Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge

NN 51/2021 (12.5.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1035

Na temelju članka 173. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE FIZIČKIH OSOBA KOJE PROFESIONALNO PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge (»Narodne novine«, br. 66/15) članku 2. stavak 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Sadržaj evidencije je javan, osim podatka iz članka 5. točke 4. ovoga Pravilnika.

(4) Svatko ima pravo uvida u podatke iz članka 5. i 6., osim podatka iz članka 5. točke 4. ovoga Pravilnika bez dokazivanja pravnog interesa.«

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Jednom dodijeljeni evidencijski broj nositelju djelatnosti ne mijenja se niti se dodjeljuje nekom drugom nakon prestanka rada nositelja djelatnosti.«

Članak 3.

U članku 5. točka 13. mijenja se i glasi:

»13. podaci o broju i vrsti korisnika kod nositelja djelatnosti utvrđeni rješenjem nadležnog tijela,«

U članku 5. točka 15. mijenja se i glasi:

»15. promjena broja i vrste korisnika kod nositelja djelatnosti,«

Članak 4.

U članku 8. stavak 3. iza riječi: članka riječ: »i« zamjenjuje se riječju: »ili«.

Članak 5.

U članku 9. iza riječi: »obliku« riječi: »putem interneta« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Pružatelji socijalnih usluga dužni su se uskladiti s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2022. godine.

Klasa: 011-02/21-04/8

Urbroj: 524-09-02-01-02/1-21-3

Zagreb, 23. travnja 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.