Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

NN 36/2021 (7.4.2021.), Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija

755

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 120/12 i 68/18) i članka 94. stavka 1. podstavka 1. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. travnja 2021. donijela

IZMJENE METODOLOGIJE

UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI
ZA TRANSPORT PLINA

Članak 1.

U Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 79/20) u članku 32. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Rezervna cijena za ugovoreni unutardnevni stalni standardni kapacitetni proizvod izračunava se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

Pun
rezervna cijena za stalni unutardnevni standardni kapacitetni proizvod (kn/kWh/dan),
Mun
množitelj za unutardnevni standardni kapacitetni proizvod,
SFun
sezonski faktor za unutardnevni standardni kapacitetni proizvod,
TΩ,i
referentna cijena za odgovarajući ulaz u ili izlaz iz transportnog sustava (kn/kWh/dan).

(3) U slučaju prijestupne godine, formule iz stavka 1. i 2. ovoga članka prilagođavaju se na način da se broj 365 zamjenjuje brojem 366.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 2.

U članku 33. stavak 3. briše se.

U dosadašnjim stavcima 4. i 5., koji postaju stavci 3. i 4., riječi: »stavaka 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

Članak 3.

Ove Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 310-35/21-01/3
Urbroj: 371-04-21-9
Zagreb, 2. travnja 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.