Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2021. godini

NN 57/2021 (26.5.2021.), Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2021. godini

Ministarstvo poljoprivrede

1120

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O LOVOSTAJU JEGULJE (Anguilla anguilla)
U 2021. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se lovostaj jegulje (Anguilla anguilla) od 1. lipnja 2021. godine u 00:00 sati do 31. kolovoza 2021. godine u 24:00 sata.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/08

Urbroj: 525-13/0797-21-1

Zagreb, 21. svibnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.