Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

NN 30/2021 (26.3.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

657

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2021/92 od 28. siječnja 2021. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije, ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RIBOLOVU IGLUNA (Xiphias gladius)

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19 i 37/20) u članku 4. stavku 14. nakon riječi: »u 2020.« dodaju se riječi: »i 2021.«, na oba mjesta.

Članak 2.

Dosadašnji prilozi 1., 2. i 3. Pravilnika zamjenjuju se s novim prilozima 1., 2. i 3. koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/33
Urbroj: 525-13/0737-21-9
Zagreb, 18. ožujka 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2021. godini.

Kategorija
ribolova
PotkategorijaDržavna kvota za 2021. godinu (tona)
Gospodarski ribolovPlutajući parangal49.981
Panula i odmet4.500
Prilov1.500
Sportski i rekreacijski ribolovSportski ribolov – natjecanja0
Rekreacijski ribolov0

PRILOG 2.

Popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ribolov igluna plutajućim parangalom u 2021. godini i iznos Državne kvote po plovilu

RBCFRReg. oznaka plovilaKvota (kg)
1.HRV000001409211112-VD1429,6
2.HRV00000048420-CT2837,6
3.HRV000000905155-CT2037,6
4.HRV000016180179674-KŽ1268,6
5.HRV000001028156-CT1729,6
6.HRV00000118212-KŽ1993,6
7.HRV000001347KRALJICA MIRA1197,6
8.HRV000001354563-VD5838,6
9.HRV00000148156-TG3267,6
10.HRV000016903251480-SO1366,6
11.HRV000002120212-TI966,6
12.HRV000002127215-KŽ2247,6
13.HRV00000247112-CT1289,6
14.HRV00001519021-KŽ4525,6
15.HRV0000158371586-BG2151,6
16.HRV000001790341-CT1890,6
17.HRV0000160031103-ŠB1117,6
18.HRV000016154999-VD1079,6
19.HRV000017295256076-KŽ4659,6
20.HRV000016231576-DB5145,6
21.HRV000017069198-SR1939,6

PRILOG 3.

Popis plovila koja mogu ostvariti pravo na ribolov igluna panulom i odmetom u 2021. godini u sklopu gospodarskog ribolova

Redni brojCFRReg. oznaka plovila
1.HRV0000000469-TT
2.HRV000000265675-VD
3.HRV000001347KRALJICA MIRA
4.HRV000001354563-VD
5.HRV000001609700-VD
6.HRV000001900151-MU
7.HRV000016903251480-SO
8.HRV000002120212-TI
9.HRV000003570755-VD
10.HRV000017080403-TI
11.HRV0000158661442-PU
12.HRV00001587945-SR
13.HRV0000169812440-PU
14.HRV000016109LIMINI
15.HRV0000161491463-BG
16.HRV000016155194-RG
17.HRV0000010028-TP
18.HRV000017295256076-KŽ
19.HRV000016231576-DB
20.HRV0000168151417-ŠB