Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje podmorskog ispusta sanitarnih otpadnih voda u akvatoriju otoka Žut, Općina Murter – Kornati

NN 63/2021 (7.6.2021.), Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje podmorskog ispusta sanitarnih otpadnih voda u akvatoriju otoka Žut, Općina Murter – Kornati

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1215

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), a u vezi s člankom 39. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, br. 69/17. i 107/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2021. donijela

ODLUKU

O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE PODMORSKOG ISPUSTA SANITARNIH OTPADNIH VODA U AKVATORIJU OTOKA ŽUT, OPĆINA MURTER – KORNATI

I.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju zahtjeva trgovačkog društva ACI d.d. iz Rijeke, Rudolfa Štrohala 2, OIB: 17195049659 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), daje Ovlašteniku koncesije koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje podmorskog ispusta sanitarnih otpadnih voda u akvatoriju otoka Žut, Općina Murter – Kornati u Šibensko-kninskoj županiji, a u skladu s Lokacijskom dozvolom izdanom od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, klasa: UP/I-350-05/11-01/193, urbroj: 531-05-14-18, od 24. veljače 2014. i Rješenja o produženju važenja Lokacijske dozvole izdanog od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, klasa: UP/I-350-05/20-01/000108, urbroj: 531-06-2-2-20-0003, od 18. rujna 2020.

II.

Pomorsko dobro koje se daje u koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje podmorskog ispusta sanitarnih otpadnih voda u akvatoriju otoka Žut, Općina Murter – Kornati, obuhvaća dio akvatorija otoka Žut u k.o. Kornati.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju obilježeno je poligonom točaka izraženim u HTRS96/TM koordinatnom sustavu kako slijedi:

Broj točkeEN
1402474.074861077.86
2402637.994861033.17
3402630.004861004.33
4402474.894861047.34

III.

Ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 4892 m², a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

IV.

Davatelj koncesije daje na posebnu upotrebu pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od potpisa ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke do zaključno 31. prosinca 2030.

V.

Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu koristiti isključivo u svrhu izgradnje podmorskog ispusta sanitarnih otpadnih voda u akvatoriju otoka Žut, Općina Murter – Kornati, a prema namjeni koncesije.

Ovlaštenik koncesije dužan je izgraditi ispust sukladno Lokacijskoj dozvoli i Rješenju o produženju važenja Lokacijske dozvole iz točke I. ove Odluke.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne dužem od dvije godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke izvesti radove i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju i rekonstrukciju na koncesioniranom području u redovnoj proceduri zatražiti prethodnu suglasnost Davatelja koncesije te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

VI.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za upotrebu pomorskog dobra navedenoga u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu u iznosu od 5,00 kuna po m² zauzete površine pomorskog dobra, odnosno 24.460,00 kuna godišnje.

Godišnja koncesijska naknada iz stavka 1. ove točke plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 30. travnja:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima upotrebe

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjena naknade za koncesiju moguća je temeljem:

1. indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja

2. indeksa potrošačkih cijena, odnosno

3. izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju

4. gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije koja je bila temelj sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjena naknade za koncesiju u skladu sa stavkom 3. ove točke utvrđuje se ugovorom o koncesiji i posebnim zakonima, a obavlja se ovisno o nastanku okolnosti i / ili periodično u za to određenim vremenskim razdobljima ovisno u uvjetima fluktuacije tečaja ili promjena potrošačkih cijena.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture sklopiti ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, u roku od 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

Ako se u roku iz stavka 1. ove točke ne sklopi ugovor o koncesiji, ova Odluka prestaje važiti.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti zadužnice u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na iznos od dvije godišnje naknade za koncesiju, u ukupnom iznosu od 48.920,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

X.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/21-04/05
Urbroj: 50301-05/20-21-2
Zagreb, 2. lipnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.