Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

NN 34/2021 (2.4.2021.), Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

718

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20. i 10/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O OSIGURANJU NOVČANE POMOĆI ZA PRIVREMENU I NUŽNU ZAŠTITU I POPRAVAK ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE,
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I.

Ovom Odlukom uređuje se osiguranje novčane pomoći namijenjene za privremenu i nužnu zaštitu i popravak obiteljskih kuća, stambeno-poslovnih zgrada, višestambenih zgrada i poslovnih zgrada na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, u svrhu saniranja šteta nastalih u potresima 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

II.

Financijska sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osiguravaju se sredstvima koja su osigurana na pozicijama Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, za tu namjenu, do utroška raspoloživih sredstava.

III.

Sredstvima iz točke II. ove Odluke nadoknadit će se opravdani troškovi vlasnicima oštećenih obiteljskih kuća, stambeno-poslovnih zgrada, višestambenih zgrada i poslovnih zgrada koje su imali, odnosno koje imaju za:

1. nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi

2. popravak ili zamjenu dimnjaka

3. popravak ili zamjenu zabatnog zida

4. popravak stubišta

5. popravak dizala.

IV.

Opravdani troškovi za radove iz točke III. ove Odluke s projektnom dokumentacijom za te radove i potrebnim instalacijama mogu iznositi maksimalno 16.000,00 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade (stambenom i/ili poslovnom dijelu), odnosno 25.000,00 kuna po obiteljskoj kući ukoliko nema više posebnih dijelova.

V.

Sredstva po ovoj Odluci mogu se koristiti pod uvjetom da vlasnici oštećenih zgrada nisu koristili druge izvore sredstava za financiranje troškova iz točke III. ove Odluke.

VI.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za provedbu ove Odluke.

VII.

Postupci započeti po odredbama Odluke o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice (»Narodne novine«, broj 55/20.), dovršit će se po odredbama ove Odluke ako je to povoljnije za stranku.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice (»Narodne novine«, broj 55/20.).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/89

Urbroj: 50301-05/20-21-2

Zagreb, 1. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.