Pravilnik o postupku i načinu polaganja naučničkog ispita

NN 48/2021 (5.5.2021.), Pravilnik o postupku i načinu polaganja naučničkog ispita

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

974

Na temelju članka 63. stavka 4. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/2013, 127/2019 i 41/2020) ministar nadležan za obrt, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA NAUČNIČKOG ISPITA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak polaganja naučničkog ispita.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod.

Članak 2.

Naučničkim ispitom provjeravaju se stečene kompetencije za potrebe obavljanja poslova određenog obrta u skladu sa standardom kvalifikacije i strukovnim kurikulumom za stjecanje kvalifikacije za vezane obrte.

II. POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NAUČNIČKOG ISPITA

Članak 3.

(1) Naučnički ispit polaže se u organizaciji ustanove za strukovno obrazovanje pred stručnim povjerenstvom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje osnivaju ustanova za strukovno obrazovanje i Hrvatska obrtnička komora.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje se za svaku kvalifikaciju posebno.

(3) Članove Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka čine predsjednik i najmanje dva člana iz redova obrtnika i pravnih osoba koji su mentori za izvođenje naukovanja u obrtu ili pravnoj osobi koja posjeduje dozvolu (licenciju) za izvođenje naukovanja (u daljnjem tekstu: mentor), a sukladno odredbama članka 56.a stavaka 2. i 3. Zakona o obrtu. Svaki član Povjerenstva ima svojeg zamjenika.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, član Povjerenstva može biti i osoba koja ne udovoljava propisanim uvjetima, ukoliko za određeno zanimanje nema dovoljan broj mentora, pod uvjetom da ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u odgovarajućem zanimanju.

(5) Članove Povjerenstva i njihove zamjenike odlukom imenuje ravnatelj ustanove za strukovno obrazovanje.

(6) Predsjednik Povjerenstva je nastavnik strukovnog predmeta ustanove za strukovno obrazovanje.

(7) Članovi Povjerenstva iz redova obrtnika i pravnih osoba te njihovi zamjenici imenuju se temeljem prijedloga Hrvatske obrtničke komore na rok od četiri godine.

(8) Članovi Povjerenstva iz redova nastavnika strukovnih predmeta i njihovi zamjenici imenuju se temeljem prijedloga ustanove za strukovno obrazovanje na rok od jedne godine.

(9) Po isteku mandata iz stavaka 7. i 8. ovoga članka, članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici mogu biti ponovno imenovani.

(10) Ustanova za strukovno obrazovanje može razriješiti članove Povjerenstva i njihove zamjenike i prije isteka mandata iz stavaka 7. i 8. ovoga članka:

– ako ne ispunjavaju obveze sukladno odluci o imenovanju Povjerenstva

– na osobni zahtjev

– radi bolesti i smrti

– temeljem prijedloga Hrvatske obrtničke komore, ukoliko obrt ili pravna osoba više ne obavlja gospodarsku djelatnost ili mentor više nije zaposlenik u obrtu ili pravnoj osobi koja posjeduje dozvolu (licenciju) za izvođenje naukovanja.

Članak 4.

(1) Član Povjerenstva ne može biti:

– osoba koja je u radnom odnosu u obrtu ili pravnoj osobi koja posjeduje dozvolu (licenciju) za izvođenje naukovanja, a koja nije mentor

– mentor u obrtu ili pravnoj osobi koji je izvodio naukovanje za kandidata koji polaže naučnički ispit

– nastavnik strukovnog predmeta ustanove za strukovno obrazovanje koji je mentorirao kandidata

– krvni srodnik u ravnoj lozi, brat, sestra, bračni drug te posvojitelji, skrbnici i usvojenici kandidata koji polaže naučnički ispit.

(2) Iznimno od stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, član Povjerenstva može biti nastavnik strukovnog predmeta ustanove za strukovno obrazovanje koji je mentorirao kandidata, ako ustanova za strukovno obrazovanje nema drugog nastavnika strukovnog predmeta (sustručnjaka).

Članak 5.

(1) Naučnički ispit se održava u tri redovna ispitna roka:

– u ljetnom roku, tijekom lipnja

– u jesenskom roku, tijekom kolovoza i rujna

– u zimskom roku, tijekom veljače.

(2) Prosudbeni odbor kao tijelo nadležno za obavljanje poslova u svezi s organizacijom i provedbom izradbe i obrane završnoga rada (u daljnjem tekstu: Prosudbeni odbor), može odrediti izvanredni rok za polaganje naučničkog ispita kada za to postoje opravdani razlozi, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

III. NAUČNIČKI ISPIT

Članak 6.

(1) Naučnički ispit sastoji se od izvedbe radne probe u okviru složenijeg ispitnog zadatka kojim se provjeravaju praktične vještine te razina samostalnosti i odgovornosti za potrebe obavljanja poslova određenog obrta u skladu s programom obrazovanja za stjecanje kvalifikacije za vezane obrte/standardom kvalifikacije.

(2) Povjerenstvo iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika odabire i zadaje radne probe za naučnički ispit iz Kataloga radnih probi sukladno kvalifikaciji za vezane obrte za koju kandidat polaže naučnički ispit, a u skladu s Vremenikom izradbe i obrane završnoga rada.

Članak 7.

(1) Izvedba radne probe provodi se u radionici ustanove za strukovno obrazovanje, kod obrtnika ili u pravnoj osobi kod koje je kandidat pohađao naukovanje, odnosno na drugom mjestu koje odredi Povjerenstvo.

(2) Materijal, prostor, energiju, strojeve, uređaje i alate za izradu radne probe osigurava obrtnik, pravna osoba ili ustanova za strukovno obrazovanje u kojoj se održava naučnički ispit.

(3) Izrađeni predmet, odnosno vrijednost pružene usluge pripada obrtniku, pravnoj osobi ili ustanovi za strukovno obrazovanje u kojoj je naučnički ispit održan.

Članak 8.

(1) Uspjeh kandidata na naučničkom ispitu vrednuje se u skladu sa stečenim stručnim kompetencijama i očekivanim ishodima za određenu kvalifikaciju.

(2) Povjerenstvo na temelju liste vrednovanja sa zadanim kriterijima vrednuje izvedbu radne probe kandidata na naučničkom ispitu s »položio« ili »nije položio«.

(3) Kandidat koji nije položio izvedbu radne probe na naučničkom ispitu ne može biti ocijenjen prolaznom ocjenom iz obrane završnoga rada.

IV. PROVEDBA NAUČNIČKOG ISPITA ZA OSOBE SA ZAVRŠENIM SREDNJIM OBRAZOVANJEM

Članak 9.

(1) Osoba iz članka 62. stavka 3. i 4. Zakona o obrtu (u daljnjem tekstu: kandidat) prijavu za polaganje naučničkog ispita podnosi ustanovi za strukovno obrazovanje koja izvodi program obrazovanja za stjecanje kvalifikacije za vezane obrte.

(2) Hrvatska obrtnička komora na službenim mrežnim stranicama objavljuje informacije o ustanovama za strukovno obrazovanje koje provode naučnički ispit za određenu kvalifikaciju.

(3) Popis kandidata za pristupanje naučničkom ispitu utvrđuje ustanova za strukovno obrazovanje.

(4) Za polaganje naučničkog ispita kandidat se prijavljuje na propisanoj prijavnici najkasnije 15 dana prije roka utvrđenog u članku 5. ovoga Pravilnika.

(5) Obrazac prijavnice za polaganje naučničkog ispita sastavni je dio ovoga Pravilnika kao Prilog 1.

(6) Prilikom prijave kandidat je dužan priložiti svjedodžbu o završenom srednjem strukovnom obrazovanju u strukovnom programu obrazovanja za vezane obrte u istom obrazovnom sektoru.

(7) Osoba koja je završila srednje strukovno obrazovanje za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, ali je kvalifikacija stečena u istom obrazovnom sektoru, uz prijavu za polaganje naučničkog ispita prilaže dokaze o završenom srednjem strukovnom obrazovanju i dokaze o odgovarajućem radnom iskustvu u trajanju od najmanje godinu dana u zanimanju za koje polaže naučnički ispit.

Članak 10.

(1) Po završetku roka za prijavu polaganja naučničkog ispita iz članka 5. ovoga Pravilnika, ustanova za strukovno obrazovanje utvrđuje konačan popis prijavljenih kandidata i određuje mjesto i vrijeme polaganja naučničkog ispita.

(2) Odluka o mjestu i vremenu polaganja naučničkog ispita objavljuje se na mrežnim stranicama ustanove za strukovno obrazovanje te oglasnoj ploči nadležne ustanove za strukovno obrazovanje, najkasnije osam dana prije termina polaganja naučničkog ispita.

(3) Ispunjenost uvjeta za pristup polaganju naučničkog ispita utvrđuje Povjerenstvo.

Članak 11.

(1) Ukoliko kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi naučničkom ispitu ili tijekom naučničkog ispita odustane od polaganja smatra se da »nije položio« naučnički ispit.

(2) Kandidat koji iz opravdanih razloga ne pristupi naučničkom ispitu, obavijest o odgodi polaganja naučničkog ispita i razlozima izostanka, dostavlja Povjerenstvu u roku 24 sata od termina za polaganje naučničkog ispita kojem nije pristupio.

(3) O zahtjevu kandidata za odgodu naučničkog ispita Povjerenstvo će, temeljem obrazloženja opravdanosti izostanka, donijeti odluku o upućivanju na slijedeći rok, a prethodni rok smatrat će se opravdano neiskorištenim rokom za polaganje naučničkog ispita.

(4) Opravdanim razlozima nepristupanja polaganju naučničkog ispita smatraju se zdravstveni razlozi, druge izvanredne okolnosti (elementarna nepogoda, smrt u obitelji, prometna nesreća s posljedicama) ili drugi izvanredni događaji.

(5) Kandidat koji smatra da je tijekom postupka polaganja naučničkog ispita povrijeđeno bilo koje njegovo Pravilnikom propisano pravo ili da je na neki drugi način povrijeđeno njegovo pravo, ima pravo izjaviti pisani prigovor Prosudbenom odboru kao tijelu nadležnom za obavljanje poslova u svezi s organizacijom i provedbom izradbe i obrane završnoga rada, u roku od 24 sata od polaganja naučničkog ispita.

(6) U svezi prigovora iz stavka 5. ovoga članka, u roku od 24 sata od primitka prigovora, Prosudbeni odbor donosi odluku.

(7) Ako kandidat na naučničkom ispitu koristi nedopuštena pomagala, ometa tijek naučničkog ispita ili obavlja druge nedopuštene radnje, Povjerenstvo ga može opomenuti ili udaljiti s ispita te se isto evidentira u Zapisniku.

V. DOKUMENTACIJA

Članak 12.

(1) Tijekom naučničkog ispita Povjerenstvo vodi Zapisnik o provedenom naučničkom ispitu koji potpisuju predsjednik i svi članovi Povjerenstva i koji se istoga dana dostavlja predsjedniku Prosudbenoga odbora.

(2) Predsjednik Povjerenstva u Zapisnik unosi podatke o provedenom naučničkom ispitu, a potpisuju ga svi članovi Povjerenstva.

(3) Zapisnik nije dopušteno mijenjati, osim ako je potrebno izvršiti njegov ispravak zbog pogrešno zapisanih navoda o čemu odlučuje predsjednik Povjerenstva.

(4) U slučaju ispravke iz stavka 3. Zapisnik mora sadržavati i prvotno zapisane navode te se ovjerava potpisom predsjednika Povjerenstva.

(5) Obrazac Zapisnika sastavni je dio ovoga Pravilnika kao Prilog 2.

VI. IZDAVANJE I EVIDENCIJA DODATKA SVJEDODŽBI O NAUKOVANJU

Članak 13.

(1) Strukovno obrazovanje za stjecanje kvalifikacija za vezane obrte završava izradom i obranom završnog rada. Kandidatu koji je obranio završni rad izdaje se svjedodžba o završnome radu i Dodatak svjedodžbi o naukovanju.

(2) Hrvatska obrtnička komora izdaje Dodatak svjedodžbi o naukovanju kojim se dokazuje položen naučnički ispit, stečene ključne i stručne kompetencije te radno iskustvo.

(3) Sadržaj i oblik Dodatka svjedodžbi o naukovanju iz članka 1. ovoga Pravilnika propisan je na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik te čini njegov sastavni dio kao Prilog 3.

(4) Evidenciju izdanih Dodataka svjedodžbi o naukovanju vodi Hrvatska obrtnička komora.

(5) Evidencija iz stavka 4. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku putem interaktivne aplikacije e-Naukovanje, koja je dostupna na službenim mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrt.

(6) Podatke o osobama koje su uspješno položile naučnički ispit, u interaktivnu aplikaciju e-Naukovanje unose ustanove za strukovno obrazovanje u roku od sedam dana od završetka ispitnog roka.

Članak 14.

(1) Obrazac Dodatka svjedodžbi o naukovanju iz članka 13. ovoga Pravilnika tiskan je na zaštićenom papiru sa zaštitnim UV vlakancima i vodenim znakom (multi ton s logotipom »Narodnih novina« u obliku zastave koja se vijori).

(2) U sredini Obrasca Dodatka svjedodžbi o naukovanju, otisnut je grb Republike Hrvatske u svijetloplavoj boji s valovima u podlozi u svijetloplavoj boji. Obrazac Dodatka svjedodžbi o naukovanju obrubljen je starohrvatskim pleterom u svijetloplavoj boji.

(3) Obrazac Dodatka svjedodžbi o naukovanju je tiskan hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

(4) Obrazac Dodatka svjedodžbi o naukovanju sastoji se od dva dijela.

(5) Prvi dio Obrasca Dodatka svjedodžbi o naukovanju sadrži sljedeće podatke:

– znak i naziv tijela koje izdaje dokument

– naziv dokumenta.

(6) Drugi dio Obrasca Dodatka svjedodžbi o naukovanju sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime nositelja dokumenta

– OIB nositelja dokumenta

– datum, mjesto, država rođenja i državljanstvo nositelja dokumenta

– datum polaganja naučničkog ispita

– popis stečenih ključnih i stručnih kompetencija

– popis zanimanja dostupnih nositelju dokumenta

– uspjeh na naučničkom ispitu

– naziv tijela koje izdaje dokument

– razina kvalifikacije prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

– mogućnost pristupa sljedećoj razini obrazovanja

– pravna osnovna za izdavanje dokumenta

– način stjecanja kvalifikacije:

– općeobrazovni dio i strukovni dio – teorijski u ustanovi za strukovno obrazovanje

– praktični dio naukovanja u gospodarstvu

– priznato prethodno obrazovanje/učenje

– ukupno trajanje strukovnog obrazovanja/osposobljavanja koje je prethodilo polaganju naučničkog ispita

– uvjeti pristupanja naučničkom ispitu

– dodatne informacije

– oznaka klase i urudžbenog broja

– mjesto i datum izdavanja

– otisnuti suhi žig Hrvatske obrtničke komore

– potpis predsjednika Hrvatske obrtničke komore.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (»Narodne novine«, br. 63/2014, 78/2014 i 86/2015) i Pravilnik o obliku i sadržaju Uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu (»Narodne novine«, br. 63/2014 i 78/2014).

Članak 16.

Iznimno od odredbe članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika kandidatima koji polaganju naučničkog ispita pristupaju u školskoj godini 2020./2021., radne probe zadaju se u skladu s temama završnih radova za školsku godinu 2020./2021.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/02
Urbroj: 517-06-03-1-21-9
Zagreb, 30. ožujka 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG 1.

__________________________________________________,

(naziv i adresa ustanove za strukovno obrazovanje)

PRIJAVNICA
za polaganje naučničkog ispita

__________________________________________________

(ime i prezime)

OIB

rođen/a ______ godine, mjesto rođenja ____________________,

država rođenja _________________, državljanstvo ___________.

Polaganje naučničkog ispita prijavljujem u ______________ roku,

za kvalifikaciju ______________________________________.

Ispit polažem ________ put.

Prijavnici prilažem:

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

_____________________________

U ___________, _______ 20____.

POTPIS
__________________

PRILOG 2.

__________________________________________________,

(naziv i adresa ustanove za strukovno obrazovanje)

ZAPISNIK
o provedenom naučničkom ispitu

__________________________________________________

(naziv kvalifikacije)

__________________________________________________

(ime i prezime)

OIB

rođen/a ______ godine, mjesto rođenja ____________________,

država rođenja _________________, državljanstvo ___________.

Naučnički ispit polaže ________ put.

NAZIV RADNE
PROBE I OPIS IZVEDBE


Naučnički ispit je/nije uspješno položen.

NAPOMENE, IZDVOJENA
MIŠLJENJA I SL.

U _____________________, _________ 20____.

ČLANOVI POVJERENSTVA:

1. ________________________________________________

(ime i prezime, potpis)

2. ________________________________________________

(ime i prezime, potpis)

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:

__________________________________________________

(ime i prezime, potpis)

PRILOG 3.

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

DODATAK SVJEDODŽBI

KLASA: _______________, URBROJ: __________,

______________, izdanoj od

(datum)

__________________________________________________,

(naziv ustanove za strukovno obrazovanje)

O NAUKOVANJU

__________________________________________________

(ime i prezime)

OIB

rođen/a ______ godine, mjesto rođenja ____________________,

država rođenja _________________, državljanstvo ___________.

Naučnički ispit je polagan od __________ do __________ 20___.

1. POPIS STEČENIH KLJUČNIH I STRUČNIH KOMPETENCIJA

a) Ključne kompetencije

– (popis stečenih ključnih kompetencija)

– (popis stečenih ključnih kompetencija)

– (popis stečenih ključnih kompetencija)

– (popis stečenih ključnih kompetencija)

– (popis stečenih ključnih kompetencija)

– (popis stečenih ključnih kompetencija)

b) Stručne kompetencije

– (popis stručnih kompetencija)

– (popis stručnih kompetencija)

– (popis stručnih kompetencija)

– (popis stručnih kompetencija)

– (popis stručnih kompetencija)

– (popis stručnih kompetencija)

2. ZANIMANJA DOSTUPNA NOSITELJU DOKUMENTA

– (navesti zanimanja)

– (navesti zanimanja)

– (navesti zanimanja)

3. USPJEH NA NAUČNIČKOM ISPITU

Uspješno položen naučnički ispit za (navesti naziv kvalifikacije).

4. TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE DOKUMENTA

Hrvatska obrtnička komora

5. RAZINA KVALIFIKACIJE

Razina 4.1 Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

6. PRISTUP SLJEDEĆOJ RAZINI OBRAZOVANJA

Osoba koja je završila program obrazovanja u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem ili petogodišnjem programu obrazovanja.

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

7. PRAVNA OSNOVNA

Odredba članka 63. stavka 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/2013, 127/2019 i 41/2020).

8. NAČIN STJECANJA KVALIFIKACIJE

Postotak u odnosu na cjelokupni program (%)Ukupan broj sati obrazovanja/naukovanja

Ustanova za strukovno obrazovanje: upisati naziv

a) Općeobrazovni dio

b) Strukovni dio – teorijski


a) navesti

b) navesti


a) navesti

b) navesti

Praktični dio naukovanja u gospodarstvu:

upisati naziv obrta ili pravne osobe (*ako je mjesto naukovanja mijenjano, navesti sva mjesta gdje je obavljano naukovanje te izraziti postotak i ukupan broj sati obrazovanja/naukovanja)

navestinavesti
Priznato prethodno obrazovanje/učenjenavestinavesti
Ukupno trajanje obrazovanja/osposobljavanja koje je prethodilo polaganju naučničkog ispitanavesti


9. UVJETI PRISTUPANJA NAUČNIČKOM ISPITU

Sukladno odredbi članka 62. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 143/2013, 127/2019 i 41/2020) naučničkom ispitu može pristupiti osoba koja stječe strukovnu kvalifikaciju za vezane obrte, osobe koje su do tekuće školske godine uspješno završile srednje strukovno obrazovanje za stjecanje kvalifikacija za vezane obrte, kao i osobe koje su završile srednje strukovno obrazovanje za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, ali je kvalifikacija stečena u istom obrazovnom sektoru i imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati naučnički ispit.

10. DODATNE INFORMACIJE (FAKULTATIVNO)

Prostor za dodatne podatke (stečeno radno iskustvo, sudjelovanje u mobilnosti itd.).

KLASA:

URUDŽBENI BROJ:

U Zagrebu, _________ 20____.

M.P.

PREDSJEDNIK
__________________
(ime i prezime, potpis)