Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge

NN 51/2021 (12.5.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

1038

Na temelju članka 171. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge (»Narodne novine«, br. 73/14) članku 3. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Jednom dodijeljeni evidencijski broj pružatelju socijalnih usluga ne mijenja se niti se dodjeljuje nekom drugom nakon prestanka rada pružatelja socijalnih usluga.«

Članak 2.

U članku 5. u točki 1. mijenja se podtočka 2. koja glasi:

» – vrsta subjekta (trgovačko društvo, obrt, udruga, vjerska zajednica, druga domaća ili strana pravna osoba, jedinica lokalne ili područne (regionalna) samouprave)«

U članku 5. točki 2. podtočki 7. iza riječi: »korisnika« dodaju se riječi: »za svaku socijalnu uslugu«.

U članku 5. točki 2. iza podtočke 7. dodaje se podtočka 8. koja glasi: » – razlog prestanka obavljanja djelatnosti«.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Pružatelj socijalnih usluga dužan je obavijestiti Ministarstvo o privremenoj obustavi rada zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga najkasnije u roku od 8 dana od privremene obustave rada.

(2) Pružatelj socijalnih usluga dužan je obavijestiti Ministarstvo o prestanku pružanja socijalnih usluga u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja nadležnog tijela o prestanku pružanja socijalnih usluga, radi brisanja iz evidencije.

(3) Ministarstvo će brisati pružatelja socijalnih usluga iz evidencije na temelju dostavljenog izvršnog rješenja inspektora socijalne skrbi o zabrani rada pružatelju socijalnih usluga.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

U članku 10. iza riječi: »obliku« riječi: »putem interneta« brišu se.

Članak 5.

Pružatelji socijalnih usluga dužni su se uskladiti s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2022. godine.

Klasa: 011-02/21-04/6

Urbroj: 524-09-02-01-02/1-21-3

Zagreb, 23. travnja 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.