Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN 32/2021 (31.3.2021.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Ministarstvo financija

677

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 i 145/20) obrasci iz članka 5. stavka 1. podstavaka 1., 2., 4. i 5. BIL, PR-RAS, P-VRIO i OBVEZE zamjenjuju se novim obrascima BIL, PR-RAS, P-VRIO i OBVEZE.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovog Pravilnika i objavit će se uz ovaj Pravilnik.

Članak 2.

Prvi financijski izvještaji na obrascima iz članka 1. ovoga Pravilnika predavat će se za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 400-06/18-01/338

Urbroj: 513-05-03-21-14

Zagreb, 23. ožujka 2021.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OBRASCI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

za razdobljeRKP broj

Naziv
obveznika
Matični broj

OIB

Šifra djelatnosti

Razina

Razdjel

Račun iz rač. planaNAZIVAOPOstvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godineOstvareno u izvještajnom razdoblju
tekuće godine
Indeks
(5/4)
123456
PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA
6PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)00100-
61Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)00200-
611Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 – 010 – 011)00300-
6111Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada004-
6112Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti005-
6113Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava006-
6114Porez i prirez na dohodak od kapitala007-
6115Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi008-
6116Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine009-
6117Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi010-
6119Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije011-
612Porez na dobit (AOP 013 do 016 – 017)01200-
6121Porez na dobit od poduzetnika013-
6122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge014-
6123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti015-
6124Porez na dobit po godišnjoj prijavi016-
6125Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi017-
613Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)01800-
6131Stalni porezi na nepokretnu imovinu019-
6132Porez na nasljedstva i darove020-
6133Porez na kapitalne i financijske transakcije021-
6134Povremeni porezi na imovinu022-
6135Ostali stalni porezi na imovinu023-
614Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)02400-
6141Porez na dodanu vrijednost025-
6142Porez na promet026-
6143Posebni porezi i trošarine027-
6145Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti028-
6146Ostali porezi na robu i usluge029-
6147Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću030-
6148Naknade za priređivanje igara na sreću031-
615Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)03200-
6151Carine i carinske pristojbe033-
6152Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije034-
616Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)03500-
6161Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe036-
6162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe037-
6163Ostali neraspoređeni prihodi od poreza038-
62Doprinosi (AOP 040+043+044)03900-
621Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)04000-
6211Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje041-
6212Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu042-
622Doprinosi za mirovinsko osiguranje043-
623Doprinosi za zapošljavanje044-
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
(AOP 046+049+054+057+060+063+066+069+072)
04500-
631Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)04600-
6311Tekuće pomoći od inozemnih vlada047-
6312Kapitalne pomoći od inozemnih vlada048-
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)04900-
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija050-
6322Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija051-
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU052-
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU053-
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (AOP 055+056)05400-
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisicima055-
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima056-
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)05700-
6341Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika058-
6342Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika059-
635Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)06000-
6351Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije061-
6352Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije062-
636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)06300-
6361Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan064-
6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan065-
637Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (AOP 067+068)066
6371Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima067
6372Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima068
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 070+071)06900-
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava070-
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava071-
639Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 073 do 076)07200-
6391Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna073-
6392Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna074-
6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava075-
6394Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava076-
64Prihodi od imovine (AOP 078+086+093)07700-
641Prihodi od financijske imovine (AOP 079 do 085)07800-
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima079-
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju080-
6414Prihodi od zateznih kamata081-
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule082-
6416Prihodi od dividendi083-
6417Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima084-
6419Ostali prihodi od financijske imovine085-
642Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 087 do 092)08600-
6421Naknade za koncesije087-
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine088-
6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine089-
6424Naknade za ceste090-
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine091-
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine092-
643Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 094 do 100)09300-
6431Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama094-
6432Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima095-
6433Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru096-
6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru097-
6435Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora098-
6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora099-
6437Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti100-
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 102+107+115)10100-
651Upravne i administrativne pristojbe (AOP 103 do 106)10200-
6511Državne upravne i sudske pristojbe103-
6512Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade104-
6513Ostale upravne pristojbe i naknade105-
6514Ostale pristojbe i naknade106-
652Prihodi po posebnim propisima (AOP 108 do 114)10700-
6521Prihodi državne uprave108-
6522Prihodi vodnog gospodarstva109-
6524Doprinosi za šume110-
6525Mjesni samodoprinos111-
6526Ostali nespomenuti prihodi112-
6527Naknade od financijske imovine113-
6528Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom114-
653Komunalni doprinosi i naknade (AOP 116 do 118)11500-
6531Komunalni doprinosi116-
6532Komunalne naknade117-
6533Naknade za priključak118-
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (AOP 124+127) (AOP 120+123)11900-
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 121+122)12000-
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe121-
6615Prihodi od pruženih usluga122-
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (AOP 124 do 127)12300-
6631Tekuće donacije124-
6632Kapitalne donacije125-
6633Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima126-
6634Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima127-
67Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 129+133)12800-
671Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika
(AOP 130 do 132)
12900-
6711Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja130-
6712Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine131-
6714Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova132-
673Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza133
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 135+145)13400
681Kazne i upravne mjere (AOP 136 do 144)13500-
6811Kazne za carinske prekršaje136-
6812Kazne za devizne prekršaje137-
6813Kazne za porezne prekršaje138-
6814Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe139-
6815Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a140-
6816Kazne i druge mjere u kaznenom postupku141-
6817Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima142-
6818Upravne mjere143-
6819Ostale kazne144-
683Ostali prihodi145-
3RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)14600-
31Rashodi za zaposlene (AOP 148+153+154)14700-
311Plaće (bruto) (AOP 149 do 152)14800-
3111Plaće za redovan rad149-
3112Plaće u naravi150-
3113Plaće za prekovremeni rad151-
3114Plaće za posebne uvjete rada152-
312Ostali rashodi za zaposlene153-
313Doprinosi na plaće (AOP 155 do 157)15400-
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje155-
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje156-
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti157-
32Materijalni rashodi (AOP 159+164+172+182+183)15800-
321Naknade troškova zaposlenima (AOP 160 do 163)15900-
3211Službena putovanja160-
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život161-
3213Stručno usavršavanje zaposlenika162-
3214Ostale naknade troškova zaposlenima163-
322Rashodi za materijal i energiju (AOP 165 do 171)16400-
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi165-
3222Materijal i sirovine166-
3223Energija167-
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje168-
3225Sitni inventar i auto gume169-
3226Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu170-
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća171-
323Rashodi za usluge (AOP 173 do 181)17200-
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza173-
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja174-
3233Usluge promidžbe i informiranja175-
3234Komunalne usluge176-
3235Zakupnine i najamnine177-
3236Zdravstvene i veterinarske usluge178-
3237Intelektualne i osobne usluge179-
3238Računalne usluge180-
3239Ostale usluge181-
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa182-
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 184 do 190)18300-
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično184-
3292Premije osiguranja185-
3293Reprezentacija186-
3294Članarine i norme187-
3295Pristojbe i naknade188-
3296Troškovi sudskih postupaka189-
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja190-
34Financijski rashodi (AOP 192+197+205)19100-
341Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 193 do 196)19200-
3411Kamate za izdane trezorske zapise193-
3412Kamate za izdane mjenice194-
3413Kamate za izdane obveznice195-
3419Kamate za ostale vrijednosne papire196-
342Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 198 do 204)19700-
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada198-
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru199-
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora200-
3425Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove201-
3426Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru202-
3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora203-
3428Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti204-
343Ostali financijski rashodi (AOP 206 do 209)20500-
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa206-
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule207-
3433Zatezne kamate208-
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi209-
35Subvencije (AOP 211+214+218)21000-
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 212+213)21100-
3511Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru212-
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru213-
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 215 do 217)21400-
3521Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora215-
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora216-
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima217-
353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava218-
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 220+223+226+231+235+239+242)21900-
361Pomoći inozemnim vladama (AOP 221+222)22000-
3611Tekuće pomoći inozemnim vladama221-
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama222-
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 224+225)22300-
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU224-
3622Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU225
363Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 227 do 230)22600-
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna227-
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna228-
3635Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima229-
3636Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima230-
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232 do 234)23100-
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna232-
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna233-
3663Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima234-
367Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti
(AOP 236 do 238)
23500-
3672Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja236
3673Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine237
3674Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova238-
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 240+241)23900-
3681Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava240-
3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava241
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 243 do 246)24200-
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna243-
3692Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna244
3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava245
3694Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava246-
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 248+254)24700-
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 249 do 253)24800-
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora249
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora250
3713Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru251
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru252
3715Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava253
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 255 do 257)25400-
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu255-
3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi256-
3723Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava257-
38Ostali rashodi (AOP 259+263+268+274)25800-
381Tekuće donacije (AOP 260 do 262)25900-
3811Tekuće donacije u novcu260
3812Tekuće donacije u naravi261-
3813Tekuće donacije iz EU sredstava262-
382Kapitalne donacije (AOP 264 do 267)26300-
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama264
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima265-
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava266-
3824Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima267-
383Kazne, penali i naknade štete (AOP 269 do 273)26800-
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama269
3832Penali, ležarine i drugo270-
3833Naknade šteta zaposlenicima271-
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta272-
3835Ostale kazne273
386Kapitalne pomoći (AOP 275 do 279)27400
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru275-
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora276-
3863Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima277-
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava278-
3865Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima279-

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja280-

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja281-

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 281-280)28200-

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 280-281)28300-

Ukupni rashodi poslovanja (AOP 146-282+283)28400-

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-284)2850

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 284-001)28600
92211Višak prihoda poslovanja – preneseni287-
92221Manjak prihoda poslovanja – preneseni288-
96Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni289-
9661Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga – nenaplaćeni290-
9673Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza291-
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine-
7Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 293+305+338+342)29200-
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 294+298)29300-
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava (AOP 295 do 297)29400-
7111Zemljište295-
7112Rudna bogatstva296-
7113Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine297-
712Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 299 do 304)29800-
7121Patenti299-
7122Koncesije300-
7123Licence301-
7124Ostala prava302-
7125Goodwill303-
7126Ostala nematerijalna imovina304-
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 306+311+320+325+330+333)30500-
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 307 do 310)30600-
7211Stambeni objekti307-
7212Poslovni objekti308-
7213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti309-
7214Ostali građevinski objekti310-
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 312 do 319)31100-
7221Uredska oprema i namještaj312-
7222Komunikacijska oprema313-
7223Oprema za održavanje i zaštitu314-
7224Medicinska i laboratorijska oprema315-
7225Instrumenti, uređaji i strojevi316-
7226Sportska i glazbena oprema317-
7227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene318-
7228Vojna oprema319-
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 321 do 324)32000-
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu321-
7232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu322-
7233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu323-
7234Prijevozna sredstva u zračnom prometu324-
724Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 326 do 329)32500-
7241Knjige326-
7242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)327-
7243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti328-
7244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti329-
725Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 331+332)33000-
7251Višegodišnji nasadi331-
7252Osnovno stado332-
726Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 334 do 337)33300-
7261Istraživanje rudnih bogatstava334-
7262Ulaganja u računalne programe335-
7263Umjetnička, literarna i znanstvena djela336-
7264Ostala nematerijalna proizvedena imovina337-
73Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 339)33800-
731Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 340+341)33900-
7311Plemeniti metali i drago kamenje340-
7312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti341-
74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 343)34200-
741Prihodi od prodaje zaliha343-
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 345+357+390+394+396)34400-
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 346+350)34500-
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 347 do 349)34600-
4111Zemljište347-
4112Rudna bogatstva348-
4113Ostala prirodna materijalna imovina349-
412Nematerijalna imovina (AOP 351 do 356)35000-
4121Patenti351-
4122Koncesije352-
4123Licence353-
4124Ostala prava354-
4125Goodwill355-
4126Ostala nematerijalna imovina356-
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 358+363+372+377+382+385)35700-
421Građevinski objekti (AOP 359 do 362)35800-
4211Stambeni objekti359-
4212Poslovni objekti360-
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti361-
4214Ostali građevinski objekti362-
422Postrojenja i oprema (AOP 364 do 371)36300-
4221Uredska oprema i namještaj364-
4222Komunikacijska oprema365-
4223Oprema za održavanje i zaštitu366-
4224Medicinska i laboratorijska oprema367-
4225Instrumenti, uređaji i strojevi368-
4226Sportska i glazbena oprema369-
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene370-
4228Vojna oprema371-
423Prijevozna sredstva (AOP 373 do 376)37200-
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu373-
4232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu374-
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu375-
4234Prijevozna sredstva u zračnom prometu376-
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 378 do 381)37700-
4241Knjige378-
4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)379-
4243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti380-
4244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti381-
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 383+384)38200-
4251Višegodišnji nasadi383-
4252Osnovno stado384-
426Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 386 do 389)38500-
4261Istraživanje rudnih bogatstava386-
4262Ulaganja u računalne programe387-
4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela388-
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina389-
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 391)39000-
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 392+393)39100-
4311Plemeniti metali i drago kamenje392-
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti393-
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 395)39400-
441Rashodi za nabavu zaliha395-
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 397 do 400)39600-
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima397-
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi398-
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima399-
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu400-

VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 292-344)40100-

MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 344-292)40200-
92212Višak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni403-
92222Manjak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni404-
97Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine – nenaplaćeni405-

UKUPNI PRIHODI (AOP 001+292)40600-

UKUPNI RASHODI (AOP 284+344)40700-

UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 406-407)40800-

UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 407-406)40900-
9221x, 9222xVišak prihoda – preneseni (AOP 287+403-288-404)41000-
9221x, 9222xManjak prihoda – preneseni (AOP 288+404-287-403)41100-
96, 97Obračunati prihodi – nenaplaćeni (AOP 289+405)41200-
Primici i izdaci
8Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 414+452+465+477+508)41300-
81Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 415+420+423+427+428+435+440+448)41400-
811Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 416 do 419)41500-
8113Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama416-
8114Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU417-
8115Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU418-
8116Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU419-
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 421+422)42000-
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu421-
8122Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu422-
813Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 424 do 426)42300-
8132Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru424-
8133Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru425-
8134Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru426-
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru427-
815Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 429 do 434)42800-
8153Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora429-
8154Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora430-
8155Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora431-
8156Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama432-
8157Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima433-
8158Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama434-
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 436 do 439)43500-
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora436-
8164Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima437-
8165Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima438-
8166Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima439-
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 441 do 447)44000-
8171Povrat zajmova danih državnom proračunu441-
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima442-
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima443-
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima444-
8175Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u445-
8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna446-
8177Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna447-
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 449 do 451)44800-
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni449-
8182Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – inozemni450-
8183Primici od povrata jamčevnih pologa451-
82Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 453+456+459+462)45200-
821Trezorski zapisi (AOP 454+455)45300-
8211Trezorski zapisi – tuzemni454-
8212Trezorski zapisi – inozemni455-
822Obveznice (AOP 457+458)45600-
8221Obveznice – tuzemne457-
8222Obveznice – inozemne458-
823Opcije i drugi financijski derivati (AOP 460+461)45900-
8231Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni460-
8232Opcije i drugi financijski derivati – inozemni461-
824Ostali vrijednosni papiri (AOP 463+464)46200-
8241Ostali vrijednosni papiri – tuzemni463-
8242Ostali vrijednosni papiri – inozemni464-
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 466+470+471+474)46500-
831Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 467 do 469)46600-
8312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru467-
8313Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru468-
8314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru469-
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru470-
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 472+473)47100-
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora472-
8332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija473-
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 475+476)47400-
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društva izvan javnog sektora475-
8342Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava476-
84Primici od zaduživanja (AOP 478+483+487+488+495+500)47700-
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 479 do 482)47800-
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija479-
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU480-
8415Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU481-
8416Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU482-
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
(AOP 484 do 486)
48300-
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru484-
8423Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru485-
8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru486-
843Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru487-
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
(AOP 489 do 494)
48800-
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora489-
8444Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora490-
8445Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora491-
8446Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija492-
8447Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava493-
8448Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija494-
845Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 496 do 499)49500-
8453Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora496-
8454Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika497-
8455Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava498-
8456Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika499-
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 501 do 507)50000-
8471Primljeni zajmovi od državnog proračuna501-
8472Primljeni zajmovi od županijskih proračuna502-
8473Primljeni zajmovi od gradskih proračuna503-
8474Primljeni zajmovi od općinskih proračuna504-
8475Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a505-
8476Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna506-
8477Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna507-
85Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 509+512+515+518)50800-
851Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 510+511)50900-
8511Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni510-
8512Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni511-
852Primici za obveznice (AOP 513+514)51200-
8521Obveznice – tuzemne513-
8522Obveznice – inozemne514-
853Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 516+517)51500-
8531Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni516-
8532Opcije i drugi financijski derivati – inozemni517-
854Primci za ostale vrijednosne papire (AOP 519+520)51800-
8541Ostali tuzemni vrijednosni papiri519-
8542Ostali inozemni vrijednosni papiri520-
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 522+560+573+586+618)52100-
51Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 523+528+531+535+536+543+548+556)52200-
511Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 524 do 527)52300-
5113Dani zajmovi međunarodnim organizacijama524-
5114Dani zajmovi institucijama i tijelima EU525-
5115Dani zajmovi inozemnim vladama u EU526-
5116Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU527-
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 529+530)52800-
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu529-
5122Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu530-
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
(AOP 532 do 534)
53100-
5132Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru532-
5133Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru533-
5134Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru534-
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru535-
515Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
(AOP 537 do 542)
53600-
5153Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora537-
5154Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora538-
5155Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora539-
5156Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama540-
5157Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima541-
5158Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama542-
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 544 do 547)54300-
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora544-
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima545-
5165Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima546-
5166Dani zajmovi inozemnim obrtnicima547-
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 549 do 555)54800-
5171Dani zajmovi državnom proračunu549-
5172Dani zajmovi županijskim proračunima550-
5173Dani zajmovi gradskim proračunima551-
5174Dani zajmovi općinskim proračunima552-
5175Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u553-
5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna554-
5177Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna555-
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 557 do 559)55600-
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni557-
5182Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – inozemni558-
5183Izdaci za jamčevne pologe559-
52Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 561+564+567+570)56000-
521Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 562+563)56100-
5211Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni562-
5212Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni563-
522Izdaci za obveznice (AOP 565+566)56400-
5221Obveznice – tuzemne565-
5222Obveznice – inozemne566-
523Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 568+569)56700-
5231Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni568-
5232Opcije i drugi financijski derivati – inozemni569-
524Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 571+572)57000-
5241Ostali tuzemni vrijednosni papiri571-
5242Ostali inozemni vrijednosni papiri572-
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 574+578+580+583)57300-
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
(AOP 575 do 577)
57400-
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru575-
5313Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru576-
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru577-
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 579)57800-
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru579-
533

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

(AOP 581+582)

58000-
5331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora581-
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija582-
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 584+585)58300-
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora584-
5342Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava585-
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 587+592+596+598+605+610)58600-
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 588 do 591)58700-
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija588-
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU589-
5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU590-
5416Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU591-
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 593 do 595)59200-
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru593-
5423Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru594-
5424Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru595-
543Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 597)59600-
5431Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru597-
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 599 do 604)59800-
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora599-
5444Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora600-
5445Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora601-
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija602-
5447Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava603-
5448Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija604-
545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora
(AOP 606 do 609)
60500-
5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora606-
5454Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika607-
5455Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava608-
5456Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika609-
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 611 do 617)61000-
5471Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna611-
5472Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna612-
5473Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna613-
5474Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna614-
5475Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a615-
5476Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna616-
5477Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna617-
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 619+622+625)61800-
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 620+621)61900-
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji620-
5512Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu621-
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 623+624)62200-
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji623-
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu624-
553Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 626+627)62500-
5531Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji626-
5532Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu627-

VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 413-521)62800-

MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 521-413)62900-
92213Višak primitaka od financijske imovine – preneseni630-
92223Manjak primitaka od financijske imovine – preneseni631-

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 406+413)63200-

UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 407+521)63300-

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-633)63400-

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 633-632)63500-
9221-9222Višak prihoda i primitaka – preneseni (AOP 410-411+630-631)63600-
9222-9221Manjak prihoda i primitaka – preneseni (AOP 411-410+631-630)63700-

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)63800-

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)63900-
19Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)640-
Obvezni analitički podaci
11Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja641-
11-
dugov.
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne642-
11-
potraž.
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni643-
11Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 641+642-643)64400-

Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)645-

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)646-

Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)647-

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)648-
dio 611Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije649-
61315Porez na korištenje javnih površina650-
61451Porez na cestovna motorna vozila651-
61453Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke652-
63311Tekuće pomoći iz državnog proračuna653-
63312Tekuće pomoći iz županijskih proračuna654-
63313Tekuće pomoći iz gradskih proračuna655-
63314Tekuće pomoći iz općinskih proračuna656-
63321Kapitalne pomoći iz državnog proračuna657-
63322Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna658-
63323Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna659-
63324Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna660-
63414Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a661-
63415Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna662-
63416Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna663-
63424Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a664-
63425Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna665-
63426Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna666-
63612Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S667
63613Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan668
63622Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S669
63623Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan670
63711Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima671
63712Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima672
63713Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima673
63714Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima674
63715Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima675
63716Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima676
63717Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima677
63721Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima678
63722Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima679
63723Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima680
63724Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima681
63725Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima682
63726Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima683
63727Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima684
63728Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima685
63811Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava686
63812Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava687
63813Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava688
63814Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava689
63821Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava690
63822Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava691
63823Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava692
63824Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava693
64191Premije na izdane vrijednosne papire694-
64371Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu695-
64372Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima696-
64373Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima697-
64374Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima698-
64375Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u699-
64376Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna700-
64377Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna701-
65264Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično702-
65265Dopunsko zdravstveno osiguranje703-
65267Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete704
66341Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima705
66342Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima706
66343Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima707
31214Otpremnine708-
31215Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj709-
32121Naknade za prijevoz na posao i s posla710-
32351Zakupnine za zemljišta711
32361Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika712-
32371Autorski honorari713-
32372Ugovori o djelu714-
32377Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)715-
32398Naknada za energetsku uslugu716
32911Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća717-
32923Premije osiguranja zaposlenih718-
34111Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji719-
34112Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu720-
34121Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti721-
34122Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti722-
34131Kamate za izdane obveznice u zemlji723-
34132Kamate za izdane obveznice u inozemstvu724-
34191Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji725-
34192Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu726-
34213Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija727-
34214Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU728-
34215Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU729-
34216Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU730-
34222Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru731-
34223Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru732-
34224Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru733-
34233Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora734-
34234Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora735-
34235Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora736-
34236Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija737-
34237Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava738-
34238Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija739-
34273Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora740-
34274Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika741-
34275Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava742-
34281Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna743-
34282Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna744-
34283Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna745-
34284Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna746-
34285Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a747-
34286Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna748-
34287Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna749-
34341Diskont na izdane vrijednosne papire750-
35231Subvencije poljoprivrednicima751-
35232Subvencije obrtnicima752-
36313Tekuće pomoći državnom proračunu753-
36314Tekuće pomoći županijskim proračunima754-
36315Tekuće pomoći gradskim proračunima755-
36316Tekuće pomoći općinskim proračunima756-
36317Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u757-
36318Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna758-
36319Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna759-
36323Kapitalne pomoći državnom proračunu760-
36324Kapitalne pomoći županijskim proračunima761-
36325Kapitalne pomoći gradskim proračunima762-
36326Kapitalne pomoći općinskim proračunima763-
36327Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u764-
36328Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna765-
36329Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna766-
36351Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima767
36352Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima768
36353Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima769
36354Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima770
36355Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima771
36356Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima772
36361Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima773
36362Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima774
36363Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima775
36364Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima776
36365Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima777
36366Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima778
36367Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima779
36631Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima780
36632Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima781
36811Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU782-
36812Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava783-
36813Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava784-
36814Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava785-
36815Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava786-
36816Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava787-
36817Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava788-
36818Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava789-
36819Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava790-
36821Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU791-
36822Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava792-
36823Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava793-
36824Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava794-
36825Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava795-
36826Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava796-
36827Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava797-
36828Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava798-
36829Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava799-
37131Naknade za bolest i invaliditet800-
37132Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu801-
37139Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu802-
37141Medicinske (zdravstvene) usluge803-
37143Farmaceutski proizvodi804-
37144Pomoć i njega u kući805-
37149Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi806-
37211Naknade za dječji doplatak807-
37212Pomoć obiteljima i kućanstvima808-
37213Pomoć osobama s invaliditetom809-
37214Naknade za mirovine i dodatke – posebni propis810-
37215Stipendije i školarine811-
37216Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama812-
37217Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad813-
37218Pomoć nezaposlenim osobama814-
37219Ostale naknade iz proračuna u novcu815-
37221Sufinanciranje cijene prijevoza816-
37222Pomoć i njega u kući817-
37223Stanovanje818-
37224Prehrana819-
37229Ostale naknade iz proračuna u naravi820-
38117Tekuće donacije građanima i kućanstvima821-
38612Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru822-
38613Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru823-
38614Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru824-
38615Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru825-
38622Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora826-
38623Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora827-
38624Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora828-
38625Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora829-
38626Kapitalne pomoći zadrugama830
38631Kapitalne pomoći poljoprivrednicima831-
38632Kapitalne pomoći obrtnicima832-
38641Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava833
38642Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava834
38651Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima835
38652Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima836
38653Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima837
81212Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni838-
81322Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni839-
81332Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni840-
81342Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni841-
81411Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni842-
81412Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni843-
81532Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni844-
81542Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni845-
81552Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni846-
81631Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni847-
81632Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni848-
81641Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima – kratkoročni849-
81642Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima – dugoročni850-
81711Povrat zajmova danih državnom proračunu – kratkoročni851-
81712Povrat zajmova danih državnom proračunu – dugoročni852-
81721Povrat zajmova danih županijskim proračunima – kratkoročni853-
81722Povrat zajmova danih županijskim proračunima – dugoročni854-
81731Povrat zajmova danih gradskim proračunima – kratkoročni855-
81732Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni856-
81741Povrat zajmova danih općinskim proračunima – kratkoročni857-
81742Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni858-
81751Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni859-
81752Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni860-
81761Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni861-
81762Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni862-
81771Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni863-
81772Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni864-
82412Ostali vrijednosni papiri – tuzemni – dugoročni865-
84132Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija – dugoročni866-
84142Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU – dugoročni867-
84152Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU – dugoročni868-
84162Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU – dugoročni869-
84221Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročni870-
84222Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročni871-
84223Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru872-
84232Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročni873-
84242Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročni874-
84243Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru875-
84312Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročni876-
84431Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni877-
84432Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni878-
84433Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora879-
84442Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročni880-
84452Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročni881-
84453Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora882-
84461Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročni883-
84462Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija – dugoročni884-
84463Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija885-
84472Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročni886-
84482Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročni887-
84483Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija888-
84532Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročni889-
84542Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika – dugoročni890-
84552Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava – dugoročni891-
84711Primljeni zajmovi od državnog proračuna – kratkoročni892-
84712Primljeni zajmovi od državnog proračuna – dugoročni893-
84721Primljeni zajmovi od županijskih proračuna – kratkoročni894-
84722Primljeni zajmovi od županijskih proračuna – dugoročni895-
84731Primljeni zajmovi od gradskih proračuna – kratkoročni896-
84732Primljeni zajmovi od gradskih proračuna – dugoročni897-
84741Primljeni zajmovi od općinskih proračuna – kratkoročni898-
84742Primljeni zajmovi od općinskih proračuna – dugoročni899-
84751Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročni900-
84752Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročni901-
84761Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročni902-
84762Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročni903-
84771Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni904-
84772Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni905-
85412Ostali tuzemni vrijednosni papiri – dugoročni906-
51212Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni907-
51322Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni908-
51332Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni909-
51342Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni910-
51411Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni911-
51412Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni912-
51532Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni913-
51542Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni914-
51552Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni915-
51631Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni916-
51632Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni917-
51641Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni918-
51642Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni919-
51711Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni920-
51712Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni921-
51721Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni922-
51722Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni923-
51731Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni924-
51732Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni925-
51741Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni926-
51742Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni927-
51751Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni928-
51752Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni929-
51761Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni930-
51762Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni931-
51771Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni932-
51772Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni933-
54132Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih934-
54142Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih935-
54152Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih936-
54162Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih937-
54221Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih938-
54222Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih939-
54223Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru940-
54232Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih941-
54242Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih942-
54243Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru943-
54312Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih944-
54431Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih945-
54432Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih946-
54433Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora947-
54442Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih948-
54452Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih949-
54453Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora950-
54461Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih951-
54462Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih952-
54463Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija953-
54472Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih954-
54482Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih955-
54483Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija956-
54532Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih957-
54542Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih958-
54552Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih959-
54711Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih960-
54712Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih961-
54721Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih962-
54722Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih963-
54731Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih964-
54732Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih965-
54741Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih966-
54742Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih967-
54751Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih968-
54752Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih969-
54761Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih970-
54762Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih971-
54771Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih972-
54772Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih973-
55312Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne974-Račun iz rač. planaOPISStanje na kraju prethodne godineStanje na kraju izvještajnog razdobljaIndeks
(5/4)
123456
Obvezni dodatni podaci

26224,

26233,

26244,

26314

Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru975-
26243Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru976-
26453Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora977-
26454Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora978-
26463Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija979-

26464,

26473,

26484,

26554,

26564

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika980-
26483Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija981-
26534Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora982-

U _________________________________________, dana: ____.____.________.Odgovorna osoba (potpis)
Osoba za kontaktiranje: _________________________________________
Telefon za kontakt: _________________
Odgovorna osoba: _____________________________

BILANCA

za razdobljeRKP broj

Naziv
obveznika
Matični broj

OIB

Šifra djelatnosti:

Razina:

Razdjel

Račun iz rač. planaOPISAOPStanje
1. siječnja
Stanje
31. prosinca
Indeks
(5/4)
123456
IMOVINA (AOP 002+063)00100-
0Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)00200-
01Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)00300-
011Materijalna imovina - prirodna bogatstva004-
012Nematerijalna imovina005-
019Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine006-
02Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)00700-
021 i 02921Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)00800-
0211Stambeni objekti009-
0212Poslovni objekti010-
0213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti011-
0214Ostali građevinski objekti012-
02921Ispravak vrijednosti građevinskih objekata013-
022 i 02922Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)01400-
0221Uredska oprema i namještaj015-
0222Komunikacijska oprema016-
0223Oprema za održavanje i zaštitu017-
0224Medicinska i laboratorijska oprema018-
0225Instrumenti, uređaji i strojevi019-
0226Sportska i glazbena oprema020-
0227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene021-
0228Vojna oprema022-
02922Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme023-
023 i 02923Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)02400-
0231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu025-
0232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu026-
0233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu027-
0234Prijevozna sredstva u zračnom prometu028-
02923Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava029-
024 i 02924Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)03000-
0241Knjige031-
0242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)032-
0243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti033-
0244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti034-
02924Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti035-
025 i 02925Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)03600-
0251Višegodišnji nasadi037-
0252Osnovno stado038-
02925Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada039-
026 i 02926Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)04000-
0261Istraživanje rudnih bogatstava041-
0262Ulaganja u računalne programe042-
0263Umjetnička, literarna i znanstvena djela043-
0264Ostala nematerijalna proizvedena imovina044-
02926Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine045-
03Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti046-
04Sitni inventar i auto gume (AOP 048+049-050)04700-
041Zalihe sitnog inventara i auto guma048-
042Sitni inventar i auto gume u upotrebi049-
049Ispravak vrijednosti sitnog inventara050-
05Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)05100-
051Građevinski objekti u pripremi052-
052Postrojenja i oprema u pripremi053-
053Prijevozna sredstva u pripremi054-
054Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi055-
055Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi056-
056Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi057-
06Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)05800-
061Zalihe za obavljanje djelatnosti059-
062Proizvodnja i proizvodi060-
063Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu061-
064Roba za daljnju prodaju062-
1Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)06300-
11Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)06400-
111Novac u banci (AOP 066 do 069)06500-
1111Novac na računu kod Hrvatske narodne banke066-
1112Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka067-
1113Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka068-
1114Prijelazni račun069-
112Izdvojena novčana sredstva070-
113Novac u blagajni071-
114Vrijednosnice u blagajni072-
12Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo
(AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081)
07300-
121Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)07400-
1211Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama075-
1212Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama076-
122Jamčevni polozi077-
123Potraživanja od zaposlenih078-
124Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose079-
125Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo080-
129Ostala potraživanja081-
13Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)08200-
Zajmovi - tuzemni (AOP 084 do 100)08300-
1321Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu084-
1332Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru085-
1333Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru086-
1334Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru087-
1341Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru088-
1353Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora089-
1354Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora090-
1355Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora091-
1363Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora092-
1364Zajmovi tuzemnim obrtnicima093-
1371Zajmovi državnom proračunu094-
1372Zajmovi županijskim proračunima095-
1373Zajmovi gradskim proračunima096-
1374Zajmovi općinskim proračunima097-
1375Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u098-
1376Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna099-
1377Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna100-
Zajmovi - inozemni (AOP 102 do 111)10100-
1313Zajmovi međunarodnim organizacijama102-
1314Zajmovi institucijama i tijelima EU103-
1315Zajmovi inozemnim vladama u EU104-
1316Zajmovi inozemnim vladama izvan EU105-
1322Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu106-
1356Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama107-
1357Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima108-
1358Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama109-
1365Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima110-
1366Zajmovi inozemnim obrtnicima111-
139Ispravak vrijednosti danih zajmova112-
14Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)11300-
Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 115 do 120)11400-
1411Čekovi115-
1421Komercijalni i blagajnički zapisi116-
1431Mjenice117-
1441Obveznice118-
1451Opcije i drugi financijski derivati119-
1461Ostali vrijednosni papiri120-
Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 122 do 127)12100-
1412Čekovi122-
1422Komercijalni i blagajnički zapisi123-
1432Mjenice124-
1442Obveznice125-
1452Opcije i drugi financijski derivati126-
1462Ostali vrijednosni papiri127-
149Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira128-
15Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)12900-
Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 131 do 136)13000-
1512Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru131-
1513Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru132-
1514Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru133-
1521Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru134-
1531Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora135-
1541Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora136-
Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 138+139)13700-
1532Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija138-
1542Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava139-
159Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici140-
16Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 153 do 157-158)14100-
161Potraživanja za poreze142-
162Potraživanja za doprinose143-
163Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
(AOP 145 do 152)
14400-
1631Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada145-
1632Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU146-
1633Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna147-
1634Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika148-
1635Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije149-
1636Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan150-
1637Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima151
1638Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava152-
164Potraživanja za prihode od imovine153-
165Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade154-
166Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima155-
167Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza156-
168Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode157-
169Ispravak vrijednosti potraživanja158-
17Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 160 do 163 - 164)15900-
171Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine160-
172Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine161-
173Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti162-
174Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine163-
179Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu164-
19Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 166 do 168)16500-
191Rashodi budućih razdoblja166-
192Nedospjela naplata prihoda167-
193Kontinuirani rashodi budućih razdoblja168-
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 170+231)16900-
2Obveze (AOP 171+183+184+200+228)17000-
23Obveze za rashode poslovanja (AOP 172 do 174 +178 do 182)17100-
231Obveze za zaposlene172-
232Obveze za materijalne rashode173-
234Obveze za financijske rashode (AOP 175 do 177)17400-
2341Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire175-
2342Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove176-
2343Obveze za ostale financijske rashode177-
235Obveze za subvencije178-
236Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima179
237Obveze za naknade građanima i kućanstvima180-
238Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći181-
239Ostale tekuće obveze182-
24Obveze za nabavu nefinancijske imovine183-
25Obveze za vrijednosne papire (AOP 185+192-199)18400-
Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 186 do 191)18500-
2511Obveze za čekove186-
2521Obveze za trezorske zapise187-
2531Obveze za mjenice188-
2541Obveze za obveznice189-
2551Obveze za opcije i druge financijske derivate190-
2561Obveze za ostale vrijednosne papire191-
Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 193 do 198)19200-
2512Obveze za čekove193-
2522Obveze za trezorske zapise194-
2532Obveze za mjenice195-
2542Obveze za obveznice196-
2552Obveze za opcije i druge financijske derivate197-
2562Obveze za ostale vrijednosne papire198-
259Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire199-
26Obveze za kredite i zajmove (AOP 201+218)20000-
Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 202 do 217)20100-
2622Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru202-
2623Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru203-
2624Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru204-
2631Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru205-
2643Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora206-
2644Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora207-
2645Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora208-
2653Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora209-
2654Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika210-
2671Obveze za zajmove od državnog proračuna211-
2672Obveze za zajmove od županijskih proračuna212-
2673Obveze za zajmove od gradskih proračuna213-
2674Obveze za zajmove od općinskih proračuna214-
2675Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a215-
2676Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna216-
2677Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna217-
Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 219 do 227)21800-
2613Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija219-
2614Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU220-
2615Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU221-
2616Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU222-
2646Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija223-
2647Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava224-
2648Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija225-
2655Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava226-
2656Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika227-
29Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 229+230)22800-
291Odgođeno plaćanje rashoda229-
292Naplaćeni prihodi budućih razdoblja230-
9Vlastiti izvori (AOP 232+239-248+249 do 251)23100-
91Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)23200-
911Vlastiti izvori (AOP 234+235)23300-
9111Vlastiti izvori iz proračuna234-
9112Ostali vlastiti izvori235-
912Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)23600-
9121Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze237-
9122Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze238-
922Višak/manjak prihoda (AOP 240 - 244)239-
9221Višak prihoda (AOP 241 do 243)24000-
92211Višak prihoda poslovanja241-
92212Višak prihoda od nefinancijske imovine242-
92213Višak primitaka od financijske imovine243-
9222Manjak prihoda (AOP 245 do 247)24400-
92221Manjak prihoda poslovanja245-
92222Manjak prihoda od nefinancijske imovine246-
92223Manjak primitaka od financijske imovine247-
93Obračunati rashodi poslovanja248
96Obračunati prihodi poslovanja249-
97Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine250-
98Rezerviranja viška prihoda251-
99Izvanbilančni zapisi (= 0)25200-
991Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 254)25300-
996Izvanbilančni zapisi - pasiva254-
Obvezni analitički podaci
dio 13Potraživanja za dane zajmove - dospjela255-
dio 13Potraživanja za dane zajmove - nedospjela256-
dio 16Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela257-
dio 16Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela258-
dio 17Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela259-
dio 17Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela260-
12911Potraživanja za naknade koje se refundiraju261
12912Potraživanja za predujmove262
12913Potraživanja za dane predujmove za EU projekte263
12921Ostala nespomenuta potraživanja264
12931Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)265
12941Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun266
16371Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima267-
16372Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima268-
16373Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima269
16374Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima270
16375Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima271
16376Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima272
16377Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima273
16378Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima274
16631Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima275
16641Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima276
16642Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima277
16643Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima278
16721Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun279
dio 23Obveze za rashode poslovanja - dospjele280
dio 23Obveze za rashode poslovanja - nedospjele281
dio 24Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele282
dio 24Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele283
dio 25Obveze za vrijednosne papire - dospjele284-
dio 25Obveze za vrijednosne papire - nedospjele285-
dio 26Obveze za kredite i zajmove - dospjele286-
dio 26Obveze za kredite i zajmove - nedospjele287-
23951Obveze za predujmove288-
23952Obveze za depozite289-
23953Obveze za jamčevine290-
23954Ostale nespomenute obveze291-
23955Obveze za naplaćene tuđe prihode292-
23956Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika293-
23957Obveze za EU predujmove294-
23958Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun295-
26223Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru296-
26224Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru297-
26233Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru298-
26243Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru299-
26244Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru300-
26314Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru301-
26433Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora302-
26434Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora303-
26443Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora304-
26453Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora305-
26454Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora306-
26463Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija307-
26464Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija308-
26473Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava309-
26483Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija310-
26484Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija311-
26534Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora312-
26544Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika313-
26554Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava314-
26564Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika315-U _________________________________________, dana: ____.____.________.Odgovorna osoba (potpis)
Osoba za kontaktiranje: _________________________________________
Telefon za kontakt: _________________
Odgovorna osoba: _____________________________

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA
U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

za razdobljeRKP broj

Naziv
obveznika
Matični broj

Pošta i
mjesto:
OIB

Adresa
sjedišta
Šifra djelatnosti:

Razina:šifra županije

RazdjelŠifra grada/opć.:

AOP oznaka razdoblja:

Račun iz rač. planaNAZIVAOPIznos povećanjaIznos smanjenja
12345
9151Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)00100
91511Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)00200

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)00300

Neproizvedena dugotrajna imovina004

Proizvedena dugotrajna imovina005

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti006

Sitni inventar i auto gume007

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi008

Proizvedena kratkotrajna imovina009

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)01000

Novac u banci i blagajni011

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo012

Potraživanja za dane zajmove013

Vrijednosni papiri014

Dionice i udjeli u glavnici015

Potraživanja za prihode poslovanja016

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine017
91512Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)01800

Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)01900

Neproizvedena dugotrajna imovina020

Proizvedena dugotrajna imovina021

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti022

Sitni inventar i auto gume023

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi024

Proizvedena kratkotrajna imovina025

Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)02600

Novac u banci i blagajni027

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo028

Potraživanja za dane zajmove029

Vrijednosni papiri030

Dionice i udjeli u glavnici031

Potraživanja za prihode poslovanja032

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine033
9152Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)03400
91521Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)03500

Obveze za rashode poslovanja036

Obveze za nabavu nefinancijske imovine037

Obveze za vrijednosne papire038

Obveze za kredite i zajmove039
91522Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)04000

Obveze za rashode poslovanja041

Obveze za nabavu nefinancijske imovine042

Obveze za vrijednosne papire043
109Obveze za kredite i zajmove044


U _________________________________________, dana: ____.____.________.Odgovorna osoba (potpis)
Osoba za kontaktiranje: _________________________________________
Telefon za kontakt: _________________
Odgovorna osoba: _____________________________

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdobljeRKP broj

Naziv
obveznika
Matični broj

OIB

Šifra djelatnosti:

Razina:

Razdjel

Račun iz rač. planaOPISAOPIznos
1234
 
Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)001 
 
Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+013+014)0020
 
Međusobne obveze proračunskih korisnika003 
23Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 012)0040
231Obveze za zaposlene005 
232Obveze za materijalne rashode006 
234Obveze za financijske rashode007 
235Obveze za subvencije008 
236Obveze za naknade građanima i kućanstvima009 
237Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima010 
238Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći011 
239Ostale tekuće obveze012 
24Obveze za nabavu nefinancijske imovine013 
dio 25,26Obveze za financijsku imovinu (AOP 015 do 019)0140
251,253Obveze za čekove i mjenice015 
254Obveze za obveznice016 
256Obveze za ostale vrijednosne papire017 
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267Obveze za tuzemne kredite i zajmove018 
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656Obveze za inozemne kredite i zajmove019 
 
Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 021+022+031+032)0200
 
Međusobne obveze proračunskih korisnika021 
23Obveze za rashode poslovanja (AOP 023 do 030)0220
231Obveze za zaposlene023 
232Obveze za materijalne rashode024 
234Obveze za financijske rashode025 
235Obveze za subvencije026 
236Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima027 
237Obveze za naknade građanima i kućanstvima028 
238Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći029 
239Ostale tekuće obveze030 
24Obveze za nabavu nefinancijske imovine031 
dio 25, 26Obveze za financijsku imovinu (AOP 033 do 037)0320
251, 253Obveze za čekove i mjenice033 
254Obveze za obveznice034 
256Obveze za ostale vrijednosne papire035 
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267Obveze za tuzemne kredite i zajmove036 
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656Obveze za inozemne kredite i zajmove037 
 
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)0380
 
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)0390
 
Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 041 do 044)0400
 
a) Prekoračenje 1 do 60 dana041 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 dana042 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 dana043 
 
d) Prekoračenje preko 360 dana044 
23Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)0450
231Obveze za zaposlene (AOP 047 do 050)0460
 
a) Prekoračenje 1 do 60 dana047 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 dana048 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 dana049 
 
d) Prekoračenje preko 360 dana050 
232Obveze za materijalne rashode (AOP 052 do 055)0510
 
a) Prekoračenje 1 do 60 dana052 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 dana053 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 dana054 
 
d) Prekoračenje preko 360 dana055 
234Obveze za financijske rashode (AOP 057 do 060)0560
 
a) Prekoračenje 1 do 60 dana057 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 dana058 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 dana059 
 
d) Prekoračenje preko 360 dana060 
235Obveze za subvencije (AOP 062 do 065)0610
 
a) Prekoračenje 1 do 60 dana062 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 dana063 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 dana064 
 
d) Prekoračenje preko 360 dana065 
236

Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima

(AOP 067 do 070)

0660
 
a) Prekoračenje 1 do 60 dana067 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 dana068 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 dana069 
 
d) Prekoračenje preko 360 dana070 
237Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 072 do 075)0710
 
a) Prekoračenje 1 do 60 dana072 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 dana073 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 dana074 
 
d) Prekoračenje preko 360 dana075 
238Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 077 do 080)0760
 
a) Prekoračenje 1 do 60 dana077 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 dana078 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 dana079 
 
d) Prekoračenje preko 360 dana080 
239Ostale tekuće obveze (AOP 082 do 085)0810
 
a) Prekoračenje 1 do 60 dana082 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 dana083 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 dana084 
 
d) Prekoračenje preko 360 dana085 
24Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 087 do 090)0860
 
a) Prekoračenje 1 do 60 dana087 
 
b) Prekoračenje 61 do 180 dana088 
 
c) Prekoračenje 181 do 360 dana089 
 
d) Prekoračenje preko 360 dana090 
dio 25,26Obveze za financijsku imovinu (AOP 092 do 096)0910
251,253Obveze za čekove i mjenice092 
254Obveze za obveznice093 
256Obveze za ostale vrijednosne papire094 
262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267Obveze za tuzemne kredite i zajmove095 
261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656Obveze za inozemne kredite i zajmove096 
 
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)0970
 
Međusobne obveze proračunskih korisnika098 
23Obveze za rashode poslovanja099 
24Obveze za nabavu nefinancijske imovine100 
dio 25,26Obveze za financijsku imovinu101      
U _________________________________________, dana: ____.____.________.Odgovorna osoba (potpis)
Osoba za kontaktiranje: _________________________________________ 
 
Telefon za kontakt: _________________
Odgovorna osoba: _____________________________