Odluka o općinskim porezima Općine Zadvarje

NN 53/2021 (19.5.2021.), Odluka o općinskim porezima Općine Zadvarje

Općina Zadvarje

1091

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.) te članka 31. Statuta Općine Zadvarje (»Službeni glasnik Općine Zadvarje br. 3/09. i 2/10.), Općinsko vijeće Općine Zadvarje je na svojoj 21. sjednici održanoj 31. ožujka 2021. godine, donijelo

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE ZADVARJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje vrsta poreza, tko je porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza koji su prihod Proračuna Općine Zadvarje.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

1. Porez na potrošnju

2. Porez na kuće za odmor.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Zadvarje.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Zadvarje.

Članak 5.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Članak 7.

(1) Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi pojedinačno za svaki poslovni prostor.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Zadvarje.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe kao skladište poljoprivrednih proizvoda, strojeva i oruđa.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

Članak 10.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 15,00 kn/m² korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor je prihod Proračuna Općine Zadvarje.

Članak 11.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zadvarje dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, promjeni vlasništva, uspostavi suvlasništva te promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje površine kuće za odmor, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Članak 12.

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu propisanih lokalnih poreza općine Zadvarje je Porezna uprava Ispostava Omiš.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupaka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Zadvarje (»Službeni glasnik Općine Zadvarje« broj: 8/18) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Zadvarje (»Narodne novine« broj 145/20).

Članak 15.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Općine Zadvarje « i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/21-01/21
Urbroj: 2155/04-01-21-03
Zadvarje, 31. ožujka 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća
Toni Popović, v. r.