Pravilnik o izmjeni Pavilnika o kaznenoj evidenciji

NN 39/2021 (14.4.2021.), Pravilnik o izmjeni Pavilnika o kaznenoj evidenciji

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

783

Na temelju članka 35. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine« br. 143/12, 105/15 i 32/17) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KAZNENOJ EVIDENCIJI

Članak 1.

U Pravilniku o kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« broj 37/21) Obrazac VII a i Obrazac VII b koji su sastavni dio Pravilnika o kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« broj 37/21) zamjenjuju se Obrascem VII a i Obrascem VII b koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-02/21-02/60

Urbroj: 514-05-02-01-01/02-21-05

Zagreb, 12. travnja 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

Obrazac VII a

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO

ODJEL ZA KAZNENE EVIDENCIJE

Na temelju članka 14.d Zakona o pravnim posljedicama osude, kaz­nenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine«, broj 143/12, 105/15 i 32/17)

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE POTVRDE O PODACIMA
IZ KAZNENE EVIDENCIJE

PODACI KOJE POPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

OIB*
Prezime*Rođeno prezime*
Ime*Spol
Državljanstvo
Ime i prezime oca *
Ime i prezime majke
Dan, mjesec i godina rođenja*
Mjesto i država rođenja*
Broj primjeraka potvrde (maksimum 3)*

U ____________ dana _______

Potpis podnositelja zahtjeva: ________________________

Suglasnost za izdavanje posebnog uvjerenja sukladno članku 13. stavcima 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/2021).

Potpis: ________________

Prilog:

– fotokopija osobne iskaznice ili putovnice

* Podaci označeni zvjezdicom se obvezno moraju navesti.

Obrazac VII b

OPĆINSKI SUD U __________________________

Stalna služba u ______________________________

Dana ______________________________________

Na temelju članka 14.d Zakona o pravnim posljedicama osude, kaz­nenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine«, broj 143/12, 105/15 i 32/17) izdaje

POTVRDU O PODACIMA IZ KAZNENE EVIDENCIJE

__________________________________________________

(ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, ime oca)

NE NALAZI SE

u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa i uprave.

Potvrda se izdaje sukladno članku 13. stavcima 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/2021).

Potpis ovlaštene osobe: