Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Požegi

NN 59/2021 (28.5.2021.), Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Požegi

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

1144

Na temelju članka 56. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/013 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – dalje u tekstu ZDSV), Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća te, Antuna Dominka, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Gordane Jalšovečki, Mirte Matić i Lidije Vidjak, članova Vijeća, na 50. sjednici održanoj 25. veljače 2021., donijelo je

ODLUKU

Za sutkinju Općinskog suda u Požegi imenuje se ANAMARIJA KOVAČEVIĆ TURAC, viša sudska savjetnica – specijalistica u Općinskom sudu u Požegi.

Broj: IS-31/20-8

Zagreb, 25. veljače 2021.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Darko Milković, v. r.