Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Vinkovaca

NN 40/2021 (15.4.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Vinkovaca

Grad Vinkovci

808

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 30. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine, na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17), članaka 36. i 62. Statuta Grada Vinkovaca (»Službeni glasnik« Grada Vinkovaca br. 2/21) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća (»Službeni glasnik« Grada Vinkovaca br. 9/09, 1/13 i 02/18) donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA GRADA VINKOVACA

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Vinkovaca (»Narodne novine« broj 39/17, 132/17, 140/20 i »Službeni glasnik« Grada Vinkovaca broj 3/17, 10/17 i 13/20) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Vinkovcima (u daljnjem tekstu: Grad)«.

Članak 2.

Članak 3. i članak 4. brišu se.

Članak 3.

Članak 5. koji postaje članak 3. mijenja se u cijelosti i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.«

Članak 4.

Članak 6. i članak 7. – brišu se.

Članak 5.

Članak 8. koji postaje članak 4. mijenja se i glasi:

»Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.«

Članak 6.

Članak 9., članak 10. i članak 11. – brišu se.

Članak 7.

Članak 12. koji postaje članak 5. mijenja se i glasi:

»Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada.«

Članak 8.

Članak 13. – briše se.

Članak 9.

Članak 15. postaje članak 6.

Članak 10.

Članak 16. i članak 17. – brišu se, a članak 18. postaje članak 7.

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku« Grada Vinkovaca, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/01

Urbroj: 2188/01-01-21-8

Vinkovci, 30. ožujka 2021.

Predsjednik Gradskog vijeća
Mladen Karlić, dr. med., v. r.