Odluka o usvajanju dopune Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

NN 28/2021 (19.3.2021.), Odluka o usvajanju dopune Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

Vlada Republike Hrvatske

601

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20.), članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU DOPUNE PROGRAMA JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE AKTIVNE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA

I.

Usvaja se dopuna Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija (»Narodne novine«, broj 77/20., u daljnjem tekstu: Program), o produljenju trajanja provedbe Programa, a na temelju pravila iz Komunikacije Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 (SL C 91, 20. 3. 2020.), Komunikacije Komisije – Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 (SL C 112, 4. 4. 2020.), Komunikacije Komisije – Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (SL C 164, 13. 5. 2020.), Komunikacije Komisije – Treća izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (SL C 218, 2. 7. 2020.) i Komunikacije Komisije – Četvrta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 340, 13. 10. 2020.) uz zadržavanje svih ostalih određenja Programa.

Dopuna Programa sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/77

Urbroj: 50301-04/25-21-2

Zagreb, 18. ožujka 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

DOPUNA PROGRAMA JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE AKTIVNE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA

1.

U Programu jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija (»Narodne novine«, broj 77/20.), u točki 2. u zadnjem retku tablice iza riječi: »svibnja« dodaju se riječi: »te 29. lipnja i 13. listopada«.

2.

Program iz točke 1. i ova Dopuna Programa važe do iskorištavanja sredstva, a najkasnije do 30. lipnja 2021.