Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Visoko

NN 36/2021 (7.4.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Visoko

OPĆINA VISOKO

754

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 30. Statuta Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 15/20) Općinsko vijeće Općine Visoko, na svojoj sjednici održanoj 14. ožujka 2021. donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VISOKO

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 94/20 i 2/21 u dijelu koji se odnosi na I. OPĆE ODREDBE:

mijenja se članak 1. koji glasi

»Ovom Odlukom utvrđuju se vrste lokalnih poreza koji se uvode za područje Općine Visoko, visina stope prireza porezu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, visinu poreza na kuće za odmor i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, porez na korištenje javnih površina i porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.«

Članak 2.

U Odluci o općinskim porezima Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 94/20 i 2/21) u dijelu koji se odnosi na 1. Prirez porezu na dohodak:

– brišu se članak 3. i članak 4.

– mijenja se članak 5. koji postaje članak 3. i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.«

Članak 3.

U Odluci o općinskim porezima Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 94/20 i 2/21) u dijelu koji se odnosi na 2. Porez na potrošnju:

– brišu se članak 6., članak 7. i članak 8.

– mjenja se članak 9. koji postaje članak 4. i glasi:

»Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.«

– mjenja se članak 10. koji postaje članak 5. i glasi

»Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja nadležna ispostava Porezne uprave.«

Članak 4.

U Odluci o općinskim porezima Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 94/20 i 2/21) u dijelu koji se odnosi na 3. Porez na kuće za odmor:

– briše se članak 11.

– mjenja se članak 12. koji postaje članak 6. i glasi:

»Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 8 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor na području cijele Općine Visoko.«

– mjenja se članak 13. koji postaje članak 7. i glasi:

»Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja nadležna ispostava Porezne uprave«.

– briše se članak 14.

Članak 5.

U Odluci o općinskim porezima Općine Visoko (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 94/20 i 2/21) u dijelu koji se odnosi na 4. Porez na korištenje javnih površina:

– mjenja se članak 15. koji postaje članak 8. i glasi

»Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta koja su u skladu sa prostornim planom namjenjnena općoj uporabi (ulice, trgovi, igrališta, zelene površine, parkirališta i sl).«

– članak 16. postaje članak 9.

– članak 17. postaje članak 10.

– članak 18. postaje članak 11.

– članak 19. postaje članak 12.

– članak 20. postaje članak 13.

– članak 21. postaje članak 14

– članak 22. postaje članak 15.

– članak 23. postaje članak 16.

– članak 24. postaje članak 17.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/20-01/2
Urbroj: 2186/027-01-21-2
Visoko, 14. ožujka 2021.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Hadrović, v. r.