Obvezatne upute broj L III - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

NN 39/2021 (14.4.2021.), Obvezatne upute broj L III - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

786

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 14. travnja 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ L III

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Odlukama Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-04/105, urbroj: 50301-21/06-21-2; klasa: 022-03/21-04/106, urbroj: 50301-21/06-21-2 i klasa: 022-03/21-04/107, urbroj: 50301-21/06-21-2 od 14. travnja 2021. raspisani su izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i izbori zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda.

Odluke Vlade Republike Hrvatske stupaju na snagu 15. travnja 2021.

Izbori će se održati u nedjelju, 16. svibnja 2021.

2. Rokovi teku od

16. travnja 2021. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: jedinice), prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i prijedlozi kandidatura za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno za izbor zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora, dakle

29. travnja 2021. do 24:00 sata.

(članak 21. stavak 1. Zakona)

4. Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice, zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika, kao i zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice, u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do

1. svibnja 2021. do 24:00 sata.

(članak 26. stavak 1. Zakona)

5. Nadležna izborna povjerenstva dostavit će Državnom izbornom povjerenstvu pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu te zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura radi objave cjelovite informacije o svim kandidacijskim listama i kandidaturama.

Objava Državnog izbornog povjerenstva ne predstavlja izbornu radnju u smislu zaštite izbornog prava.

(članak 26. stavak 2. Zakona)

6. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

14. svibnja 2021. do 24:00 sata.

(članak 35. stavak 1. Zakona)

7. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela traje

od 15. svibnja 2021. u 00:00 sati

do 16. svibnja 2021. u 19:00 sati.

(članak 35. stavak 3. Zakona)

8. Općinska i gradska izborna povjerenstva te Izborno povjerenstvo Grada Zagreba odredit će biračka mjesta na svom području odmah nakon raspisivanja izbora, a najkasnije dan nakon objave zbirnih lista.

Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle do

30. travnja 2021. do 24:00 sata.

(članak 69. stavak 1. Zakona)

9. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 12 dana prije održavanja izbora, dakle do

3. svibnja 2021. do 24:00 sata.

(članak 42. stavak 6. Zakona)

Ako političke stranke ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora ne prispiju nadležnim izbornim povjerenstvima u zadanom roku, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

(članak 42. stavak 6. Zakona)

10. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do

5. svibnja 2021. do 24:00 sata.

(članak 44. stavak 2. Zakona)

11. Glasovanje traje neprekidno

16. svibnja 2021. od 7:00 do 19:00 sati.

Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19:00 sati omogućit će se glasovanje.

(članak 74. Zakona)

12. Birački odbori moraju u što kraćem roku dostaviti zapisnike o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do

17. svibnja 2021. do 7:00 sati.

(članak 65. Zakona)

13. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do

17. svibnja 2021. do 19:00 sati.

14. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu.

(članak 86. i članak 102. Zakona)

15. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 127. do 133. Zakona.

16. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 15. travnja 2021.

17. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-06/21-01/26

Urbroj: 507-03/07-21-6

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik
Đuro Sessa, v. r.