Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 31/2021 (29.3.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

673

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.(»Narodne novine«, br. 91/19 i 37/20) u članku 2. dodaju se novi podstavci 1. i 2. koji glase:

» – Uredbom (EU) br. 2020/2220 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godinama 2021. i 2022. i izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu sredstava i primjene u godinama 2021. i 2022. te Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i raspodjele takve potpore u godinama 2021. i 2022.

– Uredbom (EU) br. 2020/2221 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama radi pružanja pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socijalnih posljedica te u pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva (REACT-EU)«.

Dosadašnji podstavci od 1. do 26. postaju podstavci od 3. do 28.

Članak 2.

U članku 3. iza točke ee) dodaje se točka ff) koja glasi:

»ff) prijelazno razdoblje predstavlja razdoblje u kojem se nastavlja provoditi Program, a odnosi se na 2021. i 2022. godinu.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. točka b) mijenja se i glasi:

»b) provedbe LRS LAG-ova, i to u obliku:

– LAG natječaja

– natječaja za provedbu LRS

– odluke o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim LAG-ovima.«

Točka d) briše se.

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Uvjeti prihvatljivosti korisnika koji se mogu propisati natječajem su:

a) upis u odgovarajuće upisnike i/ili registre i/ili druge službene evidencije u određenom vremenskom trajanju

b) posjedovanje odgovarajućeg certifikata i/ili licence i/ili akta nadležnog tijela

c) postavljanje nositelja, odnosno odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva u određenom vremenskom razdoblju

d) odgovarajuća stručna znanja i vještine

e) podmirene, odnosno uređene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

f) korisnik ne smije biti u blokadi u određenom vremenskom trajanju ili poduzetnik u teškoćama

g) ekonomska veličina korisnika koji je poljoprivredno gospodarstvo u određenom minimalnom i/ili maksimalnom iznosu

h) veličina poduzeća (mikro, mala, srednja ili velika poduzeća) prema kriterijima iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 702/2014

i) broj zaposlenih

j) prebivalište, odnosno sjedište na (određenom) području Republike Hrvatske

k) prihvatljivost partnera u pripremi i/ili provedbi međuteritorijalnih i/ili transnacionalnih projekata suradnje iz LRS LAG-a i/ili

l) mogućnost pristupa određenim bazama podataka.

(2) Uvjeti prihvatljivosti korisnika iz stavka 1. ovoga članka propisuju se i detaljno razrađuju natječajem.

(3) Promjene uvjeta prihvatljivosti korisnika, trenutak u kojem korisnik mora ispunjavati uvjete prihvatljivosti, rok u kojemu korisnik mora zadržati uvjete prihvatljivosti, mogućnost njihove ponovne provjere te posljedice u slučaju neispunjavanja, broj zahtjeva za potporu koji korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti na jedan natječaj, uvjeti prihvatljivosti projekta propisuju se natječajem.

(4) Uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnik dokazuje dokumentacijom koja se propisuje natječajem.

(5) U kontekstu provedbe mjera ruralnog razvoja jednim korisnikom smatraju se svi povezani subjekti sa svojim resursima, ako je primjenjivo.«

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. točka j) mijenja se i glasi:

»j) korisnik ima odobren zahtjev za potporu na prethodnim natječajima za isti tip operacije, a nije podnio konačni zahtjev za isplatu niti zahtjev za odustajanjem za prethodno odobreni zahtjev za potporu prije podnošenja sljedećeg zahtjeva za potporu, osim ako natječajem nije drugačije propisano te kod projekata suradnje koje provodi odabrani LAG.«

Točka r) briše se.

Dosadašnja točka s) postaje točka r).

Točka s) sada glasi:

»s) dostavljanje odgovora korisnika na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje izvan propisanih rokova, ako je primjenjivo.«

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. u točki j) riječ: »gradnje« zamjenjuje se riječju: »gradnji«.

Članak 7.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izmjena natječaja koja se odnosi na izmjene raspoloživih sredstava natječaja, izmjene rokova za podnošenje zahtjeva za potporu/isplatu, izmjene uslijed odluka Europske komisije, sve izmjene natječaja za provedbu LRS-a te ispravak natječaja radi uočene pogreške, moguće su i nakon roka kojim započinje podnošenje zahtjeva za potporu.«

Članak 8.

U članku 22. stavku 1. riječ: »uvjetovana« zamjenjuje se riječju: »određena«.

Članak 9.

U članku 33. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženja od strane Agencije za plaćanja, a Natječajem se može za iznimne situacije propisati drugačiji rok za dostavu dopune i/ili obrazloženja.«

Članak 10.

U članku 37. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Izmjena odabrane LRS odabranog LAG-a je moguća najviše deset puta, a najkasnije do 31. lipnja 2023. godine.«

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8., 9. i 10. koji glase:

»(8) Iznos isplaćenih sredstava za financiranje tekućih troškova i animacije može iznositi najviše 25 % isplaćenih sredstava unutar provedbe tipova operacija odabrane LRS te pripreme i provedbe aktivnosti suradnje LAG-a.

(9) Odabrani LAG je obvezan najkasnije do 31. prosinca 2025. godine ispuniti uvjet iz stavka 8. ovog članka.

(10) U slučaju da odabrani LAG ne ispuni uvjet iz stavka 8. ovog članka do roka iz stavka 9. ovog članka, Agencija za plaćanja ima pravo od odabranog LAG-a:

– zatražiti povrat preplaćenih sredstava temeljem odluke o povratu sredstava, ili

– izvršiti prijeboj s budućim isplatama, ali samo u slučaju da je LAG odabran za provedbu LRS u programskom razdoblju 2023. – 2027. unutar EPFRR.«

Članak 11.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu na LAG-natječaj moraju imati prebivalište ili sjedište unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG prije dana objave LAG-natječaja, sve do proteka roka od pet godina od dana konačne isplate sredstava potpore, osim u slučaju ako odabrani LAG promijeni obuhvat područja ili u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti.

(2) Ukupna vrijednost projekta za kojeg korisnik podnosi zahtjev za potporu na LAG-natječaju može iznositi najviše 250.000 eura (uključujući PDV), a iznos potpore po projektu za kojeg korisnik podnosi zahtjev za potporu na LAG natječaj može iznositi najviše 100.000 eura.

(3) Projekt za kojeg korisnik podnosi zahtjev za potporu na LAG natječaj se mora provoditi na području LAG obuhvata.

(4) Zahtjevi za potporu koju su odabrani na LAG-natječaju prihvatljivi su za sufinanciranje od strane Agencije za plaćanja ako su u skladu sa Sporazumom o suradnji, Smjernicama, odabranim LRS-om, aktivacijom LAG-natječaja, LAG-natječajem i natječajem za provedbu LRS-a.«

Članak 12.

Iza članka 39. dodaju se članak 39.a i naslov iznad članka koji glase:

»Odluka o dodjeli sredstva iz prijelaznog razdoblja odabranim LAG-ovima

Članak 39.a

(1) Sredstva iz prijelaznog razdoblja se dodjeljuju odabranim LAG-ovima na temelju odluke ministrice u kojoj se određuje ukupan iznos sredstava i raspodjela po svakom pojedinom odabranom LAG-u.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnoj stranici Programa – www.rurlanirazvoj.hr i mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr., a stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja.

(3) Postupak dodjele sredstava iz prijelaznog razdoblja započinje podnošenjem zahtjeva za promjenu, a završava sklapanjem izmjene ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u.

(4) Na postupak dodjele sredstva iz prijelaznog razdoblja odabranim LAG-ovima na odgovarajući način se primjenjuju postupovna pravila prilikom podnošenja zahtjeva za promjenu, odluke o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a, izmjenu ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u, izmjene odabrane LRS, a koja su propisana pravilnikom iz članka 57. točke z) ovog Pravilnika.«

Članak 13.

U članku 52. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Temelj za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava su godišnji planovi/akcijski planovi ili programi osposobljavanja, koje odobrava čelnik Upravljačkog tijela.«

Članak 14.

U članku 52.a stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Čelnik Upravljačkog tijela, koji je ujedno predsjednik Upravljačkog odbora, donosi akte kojim propisuje organizaciju aktivnosti, funkcioniranje tijela Nacionalne ruralne mreže, te osnivanje i rad tematskih radnih grupa Nacionalne ruralne mreže.«

U stavku 4. riječi: »Akcijski plan Nacionalne ruralne mreže 2014. – 2020.« zamjenjuju se riječima: »Akcijski plan Nacionalne ruralne mreže 2014. – 2022.«

U stavku 5. riječi: »Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2014. – 2020.« zamjenjuju se riječima: »Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2014. – 2022.«

U stavku 7. iza riječi: »provedba« dodaje se riječ: »aktivnosti«.

Članak 15.

Prilog I. zamjenjuje se novim Prilogom I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Prilog II. zamjenjuje se novim Prilogom II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Članak 16., članak 3., članak 10. i članak 12. ovoga Pravilnika, u dijelu koji se odnosi na dodjelu sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim LAG-ovima, primjenjivat će se na sve postupke započete do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/29

Urbroj: 525-8/1255-21-4

Zagreb, 24. ožujka 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

TIPOVI OPERACIJA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA PREMA VRSTAMA DODJELE

Šifra tipa operacijeNaziv tipa operacijeVrsta dodjele potpore
01.01.01Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgojIZRAVNA DODJELA
01.01.02Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednikeIZRAVNA DODJELA/NATJEČAJ
01.01.03Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednikeIZRAVNA DODJELA
01.01.04Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacijeIZRAVNA DODJELA
01.02.01Demonstracijske aktivnostiIZRAVNA DODJELA
02.01.01Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj«IZRAVNA DODJELA
02.01.02Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaIZRAVNA DODJELA/NATJEČAJ
02.01.03Savjetovanje šumoposjednikaIZRAVNA DODJELA
02.01.04Savjetovanje mladih poljoprivrednikaIZRAVNA DODJELA
02.03.01Potpora za osposobljavanje savjetnikaIZRAVNA DODJELA
03.01.01Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvaliteteNATJEČAJ
03.02.01Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranjaNATJEČAJ
04.01.01Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaNATJEČAJ
04.F1.01Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.01.02Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okolišNATJEČAJ
04.F1.02Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okolišTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.01.03Korištenje obnovljivih izvora energijeNATJEČAJ
04.F1.03Korištenje obnovljivih izvora energijeTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.02.01Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodimaNATJEČAJ
04.F2.01Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodimaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.02.02Korištenje obnovljivih izvora energijeNATJEČAJ
04.F2.02Korištenje obnovljivih izvora energijeTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.03.01Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanjaNATJEČAJ
04.03.02Komasacija poljoprivrednog zemljištaNATJEČAJ
04.03.03Ulaganje u šumsku infrastrukturuNATJEČAJ
04.04.01Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okolišaNATJEČAJ
05.02.01Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijalaNATJEČAJ
05.02.02Razminiranje poljoprivrednog zemljištaNATJEČAJ
06.01.01Potpora mladim poljoprivrednicimaNATJEČAJ
06.02.01Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnostiNATJEČAJ
06.03.01Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstavaNATJEČAJ
06.04.01Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimaNATJEČAJ
06.F4.01Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
07.01.01Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samoupraveNATJEČAJ
07.02.01Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih vodaNATJEČAJ
07.02.02Ulaganja u građenje i/ili rekonstrukciju nerazvrstanih cestaNATJEČAJ
07.04.01Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturuNATJEČAJ
08.05.01Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kulturaNATJEČAJ
08.05.02Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastruktureNATJEČAJ
08.06.01Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovimaNATJEČAJ
08.F6.01Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovimaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
08.06.02Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drvaNATJEČAJ
08.F6.02Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drvaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
08.06.03Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvodaNATJEČAJ
09.01.01Uspostava proizvođačkih grupa i organizacijaNATJEČAJ
10.02.01Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivrediNATJEČAJ
16.01.01Potpora za osnivanje operativnih skupinaNATJEČAJ
16.01.02Operativne skupineNATJEČAJ
16.04.01Kratki lanci opskrbe i lokalna tržištaNATJEČAJ
17.01.01Osiguranje usjeva, životinja i biljakaNATJEČAJ
19.01.01Pripremna potporaNATJEČAJ
19.02.01Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajedniceNATJEČAJ
19.03.01Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupineNATJEČAJ
19.03.02Provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupineNATJEČAJ
19.04.01Tekući troškovi i animacijaNATJEČAJ
20.01.01Tehnička pomoć – PRRIZRAVNA DODJELA
20.02.01Tehnička pomoć – Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mrežeIZRAVNA DODJELA/POZIV
21.01.01Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19NATJEČAJ


PRILOG II.

POPIS TIPOVA OPERACIJA KOJI SE PROVODE METODOM POJEDNOSTAVLJENIH MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA

Šifra tipa operacijeNaziv tipa operacijeVrsta pojednostavljene mogućnosti financiranja
01.01.01Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgojNeizravni troškovi/jedinični trošak
01.01.02Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednikeNeizravni troškovi/jedinični trošak
01.01.03Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednikeNeizravni troškovi/jedinični trošak
01.01.04Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacijeNeizravni troškovi/jedinični trošak
01.02.01Demonstracijske aktivnostiNeizravni troškovi
02.01.01Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj«Neizravni troškovi/jedinični trošak
02.01.02Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaNeizravni troškovi/jedinični trošak
02.01.03Savjetovanje šumoposjednikaNeizravni troškovi/jedinični trošak
02.01.04Savjetovanje mladih poljoprivrednikaNeizravni troškovi/jedinični trošak
02.03.01Potpora za osposobljavanje savjetnikaNeizravni troškovi
06.01.01Potpora mladim poljoprivrednicimaFiksni iznos
06.02.01Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnostiFiksni iznos
06.03.01Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstavaFiksni iznos
08.05.01Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kulturaJedinični trošak
09.01.01Uspostava proizvođačkih grupa i organizacijaPaušalni iznos
16.01.01Potpora za osnivanje operativnih skupinaFiksni iznos
16.01.02Operativne skupineNeizravni troškovi
19.04.01Tekući troškovi i animacijaNeizravni troškovi