Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

NN 28/2021 (19.3.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

607

Na temelju članka 184. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (»Narodne novine«, br. 40/14, 66/15 i 56/20) članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Zgrada u kojima se nalaze prostorije u kojima se pružaju usluge mora ispunjavati uvjete sukladno posebnim propisima iz područja graditeljstva kao zgrada javne namjene te mora imati potrebne isprave za valjanu uporabu i održavanje građevine sukladno posebnim propisima i to dokaz o legalnosti objekta (uporabna dozvola, rješenje o legalizaciji, rješenje o izvedenom stanju).

(2) Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka pružatelj usluga treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– prostorije danju moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti, a noću umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost u svim prostorijama

– osigurati zaštitu od izravnog prodiranja sunčevih zraka u spavaonicama i prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici, a u spavaonicama treba osigurati mogućnost zamračenja

– u prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici u pravilu se osigurava prirodno prozračivanje, iznimno u prostorijama s nedovoljnim prirodnim prozračivanjem potrebno je osigurati mehaničku ventilaciju

– u spavaonicama i prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici temperatura prostora mora biti od 20 – 28 °C

– visina prostorija mora iznositi najmanje 240 cm, iznimno ako se usluga pruža u potkrovnim prostorijama, može se koristiti i prostor niži od 240, ako je funkcionalan i ispunjava ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom

– instalaciju za dovod vode i odvodnju otpadnih voda, električnu instalaciju, gromobransku instalaciju, telefonski priključak na javnu fiksnu ili mobilnu mrežu te internetski priključak

– sve instalacije, uređaji i oprema moraju imati važeće isprave (potvrda, zapisnik, izvješće, uvjerenje i sl.) o pregledu, ispitivanju i provjeri ispravnosti električne instalacije, gromobranske instalacije, sustava za grijanje i pripremu tople vode (kotlovnica, bojler i dr.), o zdravstvenoj ispravnosti vode, vodonepropusnosti sabirne jame ukoliko objekt nije spojen na gradsku kanalizaciju te stručni nalaz dimnjačara i isprave o nepropusnosti plinskih instalacija, ako je primjenjivo

– u prostorijama koje služe za održavanje osobne higijene i fizioloških potreba korisnika i radnika, pripremu obroka, pranje rublja i čišćenje mora se omogućiti korištenje tekuće tople i hladne vode s odvodnjom

(3) Okoliš i vanjski izgled građevine moraju biti uređeni, a pješački prilazni put noću mora biti osvijetljen i udovoljavati propisima o sigurnosti u prometu.

(4) Zgrada mora imati osigurana parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom.

(5) Zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge mora biti u vlasništvu, suvlasništvu, najmu ili podnajmu, odnosno zakupu ili podzakupu pružatelja usluge, odnosno predstavnika obiteljskog doma ili člana njegove obitelji.

(6) Zaštita od požara provodi se sukladno posebnim propisima, a zgrada u kojoj se pružaju usluge smještaja starijim osobama, mora imati izveden sustav za dojavu požara.«

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge mora ispunjavati minimalne zahtjeve zaštite na radu za mjesta rada prema posebnim propisima za prostore u kojima se stalno ili povremeno obavlja rad, povremeno zadržavaju osobe na radu i u koje dolaze druge osobe po bilo kojem osnovu rada ili korištenja usluga.«

Članak 3.

U članku 10. stavak 2. i 3. brišu se.

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge ovisno o vrsti usluge i korisničkoj skupini mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima, te radnih i pomoćnih prostorija namijenjenih radnicima kao što su: spavaonica, prostor za dnevni odmor, prostorija za dnevni boravak, prostorija za pripremu i serviranje hrane te pranje posuđa, kupaonica, zahod, prostor za održavanje čistoće rublja, prostorija za potrebe radnika i dr.

(2) Sve prostorije namijenjene korisnicima i radnicima moraju biti čiste i uredne, a komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati.

(3) Ako građevina ili dio građevine u kojoj se pružaju usluge ima balkon ili terasu, oni moraju biti ograđeni ogradom visine najmanje 120 cm.

(4) Stubište mora imati ogradu i rukohvate cijelom dužinom.

(5) Podovi u prostorijama u kojima se pružaju usluge ne smiju biti klizavi, te podovi i zidovi u zahodu i kupaonici moraju biti od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava.

(6) Za pripremu i vođenje evidencije te čuvanje dokumentacije i arhive u pravilu se osigurava zasebna prostorija, a iznimno se može koristiti i drugi primjereni prostor.«

Članak 5.

Iza članka 11. dodaje se članak 11. a. koji glasi:

»(1) Ako vrsta usluge, vrsta aktivnosti ili vrsta korisničke skupine to zahtijeva, zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge mora imati:

– za uslugu smještaja jednu ili više spavaonica koje ne smiju biti prolazne

– za uslugu smještaja jednu ili više prostorija za dnevni odmor, a iznimno se u tu svrhu može koristiti prostorija za konzumaciju obroka

– za uslugu smještaja, uslugu boravka, uslugu savjetovanja i pomaganja, uslugu psihosocijalne podrške i uslugu rane intervencije, jednu ili više prostorija za provođenje aktivnosti. Aktivnost njege se provodi u pravilu u kupaonici, spavaonici ili prostoru namijenjenom za njegu korisnika. Za aktivnost timske procjene, socijalnog rada, psihološke podrške, socijalno-pedagoške podrške, psihosocijalnog tretmana, vježbe orijentacije i kretanja u prostoru, vježbe svakodnevnih vještina, vježbe vida, tiflotehničke obuke, obuke za brajicu, rehabilitacije slušanja i govora, usvajanja znakovnog jezika, logopedske terapije, senzorne integracije, aktivnosti u okviru usluge rane intervencije, kineziterapije i sportsko-rekreacijskih aktivnosti, glazboterapije i glazbenih aktivnosti, likovne terapije i likovnih aktivnosti, fizikalne terapije, radne terapije, brige o zdravlju, radne aktivnosti, općeg savjetovanja i pomaganja te pravnog savjetovanja i pomaganja u pravilu se osigurava zasebna prostorija. Aktivnost timske procjene/dijagnostike, odgoja, edukacijske rehabilitacije, socijalne rehabilitacije, podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, podrške u organiziranom stanovanju, pomoći pri socijalnom uključivanju, aktivnog provođenja vremena i radnih aktivnosti, skrbi tijekom noći te pratnje i nošenja provode se na svim mjestima na kojima boravi korisnik ukoliko ti prostori nisu namijenjeni pružanju specifičnih aktivnosti za koje se osigurava zasebna prostorija. U jednoj prostoriji mogu se provoditi više aktivnosti ako se ne provode u isto vrijeme i ako ne zahtijevaju opremanje posebnom opremom.

– za uslugu smještaja i uslugu boravka za djecu ili mlađe punoljetne osobe koja se školuju poseban prostor za učenje

– za uslugu smještaja za djecu ili mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi i za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju prostoriju za nesmetane susrete i druženja roditelja i djece

– za uslugu smještaja i uslugu boravka kuhinju za pripremu obroka te prostoriju i priručni prostor za čuvanje hrane i pića, sukladno pravilniku kojim se uređuje razvrstavanje i minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani« te sanitetskim propisima, osim ako pružatelj usluge nema sklopljen ugovor s ovlaštenim pružateljem usluga za tu namjenu

– za uslugu smještaja i uslugu boravka odgovarajući prostor za konzumaciju obroka. U prostoru za konzumaciju obroka treba osigurati uvjete za istovremenu konzumaciju obroka najmanje 50 % korisnika

– za uslugu smještaja jedan zahod s predprostorom na 10 korisnika, odgovarajući broj zahoda s predprostorom za radnike, odvojeno za muškarce i žene te jednu kupaonicu na 10 korisnika

– za uslugu boravka, uslugu savjetovanja i pomaganja, uslugu psihosocijalne podrške i uslugu rane intervencije, jedan zahod za korisnike te jedan zahod za radnike i posjetitelje

– za uslugu smještaja prostoriju za održavanje čistoće rublja, ako pružatelj usluga nema sklopljen ugovor s ovlaštenim pružateljem usluga za tu namjenu

– odgovarajući skladišni prostor u kojem su odvojeni prostori za skladištenje prehrambenih proizvoda od prostora namijenjenih za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu, te sredstva za održavanje zgrade i okoliša

– mjesto za čuvanje lijekova i sanitetskog materijala dostupno samo ovlaštenim osobama

– dva ulaza za uslugu smještaja žrtava nasilja u obitelji i žrtava trgovanja ljudima

– za uslugu dugotrajnog smještaja, prostoriju za privremenu pohranu preminulih, ako pružatelj usluga nema sklopljen ugovor s ovlaštenim pružateljem usluga za tu namjenu.

(2) Površina prostorija iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostatna za opremanje propisanom opremom, nesmetano kretanje i korištenje opreme i/ili pomagala za osobe koje se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost ili osobe smanjene pokretljivosti.

Članak 6.

U članku 12. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U spavaonicu se ne mogu smještavati korisnici različitog spola osim članova obitelji ili uz suglasnost korisnika.«

Članak 7.

U članku 15. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Zgrada ili dio zgrade u kojima se nalaze prostorije u kojima se pružaju usluge smještaja u obiteljskom domu i usluge organiziranog stanovanja mora ispunjavati uvjete sukladno posebnim propisima iz područja graditeljstva te mora imati potrebne isprave za valjanu uporabu i održavanje građevine sukladno posebnim propisima i to dokaz o legalnosti objekta (uporabna dozvola, rješenje o legalizaciji, rješenje o izvedenom stanju).

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Odredbe iz članka 6. stavka 2., 3., 5. i 6. te članka 2. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na pružanje usluga organiziranog stanovanja i pružanje usluga u obiteljskom domu.«

Članak 8.

U članku 18. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – za uslugu smještaja u obiteljskom domu, jedan zahod i jednu kupaonicu za najviše 7 korisnika, a za uslugu organiziranog stanovanja, jedan zahod za najviše 6 korisnika i jedna kupaonica za najviše 8 korisnika. Zahod može biti u sklopu kupaonice.«

U stavku 1. podstavak 4. briše se.

Članak 9.

U članku 20. stavku 1. podstavku 2. briše se zarez i riječi: »noćnim ormarićima i noćnim svjetiljkama« te se iza riječi: »vezom« dodaje zarez i riječi: »iznimno noćnim ormarićima i noćnim svjetiljkama ovisno o potrebama korisnika«, a u podstavku 7. briše se riječ »zajednički«.

Članak 10.

U članku 22. stavku 1. podstavku 8. brišu se riječi: »noćnim ormarićima, noćnim svjetiljkama,« te se iza riječi: »želi« dodaje zarez i riječi: »iznimno noćnim ormarićima i noćnim svjetiljkama ovisno o potrebama korisnika«.

U članku 22. stavku 1. podstavak 9. mijenja se i glasi: » – ležaj u spavaonici treba biti veličine 90 x 190 – 200 cm i visine 50 – 60 cm, a razmak između ležajeva treba biti najmanje 65 cm osim za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju gdje razmak mora biti dostatan za nesmetano kretanje i uporabu opreme, a u spavaonicama za korisnike smanjene pokretljivosti i nepokretne korisnike razmak treba iznositi najmanje 120 cm.

Članak 11.

Članak 76. mijenja se i glasi:

(1) Oko zgrade mora se osigurati prostor za igralište, u zgradi prostor za korištenje slobodnog vremena korisnika, a za boravak djece u dobi do 3 godine potrebno je osigurati i natkriveni otvoreni prostor (terasa/balkon).

(2) Spavaonica za djecu u dobi od 3 godine može imati najviše do 10 ležajeva, za djecu od dobi od 3 do 7 godina najviše 5 ležajeva, a za djecu stariju od 7 godina najviše 3 ležaja.

(3) U ustrojstvenoj jedinici za boravak djece do 3 godine potrebno je gornji dio pregradnog zida ostakliti na visini od 1,5 metara između spavaonica i ostalih prostorija u kojima djeca borave radi stalnog nadzora djece.

(4) Za djecu stariju od 12 godina mora se osigurati čajna kuhinja te posebna prostorija radi mogućnosti samostalnog obavljanja pranja, sušenja i glačanja rublja.

Kad je zgrada namijenjena za smještaj trudnica i roditelja s malom djecom, mora imati jednokrevetne i dvokrevetne sobe, a na 5 korisnika – trudnica i djece je potrebno osigurati sanitarni čvor i kupaonicu te čajnu kuhinju.

Članak 12.

U članku 77. stavak 3. mijenja se i glasi:

» (3) Razmak između ležajeva mora biti dostatan za nesmetano kretanje i uporabu opreme.«

Članak 13.

U članku 79. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – odgajatelj – završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalne djelatnosti, kineziologije, logopedije, pedagogije i psihologije.«

Članak 14.

U članku 86. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Oko zgrade mora se osigurati prostor za igralište.«

Stavak 3. briše se.

Članak 15.

U članku 87. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Razmak između ležajeva mora biti dostatan za nesmetano kretanje i uporabu opreme.«

Članak 16.

Članak 100. mijenja se i glasi:

(1) Spavaonica može imati najviše 3 ležaja.

(2) Za djecu stariju od 12 godina mora se osigurati čajna kuhinja te posebna prostorija radi mogućnosti samostalnog obavljanja pranja, sušenja i glačanja rublja.

Članak 17.

U članku 101. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Razmak između ležajeva mora biti dostatan za nesmetano kretanje i uporabu opreme.

Članak 18.

U članku 159. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – rehabilitator – završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalne djelatnosti, kineziologije, logopedije, pedagogije i psihologije.

Podstavak 14. mijenja se i glasi:

» – odgajatelj – završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalne djelatnosti, kineziologije, logopedije, pedagogije i psihologije.«

Podstavak 15. mijenja se i glasi:

» – instruktor znakovnog jezika – završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalne djelatnosti, kineziologije, logopedije, pedagogije i psihologije te završen tečaj ili edukacija korištenja hrvatskog znakovnog jezika.«

Podstavak 16. mijenja se i glasi:

» – terapeut senzorne integracije – završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalne djelatnosti, kineziologije, logopedije, pedagogije i psihologije.«

Podstavak 27. mijenja se i glasi:

» – zastupnik – završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalne djelatnosti i psihologije.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Pružatelji socijalnih usluga obvezni su uskladiti se s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-04/4

Urbroj: 524-09-02-01-02/1-21-5

Zagreb, 10. ožujka 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.