Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC66 i DC75

NN 37/2021 (9.4.2021.), Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC66 i DC75

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

761

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. travnja 2021. godine donijela

ODLUKU

O PROMJENI GRANICE POMORSKOG DOBRA RADI GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA DRŽAVNE CESTE DC66 i DC75

I.

Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC66 i DC75, dionica Veli Vrh – Pula – etapa II faza I, sukladno lokacijskoj dozvoli koju je izdala Istarska županija, Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, Odsjek za gradnju, klasa: UP/I 350-05/14-01/35, urbroj: 2168/01-03-04-0375-14-6, od 19. studenoga 2014., čiji je rok produžen Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/16-01/000013, urbroj: 2168/01-03-05-0410-16-0002, od 30. lipnja 2016., te Rješenjem o produljenju važenja lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/16-01/000057, urbroj: 2168/01-03-05-0410-17-0004, od 10. siječnja 2017., izuzima se iz područja pomorskog dobra sljedeća nekretnina u k.o. Pula:

– dio zk.č.br. 1409 – plaža od 487 m2, pod novom oznakom sukladno parcelacijskom elaboratu k.č.br. 1409/2 – pašnjak od 22 m2, upisana u zk.ul.br. 11133, kao pomorsko dobro.

II.

Nekretnina iz točke I. ove Odluke briše se u zemljišnim knjigama kao opće dobro (pomorsko dobro) radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste i upisuje u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske.

Nadležno općinsko državno odvjetništvo uputit će nadležnom zemljišnoknjižnom sudu prijedlog za brisanje pomorskog dobra uz istovremeni upis javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske na nekretnini iz točke I. ove Odluke, a sukladno članku 43. stavku 5. Zakona o cestama.

III.

Nekretninu iz točke I. ove Odluke koja je izuzeta iz pomorskog dobra preuzima na upravljanje društvo Hrvatske ceste d.o.o., radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC66 i DC75, dionica Veli Vrh – Pula – etapa II faza I.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/96

Urbroj: 50301-05/20-21-2

Zagreb, 8. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.