Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

NN 46/2021 (30.4.2021.), Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

940

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O VRSTI ŠUMARSKIH RADOVA, MINIMALNIM UVJETIMA ZA NJIHOVO IZVOĐENJE TE RADOVIMA KOJE ŠUMOPOSJEDNICI MOGU IZVODITI SAMOSTALNO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju vrste šumarskih radova, minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe za izvođenje radova u šumarstvu te radovi koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno.

Članak 2.

Pojmovi i definicije korišteni o ovome Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi i definicije koji se koriste u Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.; u daljnjem tekstu: Zakon).

II. VRSTE ŠUMARSKIH RADOVA

Članak 3.

(1) Vrste šumarskih radova za koje treba licencija Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (u daljnjem tekstu: Komora) su:

1. izrada, obnova i revizija šumskogospodarskih planova

2. izrada i revizija lovnogospodarskih planova

3. rasadničarstvo i sjemenarstvo

4. pridobivanja drvnih šumskih proizvoda

5. izgradnja, rekonstrukcija i održavanje šumske infrastrukture

6. radovi u urbanim šumama

7. vođenje šumoposjeda.

(2) Šumarski rad iz stavka 1. točke 7. ovoga članka sastoji se od radova uzgajanja šuma, zaštite šuma od štetnih organizama i požara, šumarske ekologije, očuvanja bioraznolikosti šuma i doznake stabala.

Članak 4.

(1) Šumarski radovi iz članka 3. stavka 1. točaka 4. do 7. ovoga Pravilnika izvode se u tri faze, i to faza pripreme rada, faza izvođenja rada i faza nadzora rada.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radovi šumarska ekologija i očuvanje bioraznolikosti šuma ne izvode se u fazama.

(3) Faza pripreme rada obuhvaća:

– projektiranje, planiranje, izradu elaborata i studija

– vrednovanje, analizu, procjenu, motrenje i praćenje stanja

– odabir postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, tehnike i tehnologije rada

– edukaciju i savjetovanje.

(4) Faza izvođenja rada obuhvaća neposredno izvršenje rada.

(5) Faza nadzora rada obuhvaća:

– kontrolu kvalitete i količine izvedenog rada, postupaka, opreme, objekata, sredstava, materijala, primijenjenih tehnika i tehnologija

– kontrolu kvalitete i prometa šumskih proizvoda

– izradu revizija i izvješća

– izdavanje certifikata, svjedodžbi i ostalih potvrda o sukladnosti s propisanim standardom i propisom.

III. MINIMALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE ŠUMARSKIH RADOVA

Članak 5.

(1) Radove iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika može izvoditi registrirani i licencirani izvoditelj šumarskih radova (u daljnjem tekstu: izvoditelj) koji ispunjava minimalne uvjete za izvođenje šumarskih radova.

(2) Minimalni uvjeti stručne osposobljenost su ispunjeni ako izvoditelj raspolaže potrebnim brojem radnika zaposlenih u punom radnom vremenu na odgovarajućim poslovima.

(3) Minimalni uvjeti tehničke osposobljenosti su ispunjeni ako izvoditelj raspolaže strojevima, uređajima, napravama, opremom i sredstvima potrebnima za tehnološki primjereno izvršenje rada, opremom za zaštitu radnika na radu i zaštitu od štetnih djelovanja za sve osobe koje se stalno ili privremeno ili povremeno nalaze na radilištu.

(4) Ograničenja za pojedini šumarski rad, rad ili fazu rada, prema izdanoj licenciji, su godišnja.

(5) Ako je za pojedini šumarski rad, rad ili fazu rada propisan uvjet »ovlašteni inženjer šumarstva«, ovlaštenje se odnosi na odgovarajući stručni smjer u skladu s posebnim propisom.

Članak 6.

(1) Minimalni uvjeti za šumarske radove iz članka 3. stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga Pravilnika i faze šumarskih radova iz članka 4. ovoga Pravilnika su propisani Prilozima 1. do 7. ovoga Pravilnika.

(2) Minimalni uvjet stručne osposobljenosti za šumarski rad iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika je ispunjen ako izvoditelj raspolaže minimalno jednim ovlaštenim inženjerom šumarstva na svakih 40.000 m3 bruto mase pripreme i nadzora i na svakih 80.000 m3 neto mase izvođenja rada.

(3) Minimalni uvjet stručne osposobljenosti za šumarski rad iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika godišnje vrijednosti faze izvođenja preko 5 milijuna kuna bez PDV-a je ispunjen ako izvoditelj raspolaže minimalno jednim ovlaštenim inženjerom šumarstva za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo i jednim magistrom inženjerom šumarstva ili građevinarstva ili stručnim specijalistom inženjerom građevinarstva i s dva šumarska ili građevinska tehničara na svakih 25 km pripreme i 50 km nadzora kod izgradnje ili rekonstrukcije primarne šumske prometne infrastrukture, na svakih 50 km pripreme i 100 km nadzora kod izgradnje ili rekonstrukcije sekundarne šumske prometne infrastrukture te na svakih 100 km pripreme i 200 km nadzora kod održavanja primarne šumske prometne infrastrukture.

(4) Minimalni uvjet stručne osposobljenosti za šumarski rad iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika godišnje vrijednosti faze izvođenja do 5 milijuna kuna bez PDV-a je ispunjen ako izvoditelj raspolaže minimalno jednim ovlaštenim inženjerom šumarstva za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo i jednim šumarskim ili građevinskim tehničarom na svakih 25 km pripreme i 50 km nadzora kod izgradnje ili rekonstrukcije primarne šumske prometne infrastrukture, na svakih 50 km pripreme i 100 km nadzora kod izgradnje ili rekonstrukcije sekundarne šumske prometne infrastrukture te na svakih 100 km pripreme i 200 km nadzora kod održavanja primarne šumske prometne infrastrukture.

(5) Minimalni uvjet stručne osposobljenosti za šumarski rad iz članka 3. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika je ispunjen ako izvoditelj raspolaže minimalno jednim ovlaštenim inženjerom šumarstva ili ovlaštenim inženjerom šumarstva za ekologiju, zaštitu prirode i urbano šumarstvo.

(6) Minimalni uvjet stručne osposobljenosti za šumarski rad iz članka 3. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika je ispunjen ako izvoditelj raspolaže minimalno jednim ovlaštenim inženjerom šumarstva za količine radova propisane Prilogom 7. ovoga Pravilnika.

(7) Minimalni uvjeti tehničke osposobljenosti za šumarske radove iz članka 3. stavka 1. točaka 4. do 7. ovoga Pravilnika propisani su Prilozima 4. do 7. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Šumoposjednik koji gospodari šumom i/ili šumskim zemljištem površine u rasponu od 300 ha do 2000 ha je dužan angažirati ovlaštenog inženjera šumarstva.

(2) Šumoposjednik koji gospodari šumom i/ili šumskim zemljištem površine veće od 2000 ha je dužan angažirati ovlaštenog inženjera šumarstva za svakih započetih 2000 ha.

Članak 8.

(1) Izvoditelj koji zapošljavanjem ovlaštenog inženjera šumarstva odgovarajućeg stručnog smjera ispunjava minimalni uvjet za izvođenje jedne vrste šumarskog rada ili ispunjava minimalni uvjet stručne osposobljenosti uz ispunjenje minimalnih uvjeta tehničke osposobljenosti za izvođenje jedne vrste šumarskog rada može obavljati samo jednu vrstu šumarskog rada.

(2) Izvoditelj koji zapošljavanjem ovlaštenog inženjera šumarstva odgovarajućeg stručnog smjera i potrebnog broja osoba sa stečenim odgovarajućim akademskim nazivom / stručnim nazivom / strukovnim obrazovanjem ispunjava minimalni uvjet stručne osposobljenosti uz ispunjenje minimalnih uvjeta tehničke osposobljenosti za izvođenje jedne vrste šumarskog rada može obavljati samo jednu vrstu šumarskog rada

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka izvoditelj koji zapošljavanjem ovlaštenog inženjera šumarstva s ovlaštenjima za dva ili više stručnih smjerova ispunjava minimalne uvjete za izvođenje dvije ili više vrsta šumarskih radova i/ili ispunjava minimalne uvjete stručne osposobljenosti uz ispunjenje minimalnih uvjeta tehničke osposobljenosti za izvođenje dvije ili više vrsta šumarskih radova i/ili uz zapošljavanje potrebnog broja osoba sa stečenim odgovarajućim akademskim nazivom / stručnim nazivom / strukovnim obrazovanjem ispunjava minimalni uvjet stručne osposobljenosti uz ispunjenje minimalnih uvjeta tehničke osposobljenosti za izvođenje dvije ili više vrsta šumarskih radova može obavljati dvije ili više vrsta šumarskih radova iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika na način da razmjerno zbrojene količine / vrijednosti radova ne smiju prelaziti godišnje količine / vrijednosti radova propisane Prilozima 1., 2., 4., 5. i 7. ovoga Pravilnika.

(4) Izvoditelj koji zapošljavanjem potrebnog broja osoba sa stečenim odgovarajućim akademskim nazivom / stručnim nazivom / strukovnim obrazovanjem ispunjava minimalne uvjete stručne osposobljenosti za fazu izvođenja jednog šumarskog rada odnosno za izvršenje određene kategorije rada u fazi izvođenja jednog šumarskog rada uz ispunjenje minimalnih uvjete tehničke osposobljenosti za fazu / kategoriju unutar faze jednog šumarskog rada može obavljati samo fazu izvođenja odnosno izvršavati samo kategoriju rada u fazi izvođenja jednog šumarskog rada.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka izvoditelj koji ima zaposlenog magistra inženjera šumarstva ili sveučilišnog prvostupnika inženjera šumarstva može obavljati fazu pripreme i fazu izvođenja rada doznake u količinama propisanim Prilogom 7. točkom 7.5. ovoga Pravilnika.

(6) Izvoditelj unutar licencije za vođenje šumoposjeda može izdati teretnih listova (popratnica) za drvne šumske proizvode i drvo posječeno izvan šume za drvni obujam do 25 000 m3 neto mase, a teretnih listova (popratnica) za nedrvne šumske proizvode bez ograničenja.

(7) Samaraški obrt (animalna vuča, iznošenje i izvlačenje) nema obvezu zapošljavanja magistra inženjera šumarstva ili šumarskog tehničara, bez obzira na razinu proizvodnje.

(8) Prilozi 1. – 7. su sastavni dio ovoga Pravilnika.

IV. RADOVI KOJE MALI ŠUMOPOSJEDNICI MOGU IZVODITI SAMOSTALNO

Članak 9.

Mali šumoposjednik u svojoj šumi može samostalno i bez licencije Komore izvoditi pridobivanje drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda, rad uzgajanja šuma i rad zaštite šuma od štetnih organizama i požara.

V. PRIJELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Izvoditelj je dužan svoju licenciju uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od dvanaest mjeseci od njegovoga stupanja na snagu.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (»Narodne novine«, br. 16/15. i 30/18.).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/06

Urbroj: 525-11/0605-21-1

Zagreb, 9. travnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

ŠUMARSKI RAD: IZRADA, OBNOVA I REVIZIJA ŠUMSKOGOSPODARSKIH PLANOVA

minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva za uređivanje šuma i jedan magistar inženjer šumarstva na svakih započetih 3.000 ha radne površine u kontinentalnim šumama ili 5.000 ha radne površine na sredozemnom i visokom kršu u šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva za uređivanje šuma do 5.000 ha radne površne u šumama i šumskim zemljištima privatnih šumoposjednika

minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva za uređivanje šuma i jedan magistar inženjer šumarstva preko 5.000 ha radne površine u šumama i šumskim zemljištima privatnih šumoposjednika

– specifična radna sredstva i oprema (mjerni uređaji, alati i oprema za obavljanje poslova na uređivanju šuma)


PRILOG 2.

ŠUMARSKI RAD: IZRADA I REVIZIJA LOVNOGOSPODARSKIH PLANOVA

minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo na svakih 30 lovnogospodarskih planova

PRILOG 3.

ŠUMARSKI RAD: RASADNIČARSTVO I SJEMENARSTVO

minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva

PRILOG 4.

ŠUMARSKI RAD: PRIDOBIVANJE DRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

Faza
pripreme rada
Faza izvođenja radaFaza nadzora rada
minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva na svakih 40.000 m3 bruto mase

KATEGORIJA A (količina radova do 12.000 m3 neto mase):

minimalno jedan šumarski tehničar

KATEGORIJA B (količina radova do 80.000 m3 neto mase):

minimalno jedan magistar inženjer šumarstva

KATEGORIJA C (količina radova preko 80.000 m3 neto mase):

minimalno jedan magistar inženjer šumarstva na svakih započetih 80.000 m3 neto mase

i za sve kategorije

– specifična radna sredstva oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje sredstvima rada (samo za rad s motornom pilom, motornim alatima i strojevima) i

– dokazi o osposobljenosti radnika za rad na siguran način (samo za rad s motornom pilom, motornim alatima i strojevima)

minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva na svakih 40.000 m3 bruto mase

PRILOG 5.

ŠUMARSKI RAD: IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJE ŠUMSKE INFRASTRUKTURE

Faza pripreme radaFaza izvođenja radaFaza nadzora rada

minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo na svakih:

– 25 km/godišnje kod izgradnje ili rekonstrukcije primarne šumske prometne infrastrukture

i

– 50 km/godišnje kod izgradnje ili rekonstrukcije sekundarne šumske prometne infrastrukture

i

– 100 km/godišnje kod održavanja primarne šumske prometne infrastrukture

KATEGORIJA A (godišnja vrijednost radova preko 5 mil. kn bez PDV-a):

minimalno dva magistra inženjera šumarstva ili dva magistra inženjera građevinarstva ili dva stručna specijalista inženjera građevinarstva i minimalno dva šumarska tehničara ili dva građevinska tehničara

KATEGORIJA B (godišnja vrijednost radova do 5 mil. kn bez PDV-a):

minimalno jedan magistar inženjer šumarstva ili magistar inženjer građevinarstva ili stručni specijalist inženjer građevinarstva i minimalno jedan šumarski tehničar ili jedan građevinski tehničar

i za obje kategorije

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokaz o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje sredstvima rada (samo za rad s motornom pilom, motornim alatima i strojevima) i

– dokazi o osposobljenosti radnika za rad na siguran način (samo za rad s motornom pilom, motornim alatima i strojevima)

minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo na svakih:

– 50 km/godišnje kod izgradnje i rekonstrukcije primarne šumske prometne infrastrukture

i

– 100 km/godišnje kod izgradnje i rekonstrukcije sekundarne šumske prometne infrastrukture

i

– 200 km/godišnje kod održavanja primarne šumske prometne infrastrukture


PRILOG 6.

ŠUMARSKI RAD: RADOVI U URBANIM ŠUMAMA

Faza
pripreme rada
Faza izvođenja radaFaza nadzora rada
minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva ili ovlašteni inženjer šumarstva za ekologiju, zaštitu prirode i urbano šumarstvo

minimalno jedan magistar inženjer šumarstva ili magistar inženjer urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokazi o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokazi o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje sredstvima rada (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima) i

– dokazi o osposobljenosti radnika za rad na siguran način (samo za rad s motornom pilom, rad s motornim alatima i strojevima)

minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva ili ovlašteni inženjer šumarstva za ekologiju, zaštitu prirode i urbano šumarstvo

PRILOG 7.

ŠUMARSKI RAD: VOĐENJE ŠUMOPOSJEDA

RadFaza pripreme radaFaza izvođenja radaFaza nadzora rada
7.1. Uzgajanje šuma (prirodna i umjetna obnova šuma; podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu; konverzija šuma; sanacija i obnova šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima; njega šuma; čuvanje šuma, održavanje izvora, bunara i cisterni i održavanje neobraslog šumskog zemljišta za potrebe očuvanja bioraznolikosti)minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva na svakih započetih 500 ha radne površine godišnje

minimalno jedan šumarski tehničar

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokaz o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata

– dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje sredstvima rada (samo za rad s motornom pilom, motornim alatima i strojevima) i

– dokazi o osposobljenosti radnika za rad na siguran način (samo za rad s motornom pilom, motornim alatima i strojevima)

minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva na svakih započetih 1.000 ha radne površine godišnje

7.2. Zaštita šuma

od štetnih organizama i požara

minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva na svakih započetih 10.000 ha radne površine

minimalno jedan šumarski tehničar

– specifična radna sredstva i oprema

– atesti za radne strojeve i alate

– dokaz o tehničkoj ispravnosti radnih strojeva i alata i

– dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika za rukovanje opasnim tvarima

minimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva na svakih započetih 20.000 ha radne površine
7.3. Šumarska ekologijamiminalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva na svakih započetih 100.000 ha šumske površine
7.4. Očuvanje bioraznolikosti šumaminimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva na svakih započetih 100.000 ha šumske površine
7.5. Doznaka stabalaminimalno jedan sveučilišni prvostupnik inženjer šumarstva na svakih započetih 25.000 m3 bruto drvnog obujmaminimalno jedan sveučilišni prvostupnik inženjer šumarstva na svakih započetih 25.000 m3 bruto drvnog obujmaminimalno jedan ovlašteni inženjer šumarstva na svakih započetih 50.000 m3 doznačenog bruto drvnog obujma