Odluka o porezima Općine Tisno

NN 36/2021 (7.4.2021.), Odluka o porezima Općine Tisno

Općina Tisno

753

Na temelju čl. 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17) te članka 32. Statuta Općine Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije« br. 5/13, Službeni glasnik Općine Tisno 1/18, 2/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Tisno na 30. sjednici od 15. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE TISNO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju vrste poreza Općine Tisno, stope i visine poreza, način obračuna i plaćanja te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Tisno su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Stopa prireza porezu na dohodak iznosi 9 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Stopa poreza na potrošnju iznosi 3 %.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju za Općinu Tisno obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Poslove u vezi s utvrđivanjem u i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Upravni odjel za financije i javne prihode Općine Tisno.

4. Porez na javne površine

Članak 6.

Pod javnom površinom smatraju se ulice, trgovi, ceste, putevi, parkirališta, nogostupi, prijelazi, zelene površine, šetališta, igrališta i druge javne površine koje su u vlasništvu Općine Tisno odnosno kojim upravlja Općina Tisno.

Članak 7.

Obračun poreza na korištenje javnih površina vrši se mjesečno za:

– predsezonu (razdoblje od 1. svibnja do 30. lipnja),

– sezonu (razdoblje od 1. srpnja do 31. kolovoza),

– posezonu (razdoblje od 1. rujna do 30. rujna),

– ostalo razdoblje tijekom godine (od 1. listopada do 30. travnja).

Članak 8.

Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se po metru četvornom zauzete površine dnevno, odnosno mjesečno, odnosno godišnje ovisno o svrsi kako slijedi:

1. radi korištenja terasa za pružanje ugostiteljskih usluga:

A. za zatvorene (natkrite i ostakljene) zauzete površine naplaćuje se:

– za sezonu 50,00 kuna mjesečno/m²,

– za predsezonu i posezonu 40,00 kuna mjesečno/m²,

– za ostalo razdoblje tijekom godine 1,00 kn mjesečno/m².

B. natkrivene cijelu godinu (željezna, drvena i slična konstrukcija):

– za sezonu 48,00 kuna mjesečno/m²,

– za posezonu i predsezonu 30,00 kuna mjesečno/m²,

– za ostali dio godine 1,00 kuna mjesečno/m².

C. natkrivene vrlo brzo sklopivim zaštitama od sunca i padavina (suncobrani, tende i sl.):

– za sezonu 45,00 kuna mjesečno/m²,

– za posezonu i predsezonu 26,00 kuna mjesečno/m²,

– za ostali dio godine 1,00 kuna mjesečno/m².

2. za zauzetost javne površine građevinskim i drugim profilima, konstrukcijama i elementima, odlaganjem građevinskog i drugog materijala te postavljanjem skela na javnoj površini te prekopavanje i bilo koji drugi način zaposjedanja javne površine – 2,00 kune po metru četvornom dnevno.

3. Za postavljanje kioska za prodaju novina, duhana i sl.:

– 80,00 kuna po metru četvornom mjesečno tijekom godine.

4. Za postavljanje kioska za prodaju voća i povrća te ugostiteljsku djelatnost:

– 80,00 kuna po metru četvornom mjesečno za sezonu, predsezonu, posezonu

– 50.00 kuna po metru četvornom mjesečno za ostali dio godine.

5. Za iznajmljivanje motora, bicikli i sl.

– 5000,00 kn/godišnje do 10 m².

Za zauzetost iznad 10 m² cijena iznosi 20,00kn/m² dnevno.

6. Za postavljanje naprava za ugostiteljsku djelatnost te prodaju roba i usluga sezona, predsezonu, posezonu

– štandovi za prodaju suvenira, bižuterije i kožne galanterije i sl.7.500,00 kn
– štandovi za prodaju tekstila, obuće i keramike i sl.8.500,00 kn
– štandovi za prodaju voća i povrća8.000,00 kn
– aparat za kokice4.500,00 kn
– aparat za sladoled4.500,00 kn
– aparat za palačinke4.500,00 kn
– »vrtuljak« za prodaju razglednica1.500,00 kn
– štand za prodaju eteričnih ulja2.000,00kn
– štand za prodaju nakita2.000,00 kn
– štand za oglašavanje i prodaju izleta2.000,00 kn
– štand za prodaju oslikanih majica3.000,00 kn
– štand za prodaju slika i izradu portreta2.000,00 kn
– pokretne naprave za ugostiteljsku djelatnost8.500,00 kn
– aparati i naprave za zabavu i igre10.000,00 kn
– prometovanje turističkom vlakićem6.000,00 kn.


Za ostali dio godine naknada iznosi 20 % sezonske naknade.

7. za zauzetost (ostavljanje) na javnoj površini raznih pokretnih i nepokretnih stvari (prikolice, traktori, kamioni, bačve, neispravna vozila i slično):

– do trenutka otklanjanja 20,00 kuna po komadu dnevno.

8. za bespravno zauzimanje i onečišćenje javne površine:

– do trenutka otklanjanja 20,00 kn/m² dnevno.

9. za zauzetost (ostavljanje) na javnoj površini čamaca:

– 500,00 kuna po čamcu mjesečno.

10. Za zauzetost (korištenje) javne površine za smještanje cestovnih motornih vozila, samo i isključivo u svrhu funkcioniranja hotela (hostela ili motela) – godišnje, prema modelu obračuna:

– sezona, predsezona i posezona – 12 kuna mjesečno/m²

– ostali dio godine – 20% iznosa mjesečno/m² sezonske nak­nade.

11. Za postavljanje bankomata: – 20.000,00 kuna/bankomat/godišnje

12. Za zauzetost javne površine za prodaju, novina, duhana i sl. koja uključuje i korištenje kioska u vlasništvu Općine: – 25.000,00 kuna/godišnje.

Odobrenje za zauzetost (korištenje) javne površine prema točki 10. ovog članka daje se na rok od jedne kalendarske (nedjeljive) godine, ukoliko isti nije reguliran drugim aktom Općinskog vijeća Općine Tisno ili općinskog načelnika.

Članak 10.

Porez za korištenje javne površine za povremeno korištenje (ambulantna prodaja) iznosi 200,00 dnevno.

Visina poreza utvrđena za korištenje javnih površina, a koje se daju na korištenje putem natječaja sukladno Planu korištenja javnih površina smatraju se početnim porezom.

Visinu poreza na korištenja javnih površina u slučajevima koji nisu predviđeni ovom odlukom (posebne manifestacije i sl.) odredit će načelnik Općine Tisno.

Visina poreza na korištenje javnih površina za područje naselja Dubrava kod Tisna i Dazlina te za područje ulice Ivinj plaćat će se u iznosu umanjenom za 70 %.

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaća se nakon podnošenja zahtjeva odnosno dobivanja odobrenja, a prije izdavanja rješenja o korištenju javne površine bez kojeg se ne može legalno koristiti ista.

Odobrenje za korištenje odnosno rješenje iz st. 1. ovog članka izdat će se nakon podmirenja svih dugovanja po osnovu poreza na korištenje javne površine iz ranijih godina.

Iznimno od st. 1. ovog članka porez na korištenje javnih površina u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga na terasama plaća se u dva obroka, i to:

– 50 % odmah nakon izdavanja rješenja

– 50 % obračunatog iznosa do konca kolovoza tekuće godine

Na zahtjev korisnika nadležni upravni odjel Općine Tisno može odrediti i drugačiju dinamiku plaćanja uz suglasnost načelnika Općine Tisno.

Rješenje o davanju na korištenje i razrez poreza na korištenje javne površine donosi Upravni odjel za financije i javne prihode, a odobrenje za korištenje javne površine donosi Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostornu uređenje i planiranje te komunalne poslove, odnosno načelnik ukoliko nije definirano Planom korištenja javnih površina za predmetnu kalendarsku godinu.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 12.

Općina Tisno poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza, osim poreza na korištenje javnih površina i poreza na kuće za odmor povjerava Ministarstvu financija, Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava Šibenik (sukladno suglasnosti Ministarstva financija objavljenoj u »Narodnim novinama« broj 01/2017).

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava Šibenik dužna je do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, Općini Tisno dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima, te pokrenutim postupcima i mjerama radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke.

Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područni ured Šibenik, Ispostava Šibenik za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u visini od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknade predviđene ovom Odlukom Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni Proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno Suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/17).

Članak 13.

Na postupak utvrđivanja i naplate poreza iz ove Odluke te na žalbu, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kazneni i prekršajni postupak, te sva druga pitanje koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe važećeg Općeg poreznog zakona, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dohodak.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Postupci utvrđivanja i naplate prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke završit će se po odredbama Odluke o porezima Općine Tisno (»Narodne novine« br. 88/17, 114/17, 42/18, »Službeni glasnik Općine Tisno« br. 4/17, 5/17, 2/18, 6/18, 6/19, 9/19).

Postupci utvrđivanja i naplate poreza na korištenje javnih površina započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke završit će se po odredbama Odluke o porezima Općine Tisno (»Narodne novine« br. 88/17, 114/17, 42/18, »Službeni glasnik Općine Tisno« br. 4/17, 5/17, 2/18, 6/18, 6/19, 9/19).

Članak 15.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Općine Tis­no« i u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Tisno (»Narodne novine« br. 88/17, 114/17, 42/18, »Službeni glasnik Općine Tisno« br. 4/17, 5/17, 2/18, 6/18, 6/19, 9/19 i 7/20).

Klasa: 021-05/21-01/21
Urbroj: 2182/05-01-21-1
Tisno, 15. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TISNO

Predsjednik
Petar Jakovčev, v. r.