Dopuna Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.

NN 33/2021 (1.4.2021.), Dopuna Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.

Hrvatska energetska regulatorna agencija

709

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 17. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 108/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. ožujka 2021. donijela

DOPUNU ODLUKE

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE
OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2021.

I.

U Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. (»Narodne novine«, broj 28/21) na kraju Priloga 1. dodaje se:

Energetski subjekt:IVAPLIN d.o.o.
Ulica Krešimira IV 10, 10310 Ivanić-Grad
– za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d. o.o., Ivanić-Grad

Vrsta tarifne
stavke
Oznaka
tarifne
stavke

Tarifni

model

TROŠAK NABAVE PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE
PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

- bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.Ts1TM10,14220,04310,05280,2381kn/kWh
TM20,04310,2381kn/kWh
TM30,03450,2295kn/kWh
TM40,03230,2273kn/kWh
TM50,03020,2252kn/kWh
TM60,02800,2230kn/kWh
TM70,02670,2217kn/kWh
TM80,02540,2204kn/kWh
TM90,02410,2191kn/kWh
TM100,02280,2178kn/kWh
TM110,02160,2166kn/kWh
TM120,01720,2122kn/kWh
Fiksna mjesečna naknadaTs2TM110,0010,00kn
TM210,0010,00kn
TM320,0020,00kn
TM430,0030,00kn
TM540,0040,00kn
TM660,0060,00kn
TM7100,00100,00kn
TM8150,00150,00kn
TM9200,00200,00kn
TM10300,00300,00kn
TM11400,00400,00kn
TM12500,00500,00kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

II.

Ova Dopuna Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 310-35/21-01/2

Urbroj: 371-04-21-5

Zagreb, 31. ožujka 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.