od zaprimanja donijeti rješenje protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor.

Članak 19.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti u roku ne dužem od tri mjeseca.

Do imenovanja zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti, ali najdulje na vrijeme trajanja mandata odnosno na pet godina. Vršitelja dužnosti imenovati će županijski vatrogasni zapovjednik.

Vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba

Članak 20.

Vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba na prijedlog Upravnog odbora Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, sukladno uvjetima propisanim Zakonom o vatrogastvu, uz suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje gradonačelnik Grada Zagreba na pet godina.

Vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba zapovjednik je Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i zaposlen je u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba.

Članak 21.

Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba uz prethodnu suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Zagreba na mandat od pet godina na temelju javnog natječaja.

Članak 22.

Po imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, upravni odbor Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, će od Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba zatražiti presliku akta o imenovanju.

Prijedlog, i presliku akta o imenovanju, Upravni odbor će dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i zatražiti suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika za imenovanje Vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba.

Članak 23.

Upravni odbor će po pribavljenoj suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika prijedlog za imenovanje Vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba, dobivenu suglasnost i presliku iz članka 22. ovog Pravilnika u roku od 10 dana od dobivanja suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika dostaviti gradonačelnik Grada Zagreba.

Zamjenik vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba

Članak 24.

Vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba ima dva zamjenika, jednog na prijedlog vatrogasnog zapovjednika imenuje gradonačelnik Grada Zagreba, a drugog zamjenika za dobrovoljno vatrogastvo, koji je zaposlenik javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, bira Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, sukladno Statutu zajednice.

Članak 25.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i kada mandat županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno Vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba prestaje razrješenjem, smrću i drugim razlozima prije isteka mandata na koji je imenovan.

Članak 26.

Odredbe članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika u dijelu roka u kojem se treba raspisati natječaj stupaju na snagu 1. siječnja 2022.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-03/03

Urbroj: 444-05/01-21-1

Zagreb, 15. ožujka 2021.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.