Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

NN 39/2021 (14.4.2021.), Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

781

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), a u vezi s člancima 40. i 41. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 37/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE

I.

Raspisuju se izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.

II.

Dva zamjenika župana biraju se zajedno sa županom u županijama koje imaju više od 250.000 stanovnika.

Jedan zamjenik župana bira se zajedno sa županom u županijama koje imaju do 250.000 stanovnika.

Dva zamjenika gradonačelnika biraju se zajedno s gradonačelnikom u gradovima koji imaju više od 100.000 stanovnika.

Jedan zamjenik gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika bira se zajedno s gradonačelnikom, odnosno općinskim načelnikom u gradovima i općinama koje imaju više od 10.000 do 100.000 stanovnika i gradu koji je sjedište županije.

Bez zamjenika biraju se gradonačelnik i općinski načelnik u gradovima i općinama koje imaju do 10.000 stanovnika.

III.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 16. svibnja 2021.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. travnja 2021.

Klasa: 022-03/21-04/106

Urbroj: 50301-21/06-21-2

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.