Odluka o izmjeni Odluke o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 71/2021 (28.6.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1354

Na osnovi članka 119. stavka 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 29. sjednici održanoj 16. lipnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O ISKAZNICI OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 66/17. i 24/20.) u članku 9. stavku 2. riječi: »5 godina« zamjenjuju se riječima: »četiri godine«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/21-01/151
Urbroj: 338-01-01-21-01
Zagreb, 16. lipnja 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.