Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

NN 41/2021 (16.4.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

Hrvatski sabor

810

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. travnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/23

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 13. travnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 79/09. i 80/13.) iza članka 2.a dodaju se naslovi iznad članaka i članci 2.b i 2.c koji glase:

»Usklađivanje s pravnim aktima Europske unije

Članak 2.b

(1) Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva (EU) 2019/1 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju i osiguravanju pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta (SL L 11, 14. 1. 2019.).

(2) U postupcima utvrđivanja povrede ovoga Zakona te članaka 101. i/ili 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9. 5. 2008.; u daljnjem tekstu: UFEU), poštuju se opća načela prava Europske unije i Povelja Europske unije o temeljnim pravima.

Značenje pojmova

Članak 2.c

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. »nacionalno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja« je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja,

2. »tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja« je nacionalno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Europske unije i/ili Europska komisija,

3. »kartel« je sporazum ili usklađeno djelovanje između dva ili više konkurenata kojem je cilj usklađivanje njihovih postupanja na tržištu ili utjecaj na relevantne parametre tržišnog natjecanja putem praksi poput, ali ne ograničujući se na, dogovaranja ili usklađivanja kupovnih ili prodajnih cijena, odnosno drugih trgovinskih uvjeta, među ostalim u pogledu prava intelektualnog vlasništva, određivanja kvota proizvodnje ili prodaje, dijeljenja tržišta i kupaca, uključujući manipuliranje postupkom podnošenja ponuda, ograničenja uvoza ili izvoza ili protutržišnih djelovanja protiv drugih konkurenata,

4. »tajni kartel« je kartel čije je postojanje djelomično ili u potpunosti prikriveno,

5. »pokajnički program« je program povezan s primjenom članka 101. UFEU-a ili odgovarajuće odredbe ovoga Zakona kojom se uređuju zabranjeni sporazumi, na temelju kojeg sudionik u tajnom kartelu, neovisno o drugim sudionicima kartela, surađuje u postupku tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja dobrovoljnim iznošenjem svojih saznanja o kartelu i svoje uloge u njemu, za što taj sudionik zauzvrat dobiva, odlukom tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja oslobođenje od novčane kazne ili umanjenje novčane kazne za sudjelovanje u kartelu,

6. »podnositelj prijave za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne – pokajnik« je poduzetnik – sudionik kartela koji podnosi prijavu tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne u okviru pokajničkog programa,

7. »izjava poduzetnika pokajnika« je usmeno ili pisano dobrovoljno izlaganje poduzetnika ili takvo izlaganje u ime poduzetnika, podneseno tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja, ili zapis tog usmenog izlaganja, u kojem se opisuje uključenost tog poduzetnika u kartel, njegova saznanja o kartelu i uloga koju u njemu ima, a koje izlaganje je posebno sastavljeno za podnošenje tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja radi dobivanja oslobođenja od novčane kazne ili umanjenja novčane kazne u okviru pokajničkog programa. Navedeno ne uključuje već postojeće informacije, odnosno dokaze koji postoje neovisno o tom postupku, bez obzira na to nalaze li se te informacije u spisu predmeta tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja ili ne,

8. »oslobođenje od novčane kazne« je oslobođenje od novčane kazne koju bi tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja inače izreklo poduzetniku pokajniku za njegovo sudjelovanje u tajnom kartelu, a koje mu se odobrava za suradnju s tijelom nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja u okviru pokajničkog programa,

9. »umanjenje novčane kazne« je umanjenje iznosa novčane kazne koju bi tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja inače izreklo poduzetniku za njegovo sudjelovanje u tajnom kartelu, a koje mu se odobrava za suradnju s tijelom nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja u okviru pokajničkog programa,

10. »skraćena prijava« je prijava za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne koju u skraćenom obliku tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja podnosi poduzetnik pokajnik za isti tajni kartel za koji je već podnio punu prijavu Europskoj komisiji ili se već prijavio za zabilježbu Europskoj komisiji kada se ta prijava odnosi na tajni kartel koji obuhvaća više od tri države članice kao zahvaćena područja,

11. »Europska mreža za tržišno natjecanje« je mreža javnih tijela koju čine tijela nadležna za zaštitu tržišnog natjecanja u državama članicama Europske unije i Europska komisija te koja služi kao forum za raspravu i suradnju u pogledu primjene članaka 101. i 102. UFEU-a,

12. »tijelo podnositelj zahtjeva« je tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Europske unije koje podnosi zahtjev za uzajamnu pomoć,

13. »tijelo primatelj zahtjeva« je tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja države članice Europske unije koje primi zahtjev drugog tijela za uzajamnu pomoć te u tom slučaju tijelo primatelj zahtjeva postaje nadležno javno tijelo za provedbu odluka drugih tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja u skladu s nacionalnim zakonima i drugim propisima,

14. »nagodba u postupcima utvrđivanja kartela« je poseban institut u pravu tržišnog natjecanja u kojem stranka u postupku dobrovoljno i u cijelosti priznaje tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja da je sudjelovala u sklapanju zabranjenog horizontalnog sporazuma – kartela ili tajnog kartela i time počinila povredu članka 8. ovoga Zakona i/ili članka 101. UFEU-a i izjavljuje da neće osporavati odluku tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja. U slučaju prihvata prijedloga nagodbe stranki se određuje novčana kazna u umanjenom iznosu.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »trgovci« briše se riječ: »pojedinci,« i dodaju se riječi: »udruženje poduzetnika,«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za primjenu ovoga Zakona i izricanje novčanih kazni ili dnevnih novčanih kazni za povrede ovoga Zakona i/ili članaka 101. i 102. UFEU-a društvu majci i njezinim pravnim i gospodarskim sljednicima, Agencija uzima u obzir pojam poduzetnika u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije.«.

Članak 3.

U naslovu iznad članka 4. iza riječi: »poduzetnika« dodaju se riječi: »u postupcima ocjene koncentracija«.

U članku 4. stavku 1. ispred riječi: »Poduzetnikom« briše se oznaka stavka (1).

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. na drugi način ima pravo na upravljanje poslovanjem poduzetnika na temelju posebnog ugovora o funkcioniranju samog poduzetnika kojim se stječe mogućnost ostvarivanja prevladavajućeg utjecaja na trajnijoj osnovi.«.

Stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 9. ispred riječi: »Agencija« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Agencija može kao mjeru iz stavka 1. točke 2. ovoga članka odrediti mjeru praćenja poslovanja i/ili strukturnu mjeru koje su proporcionalne počinjenoj povredi i nužne su da bi se ta povreda uspješno otklonila.

(3) Strukturna mjera iz stavka 2. ovoga članka može se odrediti samo ako ne postoji jednako učinkovita mjera praćenja poslovanja ili ako je ta mjera veće opterećenje za poduzetnika od strukturne mjere.«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 2. točki 4. iza riječi: »vozila,« dodaje se riječ: »te«.

Točka 5. briše se.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 5.

Članak 6.

U članku 14. stavku 2. iza riječi: »ili strukturnu mjeru« dodaju se riječi: »koje su proporcionalne počinjenoj povredi i nužne da bi se ta povreda uspješno otklonila«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. točki 2. podstavku 3. riječi: »i drugim propisima« brišu se.

Članak 8.

U članku 17. stavku 1. točki 1. iza riječi: »u daljnjem tekstu: ukupan« dodaje se riječ: »poslovni«.

U točki 2. iza riječi: »ukupan« dodaje se riječ: »poslovni«.

U stavku 3. točki 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – poduzetnika koji u poduzetniku sudioniku koncentracije (stjecatelju) imaju prava ili ovlasti iz podstavka 2. ove točke,«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – poduzetnika u kojima poduzetnici iz podstavka 3. ove točke imaju prava ili ovlasti navedene u podstavku 2. ove točke i,«.

Iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

» – poduzetnika u kojima dva ili više poduzetnika iz podstavaka 1. do 4. ove točke zajednički imaju prava ili ovlasti iz podstavka 2. ove točke.«.

U točki 2. podstavku 1. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 1. dodaje se podstavak 2. koja glasi:

» – od poreza i parafiskalnih davanja.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Agencija ocjenjuje dopuštenost koncentracija koje podliježu obvezi prijave namjere provedbe koncentracije iz stavka 1. ovoga članka, koncentracija za koje je posebnim propisima uređena obveza prijave Agenciji te koncentracija koje Europska komisija ustupi Agenciji na nadležno postupanje u smislu odredaba Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Tekst značajan za EGP) (SL L 24, 29. 1. 2004. str. 1. – 22.; u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004).«.

Članak 9.

U članku 19. stavku 3. iza riječi: »ponude« dodaju se riječi: »na temelju koje dolazi do stjecanja kontrole ili prevladavajućeg utjecaja nad poduzetnikom ili dijelom poduzetnika«.

U stavku 4. iza riječi: »odnosno objave javne ponude« dodaju se riječi: »na temelju koje dolazi do stjecanja kontrole ili prevladavajućeg utjecaja nad poduzetnikom ili dijelom poduzetnika,«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako Europska komisija u smislu odredaba Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 odluči ustupiti na ocjenu Agenciji koncentraciju s učinkom na trgovinu između država članica Europske unije, Agencija će ocjenjivati dopuštenost te koncentracije u smislu ovoga Zakona neovisno o tome ispunjavaju li sudionici ustupljene koncentracije uvjete iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona, budući da oni ispunjavaju više prihodovne uvjete iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Sudionici koncentracije iz stavka 7. ovoga članka obvezni su podnijeti prijavu namjere provedbe koncentracije Agenciji u roku od 30 dana od dana zaprimanja takve odluke Europske komisije.«.

Članak 10.

U članku 20. stavku 4. točki 2. broj: »15« zamjenjuje se brojem: »20«, a broj: »25« zamjenjuje se brojem: »30«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 26. mijenja se i glasi: »Pravni položaj i neovisnost Agencije«.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija je samostalna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima koja obavlja poslove općeg, nacionalnog, regulatornog tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima u okviru djelokruga i nadležnosti određenih ovim Zakonom te člancima 101. i/ili 102. UFEU-a, Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju EZ-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 1, 4. 1. 2003.; str. 1. – 25., u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003) te Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004.

(2) Agencija svoje ovlasti izvršava neovisno i nepristrano u interesu učinkovite i ujednačene primjene odredbi ovoga Zakona te članaka 101. i/ili 102. UFEU-a ne dovodeći u pitanje suradnju među tijelima nadležnima za zaštitu tržišnog natjecanja u Europskoj mreži za tržišno natjecanje.

(3) Agencija u provedbi poslova iz stavka 2. ovoga članka surađuje s Europskom komisijom i tijelima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije.

(4) Agencija je ovlaštena odrediti prioritete u svom radu i u slučaju kada zaprimi inicijativu za pokretanje postupka po službenoj dužnosti u smislu ovoga Zakona te članaka 101. i/ili 102. UFEU-a.

(5) Agencija utvrđuje povredu ovoga Zakona i/ili članaka 101. ili 102. UFEU-a te za utvrđene povrede izriče novčane kazne ili dnevne novčane kazne.

(6) Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Agencija odgovara Hrvatskome saboru kojem Agencija jednom godišnje podnosi Izvješće o radu za proteklu kalendarsku godinu, a obvezna ga je podnijeti do 30. lipnja tekuće godine.

(7) Izvješće o radu posebno sadrži podatke o imenovanjima i razrješenjima predsjednika i članova Vijeća, dodijeljenim financijskim sredstvima te promjene u dodijeljenom proračunu u odnosu na prijašnje godine.

(8) Statut Agencije potvrđuje Hrvatski sabor.

(9) Agencija se upisuje u sudski registar kao javna ustanova.

(10) Zabranjen je svaki oblik utjecaja na rad Agencije, a osobito onaj koji bi mogao ugroziti njezinu samostalnost i neovisnost.

(11) U smislu stavka 6. ovoga članka Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće) i stručna služba Agencije, kao tijela Agencije provode svoje ovlasti iz ovoga Zakona neovisno o političkom i drugom vanjskom utjecaju te bez traženja i primanja uputa od Vlade Republike Hrvatske ili bilo kojeg drugog javnog ili privatnog subjekta pri obavljanju svojih dužnosti i izvršavanju svojih ovlasti, ne dovodeći u pitanje pravo Vlade Republike Hrvatske da, prema potrebi, donese pravila u pogledu opće politike koja nisu povezana sa sektorskim istraživanjima koje provodi Agencija ili postupcima u nadležnosti Agencije.

(12) Sjedište Agencije je u Zagrebu.«.

Članak 12.

Iza članka 26. dodaje se naslov iznad članka i članak 26.a koji glase:

»Ustrojstvo agencije i resursi

Članak 26.a

(1) Unutarnje ustrojstvo i način poslovanja Agencije, opći akti Agencije te druga pitanja važna za rad Agencije pobliže se uređuju Statutom Agencije.

(2) Rad Agencije je javan.

(3) Za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa na radnike Agencije i članove Vijeća primjenjuju se opći propisi o radu.

(4) Sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(5) Sukladno fiskalnim mogućnostima državnog proračuna Republike Hrvatske, pri određivanju sredstava, potrebno je osigurati sredstva za dostatan broj kvalificiranih zaposlenika te dostatne financijske, tehničke i tehnološke resurse koji su potrebni za učinkovito obavljanje ovlasti Agencije iz ovoga Zakona te članaka 101. i/ili 102. UFEU-a.

(6) Ne dovodeći u pitanje i pridržavajući se u cijelosti odredaba Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske, Agencija je neovisna u namjenskom trošenju dodijeljenih financijskih sredstava za provedbu svojih ovlasti iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Upravne pristojbe, novčane kazne i dnevne novčane kazne koje utvrđuje i izriče Agencija prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.«.

Članak 13.

U članku 27. stavku 4. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

»U postupku predlaganja predsjednika Vijeća i članova Vijeća, Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća i članove Vijeća.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. do 10. koji glase:

»(7) Osnovica za obračun plaće predsjednika Vijeća, zamjenika predsjednika Vijeća i članova Vijeća jednaka je osnovici za obračun plaće državnih dužnosnika.

(8) Predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća i članovi Vijeća imaju pravo na plaću koja se utvrđuje odlukom Vlade Repub­like Hrvatske i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(9) Utvrđeni koeficijent za predsjednika Vijeća ne može biti viši od koeficijenta državnog tajnika.

(10) Osnovna plaća iz stavka 8. ovoga članka uvećava se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, a uvećanje može iznositi najviše 20 %.«.

Članak 14.

U članku 29. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Predsjednik i članovi Vijeća ne mogu biti razriješeni dužnosti zbog razloga povezanih s urednim obavljanjem njihovih dužnosti odnosno urednim izvršavanjem njihovih ovlasti u primjeni ovoga Zakona te članaka 101. i 102. UFEU-a.

(5) Predsjednik i članovi Vijeća 12 mjeseci nakon prestanka svojeg mandata ne mogu obavljati poslove koji bi mogli dovesti do sukoba interesa u smislu općeg propisa kojim se uređuje područje sukoba interesa te internih akata Agencije.«.

Članak 15.

U članku 30. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. donosi odluku na temelju koje Agencija predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje propisa na temelju odredaba ovoga Zakona,«.

Iza točke 2. dodaju se nove točke 3. do 5. koje glase:

»3. donosi odluku na temelju koje Agencija utvrđuje nepostojanje javnog interesa ili uvjeta za pokretanje postupka, odnosno nepostojanje učinka na trgovinu između država članica Europske unije iz članka 38. ovoga Zakona,

4. donosi odluku na temelju koje Agencija obustavlja postupak kada ne postoje zakonske pretpostavke za daljnje vođenje postupka u smislu ovoga Zakona te članaka 101. i 102. UFEU-a,

5. donosi odluku na temelju koje Agencija prihvaća ili ne prihvaća prijedlog za nagodbu u postupcima utvrđivanja kartela u smislu članka 52.a ovoga Zakona, a vezano za primjenu članka 8. ovoga Zakona i/ili članka 101. UFEU-a,«.

Dosadašnje točke 3. do 13. postaju točke 6. do 16.

Članak 16.

U članku 32. riječi: »Stručna služba Agencije« zamjenjuje se riječima: »Službena osoba u stručnoj službi Agencije«.

U članku 32. iza točke 1. dodaju se nove točke 2. do 5. koje glase:

»2. predlaže Vijeću donošenje odluke kojom se utvrđuje nepostojanje javnog interesa ili uvjeta za pokretanje postupka, odnosno nepostojanje učinka na trgovinu između država članica Europske unije iz članka 38. ovoga Zakona,

3. predlaže Vijeću donošenje odluke o obustavi postupka kada ne postoje zakonske pretpostavke za daljnje vođenje postupka u smislu ovoga Zakona te članaka 101. ili 102. UFEU-a,

4. predlaže Vijeću donošenje odluke o prihvaćanju ili neprihvaćanju prijedloga za nagodbu u postupcima utvrđivanja kartela u smislu članka 52.a ovoga Zakona, a vezano za primjenu članka 8. ovoga Zakona i/ili članka 101. UFEU-a,

5. pisanim zahtjevom tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu prije pokretanja postupka u smislu članka 39. ovoga Zakona i/ili tijekom postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja, poziva radi saslušanja predstavnike poduzetnika, predstavnike drugih pravnih osoba i fizičke osobe ako bi oni mogli imati informacije relevantne za primjenu ovoga Zakona te članaka 101. ili 102. UFEU-a u smislu članka 41.a ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 2. do 12. postaju točke 6. do 16.

Članak 17.

Naslov iznad članka 34. i članak 34. brišu se.

Članak 18.

U članku 35. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 19.

Naslov iznad članka 37. mijenja se i glasi: »Inicijativa za pokretanje postupka utvrđivanja zabranjenog sporazuma i zolouporabe vladajućeg položaja«.

U članku 37. stavku 1. iza riječi: »postupka« dodaju se riječi: »utvrđivanja zabranjenog sporazuma i/ili zlouporabe vladajućeg položaja«, a riječ: » središnja « briše se.

U stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. isprave, dokumente i druge dokaze pod uvjetom da podnositelj inicijative njima raspolaže, a kojima bi se mogli potvrditi navodi iz točke 3. ovoga stavka.«.

Članak 20.

U članku 38. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako ocijeni da se inicijativa iz članka 37. ovoga Zakona odnosi na postupanje koje ima neznatan učinak na tržišno natjecanje na određenom mjerodavnom tržištu ili ako Agencija ocijeni da sadržaj inicijative nakon njezina razmatranja nije prioritet u provedbi ovoga Zakona te članaka 101. ili 102. UFEU-a, Agencija će donijeti rješenje kojim utvrđuje da ne postoji javni interes za pokretanje postupka i isto dostaviti podnositelju inicijative.«.

Članak 21.

U članku 41. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. zahtijevati tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu od osoba navedenih u članku 32. točki 1. podtočkama a) i b) ovoga Zakona, odnosno nakon pokretanja postupka u smislu članka 39. ovoga Zakona od stranke u postupku, kao i od drugih pravnih ili fizičkih osoba, strukovnih ili gospodarskih interesnih udruga, odnosno komora poduzetnika, udruga potrošača, tijela državne uprave te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sve potrebne obavijesti, u obliku pisanih očitovanja ili usmenih izjava, dokumente, elektroničke poruke, snimke i sve druge predmete koji sadržavaju informacije, bez obzira na oblik u kojem su i medij na kojem su informacije pohranjene te dostavu na uvid potrebnih podataka i dokumentacije,«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora biti razmjeran te ne smije stranke u postupku te druge pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka prisiliti na priznanje povrede ovoga Zakona te članaka 101. i 102. UFEU-a.«.

Dosadašnji članak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe po zahtjevu, Agencija će zaključkom pokrenuti postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje novčane kazne ili dnevne novčane kazne, stranki dostaviti Obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku i poziv za usmenu raspravu, nakon čega će rješenjem odlučiti o tome je li povrijeđen ovaj Zakon i u slučaju povrede izreći novčanu kaznu ili dnevnu novčanu kaznu za tu povredu sukladno ovome Zakonu.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali je dopušteno tužbom pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.«.

Dosadašnji stavci 4. do 6. postaju stavci 6. do 8.

Članak 22.

Iza članka 41. dodaju se naslov iznad članka i članak 41.a koji glase:

Obvezni razgovori

Članak 41.a

(1) Agencija je u svrhu primjene ovoga Zakona te članaka 101. i 102. UFEU-a ovlaštena tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu odnosno prije pokretanja postupka u smislu članka 39. ovoga Zakona, kao i nakon pokretanja postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja, pisanim zahtjevom pozvati radi saslušanja predstavnike poduzetnika, predstavnike drugih pravnih osoba ili fizičku osobu, ako bi te osobe mogle imati informacije od značenja za primjenu odredbi ovoga Zakona te članaka 101. i 102. UFEU-a.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora biti razmjeran te ne smije osobe iz stavka 1. ovoga članka prisiliti na priznanje povrede ovoga Zakona te članaka 101. i 102. UFEU-a.

(3) Agencija će o saslušanju osoba iz stavka 1. ovoga članka sastaviti zapisnik.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su odazvati se zahtjevu Agencije. U protivnom Agencija je protiv poduzetnika i udruženja poduzetnika ovlaštena pokrenuti postupak radi primjene odredbi o novčanoj kazni ili dnevnoj novčanoj kazni u smislu ovoga Zakona.«.

Članak 23.

U članku 42. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Zahtjevi iz stavaka 6. i 7. ovoga članka moraju biti razmjerni te ne smiju te osobe prisiliti na priznanje povrede ovoga Zakona te članaka 101. i 102. UFEU-a.«.

Članak 24.

U članku 47. stavku 5. riječi: »odnosno po zaprimanju rješenja Agencije kojim je utvrđeno da nije narušeno tržišno natjecanje u smislu odredaba ovoga Zakona (članak 58. stavak 1. točka 13.)« brišu se.

Članak 25.

Iza članka 47. dodaju se naslov iznad članka i članak 47.a koji glase:

»Uvid u izjave pokajnika i prijedloge za nagodbu

Članak 47.a

(1) Agencija će pristup izjavama pokajnika ili prijedlozima za nagodbu odobriti samo strankama u postupku na koji se izjave pokajnika i prijedlozi za nagodbu odnose i samo za potrebe ostvarivanja njihovih prava na obranu u tom postupku.

(2) Stranka u postupku u nadležnosti Agencije koja je dobila uvid u spis može upotrebljavati informacije iz izjava poduzetnika pokajnika i prijedloga za nagodbu samo ako je to potrebno za ostvarivanje njezinih prava na obranu pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u postupcima koji su izravno povezani s postupkom za koji je pristup odobren te samo ako se ti postupci odnose na:

1. raspodjelu novčane kazne među sudionicima kartela koju im je solidarno izrekla Agencija ili

2. preispitivanje odluke kojom je Agencija utvrdila povredu ovoga Zakona te članaka 101. i/ili 102. UFEU-a.

(3) Informacije koje je stranka dobila tijekom postupka u nadležnosti Agencije, ta stranka ne smije upotrijebiti u postupku pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske prije nego što Agencija okonča postupak u odnosu na sve stranke, a riječ je o:

1. informacijama koje su posebno za postupak u nadležnosti Agencije pripremile druge fizičke ili pravne osobe,

2. informacijama koje je Agencija sastavila i poslala strankama tijekom postupka,

3. povučenim prijedlozima za nagodbu.

(4) Izjave pokajnika mogu se razmjenjivati između tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja u skladu s člankom 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 samo:

1. uz suglasnost pokajnika – podnositelja prijave za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne ili

2. ako je tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja koje prima izjavu pokajnika također primilo i prijavu za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne u svezi s istom povredom od istog pokajnika – podnositelja prijave za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne, kao i tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja koje šalje izjavu pokajnika.

(5) Odredba stavka 4. ovoga članka primjenjuje se pod uvjetom da pokajnik – podnositelj prijave za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne, u vrijeme slanja izjave pokajnika, nema mogućnost povući informacije koje je podnio tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja koje prima izjavu pokajnika.«.

Članak 26.

U članku 48. stavku 1. riječi: »prije zakazivanja usmene rasprave« brišu se.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. do 10. koji glase:

»(8) Obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku iz stavka 1. ovoga članka obvezno mora sadržavati:

1. naziv i sjedište poduzetnika, odnosno ime i prezime te adresu fizičke osobe za koju je preliminarno utvrđeno da je narušila tržišno natjecanje,

2. preliminarno utvrđeno mjerodavno tržište u proizvodnom i zemljopisnom smislu,

3. vrijeme, mjesto te trajanje preliminarno utvrđene povrede ovoga Zakona te članaka 101. i/ili 102. UFEU-a,

4. detaljan činjenični opis postupanja ili propuštanja postupanja kojima je preliminarno utvrđeno narušavanje tržišnog natjecanja i odredbe ovoga Zakona te članaka 101. i/ili 102. UFEU-a za koje je preliminarno utvrđeno da su tim postupanjem ili propuštanjem postupanja povrijeđene,

5. članak ovoga Zakona kojim se propisuje visina novčane kazne ili dnevne novčane kazne za tu povredu,

6. poziv poduzetniku da predloži dodatne dokaze i svjedoke ako ih ima te

7. poziv poduzetniku da dostavi pisanu obranu u roku od mjesec dana od dana primitka Obavijesti.

(9) Iznimno od odredbe stavka 2. i stavka 8. točke 7. ovoga članka, u slučaju Obavijesti iz stavka 8. ovoga članka kojom je preliminarno utvrđena povreda članka 41. ovoga Zakona zbog nepostupanja po zahtjevu Agencije u svrhu prikupljanja podataka ili povreda članka 41.a ovoga Zakona zbog neodazivanja po zahtjevu Agencije na obvezni razgovor, rok stranki za dostavu pisane obrane je 15 dana od dana primitka Obavijesti.

(10) Iznimno od odredbe stavaka 4. i 5. ovoga članka, u slučaju Obavijesti iz stavka 8. ovoga članka kojom je preliminarno utvrđena povreda članka 41. ovoga Zakona zbog nepostupanja stranke po zahtjevu Agencije u svrhu prikupljanja podataka ili povreda članka 41.a ovoga Zakona zbog neodazivanja stranke po zahtjevu Agencije na obvezni razgovor, podnositelj inicijative i osoba kojoj je Agencija rješenjem priznala ista prava u postupku koje ima podnositelj inicijative nemaju pravo na dostavu skraćene Obavijesti.«.

Članak 27.

U članku 49. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Agencija može ponovno pokrenuti postupak u smislu članka 39. ovoga Zakona protiv poduzetnika ako je došlo do bitne promjene činjeničnog stanja na kojem se temeljila odluka iz stavka 2. ovoga članka, ako poduzetnici postupaju protivno preuzetim obvezama ili ako se odluka iz stavka 3. ovoga članka temeljila na nepotpunim, netočnim ili zavaravajućim informacijama koje su dostavile stranke.«.

Članak 28.

U članku 51. stavku 1. iza riječi: »kada« dodaju se riječi: »postoje dostatne indicije i«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rješenjem o privremenoj mjeri iz stavka 1. ovoga članka Agencija nalaže poduzetniku ili udruženju poduzetnika obustavu postupanja, ispunjenje posebnih uvjeta ili druge razmjerne mjere potrebne za uklanjanje štetnog učinka narušavanja tržišnog natjecanja, trajanje mjera koje u pravilu ne može biti dulje od 12 mjeseci kao i obavijest o novčanoj kazni ili dnevnoj novčanoj kazni koja može biti izrečena u skladu s ovim Zakonom u slučaju nepostupanja po rješenju o privremenoj mjeri.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija će o izricanju privremene mjere u slučajevima narušavanja tržišnog natjecanja, u smislu članaka 101. i/ili 102. UFEU-a, obavijestiti Europsku mrežu za tržišno natjecanje.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 29.

Naslov iznad članka 52. mijenja se i glasi: »Pravo na obranu stranke i usmene rasprave«.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija će nakon isteka roka za dostavu pisane obrane stranke na Obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku iz članka 48. ovoga Zakona, koju Agencija donosi na temelju odluke Vijeća, stranki dostaviti poziv za usmenu raspravu na kojoj će stranka moći iznositi svoju obranu, odnosno na kojoj će se izvoditi dokazi radi utvrđivanja povrede ovoga Zakona i članaka 101. i/ili 102. UFEU-a te utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje novčane kazne ili dnevne novčane kazne, odnosno olakotnih i otegotnih okolnosti kao kriterija za određivanje visine novčane kazne propisane odredbama ovoga Zakona.

(2) U izvanrednim okolnostima (npr. epidemija, elementarna nepogoda) usmena rasprava može se osim u službenim prostorijama Agencije održati i sredstvima elektroničke komunikacije.

(3) U slučaju održavanja usmene rasprave sredstvima elektroničke komunikacije zapisnik s usmene rasprave dostavlja se stranki na primjedbe u roku od 24 sata od dana održavanja usmene rasprave.

(4) Po dovršetku usmene rasprave iz stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka Vijeće će u skladu s ovlastima iz članka 30. ovoga Zakona na temelju utvrđenog činjeničnog stanja odlučiti o tome je li povrijeđen ovaj Zakon te članci 101. i/ili 102. UFEU-a te će ako utvrdi povredu, odlučiti i o postojanju uvjeta za izricanje novčane kazne ili dnevne novčane kazne, odrediti njezinu visinu, kao i rokove i način njezina izvršenja.

(5) Agencija na temelju odluke Vijeća iz stavka 4. ovoga članka kojom je utvrđena povreda ovoga Zakona te članaka 101. ili 102. UFEU-a i kojom je utvrđeno postojanje uvjeta za izricanje novčane kazne ili dnevne novčane kazne i njezina visina, okončava postupak donošenjem jedinstvenog rješenja.«.

Članak 30.

Iza članka 52. dodaju se naslov iznad članka i članak 52.a koji glase:

»Nagodbe u postupcima utvrđivanja kartela

Članak 52.a

(1) Stranka protiv koje se vodi postupak radi utvrđivanja sklapanja zabranjenog horizontalnog sporazuma – kartela ili tajnog kartela u smislu članka 8. ovoga Zakona i/ili članka 101. UFEU-a može u postupku Agenciji podnijeti pisani prijedlog za nagodbu, a mora ga podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja Obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku.

(2) Prijedlogom za nagodbu iz stavka 1. ovoga članka stranka u postupku dobrovoljno u cijelosti priznaje povredu članka 8. ovoga Zakona i/ili članka 101. UFEU-a i prihvaća odnosno podnosi pisanu izjavu da neće osporavati, odnosno neće podnijeti tužbu protiv rješenja Agencije kojim se utvrđuje povreda članka 8. ovoga Zakona i/ili članka 101. UFEU-a.

(3) Ako prihvati prijedlog za nagodbu koji je podnijela stranka, Agencija će umanjiti iznos novčane kazne u rasponu od 10 do 20 % od ukupnog iznosa novčane kazne koji bi toj stranki u postupku izrekla bez prijedloga za nagodbu.

(4) Agencija će o prijedlogu za nagodbu odlučiti samo u odnosu na stranke u postupku koje su podnijele takav prijedlog.

(5) U odnosu na ostale stranke koje nisu podnijele prijedlog za nagodbu ili su povukle prijedlog za nagodbu, Agencija će nastaviti voditi postupak.

(6) Prijedlog za nagodbu ne isključuje primjenu odredbi ovoga Zakona o pokajničkom programu.

(7) Ako Agencija odbije prijedlog za nagodbu iz stavka 1. ovoga članka, o tome pisanim putem obavještava stranku, a iskaz stranke u tom prijedlogu Agencija ne može uzeti u obzir kao jedini dokaz za utvrđivanje povrede članka 8. ovoga Zakona i/ili članka 101. UFEU-a.«.

Članak 31.

U članku 58. stavku 1. točki 11. iza riječi: »ovoga Zakona« dodaju se riječi: »te izriče novčane kazne ili dnevne novčane kazne«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. izriče novčane kazne ili dnevne novčane kazne u skladu s ovim Zakonom,«.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13. obustavlja postupak kada nema zakonskih pretpostavki za daljnje vođenje postupka u smislu članka 8. ili članka 13. ovoga Zakona te članka 101. i/ili članka 102. UFEU-a,«.

Točka 15. mijenja se i glasi:

»15. utvrđuje nepostojanje javnog interesa ili uvjeta za pokretanje postupka, odnosno nepostojanje učinka na trgovinu između država članica Europske unije iz članka 38. ovoga Zakona,«.

Iza točke 17. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se točka 18. koja glasi:

»18. prihvaća prijedlog stranke za nagodbu iz članka 52.a ovoga Zakona.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija će obavijestiti Europsku komisiju kada Agencija obustavi postupak u smislu članaka 101. i/ili 102. UFEU-a iz stavka 1. točke 13. ovoga članka.«.

Članak 32.

U članku 61. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu do najviše 10 % vrijednosti ukupnoga prihoda koji je poduzetnik ostvario na svjetskoj razini u posljednjoj godini za koju postoje zaključena godišnja financijska izvješća, kaznit će se poduzetnik koji s namjerom ili nepažnjom:«.

U stavku 1. točki 4. iza broja: »11« dodaju se riječi koje glase: »i točka 18.«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Pojmove »namjere i nepažnje« iz stavka 1. ovoga članka tumačit će se u skladu s praksom Suda Europske unije u primjeni članaka 101. i 102. UFEU-a, a ne u skladu sa značenjem tih pojmova u postupcima koje provode tijela kaznenog progona u vezi s kaznenim stvarima.«.

Članak 33.

U članku 62. točki 3. iza riječi: »stavak 1. i 3.« dodaju se riječi: »i članak 41.a«.

Članak 34.

U članku 63. iza riječi: »stavak 1. i 3.« dodaju se riječi: »i članak 41.a«.

Članak 35.

Iza članka 63. dodaju se naslov iznad članka i članak 63.a koji glase:

»Dnevne novčane kazne

Članak 63.a

(1) Agencija može poduzetniku i udruženju poduzetnika rješenjem izreći dnevnu novčanu kaznu ako:

1. ne postupi po zahtjevu Agencije (članak 41. stavci 1. i 3.),

2. ne odazove se obveznom razgovoru (članak 41.a),

3. ometa izvršenje naloga Visokog upravnog suda Republike Hrvatske o provedbi nenajavljene pretrage (članak 42. stavci 6. i 7., članak 43. i članak 44.),

4. ne postupi po rješenju Agencije u dijelu naloga o izvršenju mjera u svrhu otklanjanja povrede članka 8. ili članka 13. ovoga Zakona i/ili članaka 101. ili 102. UFEU-a ili kojim se određuju mjere vezane za preuzimanje obveza poduzetnika iz članka 49. ovoga Zakona ili kojim se određuju privremene mjere iz članka 51. ovoga Zakona (članak 58. točke 1., 4., 10. i 11.).

(2) Agencija rješenjem iz stavka 1. ovoga članka dnevnu novčanu kaznu utvrđuje tako da se ukupni prihod poduzetnika ostvaren na svjetskoj razini u prethodnoj poslovnoj godini podijeli s brojem dana u poslovnoj godini te se tako dobiveni iznos za jedan dan pomnoži s brojem dana, računajući od dana utvrđene povrede u rješenju kojim je Agencija izrekla dnevnu novčanu kaznu iz stavka 1. ovoga članka do dana kada je poduzetnik u cijelosti postupio po rješenju Agencije kojim je izrečena dnevna novčana kazna.

(3) Najviša dnevna novčana kazna iz stavka 2. ovoga članka ne može biti viša od 5 % vrijednosti prosječnog dnevnog prihoda u prethodnoj poslovnoj godini za svaki dan nepostupanja po rješenju Agencije izračunanog od dana navedenog u rješenju.

(4) Poduzetnicima koji ispune obvezu čije je neizvršavanje predstavljalo temelj za plaćanje dnevne novčane kazne, Agencija može odrediti konačan iznos dnevne novčane kazne koji može biti niži od iznosa koji je prvobitno bio utvrđen u rješenju Agencije.

(5) Agencija će izreći dnevnu novčanu kaznu za povrede iz stavka 1. ovoga članka kada ocijeni da je dnevna novčana kazna razmjerna težini i trajanju povrede, posljedicama te povrede za druge poduzetnike na tržištu i za potrošače, odnosno kada je riječ o kratkom trajanju povrede, pa je stoga izricanje dnevne novčane kazne svrhovito i ima odvraćajući učinak.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka dnevna novčana kazna zamjenjuje novčanu kaznu uređenu ovim Zakonom za istu povredu.«.

Članak 36.

U članku 64. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. do 9. koji glase:

»(2) Ako se povreda koju je počinilo udruženje poduzetnika odnosi na aktivnosti njegovih članova, najviši iznos novčane kazne koji se može izreći udruženju poduzetnika ne može ni u kojem slučaju biti veći od 10 % zbroja ukupnoga prihoda ostvarenog na svjetskoj razini svakog člana udruženja koji je djelovao na tržištu na kojem je nastupila povreda od strane udruženja poduzetnika.

(3) Agencija će prilikom izricanja novčane kazne udruženju poduzetnika za povredu ovoga Zakona te članaka 101. ili 102. UFEU-a uzeti u obzir prihod njegovih članova ili može uzeti u obzir prihod udruženja poduzetnika.

(4) Ako Agencija utvrdi da udruženje poduzetnika nije solventno te ne može platiti dospjelu novčanu kaznu iz stavka 2. ovoga članka, udruženje poduzetnika dužno je od svojih članova zatražiti plaćanja i/ili dodatne uplate radi podmirenja novčane kazne.

(5) Financijska obveza svakog člana udruženja iz stavka 4. ovoga članka koja se odnosi na plaćanje novčane kazne za tu povredu ne može biti veća od 10 % njegova ukupnog prihoda ostvarenog na svjetskoj razini u godini za koju postoje zaključena financijska izvješća.

(6) Ako izrečena novčana kazna iz stavka 2. ovoga članka nije u cijelosti uplaćena u roku koji je odredila Agencija, Agencija će zatražiti plaćanje novčane kazne ili njezina preostalog iznosa izravno od bilo kojeg poduzetnika čiji su predstavnici bili članovi tijela nadležnih za donošenje odluka tog udruženja poduzetnika.

(7) Ako se izrečena novčana kazna iz stavka 2. ovoga članka ne može naplatiti na način iz stavka 6. ovoga članka, Agencija će zatražiti plaćanje novčane kazne ili njezina preostalog iznosa od svakog člana udruženja poduzetnika koji je djelovao na tržištu na kojem je došlo do povrede.

(8) Obveza iz stavaka 4. do 7. ovoga članka ne odnosi se na poduzetnika koji dokaže da nije proveo odluku udruženja poduzetnika koja predstavlja povredu i koji nije znao da takva odluka postoji ili se od takve odluke aktivno ogradio prije početka postupka.

(9) Obveznike plaćanja novčane kazne iz stavaka 6. i 7. ovoga članka Agencija će odrediti u rješenju kojim se izriče novčana kazna.«.

Dosadašnji stavci 2. do 8. postaju stavci 10. do 16.

Dosadašnji stavak 9., koji postaje stavak 17., mijenja se i glasi:

»(17) Vlada Republike Hrvatske će uredbom na prijedlog Agencije detaljno razraditi kriterije za izricanje novčane kazne iz stavaka 2. do 16. ovoga članka sukladno kriterijima koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskoj uniji u smislu članka 74. ovoga Zakona.«.

Članak 37.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija može osloboditi od plaćanja novčane kazne onog sudionika zabranjenog horizontalnog sporazuma (kartela) ili tajnog kartela koji prvi obavijesti Agenciju o zabranjenom horizontalnom sporazumu (kartelu) ili tajnom kartelu i dostavi joj podatke, činjenice i dokaze koji Agenciji omogućuju pokretanje postupka i provođenje ciljane nenajavljene pretrage povezane s tajnim kartelom, pod uvjetom da Agencija još ne raspolaže dostatnim dokazima za pokretanje postupka i provođenje ciljane nenajavljene pretrage ili još nije provela takvu pretragu ili koji su, prema mišljenju Agencije dostatni kako bi mogla utvrditi povredu obuhvaćenu pokajničkim programom iz članka 8. ovoga Zakona i/ili članka 101. UFEU-a, pod uvjetom da Agencija još ne raspolaže dostatnim dokazima kojima bi se ta povreda mogla utvrditi i da nijedan drugi poduzetnik nije prethodno ispunio uvjete za odobrenje oslobođenja od novčanih kazni u vezi s tim tajnim kartelom.

(2) Poduzetnik prijavu iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti kao punu ili skraćenu prijavu za oslobođenje od novčane kazne.

(3) Oslobođenje od plaćanja novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka ne može se primijeniti na poduzetnika koji je svojim djelovanjem prisilio druge poduzetnike da se pridruže zabranjenom horizontalnom sporazumu (kartelu) ili tajnom kartelu ili da u njemu ostanu.

(4) Novčanu kaznu u umanjenom iznosu Agencija može izreći onim sudionicima zabranjenog horizontalnog sporazuma (kartela) ili tajnog kartela koji ne ispunjavaju uvjete za oslobođenje od novčane kazne iz stavka 1. ovoga članka, ali su Agenciji dostavili dodatne valjane dokaze koji predstavljaju znatnu dodanu vrijednost za dokazivanje povrede obuhvaćene pokajničkim programom, u odnosu na dokaze kojima Agencija već raspolaže u vrijeme podnošenja prijave.

(5) Podnositelju prijave za umanjenje novčane kazne – pokajniku koji Agenciji dostavi dokaze kojima se dokazuju dodatne činjenice, a koje za posljedicu imaju povećanje novčanih kazni u usporedbi s novčanim kaznama koje bi se inače izrekle sudionicima u zabranjenom horizontalnom sporazumu (kartelu) ili tajnom kartelu, Agencija neće uzeti u obzir takve dodatne činjenice pri utvrđivanju novčane kazne koju treba izreći tom podnositelju prijave.

(6) Podnositelji prijave za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne – pokajnici, izjave pokajnika u vezi s punim ili skraćenim prijavama podnose na hrvatskom jeziku ili na drugom službenom jeziku Europske unije o kojem je bilateralno postignut dogovor između Agencije i podnositelja prijave.

(7) Izricanje novčane kazne prema ovome Zakonu nije od utjecaja na kaznenu odgovornost osobe kojoj je ta novčana kazna izrečena.

(8) Vlada Republike Hrvatske će uredbom na prijedlog Agencije detaljno razraditi kriterije za oslobođenje od novčane kazne ili za umanjenje novčane kazne iz stavaka 1. i 4. ovoga članka, sukladno kriterijima koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskoj uniji, u smislu članka 74. ovoga Zakona.«.

Članak 38.

Iza članka 65. dodaje se članak 65.a koji glasi:

»Članak 65.a

(1) Sadašnjim i bivšim direktorima, rukovoditeljima i drugim zaposlenicima poduzetnika koji su Agenciji podnijeli prijavu za oslobođenje od novčane kazne u okviru pokajničkog programa neće se izreći novčana kazna u upravnom postupku i upravnom sporu, u vezi s njihovim sudjelovanjem u zabranjenom horizontalnom sporazumu (kartelu) ili tajnom kartelu na koji se odnosi prijava za oslobođenje od novčane kazne ako:

1. prijava za oslobođenje od novčane kazne poduzetnika ispunjava kriterije iz propisa kojim se uređuju kriteriji za oslobođenje ili umanjenje novčanih kazni,

2. sadašnji i bivši direktori, rukovoditelji i drugi zaposlenici aktivno surađuju s Agencijom i

3. je prijava za oslobođenje od novčane kazne poduzetnika podnesena prije nego što su ti sadašnji i bivši direktori, rukovoditelji i drugi zaposlenici od nadležnih tijela saznali za postupak koji je doveo do izricanja novčanih kazni iz stavka 1. ovoga članka.

(2) Ako za zaštitu iz stavka 1. ovoga članka nije nadležna Agencija već tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja u drugoj državi članici Europske unije, Agencija će osigurati potrebne kontakte između tog tijela druge države članice i tijela nadležnog za sankcioniranje ili kazneni progon kada su za sankcioniranje ili kazneni progon nadležna tijela Republike Hrvatske.

(3) Odluku o pokretanju kaznenog postupka protiv osoba iz stavka 1. ovoga članka donosi državni odvjetnik, sukladno propisima kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske.

(4) U smislu stavka 3. ovoga članka državni odvjetnik može odlučiti da neće pokrenuti kazneni postupak ili može predložiti nadležnom sudu ublažavanje sankcije koja bi se trebala izreći u kaznenom postupku ako državni odvjetnik procijeni da doprinos osobe iz stavka 1. ovoga članka u otkrivanju kartela nadilazi interes kaznenog progona i/ili sankcioniranja tih osoba.

(5) Ovim člankom ne dovodi se u pitanje pravo oštećenika koji su pretrpjeli štetu uzrokovanu povredom prava tržišnog natjecanja da zahtijevaju potpunu naknadu za tu štetu, u skladu s propisom kojim se uređuju postupci naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja.«.

Članak 39.

U članku 66. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. do 6. koji glase:

»(4) Agencija je ovlaštena u ime i za račun tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja država članica Europske unije izvršavati ovlasti u svezi s nenajavljenim pretragama poslovnih prostorija i ostalih prostora, zahtjeva za dostavom informacija te obveznim razgovorima kako bi utvrdila jesu li poduzetnici postupili sukladno mjerama i odlukama tijela podnositelja zahtjeva.

(5) Agencija i tijelo podnositelj zahtjeva radi izvršavanja ovlasti iz stavka 4. ovoga članka mogu razmjenjivati informacije i upotrebljavati ih kao dokaze u smislu članka 66.a ovoga Zakona.

(6) Agencija će na zahtjev i u ime tijela podnositelja zahtjeva obavijestiti poduzetnika o:

1. svim preliminarno utvrđenim činjenicama o povredi članaka 101. i/ili 102. UFEU-a i o svim odlukama o primjeni tih članaka,

2. bilo kojem drugom postupovnom aktu donesenom tijekom vođenja postupka i

3. bilo kojim drugim relevantnim dokumentima u vezi s primjenom članaka 101. i/ili 102. UFEU-a, uključujući dokumente koji se odnose na izvršenje odluka kojima se izriču novčane kazne ili dnevne novčane kazne.«.

Članak 40.

U članku 67. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Tužbu protiv rješenja Agencije kojim se utvrđuje povreda ovoga Zakona i/ili članaka 101. ili 102. UFEU-a i izriče novčana kazna ili dnevna novčana kazna, sukladno ovome Zakonu, može podnijeti nezadovoljna stranka u postupku, a tužbu protiv rješenja Agencije kojim se obustavlja postupak osim stranke u postupku može podnijeti i podnositelj inicijative, odnosno osoba kojoj su rješenjem Agencije utvrđena ista postupovna prava kao i podnositelju inicijative.«.

Članak 41.

U članku 69.a stavku 1. iza riječi: »sudovi« briše se točka i dodaju se riječi: »u smislu propisa kojima se uređuju postupci naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Agencija pri određivanju iznosa novčane kazne koja se izriče za utvrđenu povredu ovoga Zakona i/ili članaka 101. ili 102. UFEU-a može uzeti u obzir naknadu štete koja je isplaćena na temelju nagodbe u smislu propisa kojim se uređuju postupci naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja.«.

Članak 42.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) U rješenju Agencije kojim se zbog povrede ovoga Zakona i/ili članaka 101. ili 102. UFEU-a izriče novčana kazna ili dnevna novčana kazna, koja se uplaćuje u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, naznačit će se rok i način uplate izrečene novčane kazne ili dnevne novčane kazne.

(2) Novčane kazne i dnevne novčane kazne uplaćuju se po pravomoćnosti rješenja Agencije uračunavajući u iznos novčane kazne ili dnevne novčane kazne i zakonske zatezne kamate od dana pravomoćnosti rješenja Agencije do dana plaćanja.

(3) Agencija može, vodeći se kriterijima iz članka 64. ovoga Zakona, odobriti plaćanje novčane kazne ili dnevne novčane kazne u obrocima.

(4) Ako poduzetnik u roku ne uplati novčanu kaznu ili dnevnu novčanu kaznu, Agencija će obavijestiti Ministarstvo financija, Poreznu upravu radi naplate novčane kazne ili dnevne novčane kazne prisilnim putem prema propisima o prisilnoj naplati poreza.

(5) Novčane kazne i dnevne novčane kazne koje na zahtjev Agencije prisilno naplaćuje Porezna uprava uplaćuju se izravno u korist državnog proračuna.«.

Članak 43.

Iza članka 70. dodaju se članci 70.a, 70.b i 70.c koji glase:

»Članak 70.a

(1) Agencija će na zahtjev tijela podnositelja zahtjeva radi izvršenja pravomoćne odluke kojom je tijelo podnositelj zahtjeva izreklo novčanu kaznu ili dnevnu novčanu kaznu, postupiti u smislu članka 70.b stavka 2. ovoga Zakona samo ako je tijelo podnositelj zahtjeva razumnim naporima utvrdilo kako poduzetnik protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili dnevna novčana kazna nema dovoljno imovine u državi članici Europske unije tijela podnositelja zahtjeva za naplatu takve novčane kazne ili dnevne novčane kazne.

(2) Agencija će postupiti u smislu stavka 1. ovoga članka i kada poduzetnik protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili dnevna novčana kazna nema poslovni nastan u državi članici Europske unije tijela podnositelja zahtjeva.

(3) Tijelo podnositelj zahtjeva može zahtijevati jedino izvršenje pravomoćne odluke.

(4) Pitanja u pogledu rokova zastare za izvršenje novčanih kazni ili dnevnih novčanih kazni uređuju se nacionalnim pravom države članice Europske unije tijela podnositelja zahtjeva.

Članak 70.b

(1) Agencija izvršava zahtjeve iz članka 66. stavka 6. ovoga Zakona i članka 70.a ovoga Zakona u skladu s nacionalnim pravom Republike Hrvatske.

(2) Zahtjevi iz članka 66. stavka 6. ovoga Zakona i članka 70.a ovoga Zakona izvršavaju se bez odgode putem obrasca »Jedinstveni instrument« (u daljnjem tekstu: jedinstveni instrument) uz koji se prilaže preslika akta o kojem treba obavijestiti ili koji treba izvršiti.

(3) Jedinstveni instrument iz stavka 2. ovoga članka sadržava sljedeće:

1. ime i prezime/naziv te adresu poduzetnika ili druge podatke kojima se može utvrditi identitet poduzetnika,

2. sažetak relevantnih činjenica i okolnosti,

3. sažetak priložene preslike pravomoćne odluke o kojoj treba obavijestiti ili koju treba izvršiti,

4. naziv, adresu i druge podatke za kontakt tijela primatelja zahtjeva i

5. rok za provedbu obavješćivanja ili izvršenja (npr. zakonski rokovi, rokovi zastare).

(4) Za zahtjeve iz članka 70.a ovoga Zakona, uz zahtjeve navedene u stavku 3. ovoga članka jedinstveni instrument sadržava sljedeće:

1. podatke o odluci kojom se omogućuje izvršenje u državi članici Europske unije tijela podnositelja zahtjeva,

2. datum pravomoćnosti odluke,

3. iznos novčane kazne ili dnevnih novčanih kazni i

4. informacije koje pokazuju da je tijelo podnositelj zahtjeva poduzelo razumne napore kako bi na svojem državnom području izvršilo svoju pravomoćnu odluku.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u slučaju primjene članka 70.a stavka 2. ovoga Zakona ne primjenjuje se stavak 4. točka 4. ovoga članka.

(6) Jedinstveni instrument tijelu primatelju zahtjeva dostavlja se na službenom jeziku tijela primatelja zahtjeva, osim ako tijelo primatelja zahtjeva i tijelo podnositelja zahtjeva nemaju bilateralan sporazum da se jedinstveni instrument može poslati na nekom drugom jeziku.

(7) Jedinstveni instrument omogućuje provedbu izvršenja i isključivi je temelj za mjere izvršenja koje provodi tijelo primatelja zahtjeva, ako sadrži podatke iz stavka 3. ovoga članka, a pri tome jedinstveni instrument ne podliježe nikakvom aktu priznavanja, dopune ili zamjene u državi članici Europske unije tijela primatelja zahtjeva.

(8) Agencija poduzima sve potrebne mjere za izvršenje tog zahtjeva, osim ako se pozove na stavak 9. ovoga članka.

(9) Agencija nije dužna izvršiti zahtjev iz članka 66. stavka 6. ovoga Zakona i članka 70.a ovoga Zakona u slučajevima:

1. ako zahtjev nije u skladu s uvjetima iz ovoga članka ili

2. ako se utvrdi postojanje opravdanih razloga koji pokazuju da bi izvršenje zahtjeva bilo u suprotnosti s pravnim poretkom Republike Hrvatske.

(10) Ako Agencija namjerava odbiti zahtjev za pomoć iz članka 66. stavka 6. ovoga Zakona i članka 70.a ovoga Zakona ili traži dodatne informacije, stupa u kontakt s tijelom podnositeljem zahtjeva.

(11) Ako se novčane kazne ili dnevne novčane kazne ne uspiju naplatiti, Agencija može od tijela podnositelja zahtjeva zatražiti da snosi nastale troškove koji su nastali u vezi s mjerama poduzetima u smislu članka 70.a ovoga Zakona, uključujući troškove prijevoda, rada i administracije.

(12) Troškovi nastali u vezi s izvršenjem takvih odluka mogu se naplatiti od poduzetnika protiv kojeg se može izvršiti novčana kazna ili dnevna novčana kazna.

(13) Nepodmireni iznosi naplaćuju se u kunama, u skladu sa zakonima i drugim propisima ili praksama u Republici Hrvatskoj.

(14) Novčane kazne ili dnevne novčane kazne pretvaraju se u kune po deviznom tečaju koji se primjenjuje na datum kada su izrečene novčane kazne ili dnevne novčane kazne, u skladu s nacionalnim pravom i praksom Republike Hrvatske.

Članak 70.c

(1) U rješavanju sporova nadležna su tijela države članice Europske unije iz koje je tijelo podnositelj zahtjeva i na njih se primjenjuje pravo te države članice ako se odnose na:

1. zakonitost odluka o kojima treba obavijestiti u skladu s člankom 66. stavkom 6. ovoga Zakona ili odluke koju treba izvršiti u skladu s člankom 70.a ovoga Zakona i

2. zakonitost jedinstvenog instrumenta kojim se omogućuje izvršenje u Republici Hrvatskoj.

(2) Sporovi zbog mjera izvršenja koje je poduzela Agencija ili zbog valjanosti obavješćivanja koje je izvršila Agencija u nadležnosti su tijela Republike Hrvatske i na njih se primjenjuje pravo Republike Hrvatske.«.

Članak 44.

U članku 72. stavku 1. riječi: »ako od dana izvršnosti« zamjenjuju se riječima: »ako od dana pravomoćnosti«.

Članak 45.

Iza članka 72. dodaje se članak 72.a koji glasi:

»Članak 72.a

(1) Zastara za izricanje novčanih kazni ili dnevnih novčanih kazni prekida se tijekom trajanja postupka pred tijelima nadležnim za zaštitu tržišnog natjecanja drugih država članica Europske unije ili pred Europskom komisijom u vezi s povredom koja se odnosi na isto postupanje poduzetnika koji su zabranjeni člancima 101. i/ili 102. UFEU-a.

(2) Prekid zastare započinje od dana dostave obavijesti o prvoj radnji tijela iz stavka 1. ovoga članka koja je upućena najmanje jednom poduzetniku protiv kojeg se vodi postupak.

(3) Prekid zastare iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na sve poduzetnike koji su sudjelovali u povredi.

(4) Zastara za izricanje novčanih kazni ili dnevnih novčanih kazni koje je izrekla Agencija prekida se sve dok je odluka tijela iz stavka 1. ovoga članka predmet postupka koji je u tijeku povodom pravnog lijeka.«.

Članak 46.

U cijelom tekstu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine, br. 79/09. i 80/13.) riječi: »upravno-kaznena mjera« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »novčana kazna« u odgovarajućem broju i padežu, a riječi: »glavna rasprava« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »usmena rasprava« u odgovarajućem broju i padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

(1) Vlada Republike Hrvatske će odluku iz članka 13. ovoga Zakona donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog Agencije donijeti uredbe iz članaka 36. i 37. ovoga Zakona najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Agencija će najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Statut i druge opće akte Agencije s odredbama ovoga Zakona.

Članak 48.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju (»Narodne novine«, br. 78/11.).

(2) Postupci u nadležnosti Agencije i upravni sporovi pokrenuti protiv odluka Agencije, a koji su započeti po odredbama Uredbe iz stavka 1. ovoga članka, prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama te Uredbe.

(3) Predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća i članovi Vijeća koji su imenovani prije stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju sa svojim radom i ostaju na svojim dužnostima do isteka razdoblja na koje su imenovani.

Članak 49.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/11

Zagreb, 9. travnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.