Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

NN 78/2021 (9.7.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

1455

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE, ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITI PREGLED SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI

Članak 1.

U Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, broj 73/15, 133/15 i 60/20) u članku 3. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom jesu stambene i nestambene zgrade građevinske bruto površine (GBP) manje ili jednake 600 m2 s najviše tri samostalne uporabne cjeline i koje su:

– s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije

– s centralnim izvorom topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode nazivne snage kotla do 30 kW, bez posebnih sustava za povrat topline

– s lokalnim izvorima topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode pojedinačne nazivne snage kotla do 30 kW, bez posebnih sustava za povrat topline

– sa solarnim kolektorima za pripremu potrošne tople vode do 7 m2 površine apsorbera

– s dizalicom topline sustava zrak – zrak izvora topline nazivnog učina do 12 kw

– s pojedinačnim rashladnim uređajima

– s lokalnim decentraliziranim sustavima ventilacije sa ili bez povrata topline, i bez dodatne obrade zraka

– posebni dijelovi zgrade koji imaju zasebno mjerilo za grijanje, etažno plinsko grijanje, priključak na zajedničku kotlovnicu ili priključak na daljinsko grijanje«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 5. točki 1. riječi: »na neodređeno vrijeme« brišu se.

Članak 3.

U članku 8. riječi: »na neodređeno vrijeme« brišu se.

Članak 4.

U članku 22. stavku 9. podstavku 2. riječi: »i omogućiti prijavu putem sustava eGrađani« brišu se.

Članak 5.

U članku 24. stavku 4. podstavku 1. iza riječi: »broj« zarez i riječi: »datum i mjesto rođenja« brišu se.

Članak 6.

U članku 25. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju podstavci 2., 3., 4., 5. i 6.

Članak 7.

U članku 26. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju podstavci 2., 3., 4., 5. i 6.

Članak 8.

U Prilozima 1A, 1B, 1D, 5 i 6 koji su sastavni dijelovi Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, broj 73/15, 133/15 i 60/20), riječi: »Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine« broj 73/15, 133/15 i 60/20) dovršit će se po odredbama ovog Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/21-12/4

Urbroj: 531-05-1-21-5

Zagreb, 25. lipnja 2021.

Ministar
Darko Horvat, v. r.