Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

NN 28/2021 (19.3.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

606

Na temelju članka 95.a Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. – Odluka Ustavnog suda Repub­like Hrvatske. 73/17. i 131/20.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA U OVRŠNOM POSTUPKU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 156/14 i 1/19) mijenja se naziv glave II. tako da glasi: »II. RAZMJENA PISMENA IZMEĐU AGENCIJE, NADLEŽNIH TIJELA I STRANAKA« i naslov iznad članka 3. tako da glasi: »Razmjena pismena između Agencije i nadležnih tijela«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za prodaju i ostala pismena u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina nadležno tijelo dostavlja Agenciji preporučenom pošiljkom s povratnicom, neposrednom dostavom ili elektroničkim putem u slučajevima i na način koji objavi Agencija na svojim mrežnim stranicama kada za to budu ispunjeni uvjeti.

(2) Dostava pismena iz st. 1. ovog članka koja se dostavljaju putem pošte preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposrednom dostavom dostavljaju se, osim izvatka iz zemljišne knjige, u izvorniku, otpravku ili ovjerenoj preslici. Pismena se dostavljaju u nadležnu poslovnu jedinicu Agencije odnosno neposrednom dostavom radnim danima od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, nadležno tijelo koje donosi odluku može odluku o obustavi, odgodi ili zastoju postupka, odnosno odluku o raspolaganju s uplaćenim jamčevinama, dostaviti i telefaksom ili kao prilog elektroničkoj pošti potpisan naprednim elektroničkim potpisom temeljenim na kvalificiranom certifikatu. Svi podaci za dostavu pismena na opisani način bit će objavljeni na mrežnim stranicama Agencije. Pisani otpravak odluke koji je zaprimljen putem telefaksa dostavit će se Agenciji unatoč takvom priopćenju.

(4) Agencija dostavlja pismena nadležnom tijelu preporučenom pošiljkom s povratnicom, neposrednom dostavom ili elektroničkim putem kada za takvu dostavu budu ostvareni uvjeti u slučajevima i na način koji Agencija objavi na svojim mrežnim stranicama.

(5) Neposrednu dostavu pismena Agencija obavlja putem pretinaca koje nadležno tijelo ima u nadležnoj poslovnoj jedinici Agencije iz Priloga 1. Nadležnom tijelu koje ne preuzme pismeno iz pretinca u roku od 8 dana od dana polaganja u pretinac Agencija će to pismeno dostaviti poštom.

(6) Razmjena pismena između suda i Agencije obavlja se elektroničkom razmjenom sudskih pismena i podataka kada za to budu ispunjeni uvjeti, kao i u obliku elektroničke isprave kada za takvu dostavu budu ostvareni uvjeti propisani zakonom kojim se uređuje uporaba elektroničke isprave.

(7) U slučaju nemogućnosti razmjene pismena elektroničkim putem zbog više sile, održavanja sustava ili nemogućnosti zaprimanja od strane Agencije isključuje se odgovornost Agencije te će se dostava obavljati na drugi odgovarajući način.

(8) Troškovi dostave iz stavka 4. i 5. ovoga članka smatraju se troškovima ovršnog postupka.

(9) Popis nadležnih poslovnih jedinica Agencije nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

Mijenja se naslov iznad članka 4. tako da glasi:« Razmjena pismena između Agencije i stranaka odnosno sudionika u postupku«.

Članak 4.

Mijenja se članak 4. tako da glasi:

»(1) Razmjena pismena između stranaka ili sudionika u postupku i Agencije može se obaviti preporučenom pošiljkom s povratnicom, neposrednom dostavom ili elektroničkim putem u slučajevima i na način koji objavi Agencija na svojim mrežnim stranicama kada za to budu ispunjeni uvjeti.

(2) U slučaju nemogućnosti razmjene pismena elektroničkim putem zbog više sile, održavanja sustava ili nemogućnosti zaprimanja od strane Agencije isključuje se odgovornost Agencije te će se dostava obavljati na drugi odgovarajući način.«

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. dodaje se rečenica: »Objavljena pismena uklanjaju se po završetku elektroničke javne dražbe odnosno po ispunjenju svrhe radi kojih su pismena objavljena.«

U stavku 2. iza riječi: »Agenciji« dodaju se riječi: »te se isto uklanja istekom osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama Agencije.«

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. dodaje se rečenica: »Poziv na uplatu predujma smatra se dostavljenim istekom osmoga dana od dana objave na mrežnim stranicama Agencije te se isti uklanja po ispunjenju svrhe radi koje je poziv na uplatu predujma objavljen.«

Članak 7.

U članku 11. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Jamčevina iznosi najmanje 10 % utvrđene vrijednosti predmeta prodaje.«

Članak 8.

U članku 12. stavku 2. dodaje se rečenica: »Ako jamčevina nije evidentirana u navedenom roku, uplatitelju jamčevine neće biti omogućeno sudjelovanje u dražbi.«

Članak 9.

U članku 13. dodaje se stavak 3. koji glasi: »Provjeru računa uplatitelja jamčevine Agencija vrši uvidom u Jedinstveni registar računa. U slučaju da račun iz stavka 2. ovoga članka ne pripada uplatitelju jamčevine o čemu sud prethodno nije obaviješten, Agencija će o navedenom obavijestiti nadležni sud radi donošenja naloga za raspolaganje s novčanim sredstvima.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Dodaje se stavak 5. koji glasi: »(5) Ako na prethodnoj elektroničkoj javnoj dražbi ne bude valjanih ponuda, Agencija objavljuje poziv na sudjelovanje u sljedećoj elektroničkoj javnoj dražbi. U tom slučaju, jamčevina uplaćena za prethodnu elektroničku javnu dražbu vrijedi i za sljedeću elektroničku javnu dražbu osim ako je jamčevina vraćena uplatitelju. Eventualnu razliku uplaćene jamčevine Agencija vraća uplatitelju ako su za to ispunjeni uvjeti.«

Članak 10.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Sustavu elektroničke javne dražbe pristupa se putem mrežnih stranica Agencije. Za pristup sustavu elektroničke javne dražbe preduvjet je posjedovanje valjanog digitalnog certifikata kojim se potvrđuje identitet osobe i certifikata koji omogućuje primjenu naprednog elektroničkog potpisa u sustavu elektroničke javne dražbe, pristup Internetu, mogućnost korištenja internetskih preglednika te ostale tehničke preduvjete za pristup elektroničkoj javnoj dražbi koje će Agencija objaviti na svojim mrežnim stranicama.

(2) Ponuditelji su se dužni pridržavati pravila nadmetanja propisanih ovim Pravilnikom i uvjeta objavljenih na mrežnim stranicama Agencije.

(3) Potpisom prijave za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi naprednim elektroničkim potpisom sve ponude u nadmetanju za koje je potpisana prijava smatraju se potpisane.

(4) Sustavu elektroničke javne dražbe ponuditelj može pristupiti i po opunomoćeniku ili zakonskom zastupniku. U tom slučaju ponuditelj je dužan potpisati punomoć kojom ovlašćuje drugu osobu da u njegovo ime i za njegov račun pristupa sustavu elektroničke javne dražbe. Punomoć se pohranjuje u Agenciji. Sadržaj i način dostave punomoći Agencija će objaviti na svojim mrežnim stranicama.

(5) Agencija će na pisani zahtjev nadležnog tijela koje je odredilo postupak prodaje elektroničkom javnom dražbom dostaviti nadležnom tijelu podatke iz sustava elektroničke javne dražbe vezane uz određenu prodaju. Razmjena pismena u tu svrhu između suda i Agencije može se obaviti i elektroničkom poštom ako je pismeno potpisano naprednim elektroničkim potpisom temeljenom na kvalificiranom certifikatu suca ili ovlaštenog službenika suda i ovlaštenog radnike Agencije. Potrebni podaci za dostavu pismena na opisani način bit će objavljeni na mrežnim stranicama Agencije.

(6) Agencija će na temelju naloga suda koji je odredio postupak prodaje elektroničkom javnom dražbom dostaviti sudu podatke i zapise iz informacijskog sustava elektroničke javne dražbe vezane uz određenu prodaju.

(7) Način dostave i sadržaj obrazaca za pristup sustavu elektroničke javne dražbe bit će propisan na mrežnim stranicama Agencije.«

Članak 11.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »dražbi« dodaju se riječi: »koji sadrži sljedeće podatke: broj predmeta ovrhe, podatke o ponuditelju, podatke potrebne za kontakt, broj računa za povrat na koji se predlaže izvršiti povrat jamčevine kao i druge potrebne podatke.«

U stavku 3. dodaje se rečenica: »Agencija može na mrežnim stranicama, kada se za to ostvare uvjeti, objaviti podatke o broju uplatitelja jamčevine kao i druge podatke iz sustava elektroničke javne dražbe.«

Članak 12.

Iznad članka 17. mijenja se naslov tako da glasi: »Prikupljanje ponuda (nadmetanje)«

Članak 13.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Elektronička javna dražba počinje objavom poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi koji Agencija objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Prikupljanje ponuda u elektroničkoj javnoj dražbi traje deset radnih dana.

(2) Datum i vrijeme početka prikupljanja ponuda te datum i vrijeme završetka prikupljanja ponuda određuje Agencija u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Ponude se prikupljaju elektroničkim putem radnim i neradnim danima u vremenu od 0 do 24 sati.

(3) Završetak roka za prikupljanje ponuda odredit će se radnim danom u razdoblju između 9 i 15 sati.

(4) Iznimno, ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka koji je u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, nadmetanje se produžuje za deset minuta od svake posljednje najpovoljnije valjane ponude sve dok ne protekne deset minuta od posljednje najpovoljnije valjane ponude.

(5) U slučaju da prikupljanje ponuda iz stavka 2. ovog članka traje dulje od 48 sati od očekivanog datuma i vremena završetka prikupljanja ponuda navedenog u pozivu na sudjelovanje, Agencija će o tome obavijestiti nadležno tijelo koje će donijeti odluku o daljnjem tijeku postupka. Ako Agencija ne zaprimi odluku nadležnog tijela o daljnjem tijeku postupka u roku od osam dana od zaprimanja obavijesti Agencije, Agencija će prekinuti postupak i dostaviti nadležnom tijelu Izvještaj o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi.«

Članak 14.

U članku 20. stavku 1. iza riječi »prodaje«: dodaju se riječi: »koju određuje nadležno tijelo zaključkom o prodaji.«

U stavku 2. dodaje se rečenica: »U slučaju da nadležno tijelo navede pogrešan dražbeni korak u zahtjevu za prodaju, Agencija će postupiti po odredbama ovoga stavka te o tome obavijestiti nadležno tijelo.«

Članak 15.

U članku 21. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Početna cijena za nadmetanje ne može biti niža od minimalne cijene ispod koje se nekretnina ne može prodati koja je propisana zakonom.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Iza dosadašnjeg stavka 5. koji postaje stavak 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: »Prilikom odabira ponude iz stavka 5. i 6. ovog članka ponuditelj u nadmetanju može predati neograničen broj ponuda u skladu s odredbama ovog Pravilnika.«

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 8. i 9.

Članak 16.

U članku 23. stavku 1. brojka »7« zamjenjuje se brojkom »9«.

Članak 17.

U članku 24. briše se stavak 6.

Članak 18.

U članku 25. stavku 1. podstavku 8. iza riječi »prodaje« dodaju se riječi«i identifikator nadmetanja«.

Iza podstavka 11. dodaje se podstavak 12. koji glasi: »datum i vrijeme završetka produljenog nadmetanja«.

Iza dosadašnjeg podstavka 12. koji postaje podstavak 13. dodaje se podstavak 14. koji glasi: »podaci o broju računa za povrat jamčevine i podaci o vlasniku računa koje je uplatitelj jamčevine naveo u prijavi za sudjelovanje«.

Dosadašnji podstavci 13., 14., 15., 16., 17. i 18. postaju podstavci 15., 16., 17., 18., 19. i 20.

Članak 19.

U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi: »Ako rješenje ne sadrži potvrdu pravomoćnosti, Agencija će o nemogućnosti objave istoga na mrežnim stranicama Agencije obavijesti nadležni sud.«

Članak 20.

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rješenje o namirenju koje Agenciji dostavlja nadležno tijelo sadrži podatke:

1. poslovni broj spisa,

2. ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovrhovoditelja,

3. ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovršenika,

4. ime i prezime/naziv, adresa, OIB osoba kojima pripada pravo na namirenje,

5. opis predmeta prodaje,

6. identifikator nadmetanja i/ili identifikator predmeta prodaje (u slučaju više predmeta prodaje),

7. nalog Agenciji za prijenos novčanih sredstava,

8. brojeve računa na koje se vrši prijenos novčanih sredstava,

9. druge potrebne podatke.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako rješenje ne sadrži potvrdu pravomoćnosti ili neke podatke pod toč.1., 4., 5., 7., 8., Agencija će obavijestiti nadležno tijelo o nemogućnosti provedbe. U slučaju da rješenje o namirenju ne sadrži podatke iz toč. 2., 3., 6., i 9., Agencija će o nemogućnosti provedbe rješenja o namirenju obavijestiti nadležno tijelo ako na nedvojbeni način ne može utvrditi na koju osobu odnosno predmet prodaje se rješenje odnosi.«

Članak 21.

U članku 33. stavku 1. u podstavku 6. iza riječi: »nadmetanja« dodaju se riječi: »i/ili identifikator predmeta prodaje (u slučaju više predmeta prodaje)«.

Članak 22.

U članku 40. umjesto riječi: »1. do 4.« dodaju se riječi: »1., 3. i 4.«.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sve postupke i sve elektroničke javne dražbe u kojima se poziv na sudjelovanje objavljuje na mrežnim stranicama Agencije nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, ako odredbama ovoga Pravilnika nije drukčije propisano.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 17. stavka 3. koja je izmijenjena člankom 13. ovog Pravilnika koja stupa na snagu 1. svibnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/04

Urbroj: 514-04-01-02-01/03-21-01

Zagreb, 8. ožujka 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.