Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji

NN 34/2021 (2.4.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji

HRVATSKI SABOR

716

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. ožujka 2021.

Klasa: 011-01/21-01/19

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 31. ožujka 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI

Članak 1.

U Zakonu o sportskoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 86/12. i 98/19.) u članku 9. točki 6. riječi: »u skladu sa« zamjenjuju se riječima: »u skladu s općim aktima,«.

Članak 2.

U članku 15. stavku 2. riječi: »Zakona o općem upravnom postupku« zamjenjuju se riječima: »zakona kojim se uređuje opći upravni postupak«.

Članak 3.

U članku 16. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka ne donosi se rješenje.«.

Članak 4.

U članku 18. stavku 1. riječ: »prekršajnom« briše se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka inspektor je dužan donijeti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja zapisnika.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »Zakon o prekršajima« zamjenjuju se riječima: »zakon kojim se uređuje prekršajni postupak«.

Članak 5.

U članku 22. stavku 1. na kraju točke 3. briše se točka i dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. obavljanje sportske djelatnosti osobi koja nije upisana u registar sportskih djelatnosti.«.

Članak 6.

U članku 24. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka inspektor je dužan donijeti rješenje najkasnije u roku od osam dana od dana zaključenja zapisnika.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »4.«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »5.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 7.

U nazivu glave V. riječ: »KAZNENE« zamjenjuje se riječju: »PREKRŠAJNE«.

Članak 8.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u sustavu sporta ako:

1. ne osigura uvjete za provedbu nadzora ili ako inspektoru ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 14.),

2. ne postupi po rješenju inspektora (članak 26. stavak 1.),

3. u određenom roku ne izvijesti inspektora o ispunjenju obveze iz rješenja (članak 26. stavak 2.),

4. na bilo koji način sprječava ili ometa inspektora u obavljanju nadzora ili poduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašten (članak 28. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.«.

Članak 9.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost u sustavu sporta ako:

1. ne osigura uvjete za provedbu nadzora ili ako inspektoru ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 14.),

2. ne postupi po rješenju inspektora (članak 26. stavak 1.),

3. u određenom roku ne izvijesti inspektora o ispunjenju obveze iz rješenja (članak 26. stavak 2.),

4. na bilo koji način sprječava ili ometa inspektora u obavljanju nadzora ili poduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašten (članak 28. stavak 2.).«.

Članak 10.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o sportskoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 86/12. i 98/19.).

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/149

Zagreb, 26. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.