Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

NN 30/2021 (26.3.2021.), Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

656

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4., 7. i 9. i članka 15. stavaka 3. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA
NA MORU RONJENJEM

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– način obavljanja gospodarskog ribolova na moru koji se obavlja ronjenjem, a u koji spada sakupljanje morskih organizama i izlov morskog crva

– namjena pojedinih ribolovnih alata i opreme te prostor­no-vre­menska ograničenja za sakupljanje i izlov u određenim dijelovima ribolovnog mora

– lovostaj i minimalne veličine za pojedine vrste

– dozvoljena masa ulova pojedinih vrsta morskih organizama ostvarenog u ribolovnom moru Republike Hrvatske

– uvjeti i način izdavanja Odobrenja za sakupljanje koralja (u daljnjem tekstu: Odobrenje) u gospodarskom ribolovu na moru

– kriteriji za izdavanje Odobrenja

– sadržaj obrasca Odobrenja

– uvjeti pod kojima je moguće prenositi Odobrenje

– sadržaj i način vođenja registra Odobrenja.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

– »drugi morski organizmi« su organizmi u koje spadaju spužve, koralji, školjkaši, morski puževi, morski crvi, bodljikaši i plaštenjaci

– »koralj/i« podrazumijeva crveni koralj (Corallium rubrum)

– »bodljikaši« podrazumijeva morske ježince i trpove

– »plaštenjaci« podrazumijeva vrste iz roda Microcosmus (morsko jaje)

– »morski crv/i« podrazumijeva velikog morskog crva (Eunice roussaei) i golog štrcaljca (bibi) (Sipunculus nudus)

– »ostali morski organizmi« podrazumijeva grupu morskih organizama u koju su uključeni školjkaši, morski puževi, bodljikaši i plaštenjaci

– »priručna oprema za sakupljanje drugih morskih organizama« (u daljnjem tekstu: priručna oprema) podrazumijeva sve naprave kojima se omogućava sakupljanje određenih vrsta morskih organizama, a koje se pokreću isključivo snagom ljudskog tijela

– »ribolovni dan« u smislu ovoga Pravilnika je kalendarski dan u kojemu je obavljena jedna ili više ribolovnih operacija

– »ronilački aparat« podrazumijeva napravu koja ronioca opskrbljuje zrakom ili mješavinom plinova te mu omogućava disanje pod morem

– »sjekirica za rezanje koralja« je ribolovni alat upisan u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru koji podrazumijeva priručno oruđe koje se koristi za branje koralja kao što su sjekači, čekići i slično

– »spužva/e« podrazumijeva vrste iz roda Spongia.

Opće odredbe

Članak 3.

(1) Sakupljanje morskih organizama podrazumijeva vid gospodarskog ribolova koji se obavlja neposredno od strane ribara ronjenjem te uključuje sakupljanje spužvi, koralja, školjkaša, morskih puževa, bodljikaša i plaštenjaka.

(2) Sakupljanje koralja dopušteno je isključivo na temelju valjanog Odobrenja.

(3) Za vrste za koje su sakupljanje iz prirode i uvjeti za stavljanje na tržište propisani posebnim propisima iz područja zaštite prirode, potrebno je ishoditi dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

(4) Sakupljanje i izlov morskih organizama dopušteno je obavljati isključivo korištenjem plovila na koje je izdana povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica), a u jednom ribolovnom danu sakupljanje mogu obavljati najviše dva (2) ronioca koji se moraju nalaziti unutar radijusa od 500 m od pozicije plovila.

(5) Sakupljanje morskih organizama dozvoljeno je obavljati u skladu s ograničenjima propisanim posebnim propisom kojim se regulira sakupljanje zavičajnih divljih vrsta.

Morski crv

Članak 4.

(1) Izlov morskog crva smije se obavljati isključivo ronjenjem na dah te uz upotrebu ribolovnog alata trapula za lov velikog morskog crva i/ili priručne opreme koji moraju biti upisani u povlasticu.

(2) U izlovu velikog morskog crva dopušteno je korištenje najviše 20 trapula za lov velikog morskog crva.

Spužve

Članak 5.

(1) Sakupljanje spužvi smije se obavljati ronjenjem i uz upotrebu priručne opreme za sakupljanje drugih morskih organizama ili ručno, pri čemu ronilački aparati i priručna oprema moraju biti upisani u povlasticu.

(2) Sakupljanje spužvi zabranjeno je od 1. studenoga do 31. svibnja.

(3) Zabranjeno je sakupljanje, držanje na plovilu, prebačaj, iskrcaj i stavljanje na tržište spužvi čija duljina najvećeg promjera iznosi manje od 10 cm, osim za spužve vrste S. lamella (tzv. slonovo uho) čija duljina najvećeg promjera ne smije biti manja od 30 cm.

(4) Sakupljanje spužvi smije se obavljati na način da se dio spužve ostavi na staništu radi daljnje regeneracije te se izvađeni dio mora iskrcati čitav, bez naknadnog komadanja.

(5) Prilikom ispunjavanja izvješća o ulovu ovlaštenik povlastice u rubriku »iskrcaj« upisuje procijenjenu masu ulova u suhom stanju u kilogramima.

Koralji

Članak 6.

(1) Sakupljanje koralja smije se obavljati isključivo uz upotrebu ronilačkih aparata i sjekirice za rezanje koralja koji moraju biti upisani u povlasticu.

(2) Sakupljanje koralja zabranjeno je od 1. prosinca do 31. ožujka te od 1. srpnja do 31. kolovoza.

(3) Sakupljanje koralja dozvoljeno je isključivo na dubinama većim od 60 m.

(4) Pri rezanju koralja, njegova baza mora ostati pričvršćena za dno.

(5) Zabranjeno je sakupljanje, držanje na plovilu, prebačaj, iskrcaj i stavljanje na tržište koralja s bazalnim promjerom manjim od 7 mm mjereno unutar 1 cm od baze kolonije.

(6) Zabranjeno je korištenje podvodnih vozila s upravljanjem na daljinu (ROV) za traženje i sakupljanje koralja.

(7) Ukupna dopuštena količina ulova koralja za 2021. godinu u Republici Hrvatskoj iznosi 850 kilograma, a za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine iznosi 425 kilograma.

(8) Najveća dopuštena količina koralja po odobrenju za 2021. godinu određuje se temeljem prosječnog ulova u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2020. godine ostvarenog plovilom za koje se odobrenje izdaje, pri čemu se godišnje ograničenje postavlja na prvu gornju granicu u rasponima od 25 kilograma do najviše 200 kilograma te se na dobivenu vrijednost po odobrenju dodaje 10 kilograma, kao fiksni iznos.

(9) Najveća dopuštena količina koralja po odobrenju za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine iznosi polovinu dopuštene količine koralja dodijeljene za 2021. godinu.

(10) U slučajevima kad su ronilački aparati i sjekirica za rezanje koralja ili priručna oprema bili preneseni iz jedne povlastice u drugu povlasticu radi promjene vlasnika plovila ili zamjene plovila ili prijenosa povlastice u cijelosti ili prijenosa prava na upis pojedinačnog ribolovnog alata/opreme u referentnom razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2020. godine, za izračun najveće dopuštene količine koralja po odobrenju u kalendarskoj godini uzima se u obzir i ulov ostvaren prije navedene promjene unutar referentnog razdoblja.

Sakupljanje ostalih morskih organizama

Članak 7.

(1) Sakupljanje ostalih morskih organizama podrazumijeva sakupljanje školjkaša, morskih puževa, bodljikaša i plaštenjaka, a smije se obavljati ronjenjem uz upotrebu priručne opreme za sakupljanje drugih morskih organizama ili ručno, pri čemu ronilački aparati i priručna oprema moraju biti upisani u povlasticu.

(2) Sakupljanje ostalih morskih organizama zabranjeno je obavljati na području svih luka.

(3) Pod lukama iz stavka 2. ovoga članka podrazumijevaju se sve morske luke razvrstane sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te propisima donesenim na temelju njega.

(4) Sakupljanje ostalih morskih organizama dopušteno je u skladu s posebnim propisima o hrani, pri čemu se plovilo i ribari (ronioci) moraju nalaziti unutar dopuštenog područja.

(5) Sakupljanje dagnji koje se koriste kao mamac smije se obavljati i izvan područja na kojem se provodi monitoring.

(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka uz posebno dopuštenje nadležne kapetanije u lučkom području dozvoljeno je sakupljanje dagnji, isključivo radi daljnjeg uzgoja, u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja.

Članak 8.

Zabranjeno je sakupljanje, držanje na plovilu, prebačaj, iskrcaj i stavljanje na tržište morskih ježinaca čiji je promjer tijela manji od 50 mm.

Članak 9.

Zabranjeno je sakupljanje bodljikaša iz razreda trpova (Holothuroidea).

Iskrcaj, bilježenje i dostava podataka za
sakupljanje koralja

Članak 10.

(1) Ovlaštenici povlastice odnosno odgovorne osobe za ribolov na svim plovilima kojima je izdano Odobrenje bez obzira na duljinu plovila, obvezni su voditi evidenciju o ribolovnom naporu i iskrcaju putem m-očevidnika te pravodobno unositi sve potrebne podatke prema posebnom propisu o bilježenju podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu.

(2) Prilikom unosa podataka u m-očevidnik podatke o ribolovnom naporu potrebno je ispuniti na način da se u dijelu aplikacije u koji se unose podaci o alatu u rubriku »količina« upisuje broj ronioca, dok se u dijelu aplikacije u koji se unose podaci o završetku napora kod sakupljanja koralja u rubriku »broj operacija« upisuje broj zarona.

(3) Ovlaštenici povlastice odnosno odgovorne osobe za sakupljanje koralja dužne su za svaki ribolovni napor putem m-očevidnika zabilježiti sljedeće podatke:

– procijenjenu masu ulova u kilogramima

– broj kolonija zadržanih na plovilu

– promjer baze kolonije u milimetrima

– dubinu mora u metrima na kojoj je koralj sakupljen

– ribolovnu podzonu i geografsku poziciju sakupljanja.

(4) Prije predviđenog povratka, odgovorna osoba obavezna je najaviti povratak putem m-očevidnika, najkasnije 1 sat prije dolaska.

(5) Obavijest o najavi povratka treba sadržavati sljedeće podatke:

(a) mjesto povratka

(b) predviđeno vrijeme povratka

(c) razlog povratka.

(6) Iskrcaj koralja dopušten je samo na iskrcajnim mjestima navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(7) Odredbe ovoga članka primjenjuju se od dana izdavanja Odobrenja.

Odobrenje

Članak 11.

(1) Ministar donosi Odluku kojom se popisno navode plovila koja udovoljavaju kriterijima iz članka 12. ovog Pravilnika i koja se autoriziraju za sakupljanje koralja s pojedinačnim kvotama po plovilu u skladu s izračunom iz članka 6. stavaka 8., 9. i 10.

(2) Vlasnicima plovila iz Odluke iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje obrazac Odobrenja koji se uvijek mora nalaziti na plovilu kojim se obavlja ribolov.

(3) Izdana Odobrenja vrijede do 30. lipnja 2022. godine.

(4) Ukoliko nastane bilo koja promjena podataka koji su sastavni dijelovi Odobrenja, vlasnik plovila dužan je podnijeti zahtjev za promjenom podataka u Odobrenju u roku od 15 dana od nastanka promjene na temelju kojeg Ministarstvo mijenja podatke u Odobrenju sukladno odredbama ovoga Pravilnika i izdaje novi obrazac Odobrenja.

Kriteriji za izdavanje Odobrenja

Članak 12.

(1) Odobrenje će se izdati na plovilo ukoliko su ispunjeni kriteriji iz ovoga članka i pod uvjetom da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice izdane na to plovilo nisu izrečene mjere zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

(2) Kriteriji za izdavanje Odobrenja su:

a. da je na plovilu za koje se traži Odobrenje izdana važeća povlastica s upisanim ronilačkim aparatima i sjekiricom za rezanje koralja

b. da se u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2020. godine plovilom na koje je izdana povlastica ostvario ulov od minimalno 50 kg koralja, što se utvrđuje uvidom u službenu evidenciju Uprave ribarstva o ulovu, na temelju podataka dostavljenih najkasnije do 15. siječnja 2021. godine.

(3) Iznimno od stavka 2. točke a. ovoga članka, Odobrenje se može izdati za plovilo koje nema upisanu sjekiricu za rezanje koralja prilikom podnošenja zahtjeva ako je zadovoljen kriterij iz stavka 2. točke b. ovoga članka i plovilo ima upisanu priručnu opremu u povlasticu. U ovom slučaju, u povlasticu se prilikom izdavanja Odobrenja upisuje sjekirica za rezanje koralja.

(4) Ministarstvo će osigurati sustav za praćenje plovila na koja je izdano Odobrenje pri čemu je vlasnik plovila odgovoran za osiguravanje tehničkih uvjeta za postavljanje fiksnog uređaja za praćenje plovila. U slučaju kad stručna osoba procijeni da na određenom plovilu nije moguće osigurati uvjete za postavljanje fiksnog uređaja za praćenje, osigurat će se alternativna tehnologija koja podrazumijeva praćenje plovila pomoću prijenosnog sustava praćenja.

(5) U slučajevima kada su ronilački aparati i sjekirica za rezanje koralja ili priručna oprema bili preneseni iz jedne povlastice u drugu povlasticu radi promjene vlasnika plovila ili zamjene plovila ili prijenosa povlastice u cijelosti ili prijenosa prava na upis pojedinačnog ribolovnog alata/opreme u referentnom razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2020. godine, izračun minimalnih količina iz stavka 2. točke b. ovoga članka radi se na način da se zbrajaju količine ostvarene u razdoblju prije navedene promjene s količinama ostvarenim nakon navedene promjene unutar referentnog razdoblja te će se Odobrenje izdati na plovilo upisano u povlasticu u kojoj je ta oprema upisana u trenutku podnošenja Zahtjeva, ukoliko su uvjeti ispunjeni.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ukoliko zbroj količina iz stavka 5. ovoga članka ne udovoljava kriterijima za izdavanje Odobrenja iz stavka 2. točke b. ovoga članka, u izračun se uzima količina ulova ostvarena nakon nastale promjene, a minimalna potrebna količina za zadovoljavanje kriterija za izdavanje Odobrenja proporcionalno se umanjuje na način da se u omjer stavlja vremensko razdoblje od kada je promjena nastupila u odnosu na cijelo referentno razdoblje.

(7) U slučajevima kada su ronilački aparati i sjekirica za rezanje koralja ili priručna oprema bili preneseni iz jedne povlastice u drugu povlasticu radi promjene vlasnika plovila ili zamjene plovila ili prijenosa povlastice u cijelosti ili prijenosa prava na upis pojedinačnog ribolovnog alata/opreme nakon dana 31. prosinca 2020. godine, Odobrenje će se izdati na plovilo upisano u povlasticu u kojoj je taj alat/oprema upisan u trenutku podnošenja zahtjeva ukoliko su ispunjeni uvjeti minimalnog ulova tim alatima/opremom iz stavka 2. točke b. ovoga članka primjenjujući po potrebi i odredbe stavaka 5. i 6. ovoga članka.

Oblik i sadržaj Odobrenja

Članak 13.

(1) Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Obrazac Odobrenja je formata A5 (148 x 210 mm), a ispisuje se elektronički na propisanom obrascu računalnim ispisom te se plastificira.

Registar Odobrenja

Članak 14.

(1) Registar Odobrenja vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar odobrenja za gospodarski ribolov na moru«.

(2) U Registar Odobrenja upisuju se sljedeći podaci:

1. tijelo koje je izdalo Odobrenje, klasifikacijska oznaka, urudžbena oznaka, mjesto i datum te serijski broj Odobrenja

2. podaci o plovilu za koje je izdano Odobrenje

3. ribolovni alati i zone u kojima je dopuštena upotreba navedenih alata

4. promjene podataka upisanih u Odobrenju

5. prestanak važenja Odobrenja i obrazloženje prestanka važenja

6. oduzimanje Odobrenja za ribolov i obrazloženje o oduzimanju

7. datum pokretanja upravnog spora

8. odluka Upravnog suda, broj i datum iste

9. napomene.

Prijenos Odobrenja

Članak 15.

(1) Prijenos Odobrenja s jednog plovila na drugo plovilo dopušten je u slučaju:

1. zamjene plovila na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov kod istog vlasnika plovila, odnosno prodajom ili darovanjem povlastice, sukladno odredbama pravilnika kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica.

2. prijenosa prava na upis ronilačkih aparata, priručne opreme i sjekirice za rezanje koralja te pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice za gospodarski ribolov u drugu povlasticu, sukladno odredbama pravilnika kojim se regulira povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registar povlastica.

(2) U slučaju prijenosa Odobrenja iz stavka 1. ovog članka ministar donosi izmjenu Odluke iz članka 11. stavka 1. ovog Pravilnika te se izdaje obrazac Odobrenja vlasniku plovila na koje je prijenos izvršen.

Završne odredbe

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea) (»Narodne novine«, br. 29/18) te članci 26. – 30. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova (»Narodne novine«, br. 84/15, 94/15, 107/15, 61/17 i 64/17).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/41

Urbroj: 525-13/0737-21-33

Zagreb, 18. ožujka 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Popis odobrenih iskrcajnih mjesta za iskrcaj koralja

1. Cavtat

2. Dubrovnik – Gruž

3. Murter

4. Krapanj

5. Brižine – ribarska luka

6. Stobreč

7. Primošten

8. Tribunj

9. Vis – operativna obala uz rampu za trajektni promet

10. Lumbarda

11. Komiža

PRILOG 2.

REPUBLIKA HRVATSKA

ODOBRENJE ZA SAKUPLJANJE KORALJA

PODACI O PLOVILU

CFR: ______________________________________________

Ime broda/Registarska oznaka brodice: _____________________

Vanjska oznaka: ______________________________________

Luka upisa: _________________________________________

Vrsta morskog organizmaNajveća dopuštena količina ulova u 2021. godini (kg)Najveća dopuštena količina ulova u 2022. godini (kg)Ribolovne zoneVaženje odobrenja*
Koralji

* uzimajući u obzir odredbe o vremenskoj zabrani sakupljanja koralja iz Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova ronjenjem

PO OVLAŠTENJU MINISTRA

Klasa:

Urbroj:

Datum izdavanja:

Redni broj upisa u registar Odobrenja: