Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina

NN 58/2021 (27.5.2021.), Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina

PODZEMNO
SKLADIŠTE PLINA d.o.o.

1131

Na temelju članka 92. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18 i 23/20) i Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 310-26/21-01/1, urbroj: 371-04-21-6, od 26. svibnja 2021. godine, operator sustava skladišta plina, Podzemno skladište plina d.o.o. donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILA

KORIŠTENJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

Članak 1.

U Pravilima korištenja sustava skladišta plina (»Narodne novine«, br. 50/18, 26/20) u članku 4. stavku 2. dodaju se nove točke 1. i 2. koje glase:

»1. aukcija – nadmetanje u svrhu raspodjele standardnog paketa skladišnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: SBU);

»2. aukcijska premija – postotno povećanje iznosa tarifne stavke za SBU, zaokruženo na dva decimalna mjesta;«

Dosadašnje točke 1. – 30. postaju točke 3. – 32.

Iza dosadašnje točke 30. koja postaje točka 32. dodaje se nova točka 33. koja glasi:

»33. primjenjiva cijena SBU-a – tarifna stavka za SBU uvećana za rezultirajuću aukcijsku premiju«.

Dosadašnje točke 31. – 36. postaju točke 34. – 39.

Iza dosadašnje točke 36. koja postaje točka 39. dodaje se nova točka 40 koja glasi:

»40. rezultirajuća aukcijska premija – premija u postupku aukcije iz zahtjeva za rezervaciju SBU-a najniže rangiranog zahtjeva kojemu je SBU dodijeljen;«.

Dosadašnje točke 37. – 49. postaju točke 41. – 53.

Članak 2.

U članku 29. u stavku 1. riječi »(u daljnjem tekstu SBU)« brišu se.

Članak 3.

U članku 37. u stavku 5. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – rezultirajuća aukcijska premija;«.

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 5.

Članak 4.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Energetski subjekt koji na temelju Zakona ostvaruje pravo na pristup skladištu (u daljnjem tekstu: Podnositelj) podnosi Operatoru zahtjev za rezervaciju standardnog paketa skladišnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

(2) Operator će na svojoj internetskoj stranici u razdoblju od 1. travnja do 20. svibnja tekuće skladišne godine objaviti poziv za dostavu Zahtjeva.

(3) Poziv se objavljuje za razdoblje od najmanje jedne skladišne godine i najviše pet skladišnih godina, za razdoblje koje započinje 1. travnja naredne skladišne godine, s raspoloživim brojem SBU-a za svaku skladišnu godinu.

(4) Zahtjev na godišnjoj razini dostavlja se isključivo preporučenom pošiljkom, pri čemu je rok za zaprimanje Zahtjeva na adresi Operatora najkasnije do 20. dana od dana objave poziva za dostavu Zahtjeva.

(5) Zahtjev se podnosi na obrascu koji Operator objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(6) Dostava Zahtjeva obvezujuća je ponuda Podnositelja.

(7) Zahtjev osobito sadržava:

– naziv Podnositelja, uključujući službene i operativne kontakte;

– zahtijevani broj SBU-a za svaku skladišnu godinu za koju se Zahtjev podnosi;

– iznos aukcijske premije za svaku skladišnu godinu za koju se Zahtjev podnosi, a za koju Podnositelj nudi aukcijsku premiju.

(8) Uz Zahtjev potrebno je priložiti:

– izvod iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime Podnositelja;

– kopiju važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti kojom ostvaruje pravo pristupa skladištu;

– obrazac o bonitetu BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana za tvrtke sa sjedištem u RH;

– iznimno od podstavka 3. ovog stavka, za tvrtke sa sjedištem izvan RH, po sudskom tumaču ovjerene prijevode na hrvatski jezik financijskih izvješća za protekle tri godine ili drugih relevantnih dokaza financijske sposobnosti sukladno propisima države sjedišta Podnositelja ili ocjenu Operatoru prihvatljive bonitetne agencije.

(9) Podnositelj je dužan uz svaki pojedini Zahtjev Operatoru dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa u iznosu od:

– 750.000,00 kn za Zahtjev ukupno u zbroju do pet SBU-a,

– 1.500.000,00 kn za Zahtjev ukupno u zbroju od šest do deset SBU-a,

– 3.000.000,00 kn za Zahtjev ukupno u zbroju od 11 do 20 SBU-a,

– 4.500.000,00 kn za Zahtjev ukupno u zbroju od 21 do 30 SBU-a,

– 6.000.000,00 kn za Zahtjev ukupno u zbroju od 31 do 40 SBU-a,

– 10.000.000,00 kn za Zahtjev ukupno u zbroju više od 40 SBU-a,

a koji će Operator vratiti Podnositelju u roku od osam dana od dana zaprimanja sredstva osiguranja plaćanja definiranog u Potvrdi o ugovorenoj usluzi.

(10) Iznimno od stavka 9. ovog članka, Podnositelj može dostaviti i običnu zadužnicu koju će Operator vratiti Podnositelju u roku od osam dana od dana zaprimanja sredstva osiguranja plaćanja definiranog u Potvrdi o ugovorenoj usluzi, i to samo u slučaju pisane suglasnosti Operatora nakon ocjene boniteta na temelju upita Podnositelja i unaprijed dostavljenog BON 1 i BON 2 obrasca najmanje pet radnih dana prije roka za dostavu Zahtjeva.

(11) Iznimno od odredbi stavka 2. i stavka 3. ovog članka, te članka 29. stavak 1. Pravila, u slučaju da Operator na raspolaganju ima neraspoređenih/neugovorenih SBU-a ili u slučaju izvanrednih okolnosti kao što je raskid Ugovora odnosno nastupanje pravnih posljedica koje dovode do prestanka Ugovora, Operator može objaviti informaciju o ponudi raspoloživih SBU-a i izvan definiranih rokova uz koju je obvezan objaviti: rok na koji nudi uslugu SBU-a, rok zaprimanja Zahtjeva te rok za dostavljanje obavijesti o broju dodijeljenih SBU-a na temelju pristiglih Zahtjeva.

(12) Operator će odbaciti Zahtjeve za koje nije dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude u skladu sa stavkom 9. i stavkom 10. ovog članka ili Zahtjeve koji su dostavljeni nakon propisanog roka.

(13) U postupku raspodjele na temelju Priloga 2. ovih Pravila, pojedini Podnositelj može sudjelovati s jednim ili više Zahtjeva.«

Članak 5.

U članku 44. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Nakon provedenog postupka raspodjele SBU-a, Operator je dužan Podnositelja Zahtjeva na godišnjoj i višegodišnjoj razini obavijestiti o broju SBU-a koji su mu dodijeljeni te o rezultirajućoj aukcijskoj premiji za svaku skladišnu godinu na temelju zaprimljenog Zahtjeva, i to najkasnije u roku od 15 dana od roka za dostavu Zahtjeva tekuće skladišne godine.

(3) Operator će Podnositelju dostaviti Ugovor s pripadajućom Potvrdom o ugovorenoj usluzi u roku deset dana od dana dostave obavijesti o broju dodijeljenih SBU-a, koje je Podnositelj Zahtjeva dužan potpisati i vratiti Operatoru u roku od deset dana od dana zaprimanja.«

Članak 6.

U Prilogu 1. u članku 7. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Korisnik kojemu je SBU raspodijeljen u postupku aukcije obvezan je plaćati Operatoru naknadu za korištenje sustava skladišta plina prema primjenjivoj cijeni SBU-a.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 7.

U Prilogu 1. u članku 8. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za Korisnika kojemu je SBU raspodijeljen u postupku aukcije, naknada iz stavka 1. ovog članka uvećava se za umnožak rezultirajuće aukcijske premije, tarifne stavke za ugovoreni SBU na godišnjoj razini i broja SBU-a za pojedinu skladišnu godinu.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 8.

U Prilogu 1. u članku 9. stavci 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»(6) Sredstvo osiguranja plaćanja za ugovorene usluge na godišnjoj i višegodišnjoj razini je bankovna garancija ili novčani polog u iznosu do 40 % (četrdeset posto) vrijednosti godišnje naknade za pojedinu skladišnu godinu korištenja ugovorenog kapaciteta sustava skladišta plina, uvećano za PDV.

(7) Iznimno od odredbi stavka 6. ovog članka, u slučaju da Operator u skladu s bonitetom Korisnika i procjenom rizika naplate od Korisnika zatraži dostavu obične zadužnice izdane u skladu s odredbama Ovršnog zakona, ista ne može biti manja od 50 % (pedeset posto) vrijednosti godišnje naknade za pojedinu skladišnu godinu korištenja ugovorenog kapaciteta sustava skladišta plina, uvećano za PDV, a kojom Korisnik daje svoj pristanak da se zaplijene svi računi Korisnika koje ima kod pravnih osoba, koje obavljaju poslove platnog prometa te da se novac s tih računa isplati Operatoru, odnosno da se provede neposredna ovrha na cjelokupnoj imovini Korisnika radi podmirenja tražbine Operatora u iznosu naznačenom na običnoj zadužnici.

(8) Osim sredstava osiguranja na temelju stavka 6. i stavka 7. ovog članka, Operator u skladu s bonitetom Korisnika i procjenom rizika naplate prije sklapanja i za vrijeme trajanja Ugovora može zatražiti dodatni instrument osiguranja plaćanja, a Korisnik ga je dužan dostaviti u traženom roku, i to:

– bankovnu garanciju ili novčani polog na iznos do 30 % (trideset posto) vrijednosti ugovorene godišnje naknade za pojedinu skladišnu godinu korištenja sustava skladišta plina, uvećane za PDV.«

Članak 9.

(1) U Prilogu 2. u članku 1. mijenja se stavak 2. i glasi: »Zahtjev se Operatoru dostavlja isključivo preporučenom pošiljkom, pri čemu se smatra da je Zahtjev zaprimljen danom dostave Zahtjeva na adresu Operatora.«

(2) U stavku 3. iza broja »7.« dodaju se brojevi »8. i 9.« i riječ »ovih« te se iza riječi »Pravila« brišu riječi »korištenja sustava skladišta plina«.

Članak 10.

U Prilogu 2. članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

OPĆA PRAVILA RASPODJELE SBU-a

(1) Operator provodi raspodjelu SBU-a putem postupka aukcije, zasebno za svaku pojedinu skladišnu godinu.

(2) Podnositelj u svakom Zahtjevu aukcijsku premiju iskazuje zasebno za svaku pojedinu skladišnu godinu, i to u postotku zaokruženo na dva decimalna mjesta. Zahtjev u kojem je u aukcijskom postupku ponuđen najveći iznos premije za pojedinu skladišnu godinu ima prednost kod raspodjele SBU-a za navedenu godinu.

(3) Operator po završetku aukcijskog postupka i raspodjele SBU-a, definira rezultirajuću aukcijsku premiju koja će biti jednaka i primjenjiva za sve Zahtjeve za pojedinu skladišnu godinu.

(4) Za svaku skladišnu godinu prilikom raspodjele SBU-a, primjenjuje se pravilo provođenja aukcijskog postupka raspodjele SBU-a iz članka 3. Priloga 2. ovih Pravila.

(5) Operator će u aukcijskom postupku Podnositelju raspodijeliti SBU najviše do iznosa zahtijevanog broja SBU-a iz Zahtjeva Podnositelja.

(6) Uvjet za sudjelovanje na aukciji je dostava jamstva za ozbiljnost ponude za svaki pojedini Zahtjev u skladu s odredbama članka 40. ovih Pravila.«

Članak 11.

U Prilogu 2. članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

PRAVILA RASPODJELE SBU-a U POSTUPKU AUKCIJE

(1) Ako je ukupni broj raspoloživih SBU-a veći ili jednak od ukupno zahtijevanog broja SBU-a za pojedinu skladišnu godinu, Operator raspodjeljuje raspoloživi broj SBU-a u skladu sa Zahtjevima Podnositelja. Na sve Zahtjeve se primjenjuje najmanji iznos premije iz dostavljenih Zahtjeva.

(2) Ako je ukupni broj raspoloživih SBU-a manji od ukupno zahtijevanog broja SBU-a za pojedinu skladišnu godinu, Operator rangira Zahtjeve prema kriteriju iznosa premije odnosno koristi se pravilo prvenstva Zahtjeva s većim iznosom premije prema Zahtjevu s manjim iznosom premije u pojedinoj skladišnoj godini bez obzira na broj zahtijevanih SBU-a u pojedinoj skladišnoj godini te raspodjeljuje raspoloživi broj SBU-a prema slijedećim koracima:

1. U prvom koraku raspodjele SBU-a uzimaju se u obzir Zahtjevi s većim iznosima premije koji zajedno ne prelaze ukupno raspoloživi broj SBU-a odnosno u aukcijski postupak raspodjele SBU-a ulazi i prvi sljedeći niže rangirani Zahtjev po visini premije bez kojeg raspoloživi broj SBU-a ne bi bio u cijelosti raspodijeljen, a s kojim ukupni broj zahtijevanih SBU-a prelazi ukupni broj raspoloživih SBU-a. Operator će prvom sljedećem niže rangiranom Zahtjevu raspodijeliti broj SBU-a do iznosa ukupno raspoloživog broja SBU-a.

Ako postoje dva ili više niže rangirana Zahtjeva s jednakim iznosom aukcijske premije, a bez kojih raspoloživi broj SBU-a ne bi bio u cijelosti raspodijeljen, ulazi se u drugi korak raspodjele SBU-a.

2. U drugom koraku raspodjele SBU-a raspodjeljuju se preostali zahtijevani SBU-i iz niže rangiranih Zahtjeva s istim iznosom premije prema pravilu proporcionalnosti u odnosu na njihov zahtijevani broj SBU-a, pri čemu se primjenjuje metoda zaokruživanja na nižu cjelobrojnu vrijednost.

Ako pravilom proporcionalnosti nije moguće u cijelosti raspodijeliti preostali broj raspoloživih SBU-a, ulazi se u treći korak raspodjele SBU-a.

3. U trećem koraku raspodjele SBU-a po jedan dodatni SBU raspodijelit će se Zahtjevima iz drugog koraka prema pravilu prvenstva većeg zahtijevanog broja SBU-a prema manjem, do raspodjele ukupno raspoloživog broja SBU-a.

Ako se dva ili više Zahtjeva, koji sudjeluju u trećem koraku raspodjele SBU-a, odnose na isti broj zahtijevanih SBU-a i na isti iznos premije te ako preostali broj neraspodijeljenih SBU-a nije dovoljan da se svakom od njih dodijeli po jedan dodatni SBU tada se dodatni SBU neće dodijeliti niti jednom od navedenih Zahtjeva, već se ulazi u četvrti korak raspodjele preostalih SBU-a.

4. U četvrtom koraku raspodjele SBU-a po jedan dodatni SBU raspodijelit će se Zahtjevima iz drugog koraka prema datumu i vremenu predaje istoga davatelju poštanske usluge, na način da pravo prvenstva ima Zahtjev kojeg je davatelj poštanske usluge zaprimio ranije. Ako nakon raspodjele SBU-a u ovom koraku preostane neraspodijeljenih SBU-a, pravilo ovog koraka će se provoditi dok se ne raspodijele preostali SBU-i.

(3) Nakon provedenog postupka aukcije određuje se rezultirajuća aukcijska premija koja se primjenjuje za pojedinu skladišnu godinu na sve Zahtjeve kojima je SBU raspodijeljen.«

Članak 12.

(1) U Prilogu 2. članci 4., 5., 6., 7. i 8. brišu se.

(2) U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je na temelju provedenog postupka raspodjele Podnositelju Zahtjeva dodijeljen određeni broj SBU-a, Operator će Podnositelju Zahtjeva na godišnjoj i višegodišnjoj razini dostaviti obavijest o broju SBU-a koji su mu dodijeljeni i o rezultirajućoj aukcijskoj premiji te Ugovor o skladištenju plina s pripadajućom Potvrdom o ugovorenoj usluzi, u skladu s rokovima definiranim u ovim Izmjenama i dopunama, a Podnositelj je Ugovor i Potvrdu dužan potpisati i vratiti Operatoru u roku od deset dana od dana zaprimanja«

Članak 13.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Iznimno od članka 4. ovih Izmjena i dopuna, Operator će poziv za dostavu Zahtjeva za razdoblje od 1. travnja 2022. godine objaviti na svojim internetskim stranicama najkasnije prvoga radnog dana od stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna.

(2) Iznimno od članka 4. i 5. ovih Izmjena i dopuna Zahtjev na godišnjoj razini za razdoblje od 1. travnja 2022. godine dostavlja se isključivo preporučenom pošiljkom, pri čemu je rok za zaprimanje Zahtjeva na adresi Operatora najkasnije do 17. lipnja 2021. godine.

(3) Iznimno od članka 5. ovih Izmjena i dopuna, nakon provedenog postupka raspodjele SBU-a, Operator je dužan Podnositelja Zahtjeva na godišnjoj i višegodišnjoj razini obavijestiti o broju SBU-a koji su mu dodijeljeni te o rezultirajućoj aukcijskoj premiji za svaku skladišnu godinu na temelju zaprimljenog Zahtjeva, i to najkasnije do 25. lipnja 2021. godine.

Članak 14.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: UPR-80/2021

Zagreb, 26. svibnja 2021.

Direktor
Vlado Vlašić, dipl. oec., v. r.