Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

NN 39/2021 (14.4.2021.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Vlada Republike Hrvatske

779

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA UZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19

I.

Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, u iznosima i pod uvjetima koji se uređuju ovom Odlukom.

II.

Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke isplatit će se korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, zatečenima u isplati mirovine za mjesec ožujak 2021., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za mjesec ožujak 2021. ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.

U ukupno mirovinsko primanje iz stavka 1. ove točke uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina (»Narodne novine«, broj 130/17.) i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.

Iznos jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine iz stavka 1. ove točke određuje se na sljedeći način:

Iznos ukupnog mirovinskog primanjaIznos jednokratnog
novčanog primanja
do 1.500,00 kuna1.200,00 kuna
od 1.500,01 do 2.000,00 kuna900,00 kuna
od 2.000,01 do 3.000,00 kuna600,00 kuna
od 3.000,01 do 4.000,00 kuna400,00 kuna

III.

Korisnicima mirovine iz točke I. ove Odluke, kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi neto iznos od 4.000,00 kuna, jednokratno novčano primanje isplatit će se u skladu s točkom II. ove Odluke pod uvjetom da dostave dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec ožujak 2021.

Korisnici mirovine iz stavka 1. ove točke obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 30. lipnja 2021. dostaviti dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja radi isplate jednokratnog novčanog primanja u skladu s točkom II. ove Odluke.

Iznos neto mjesečne mirovine koji korisnik prima u valuti na teret inozemnog nositelja socijalnog osiguranja preračunat će se u kunsku vrijednost po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan 31. ožujka 2021.

IV.

Ako korisnici obiteljske mirovine žive odvojeno, svakoj skupini korisnika podijeljene obiteljske mirovine isplata jednokratnog novčanog primanja pripada uz uvjete i u iznosu određenom prema točki II. ove Odluke.

V.

Jednokratno novčano primanje pripada i korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 31. ožujak 2021. ili ranije te su zatečeni u isplati na dan 15. lipnja 2021.

Jednokratno novčano primanje u skladu s ovom Odlukom isplatit će se u mjesecu travnju 2021., a korisnicima iz stavka 1. ove točke i točke III. ove Odluke najkasnije u mjesecu srpnju 2021.

VI.

Ako se naknadno utvrdi nepripadnost prava na isplatu mirovine, korisnik je dužan vratiti isplaćeno jednokratno novčano primanje.

VII.

Jednokratno novčano primanje ne smatra se dohotkom sukladno članku 8. stavku 2. točki 7. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.) te nije prihod u smislu članka 14.c Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10. i 53/20.).

Jednokratno novčano primanje ne može biti predmet ovrhe.

VIII.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

IX.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

X.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/126

Urbroj: 50301-05/31-21-2

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.