Pravilnik o Službenom registru specijaliziranih subjekata

NN 30/2021 (26.3.2021.), Pravilnik o Službenom registru specijaliziranih subjekata

Ministarstvo poljoprivrede

655

Na temelju članka 12. stavka 6., članka 14. stavaka 2. i 3., članka 17. stavka 6. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministrica poljoprivrede uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova te uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora, donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOM REGISTRU SPECIJALIZIRANIH SUBJEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

1. uvjeti i način vođenja Službenog registra specijaliziranih subjekata (u daljnjem tekstu: Registar)

2. obveznici upisa u Registar

3. način podnošenja Zahtjeva za upis u Registar i ovlaštenje (u daljnjem tekstu: zahtjev) i obrasci za upis u Registar i dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica te za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje te brisanje iz Registra

4. obveze specijaliziranih subjekata

5. uvjeti za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica i označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje i ukidanje ovlaštenja

6. obrazac zahtjeva za ovlaštenje i ukidanje ovlaštenja pravnoj osobi s javnim ovlastima

7. tijela za provedbu osposobljavanja i obveznici osposobljavanja

8. posebne odredbe o inspekcijskom nadzoru specijaliziranih subjekata i nadzor nad tijelima za provedbu osposobljavanja te

9. troškovi i naknade osposobljavanja i službene provjere.

Veza s propisima Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2016/2031).

2. Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/66 оd 16. siječnja 2019. o pravilima o ujednačenom praktičnom uređenju za provedbu službenih kontrola bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta kako bi se provjerila usklađenost s pravilima Unije o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje primjenjivima na tu robu (SL L 15, 17. 1. 2019.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) br. 2019/66).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi u Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19; u daljnjem tekstu: Zakon) i uredbama iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Drveni materijal za pakiranje jesu drvo i proizvodi od drva, isključujući proizvode od papira, koji se koriste za pakiranje, podupiranje, učvršćivanje, zaštitu ili prijevoz bilo koje vrste robe, što obuhvaća gajbe, kutije, sanduke za pakiranje, potporno drvo, palete, bubnjeve za kablove, kaleme, okvire, nosače, pregrade, obloge i druge proizvode, osim onih koji su izrađeni od netretiranog drva tanjeg od 6 mm.

(3) Službena oznaka jest žig ili na drugi prihvatljiv način nanijeta trajna oznaka koja je međunarodno priznata, a upotrebljava se za potvrđivanje fitosanitarnog statusa drvenog materijala za pakiranje.

(4) Označavanje je primjena službene oznake čime se potvrđuje da je drveni materijal za pakiranje podvrgnut nekom od odobrenih postupaka tretiranja u skladu s Međunarodnom normom za fitosanitarne mjere broj 15 – Reguliranje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu (International Standard for Phytosanitary Measures No. 15 – Regulation of wood packaging material in international trade) Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organisation – FAO) (u daljnjem tekstu: ISPM 15) i omogućava utvrđivanje identiteta specijaliziranog subjekta koji je obavio tretiranje drvenog materijala za pakiranje.

(5) Popravljeni drveni materijal za pakiranje je drveni materijal za pakiranje s kojeg je uklonjena i zamijenjena najviše jedna trećina njegovih sastavnih dijelova.

(6) Ovlaštena pravna osoba s javnim ovlastima jest stručna ustanova koja obavlja službenu provjeru specijaliziranih subjekata koji namjeravaju obavljati ili obavljaju djelatnost označavanja i/ili tretiranja i/ili popravka drvenog materijala za pakiranje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, međunarodnim konvencijama i normama koje reguliraju zdravstvenu zaštitu bilja te provodi osposobljavanje specijaliziranih subjekata za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje (u daljnjem tekstu: stručna ustanova).

(7) Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. REGISTAR

Vođenje Registra

Članak 4.

(1) Registar uspostavlja i vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Registrom se upravlja kao računalnom bazom podataka u sklopu Fitosanitarnog informacijskog sustava.

Obveznici upisa i iznimke od upisa u Registar

Članak 5.

(1) Upis u Registar obvezan je za specijalizirane subjekte u skladu s člankom 65. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

(2) Osim specijaliziranih subjekata iz stavka 1. ovoga članka, a u skladu s člankom 14. stavkom 2. Zakona upis u Registar obvezan je za specijalizirane subjekte koji obavljaju djelatnost proizvodnje, otkupa ili prikupljanja u skladištu (zbirna ili ostala skladišta s ili bez pakirnice) u proizvodnom području s namjerom premještanja:

a) gomolja konzumnog krumpira Solanum tuberosum L.,

b) plodova bilja iz rodova Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih križanaca, bez listova i peteljki.

(3) Upis u Registar nije obvezan za specijalizirane subjekte u skladu s člankom 65. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

Zahtjev za upis u Registar i ovlaštenje

Članak 6.

(1) Zahtjev za upis sadrži podatke u skladu s člankom 66. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

(2) Specijalizirani subjekt podnosi Ministarstvu zahtjev na Obrascima iz Priloga 1. i na Obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio.

(3) Specijalizirani subjekt popunjava zahtjev elektronički, koristeći Fitosanitarni informacijski sustav koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva.

(4) Ako specijalizirani subjekt pri podnošenju zahtjeva nije istovremeno zatražio i ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica odnosno ovlaštenje za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje, može ga zatražiti naknadno, na jednak način kako je to propisano stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(5) Ako se specijalizirani subjekt upisan u Registar odluči za obavljanje i druge djelatnosti, podnijet će Ministarstvu zahtjev za dopunu ili izmjenu upisa u Registar na jednak način kako je to određeno stavcima 2. i 3. ovoga članka. Ministarstvo će izdati specijaliziranom subjektu rješenje o dopuni ili izmjeni upisa u Registar.

(6) Ako se tijekom postupka upisa u Registar utvrdi da je specijalizirani subjekt obvezan upisati se u Registar, u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika, Ministarstvo će donijeti rješenje o upisu u Registar. Rješenjem o upisu u Registar, specijalizirani subjekt je i registrirani subjekt.

(7) Ako se tijekom postupka dobivanja ovlaštenja utvrdi da je specijalizirani subjekt obvezan upisati se u Registar u skladu s člankom 5. stavkom 1. ovoga Pravilnika te ispunjava uvjete iz članka 8. stavaka 1. i/ili 3. ovoga Pravilnika Ministarstvo će donijeti rješenje o ovlaštenju.

(8) Specijalizirani subjekti iz stavaka 6. i 7. ovoga članka dobivaju službeni registarski broj u skladu s člankom 67. točkom (a) Uredbe (EU) br. 2016/2031.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, specijalizirani subjekti upisani u Fitosanitarni upisnik proizvođača, prerađivača, uvoznika i distributera određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, upisuju se u Registar u skladu s člankom 66. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

Uvjeti za dobivanje ovlaštenja

Članak 7.

(1) Specijalizirani subjekt ovlašćuje se za izdavanje biljnih putovnica ako ima stručnu osobu za biljno zdravstvo, bilo da je to sam specijalizirani subjekt, stručna osoba za biljno zdravstvo u radnom odnosu kod specijaliziranog subjekta ili stručna osoba za biljno zdravstvo ugovorom vezana sa specijaliziranim subjektom, koja u njegovo ime provodi i ispunjava obveze iz članka 10. i članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Specijalizirani subjekt ovlašćuje se za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje ako ima stručnu osobu za biljno zdravstvo, bilo da je to sam specijalizirani subjekt, stručna osoba za biljno zdravstvo u radnom odnosu kod specijaliziranog subjekta ili stručna osoba za biljno zdravstvo ugovorom vezana sa specijaliziranim subjektom, koja u njegovo ime provodi i ispunjava obveze iz članka 10. i članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Specijalizirani subjekt iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ovlašćuje se ako dostavi popunjen Obrazac 2. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, koji je sastavni dio zahtjeva iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, a kojim potvrđuje da je pripravan i sposoban ispunjavati obveze koje preuzima upisom u Registar.

Članak 8.

Uvjeti stručne osobe za biljno zdravstvo

(1) Stručna osoba za biljno zdravstvo iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika u pogledu stručne spreme mora udovoljavati najmanje sljedećim uvjetima:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske/šumarske struke s odslušanih i položenih najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij zaštite bilja ili drugog smjera s odslušanih i položenih najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja, ili

2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske/šumarske struke ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij agronomske/šumarske struke i položen ispit kod tijela za provedbu osposobljavanja iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, ili

3. srednja stručna sprema i odslušana nastava te položen ispit kod tijela za provedbu osposobljavanja iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Stručna osoba za biljno zdravstvo iz stavka 1. točke 1. ovoga članka nije obvezna završiti osposobljavanje niti položiti ispit ako dokaže da ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari).

(3) Stručna osoba za biljno zdravstvo iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika u pogledu stručne spreme mora udovoljavati najmanje sljedećim uvjetima:

1. završen diplomski studij Drvnotehnološki procesi ili diplomski studij Oblikovanje proizvoda od drva ili diplomski studij Šumarstvo ili diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, ili

2. završen dodiplomski studij Drvnotehnološkog odsjeka ili dodiplomski studij Šumarskog odsjeka, ili

3. završen VI. stupanj obrazovanja, smjer Proizvodnja namještaja ili sveučilišni preddiplomski studij Drvna tehnologija ili sveučilišni preddiplomski studij Šumarstvo ili sveučilišni preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša ili stručni studij Drvna tehnologija, ili

4. stečena srednja stručna sprema, smjer drvna tehnologija ili srednja stručna sprema šumarskog smjera i dvije godine radnog iskustva u drvnoj tehnologiji, ili

5. završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i dvije godine radnog iskustva u drvnoj tehnologiji, ili

6. završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij i tri godine radnog iskustva u drvnoj tehnologiji, ili

7. stečena srednja stručna sprema i pet godina radnog iskustva u drvnoj tehnologiji.

(4) Stručna osoba za biljno zdravstvo iz stavka 3. točke 4. ovoga članka obvezna je završiti osposobljavanje za primjenu ISPM 15 (drugi stupanj) kod tijela za provedbu osposobljavanja iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Stručne osobe za biljno zdravstvo iz stavka 3. točaka 5., 6. i 7. ovoga članka obvezne su završiti osposobljavanje za primjenu ISPM 15 (prvi stupanj i drugi stupanj) kod tijela za provedbu osposobljavanja iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Brisanje iz Registra

Članak 9.

(1) Specijalizirani subjekt koji je upisan u Registar obvezan je u roku od 30 dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti iz članka 65. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031 i članka 5. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika podnijeti Ministarstvu zahtjev za brisanje iz Registra.

(2) Ministarstvo će rješenjem brisati specijaliziranog subjekta upisanog u Registar u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona.

Promjena podataka u Registru

Članak 10.

(1) Uz obveze propisane člankom 13. Zakona, specijalizirani subjekt mora sve promijene o podatcima koji se vode u Registru, a u skladu s člankom 66. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 2016/2031 unijeti u Fitosanitarni informacijski sustav u skladu s rokovima navedenim u članku 66. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

(2) Podatci iz članka 66. stavka 2. točaka d) i e) Uredbe (EU) br. 2016/2031 dostavljaju se na Obrascu 3. iz Priloga 1. i na Obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio, do 30. travnja svake godine.

III. BILJNA PUTOVNICA

Izdavanje i izgled biljne putovnice

Članak 11.

(1) Biljnu putovnicu za bilje, biljne proizvode i druge predmete izdaje ovlašteni specijalizirani subjekt upisan u Registar.

(2) Izgled biljne putovnice propisan je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2313 оd 13. prosinca 2017. o utvrđivanju specifikacija formata biljne putovnice za premještanje unutar područja Unije i biljne putovnice za unos u zaštićeno područje i premještanje unutar njega (SL L 331, 14. 12. 2017).

Ovlaštenje i ukidanje ovlaštenja za izdavanje biljne putovnice

Članak 12.

(1) Specijalizirani subjekt može dobiti ovlaštenje za izdavanje biljne putovnice ako udovoljava uvjetima propisanim u članku 89. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031 i članku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/827 оd 13. ožujka 2019. o kriterijima koje specijalizirani subjekti moraju ispunjavati kako bi zadovoljili uvjete iz članka 89. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća i o postupcima kojima se osigurava da su ti kriteriji ispunjeni (SL L 137, 23. 5. 2019.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) br. 2019/827).

(2) Uz zahtjev za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljne putovnice iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, specijalizirani subjekt, u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom 1. ovoga Pravilnika, dostavlja dokaz o udovoljavanju uvjetima u pogledu stručne spreme te dostavlja kontakt osobe odgovorne za komunikaciju s Ministarstvom.

(3) Uz zahtjev za dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljne putovnice iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika specijalizirani subjekt, u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkama 2. i 3. ovoga Pravilnika, dostavlja izvornik Potvrde o udovoljavanju uvjetima koju izdaje tijelo za provedbu osposobljavanja te dostavlja kontakt osobe odgovorne za komunikaciju s Ministarstvom.

(4) Ministarstvo izdaje specijaliziranom subjektu rješenje o ovlaštenju za izdavanje biljne putovnice u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva ukoliko specijalizirani subjekt udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(5) Ministarstvo će rješenjem ukinuti ovlaštenje za izdavanje biljne putovnice po službenoj dužnosti specijaliziranom subjektu u skladu s člankom 92. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2016/2031, a temeljem izvješća o obavljenom inspekcijskom nadzoru iz članka 20. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(6) Specijalizirani subjekt koji je ovlašten za izdavanje biljne putovnice u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, obvezan je u roku od 30 dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti, podnijeti Ministarstvu zahtjev za ukidanje ovlaštenja za izdavanje biljne putovnice.

(7) Nakon brisanja specijaliziranog subjekta iz Registra u skladu s člankom 9. stavkom 2. ovoga Pravilnika Ministarstvo će rješenjem ukinuti i ovlaštenje za izdavanje biljne putovnice.

(8) Ako je Ministarstvo ukinulo ovlaštenje iz stavka 5. ovoga članka, specijalizirani subjekt može ponovno podnijeti zahtjev za ovlaštenje za izdavanje biljne putovnice ako nadležni inspektor zapisnički utvrdi da specijalizirani subjekt ispunjava propisane obveze, a uz podnošenje zahtjeva dostavlja presliku zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru.

IV. DRVENI MATERIJAL ZA PAKIRANJE

Označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog
materijala za pakiranje

Članak 13.

(1) Označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje provodi ovlašteni specijalizirani subjekt upisan u Registar.

(2) Specijalizirani subjekt može dobiti ovlaštenje za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje ako udovoljava uvjetima propisanim u članku 98. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

(3) Specijalizirani subjekt iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati obveze propisane člancima 96. i/ili 97. Uredbe (EU) br. 2016/2031 te obveze propisane ISPM 15.

(4) Specijalizirani subjekt osigurava provedbu službene provjere najmanje jednom u dvije kalendarske godine.

Ovlaštenje i ukidanje ovlaštenja za označavanje
i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala
za pakiranje

Članak 14.

(1) Specijalizirani subjekt koji namjerava obavljati djelatnost označavanja i/ili tretiranja i/ili popravka drvenog materijala za pakiranje podnosi stručnoj ustanovi iz članka 15. ovoga Pravilnika pisani zahtjev za obavljanje službene provjere na Obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva.

(2) Uz zahtjev za dobivanje ovlaštenja iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika specijalizirani subjekt dostavlja Ministarstvu izvornik Potvrde o udovoljavanju uvjetima iz članka 98. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 2016/2031 koju izdaje tijelo za provedbu osposobljavanja.

(3) Ministarstvo izdaje specijaliziranom subjektu rješenje o ovlaštenju za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva ukoliko specijalizirani subjekt udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i odredbama ISPM 15.

(4) Ministarstvo će rješenjem ukinuti ovlaštenje za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje po službenoj dužnosti, specijaliziranom subjektu u skladu s člankom 98. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 2016/2031.

(5) Specijalizirani subjekt koji je ovlašten za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, obvezan je u roku od 30 dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti, podnijeti Ministarstvu zahtjev za ukidanje ovlaštenja za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje.

(6) Nakon brisanja specijaliziranog subjekta iz Registra u skladu s člankom 9. stavkom 2. ovoga Pravilnika Ministarstvo će rješenjem ukinuti i ovlaštenje za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje.

(7) Ako je Ministarstvo ukinulo ovlaštenje iz stavka 5. ovoga članka, specijalizirani subjekt može ponovno podnijeti zahtjev za ovlaštenje za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje ako nadležni inspektor zapisnički utvrdi da specijalizirani subjekt ispunjava propisane obveze uz pribavljeno prethodno stručno mišljenje stručne ustanove, a uz podnošenje zahtjeva, specijalizirani subjekt dostavlja presliku zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru.

Zahtjev za ovlaštenje i ukidanje ovlaštenja stručnoj ustanovi

Članak 15.

(1) Stručna ustanova podnosi Ministarstvu zahtjev za ovlaštenje na Obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(2) Stručna ustanova popunjava zahtjev elektronički, koristeći Fitosanitarni informacijski sustav koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva.

(3) Ako se tijekom postupka dobivanja ovlaštenja utvrdi da stručna ustanova ispunjava uvjete za dobivanje ovlaštenja u skladu s člankom 12. Zakona, Ministarstvo će donijeti rješenje o ovlaštenju.

(4) Ako se utvrdi da je stručna ustanova prestala udovoljavati uvjetima iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo će donijeti rješenje o ukidanju ovlaštenja stručnoj ustanovi.

V. OSPOSOBLJAVANJE

Tijela za provedbu osposobljavanja za izdavanje biljnih putovnica

Članak 16.

(1) Osposobljavanje uspostavljaju i vode Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Hrvatski šumarski institut (u daljnjem tekstu: Tijela za provedbu osposobljavanja) u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom 5. i člankom 11. stavkom 2. Zakona.

(2) U skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom 24. Zakona, stručni nadzor nad Tijelima za provedbu osposobljavanja iz stavka 1. ovoga članka provodi Ministarstvo.

Tijela za provedbu osposobljavanja za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje

Članak 17.

(1) Osposobljavanje uspostavlja i vodi stručna ustanova u skladu s člankom 12. stavkom 4. Zakona te člankom 15. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(2) U skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom 24. Zakona, stručni nadzor nad stručnom ustanovom iz stavka 1. ovoga članka provodi Ministarstvo.

Troškovi i naknade osposobljavanja za izdavanje biljnih putovnica

Članak 18.

(1) Troškove osposobljavanja i ispita snosi polaznik osposobljavanja.

(2) Naknada za troškove osposobljavanja prihod je Tijela za provedbu osposobljavanja.

(3) U troškove osposobljavanja uključena je izrada nastavnih materijala te svi izravni i neizravni troškovi teorijske nastave.

(4) Najviši iznos naknade za troškove osposobljavanja za pojedinačnog polaznika iznosi 1.500,00 kn.

(5) Naknada za troškove osposobljavanja prilagođava se dužini satnice i nastavnoj cjelini.

Troškovi i naknade za obavljanje poslova službene provjere i osposobljavanja za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje

Članak 19.

(1) Specijalizirani subjekti koji namjeravaju obavljati ili obavljaju djelatnost označavanja i/ili tretiranja i/ili popravka drvenog materijala za pakiranje plaćaju naknade za:

1. obavljanje službene provjere iz članka 14. stavka 1. i izdavanje Potvrde iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika

2. troškove izlaska stručne ustanove na teren radi obavljanja poslova iz točke 1. ovoga stavka i

3. osposobljavanje iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Iznosi naknada iz stavka 1. ovoga članka uređeni su propisom kojim su propisane naknade za poslove zdravstvene zaštite bilja.

VI. INSPEKCIJSKI NADZOR

Posebne odredbe o inspekcijskom nadzoru specijaliziranih subjekata

Članak 20.

(1) Inspekcijski nadzor kod specijaliziranih subjekata iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika upisanih u Registar obavlja se po potrebi, ali najmanje jednom u pet godina.

(2) Inspekcijski nadzor kod specijaliziranih subjekata iz članka 12. stavka 4. ovoga Pravilnika upisanih u Registar i ovlaštenih za izdavanje biljnih putovnica, u skladu s člankom 92. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2016/2031, obavlja se najmanje jednom godišnje osim u slučaju primjene povećane učestalosti službenih kontrola u skladu s člankom 2. Provedbene uredbe (EU) br. 2019/66, odnosno u slučaju primjene smanjene učestalosti službenih kontrola u skladu s člankom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 2019/66.

(3) Inspekcijski nadzor kod specijaliziranih subjekata iz članka 14. stavka 3. upisanih u Registar i ovlaštenih za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje, u skladu s člankom 98. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2016/2031, obavlja se najmanje jednom godišnje, osim u slučaju primjene povećane učestalosti službenih kontrola u skladu s člankom 7. Provedbene uredbe (EU) br. 2019/66.

(4) Inspekcijski nadzor obavlja se u nazočnosti stručne osobe za biljno zdravstvo u skladu s propisima iz područja biljnog zdravstva i službenih kontrola.

(5) Izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima kojima je utvrđeno da specijalizirani subjekt ne udovoljava propisanim uvjetima ili da specijalizirani subjekt nije otklonio utvrđene neusklađenosti, dostavljaju se Ministarstvu u najkraćem mogućem roku.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Uspostava Fitosanitarnog informacijskog sustava

Članak 21.

(1) Do uspostave Fitosanitarnog informacijskog sustava, specijalizirani subjekt zahtjev iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika podnosi na Obrascima iz Priloga 1. i na Obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio.

(2) Do uspostave Fitosanitarnog informacijskog sustava, specijalizirani subjekt promjenu podataka iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika dostavlja pisanim putem Ministarstvu na Obrascima iz Priloga 1. i na Obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio.

(3) Do uspostave Fitosanitarnog informacijskog sustava, specijalizirani subjekt prijavu podataka iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika podnosi na Obrascu 3. iz Priloga 1. i na Obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika koji čine njegov sastavni dio.

(4) Do ovlaštenja stručne ustanove iz članka 15. stavka 3. ovoga Pravilnika poslove službene provjere iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika i osposobljavanja za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravka drvenog materijala za pakiranje iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika nastavlja obavljati Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije – Zavod za tehnologije materijala.

Obveze usklađivanja

Članak 22.

(1) Specijalizirani subjekti upisani u Fitosanitarni upisnik proizvođača, prerađivača, uvoznika i distributera određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, u obvezi su do 1. lipnja 2021. godine Ministarstvu dostaviti popunjen Obrazac 1. iz Priloga 1. i Obrazac iz Priloga 2. ovoga Pravilnika radi usklađivanja podataka u Registru.

(2) Specijalizirani subjekti upisani u Fitosanitarni upisnik proizvođača, prerađivača, uvoznika i distributera određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta i ovlašteni za izdavanje biljnih putovnica, u obvezi su do 1. lipnja 2021. godine Ministarstvu dostaviti popunjene Obrasce iz Priloga 1. i Obrazac iz Priloga 2. ovoga Pravilnika te dokaz odnosno Potvrdu o udovoljavanju uvjetima iz članka 12. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika radi usklađivanja podataka u Registru.

(3) Specijalizirani subjekti upisani u Fitosanitarni upisnik proizvođača, prerađivača, uvoznika i distributera određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta i ovlašteni za označavanje i/ili tretiranje drvenog materijala za pakiranje, u obvezi su do 30. travnja 2021. godine Ministarstvu dostaviti popunjene Obrasce iz Priloga 1. i Obrazac iz Priloga 2. ovoga Pravilnika te Potvrdu iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika radi usklađivanja podataka u Registru.

(4) Ako specijalizirani subjekti ne dostave popunjene Obrasce iz stavaka 1. ili 2. ili 3. ovoga članka, brisat će se iz Registra.

Propisi koji prestaju važiti

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

1. Pravilnik o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama (»Narodne novine«, br. 56/12 i 24/17)

2. Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, br. 89/14 i 24/17).

Stupanje na snagu

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/101

Urbroj: 525-07/0131-21-29

Zagreb, 19. ožujka 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac 1.

Obrazac 2.

Obrazac 3.

PRILOG 2.

PRILOG 3.