Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu

NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1473

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2020. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu.

Klasa: 400-06/21-01/19

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
IZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
PRIHODI POSLOVANJA1.867.128.606,481.752.834.9601.838.291.279,0898,46104,88
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE1.689,6000,000,00
UKUPNI PRIHODI1.867.130.296,081.752.834.9601.838.291.279,0898,46104,88
RASHODI POSLOVANJA1.161.095.734,131.270.004.5001.141.994.113,8798,3589,92
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE11.930.628,43178.943.500140.552.604,421.178,0878,55
UKUPNI RASHODI1.173.026.362,561.448.948.0001.282.546.718,29109,3488,52
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK694.103.933,52303.886.960555.744.560,7980,07182,88

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
IZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE
2020.
INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA4.210.928,742.500.0002.174.422,2551,6486,98
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA7.000.000,00413.000.000413.000.000,005.900,00100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE904.514.024,171.595.828.8861.595.828.886,43176,43100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-1.595.828.886,43-1.489.215.846,00-1.740.747.869,47109,08116,89
NETO FINANCIRANJE-694.103.933,52-303.886.960-555.744.560,7980,07182,88
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,0000,00


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz­redSku- pinaPodskupinaOdjeljakNaziv prihodaIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA1.867.128.606,481.752.834.9601.838.291.279,0898,46104,88
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna31.803.816,50175.186.403151.105.148,50475,1286,25
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU6.881.646,69472.800518.759,077,54109,72
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija367.807,74472.800518.759,07141,04109,72
6322Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija6.513.838,9500,000,00-
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna6.946.299,7259.295.14132.647.029,53469,9955,06
6331Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna6.528.750,332.751.5902.796.376,7842,83101,63
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna417.549,3956.543.55129.850.652,757.149,0152,79
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava17.975.870,09115.418.462117.939.359,90656,10102,18
6381Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava16.294.846,3618.464.02820.984.926,11128,78113,65
6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.681.023,7396.954.43496.954.433,795.767,58100,00
64Prihodi od imovine9.944.273,0116.005.00012.749.695,80128,2179,66
641Prihodi od financijske imovine9.944.273,0116.000.00012.749.695,80128,2179,69
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju1.811.158,481.000.0001.634.062,2290,22163,41
6414Prihodi od zateznih kamata3.163.666,283.000.0002.966.326,6193,7698,88
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule3.927.634,6411.000.0007.485.321,10190,5868,05
6419Ostali prihodi od financijske imovine1.041.813,611.000.000663.985,8763,7366,40
643Prihodi od kamata na dane zajmove0,005.0000,00-0,00
6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora0,005.0000,00-0,00
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada1.812.536.254,591.559.452.5571.671.542.355,4192,22107,19
651Upravne i administrativne pristojbe1.137.487.455,631.038.225.9571.133.724.389,0099,67109,20
6514Ostale pristojbe i naknade1.137.487.455,631.038.225.9571.133.724.389,0099,67109,20
652Prihodi po posebnim propisima675.048.798,96521.226.600537.817.966,4179,67103,18
6526Ostali nespomenuti prihodi675.048.798,96521.226.600537.817.966,4179,67103,18
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.032.960,58101.00052.640,005,1052,12
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.032.960,58101.00052.640,005,1052,12
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe0,001.0000,00-0,00
6615Prihodi od pruženih usluga1.032.960,58100.00052.640,005,1052,64
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi11.811.301,802.090.0002.841.439,3724,06135,95
683Ostali prihodi11.811.301,802.090.0002.841.439,3724,06135,95
6831Ostali prihodi11.811.301,802.090.0002.841.439,3724,06135,95
          
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE1.689,600,000,000,00-
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine1.689,600,000,000,00-
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme1.689,600,000,000,00-
7221Uredska oprema i namještaj1.689,6000,000,00-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz­redSku- pinaPod­
skupina
Odje- ljakNaziv prihodaIZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA1.161.095.734,131.270.004.5001.141.994.113,8798,3589,92
31Rashodi za zaposlene54.673.703,0568.867.20059.120.536,34108,1385,85
311Plaće (Bruto)45.171.954,3655.807.10047.631.693,26105,4585,35
3111Plaće za redovan rad44.418.066,4455.127.10047.100.059,97106,0485,44
3112Plaće u naravi180.755,08295.000213.402,89118,0672,34
3113Plaće za prekovremeni rad573.132,84385.000318.230,4055,5282,66
312Ostali rashodi za zaposlene2.319.195,184.251.0003.937.542,02169,7892,63
3121Ostali rashodi za zaposlene2.319.195,184.251.0003.937.542,02169,7892,63
313Doprinosi na plaće7.182.553,518.809.1007.551.301,06105,1385,72
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje7.182.553,518.809.1007.551.301,06105,1385,72
32Materijalni rashodi890.373.079,95923.879.100849.039.386,6995,3691,90
321Naknade troškova zaposlenima4.830.127,314.857.5003.590.681,0574,3473,92
3211Službena putovanja1.319.512,871.796.5001.174.274,6288,9965,36
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.882.317,202.136.0001.854.742,1598,5486,83
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.576.090,44775.000514.954,5832,6766,45
3214Ostale naknade troškova zaposlenima52.206,80150.00046.709,7089,4731,14
322Rashodi za materijal i energiju1.183.045,661.580.5001.306.218,32110,4182,65
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi777.507,71922.000823.870,25105,9689,36
3223Energija219.608,89230.500166.459,7275,8072,22
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje24.203,0979.00035.758,18147,7445,26
3225Sitni inventar i autogume87.309,75200.000169.368,90193,9984,68
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća74.416,22149.000110.761,27148,8474,34
323Rashodi za usluge28.238.380,8036.284.80029.195.368,36103,3980,46
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.652.073,502.032.3001.798.537,85108,8788,50
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.137.545,583.170.0002.437.678,6877,6976,90
3233Usluge promidžbe i informiranja6.750.674,298.786.9007.774.308,03115,1688,48
3234Komunalne usluge181.789,22285.000151.236,2583,1953,07
3235Zakupnine i najamnine6.347.630,4911.120.0008.774.508,52138,2378,91
3236Zdravstvene i veterinarske usluge400.196,19920.000729.079,01182,1879,25
3237Intelektualne i osobne usluge8.099.994,266.082.6005.556.629,4268,6091,35
3238Računalne usluge1.213.159,803.175.0001.358.195,00111,9642,78
3239Ostale usluge455.317,47713.000615.195,60135,1186,28
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa0,0011.00010.551,93-95,93
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa0,0011.00010.551,93-95,93
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja856.121.526,18881.145.300814.936.567,0395,1992,49
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.181.526,40200.000179.966,4099,1489,98
3292Premije i osiguranja91.098,70210.000208.264,41228,6199,17
3293Reprezentacija92.804,22143.000104.520,69112,6273,09
3294Članarine i norme8.753,7631.4009.321,85106,4929,69
3295Pristojbe i naknade155.080,90154.100149.931,1896,6897,29
3296Troškovi sudskih postupaka13.606,253.156.8002.736.604,93-86,69
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja855.578.655,95877.250.000811.547.957,5794,8592,51
34Financijski rashodi8.855.535,52658.0001.098.898,5612,41167,01
342Kamate za primljene kredite i zajmove8.005.666,68151.000150.974,461,8999,98
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora8.005.666,68151.000150.974,461,8999,98
343Ostali financijski rashodi849.868,84507.000,00947.924,10111,54186,97
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa388.161,30182.000181.963,8246,8899,98
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule41.697,56290.000563.519,04-194,32
3433Zatezne kamate9,9835.000202.441,24-578,40
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi420.000,0000,000,00-
35Subvencije8.231.604,0227.661.65015.459.502,05187,8155,89
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.205.057,189.412.6502.971.535,14246,5931,57
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.205.057,189.412.6502.971.535,14246,5931,57
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora7.026.546,8418.249.00012.487.966,91177,7368,43
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora6.347.919,4013.854.7009.987.681,26157,3472,09
3523Subvencije poljoprivrdnicima i obrtnicima678.627,444.394.3002.500.285,65368,4356,90
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna159.252.233,86126.022.300115.593.876,8772,5991,72
363Pomoći unutar općeg proračuna159.252.233,86126.022.300115.593.876,8772,5991,72
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna2.285.498,798.401.7005.089.047,15222,6760,57
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna156.966.735,07117.620.600110.504.829,7270,4093,95
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade1.300,00100.00020.000,00-20,00
372Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna1.300,00100.00020.000,00-20,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu1.300,00100.00020.000,00-20,00
38Ostali rashodi39.708.277,73122.816.250101.661.913,36256,0282,78
381Tekuće donacije728.765,661.520.1001.238.102,70169,8981,45
3811Tekuće donacije u novcu728.765,661.520.1001.238.102,70169,8981,45
382Kapitalne donacije16.454.576,9163.704.15047.561.166,74289,0574,66
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama2.329.769,810159.719,146,86-
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima14.124.807,1063.704.15047.401.447,60335,5974,41
383Kazne, penali i naknade štete0,0034.000.00033.360.666,51-98,12
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama0,0034.000.00033.360.666,51-98,12
386Kapitalne pomoći22.524.935,1623.592.00019.501.977,4186,5882,66
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru21.149.968,7917.342.00013.277.057,5062,7876,56
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora1.374.966,376.250.0006.224.919,91452,7399,60
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE11.930.628,43178.943.500140.552.604,42-78,55
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine22.013,3640.00015.821,6371,8739,55
412Nematerijalna imovina22.013,3640.00015.821,6371,8739,55
4123Licence22.013,3640.00015.821,6371,8739,55
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.908.615,07178.903.500140.536.782,79-78,55
421Građevinski objekti0,0019.153.00019.110.941,64-99,78
4214Ostali građevinski objekti0,0019.153.00019.110.941,64-99,78
422Postrojenja i oprema5.654.725,07148.085.500115.786.428,73-78,19
4221Uredska oprema i namještaj2.704.311,076.327.5002.153.884,9979,6534,04
4222Komunikacijska oprema51.677,00670.000107.194,00207,4316,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu21.325,0010.0000,000,000,00
4224Medicinska i laboratorijska oprema0,005.0001.197,50-23,95
4225Instrumenti, uređaji i strojevi0,00155.00034.205,001,1922,07
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.877.412,00140.918.000113.489.947,24-80,54
423Prijevozna sredstva0,00265.000264.992,42-100,00
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu0,00265.000264.992,42-100,00
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti4.375,0000,000,00-
4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)4.375,0000,000,00-
426Nematerijalna proizvedena imovina6.249.515,0011.400.0005.374.420,0086,0047,14
4262Ulaganja u računalne programe6.249.515,0011.400.0005.374.420,0086,0047,14


B. RAČUN FINANCIRANJA

RazredSkupinaPodskupinaOdjeljak 
IZVRŠENJE 2019.IZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
NETO FINANCIRANJE-2.789.071-410.500.000-410.825.577,75-100,08
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA4.210.9292.500.0002.174.422,2551,6486,98
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita4.210.9292.500.0002.174.422,2551,6486,98
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru145.483440.000436.447,50300,0099,19
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru145.483440.000436.447,50300,0099,19
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora3.909.0521.928.0001.685.170,7543,1187,41
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora3.909.0521.928.0001.685.170,7543,1187,41
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti156.394132.00052.804,0033,7640,00
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima156.394132.00052.804,0033,7640,00
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA7.000.000413.000.000413.000.000,00-100,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova7.000.000413.000.000413.000.000,00-100,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora7.000.000413.000.000413.000.000,00-100,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora7.000.000413.000.000413.000.000,00-100,00

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIZVORNI PLAN 2020.IZVRŠENJE 2020.INDEKS
1234=3/2*100
002FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST1.861.948.0001.695.546.718,2991,06
2000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE527.967.800500.534.466,3494,80
     
A200000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE66.038.50054.829.929,1983,03
3RASHODI POSLOVANJA66.038.50054.829.929,1983,03
31Rashodi za zaposlene35.865.00031.679.369,3588,33
311Plaće (Bruto)28.965.00025.406.294,3487,71
3111Plaće za redovan rad28.500.00025.022.491,3387,80
3112Plaće u naravi215.000170.675,6879,38
3113Plaće za prekovremeni rad250.000213.127,3385,25
312Ostali rashodi za zaposlene2.400.0002.245.996,1293,58
3121Ostali rashodi za zaposlene2.400.0002.245.996,1293,58
313Doprinosi na plaće4.500.0004.027.078,8989,49
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.500.0004.027.078,8989,49
32Materijalni rashodi29.616.50022.365.058,7575,52
321Naknade troškova zaposlenima2.100.0001.735.740,5182,65
3211Službena putovanja650.000417.383,0764,21
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.000.000919.068,4391,91
3213Stručno usavršavanje zaposlenika400.000395.035,0198,76
3214Ostale naknade troškova zaposlenima50.0004.254,008,51
322Rashodi za materijal i energiju1.371.5001.163.659,8484,85
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi897.500815.252,2890,84
3223Energija215.000153.836,7371,55
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje69.00035.758,1851,82
3225Sitni inventar i autogume160.000158.812,6599,26
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća30.0000,000,00
323Rashodi za usluge24.825.00018.698.705,5175,32
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.970.0001.789.919,2890,86
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.100.0002.437.678,6878,63
3233Usluge promidžbe i informiranja3.500.0002.800.105,0380,00
3234Komunalne usluge280.000151.236,2554,01
3235Zakupnine i najamnine8.900.0006.558.280,6173,69
3236Zdravstvene i veterinarske usluge800.000665.538,8983,19
3237Intelektualne i osobne usluge2.450.0002.371.743,5396,81
3238Računalne usluge3.175.0001.358.195,0042,78
3239Ostale usluge650.000566.008,2487,08
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.320.000766.952,8958,10
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.200.000179.966,4089,98
3292Premije osiguranja210.000208.264,4199,17
3293Reprezentacija140.000104.520,6974,66
3294Članarine i norme20.0002.900,0014,50
3295Pristojbe i naknade150.000146.081,1897,39
3296Troškovi sudskih postupaka500.00081.691,1616,34
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.00043.529,0543,53
34Financijski rashodi457.000745.501,09163,13
343Ostali financijski rashodi457.000745.501,09163,13
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa182.000181.963,8299,98
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule270.000563.519,04208,71
3433Zatezne kamate5.00018,230,36
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade100.00020.000,0020,00
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna100.00020.000,0020,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu100.00020.000,0020,00
38Ostali rashodi020.000,00-
381Tekuće donacije020.000,00-
3811Tekuće donacije u novcu020.000,00-
     
A200001OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA413.151.000413.150.974,46100,00
3RASHODI POSLOVANJA151.000150.974,4699,98
34Financijski rashodi151.000150.974,4699,98
342Kamate za primljene kredite i zajmove151.000150.974,4699,98
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora151.000150.974,4699,98
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA413.000.000413.000.000,00100,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova413.000.000413.000.000,00100,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora413.000.000413.000.000,00100,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora413.000.000413.000.000,00100,00
     
A200002OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ31.670.60023.767.884,6375,05
3RASHODI POSLOVANJA29.055.60023.502.892,2180,89
31Rashodi za zaposlene21.771.20016.864.470,8777,46
311Plaće (Bruto)18.057.10013.711.959,2775,94
3111Plaće za redovan rad17.887.10013.592.664,8375,99
3112Plaće u naravi50.00019.001,2238,00
3113Plaće za prekovremeni rad120.000100.293,2283,58
312Ostali rashodi za zaposlene851.0001.026.119,70120,58
3121Ostali rashodi za zaposlene851.0001.026.119,70120,58
313Doprinosi na plaće2.863.1002.126.391,9074,27
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.863.1002.126.391,9074,27
32Materijalni rashodi7.284.4006.638.421,3491,13
321Naknade troškova zaposlenima1.750.0001.191.540,7768,09
3211Službena putovanja800.000527.930,3665,99
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život600.000543.690,8490,62
3213Stručno usavršavanje zaposlenika350.000119.919,5734,26
322Rashodi za materijal i energiju104.00072.975,6870,17
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi15.0006.965,1846,43
3223Energija15.00012.572,9883,82
3225Sitni inventar i autogume30.00010.556,2535,19
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća44.00042.881,2797,46
323Rashodi za usluge5.429.0005.372.536,9198,96
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza8.0003.882,6948,53
3233Usluge promidžbe i informiranja2.200.0002.183.627,4599,26
3235Zakupnine i najamnine2.220.0002.216.227,9199,83
3237Intelektualne i osobne usluge999.000967.180,0096,81
3239Ostale usluge2.0001.618,8680,94
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.4001.367,9897,71
3294Članarine i norme1.4001.367,9897,71
     
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.615.000264.992,4210,13
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.615.000264.992,4210,13
422Postrojenja i oprema1.600.0000,000,00
4221Uredska oprema i namještaj1.500.0000,000,00
4225Istrumenti, uređaji i strojevi100.0000,000,00
423Prijevozna sredstva265.000264.992,42100,00
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu265.000264.992,42100,00
426Nematrijalna proizvedena imovina750.0000,000,00
4262Ulaganja u računalne programe750.0000,000,00
     
A200003INTERREG EUROPE840.2001.045.613,24124,45
3RASHODI POSLOVANJA840.2001.045.613,24124,45
31Rashodi za zaposlene658.000917.614,58139,46
311Plaće (Bruto)560.000789.404,38140,97
3111Plaće za redovan rad560.000789.404,38140,97
313Doprinosi na plaće98.000128.210,20130,83
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje98.000128.210,20130,83
32Materijalni rashodi182.200127.998,6670,25
321Naknade troškova zaposlenima105.70063.238,1059,83
3211Službena putovanja80.00041.202,5951,50
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život25.70022.035,5185,74
323Rashodi za usluge61.40050.358,6382,02
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.500983,6365,58
3233Usluge promidžbe i informiranja6.4000,000,00
3237Intelektualne i osobne usluge49.50049.375,0099,75
3239Ostale usluge4.0000,000,00
324Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa11.00010.551,9395,93
3241Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa11.00010.551,9395,93
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.1003.850,0093,90
3295Pristojbe i naknade4.1003.850,0093,90
     
K200000OPREMANJE5.577.5002.349.823,1942,13
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE5.577.5002.349.823,1942,13
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.577.5002.349.823,1942,13
422Postrojenja i oprema5.577.5002.349.823,1942,13
4221Uredska oprema i namještaj4.817.5002.153.884,9944,71
4222Komunikacijska oprema660.000107.194,0016,24
4224Medicinska i laboratorijska oprema5.0001.197,5023,95
4225Istrumenti, uređaji i strojevi35.00034.205,0097,73
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene60.00053.341,7088,90
     
K200001INFORMATIZACIJA10.690.0005.390.241,6350,42
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE10.690.0005.390.241,6350,42
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine40.00015.821,6339,55
412Nematerijalna imovina40.00015.821,6339,55
4123Licence40.00015.821,6339,55
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.650.0005.374.420,0050,46
426Nematerijalna proizvedena imovina10.650.0005.374.420,0050,46
4262Ulaganja u računalne programe10.650.0005.374.420,0050,46
     
2001PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA345.539.900300.145.53486,86
     
K200002SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA48.215.60047.879.841,6199,30
3RASHODI POSLOVANJA48.215.60047.879.841,6199,30
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna48.215.60047.879.841,6199,30
363Pomoći unutar općeg proračuna48.215.60047.879.841,6199,30
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna15.60015.594,3299,96
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna48.200.00047.864.247,2999,30
     
K200003GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM16.995.30013.279.858,9478,14
3RASHODI POSLOVANJA16.995.30013.279.858,9478,14
32Materijalni rashodi6.3006.250,0099,21
323Rashodi za usluge6.3006.250,0099,21
3237Intelektualne i osobne usluge6.3006.250,0099,21
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.200.0001.200.000,00100,00
363Pomoći unutar općeg proračuna1.200.0001.200.000,00100,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna1.200.0001.200.000,00100,00
38Ostali rashodi15.789.00012.073.608,9476,47
386Kapitalne pomoći15.789.00012.073.608,9476,47
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru9.539.0005.848.689,0361,31
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora6.250.0006.224.919,9199,60
     
K200004OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA80.00040.000,0050,00
3RASHODI POSLOVANJA80.00040.000,0050,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna80.00040.000,0050,00
363Pomoći unutar općeg proračuna80.00040.000,0050,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna80.00040.000,0050,00
     
K200005ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA10.609.0008.823.120,2583,17
3RASHODI POSLOVANJA10.609.0008.823.120,2583,17
32Materijalni rashodi2.700.0002.348.815,5386,99
323Rashodi za usluge00,00-
3237Intelektualne i osobne usluge00,00-
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.700.0002.348.815,5386,99
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.700.0002.348.815,5386,99
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna7.307.0006.474.304,7288,60
363Pomoći unutar općeg proračuna7.307.0006.474.304,7288,60
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna2.900.0002.843.838,0098,06
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna4.407.0003.630.466,7282,38
38Ostali rashodi602.0000,000,00
386Kapitalne pomoći602.0000,000,00
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru602.0000,000,00
     
K200006ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI22.094.30017.610.462,5679,71
3RASHODI POSLOVANJA22.094.30017.610.462,5679,71
35Subvencije00,00-
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora00,00-
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora00,00-
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna21.604.60017.269.766,4079,94
363Pomoći unutar općeg proračuna21.604.60017.269.766,4079,94
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna2.848.6002.125.524,2974,62
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna18.756.00015.144.242,1180,74
38Ostali rashodi489.700340.696,1669,57
381Tekuće donacije489.700340.696,1669,57
3811Tekuće donacije u novcu489.700340.696,1669,57
     
K200008OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA7.319.9005.937.660,9581,12
3RASHODI POSLOVANJA7.319.9005.937.660,9581,12
32Materijalni rashodi2.150.0002.048.201,5195,27
323Rashodi za usluge100.0000,000,00
3237Intelektualne i osobne usluge100.0000,000,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.050.0002.048.201,5199,91
3296Troškovi sudskih postupaka2.050.0002.048.201,5199,91
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.000.0001.638.451,5454,62
363Pomoći unutar općeg proračuna3.000.0001.638.45254,62
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna00,00-
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3.000.0001.638.451,5454,62
38Ostali rashodi2.169.9002.251.007,90103,74
381Tekuće donacije978.900822.639,4384,04
3811Tekuće donacije u novcu978.900822.639,4384,04
386Kapitalne pomoći1.191.0001.428.368,47119,93
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru1.191.0001.428.368,47119,93
     
K200009GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN20.061.00019.998.316,6499,69
3RASHODI POSLOVANJA908.000887.375,0097,73
32Materijalni rashodi888.000887.375,0099,93
323Rashodi za usluge888.000887.375,0099,93
3237Intelektualne i osobne usluge888.000887.375,0099,93
34Financijski rashodi20.0000,000,00
343Ostali financijski rashodi20.0000,000,00
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule20.0000,000,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE19.153.00019.110.941,6499,78
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine19.153.00019.110.941,6499,78
421Građevinski objekti19.153.00019.110.941,6499,78
4214Ostali građevinski objekti19.153.00019.110.941,6499,78
     
K200012SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU14.297.0009.912.032,5469,33
3RASHODI POSLOVANJA14.297.0009.912.032,5469,33
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna14.297.0009.912.032,5469,33
363Pomoći unutar općeg proračuna14.297.0009.912.032,5469,33
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna14.297.0009.912.032,5469,33
     
K200013IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA6.000.0006.000.000,00100,00
3RASHODI POSLOVANJA6.000.0006.000.000,00100,00
38Ostali rashodi6.000.0006.000.000,00100,00
386Kapitalne pomoći6.000.0006.000.000,00100,00
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru6.000.0006.000.000,00100,00
     
K200014SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK200.00094.462,5047,23
3RASHODI POSLOVANJA200.00094.462,5047,23
32Materijalni rashodi200.00094.462,5047,23
323Rashodi za usluge100.00094.462,5094,46
3237Intelektualne i osobne usluge100.00094.462,5094,46
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.0000,000,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.0000,000,00
     
K200015SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO47.00046.902,5099,79
3RASHODI POSLOVANJA47.00046.902,5099,79
32Materijalni rashodi47.00046.902,5099,79
323Rashodi za usluge47.00046.902,5099,79
3239Ostale usluge47.00046.902,5099,79
     
K200016DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA10.0000,000,00
3RASHODI POSLOVANJA10.0000,000,00
38Ostali rashodi10.0000,000,00
386Kapitalne pomoći10.0000,000,00
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru10.0000,000,00
     
K200017DRŽAVNA MREŽA8.000.0006.876.241,1185,95
3RASHODI POSLOVANJA8.000.0006.876.241,1185,95
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna8.000.0006.876.241,1185,95
363Pomoći unutar općeg proračuna8.000.0006.876.241,1185,95
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna8.000.0006.876.241,1185,95
     
K200019POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE6.500.00011.051.635,10170,03
3RASHODI POSLOVANJA6.500.00011.051.635,10170,03
32Materijalni rashodi500.00000,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.00000,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.00000,00
35Subvencije6.000.0001.051.635,1017,53
352Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru6.000.0001.051.635,1017,53
3521Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru6.000.0001.051.635,1017,53
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna010.000.000,00-
363Pomoći unutar općeg proračuna010.000.000,00-
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna010.000.000,00-
     
K200020MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU5.190.0004.057.659,7478,18
3RASHODI POSLOVANJA5.190.0004.057.659,7478,18
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.190.0004.057.659,7478,18
363Pomoći unutar općeg proračuna5.190.0004.057.659,7478,18
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna5.190.0004.057.659,7478,18
K200021POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA4.042.5001.649.888,7640,81
3RASHODI POSLOVANJA4.042.5001.649.888,7640,81
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.991.0001.595.121,6539,97
363Pomoći unutar općeg proračuna3.991.0001.595.121,6539,97
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna1.117.500104.090,549,31
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna2.873.5001.491.031,1151,89
38Ostali rashodi51.50054.767,11106,34
381Tekuće donacije51.50054.767,11106,34
3811Tekuće donacije u novcu51.50054.767,11106,34
     
K200023NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU140.928.300113.526.784,2980,56
3RASHODI POSLOVANJA90.30090.178,7599,87
32Materijalni rashodi90.30090.178,7599,87
323Rashodi za usluge90.30090.178,7599,87
3233Usluge promidžbe i informiranja80.50080.378,7599,85
3237Intelektualne i osobne usluge9.8009.800,00100,00
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE140.838.000113.436.605,5480,54
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine140.838.000113.436.605,5480,54
422Postrojenja i oprema140.838.000113.436.605,5480,54
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene140.838.000113.436.605,5480,54
     
K200024OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA950.0000,000,00
3RASHODI POSLOVANJA950.0000,000,00
32Materijalni rashodi50.0000,000,00
323Rashodi za usluge50.0000,000,00
3237Intelektualne i osobne usluge50.0000,000,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna900.0000,000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna900.0000,000,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna850.0000,000,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna50.0000,000,00
     
A200009OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.34.000.00033.360.666,5198,12
3RASHODI POSLOVANJA34.000.00033.360.666,5198,12
38Ostali rashodi34.000.00033.360.666,5198,12
383Kazne, penali i naknade štete34.000.00033.360.666,5198,12
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama34.000.00033.360.666,5198,12
     
2002PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI99.893.50072.742.775,1372,82
     
K200025PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI10.0000,000,00
3RASHODI POSLOVANJA10.0000,000,00
35Subvencije10.0000,000,00
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru10.0000,000,00
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru10.0000,000,00
     
K200026PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM200.0000,000,00
3RASHODI POSLOVANJA200.0000,000,00
35Subvencije200.0000,000,00
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora200.0000,000,00
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora200.0000,000,00
     
K200027POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE30.291.70026.548.658,7787,64
3RASHODI POSLOVANJA30.291.70026.548.658,7787,64
35Subvencije4.065.6002.137.271,8952,57
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora4.065.6002.137.271,8952,57
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora465.6000,000,00
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima3.600.0002.137.271,8959,37
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.226.100439.236,7219,73
363Pomoći unutar općeg proračuna2.226.100439.236,7219,73
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna200.0000,000,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna2.026.100439.236,7221,68
38Ostali rashodi24.000.00023.972.150,1699,88
382Kapitalne donacije24.000.00023.972.150,1699,88
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima24.000.00023.972.150,1699,88
     
K200028POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE2.968.0002.967.925,06100,00
3RASHODI POSLOVANJA2.968.0002.967.925,06100,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.968.0002.967.925,06100,00
363Pomoći unutar općeg proračuna2.968.0002.967.925,06100,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna2.968.0002.967.925,06100,00
     
K200030POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU31.003.20025.175.405,8081,20
3RASHODI POSLOVANJA31.003.20025.175.405,8081,20
35Subvencije16.826.05012.270.595,0672,93
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru3.402.6501.919.900,0456,42
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru3.402.6501.919.900,0456,42
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora13.423.40010.350.695,0277,11
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora12.629.1009.987.681,2679,08
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima794.300363.013,7645,70
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.473.0002.894.696,5383,35
363Pomoći unutar općeg proračuna3.473.0002.894.696,5383,35
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3.473.0002.894.696,5383,35
     
38Ostali rashodi10.704.15010.010.114,2193,52
382Kapitalne donacije10.704.15010.010.114,2193,52
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama00,00-
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima10.704.15010.010.114,2193,52
     
K200031POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI480.0000,000,00
3RASHODI POSLOVANJA480.0000,000,00
35Subvencije470.0000,000,00
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora470.0000,000,00
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora470.0000,000,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna10.0000,000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna10.0000,000,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna10.0000,000,00
     
K200032OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI200.0000,000,00
3RASHODI POSLOVANJA200.0000,000,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna200.0000,000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna200.0000,000,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna200.0000,000,00
     
K200035PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA10.000.000627.367,046,27
3RASHODI POSLOVANJA10.000.000627.367,046,27
38Ostali rashodi10.000.000627.367,046,27
382Kapitalne donacije10.000.000627.367,046,27
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima10.000.000627.367,046,27
     
K200036PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA100.0000,000,00
3RASHODI POSLOVANJA100.0000,000,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna100.0000,000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna100.0000,000,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna100.0000,000,00
     
K200037EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021.290.600137.853,0047,44
3RASHODI POSLOVANJA290.600137.853,0047,44
31Rashodi za zaposlene208.00065.358,2031,42
311Plaće (Bruto)180.00056.900,7531,61
3111Plaće za redovan rad180.00056.900,7531,61
313Doprinosi na plaće28.0008.457,4530,21
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje28.0008.457,4530,21
32Materijalni rashodi82.60072.494,8087,77
321Naknade troškova zaposlenima76.80069.713,3390,77
3211Službena putovanja66.50066.429,3099,89
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život10.3003.284,0331,88
323Rashodi za usluge2.8002.781,4799,34
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.8002.781,4799,34
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.0000,000,00
3293Reprezentacija3.0000,000,00
     
K200038PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA19.000.00012.791.816,1967,33
3RASHODI POSLOVANJA19.000.00012.791.816,1967,33
38Ostali rashodi19.000.00012.791.816,1967,33
382Kapitalne donacije19.000.00012.791.816,1967,33
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima19.000.00012.791.816,1967,33
     
A200004PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH3.100.0002.348.599,2575,76
3RASHODI POSLOVANJA3.100.0002.348.599,2575,76
35Subvencije90.0000,000,00
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora90.0000,000,00
3522Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora90.0000,000,00
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.010.0002.348.599,2578,03
363Pomoći unutar općeg proračuna3.010.0002.348.599,2578,03
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna10.0000,000,00
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3.000.0002.348.599,2578,29
     
A200005POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE250.000159.719,1463,89
3RASHODI POSLOVANJA250.000159.719,1463,89
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna250.0000,000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna250.0000,000,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna250.0000,000,00
38Ostali rashodi0159.719,14-
382Kapitalne donacije0159.719,14-
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama0159.719,14-
     
A200007POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI2.000.0001.985.430,8899,27
3RASHODI POSLOVANJA2.000.0001.985.430,8899,27
32Materijalni rashodi2.000.0001.985.430,8899,27
323Rashodi za usluge2.000.0001.985.430,8899,27
3233Usluge promidžbe i informiranja2.000.0001.985.430,8899,27
     
2003GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA888.546.800822.123.942,8292,52
A200008GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA888.546.800822.123.942,8292,52
3RASHODI POSLOVANJA888.476.800822.123.942,8292,53
31Rashodi za zaposlene10.365.0009.593.723,3492,56
311Plaće (Bruto)8.045.0007.667.134,5295,30
3111Plaće za redovan rad8.000.0007.638.598,6895,48
3112Plaće u naravi30.00023.725,9979,09
3113Plaće za prekovremeni rad15.0004.809,8532,07
312Ostali rashodi za zaposlene1.000.000665.426,2066,54
3121Ostali rashodi za zaposlene1.000.000665.426,2066,54
313Doprinosi na plaće1.320.0001.261.162,6295,54
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.320.0001.261.162,6295,54
32Materijalni rashodi878.081.800812.327.796,4792,51
321Naknade troškova zaposlenima825.000530.448,3464,30
3211Službena putovanja200.000121.329,3060,66
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život500.000366.663,3473,33
3213Stručno usavršavanje zaposlenika25.0000,000,00
3214Ostale naknade troškova zaposlenima100.00042.455,7042,46
322Rashodi za materijal i energiju105.00069.582,8066,27
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi9.5001.652,7917,40
3223Energija50050,0110,00
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje10.0000,000,00
3225Sitni inventar i autogume10.0000,000,00
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća75.00067.880,0090,51
323Rashodi za usluge2.685.0001.960.386,2173,01
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza50.000970,781,94
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja70.0000,000,00
3233Usluge promidžbe i informiranja1.000.000724.765,9272,48
3234Komunalne usluge5.0000,000,00
3235Zakupnine i najamnine00,00-
3236Zdravstvene i veterinarske usluge120.00063.540,1252,95
3237Intelektualne i osobne usluge1.430.0001.170.443,3981,85
3239Ostale usluge10.000666,006,66
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja874.466.800809.767.379,1292,60
3294Članarine i norme10.0005.053,8750,54
3296Troškovi sudskih postupaka606.800606.712,2699,99
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja873.850.000809.155.612,9992,60
34Financijski rashodi30.000202.423,01674,74
343Ostali financijski rashodi30.000202.423,01674,74
3433Zatezne kamate30.000202.423,01674,74
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE70.0000,000,00
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine70.0000,000,00
422Postrojenja i oprema70.0000,000,00
4221Uredska oprema i namještaj10.0000,000,00
4222Komunikacijska oprema10.0000,000,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu10.0000,000,00
4225Instrumenti, uređaji i strojevi20.0000,000,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene20.0000,000,00