Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, prava, dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštita osobnih podataka

NN 80/2021 (14.7.2021.), Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, prava, dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštita osobnih podataka

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

1495

Na temelju članka 120. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« br. 125/19), glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PODRUČJE PRIMJENE I KORIŠTENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE, PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI KORISNIKA TE SADRŽAJ I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Područjem primjene i korištenja informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, pravima, dužnostima i odgovornostima korisnika te sadržaja i zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Područje primjene) propisuju se i utvrđuje informacijski sustav Hrvatske vatrogasne zajednice, programska rješenja razvijena od strane Hrvatske vatrogasne zajednice koja se koriste za obradu podataka u informacijskom sustavu Hrvatske vatrogasne zajednice, područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka koji se koriste u navedenom, vrste, prava, dužnosti i odgovornosti korisnika informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, sustav podrške korisnicima i održavanje navedenog informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice.

II. INFORMACIJSKI SUSTAV HVZ

Članak 2.

Informacijski sustava Hrvatske vatrogasne zajednice (u daljnjem tekstu: IS HVZ) je informacijski sustav za podršku procesima i radnjama koje se poduzimaju uz obavljanje vatrogasne djelatnosti te koji na drugi način doprinose općoj sigurnosti i informiranosti građana.

IS HVZ čini skup podataka, informacija i dokumentacije koju Hrvatska vatrogasna zajednica (u daljnjem tekstu: HVZ) temeljem Zakona o vatrogastvu i pozitivnih propisa iz sustava civilne zaštite, obrane i nacionalne sigurnosti prikuplja, stvara, obrađuje, čuva, pohranjuje i daje na korištenje putem programskih rješenja Hrvatske vatrogasne zajednice bez obzira na to u kojem obliku i na kojem mediju su podaci i informacije zabilježeni u svrhu obavljanja vatrogasne djelatnosti i sukladno ovom Području primjene.

Programska rješenja su sastavni dio IS HVZ.

Članak 3.

Programska rješenja razvijena od strane Hrvatske vatrogasne zajednice koja se koriste za obradu podataka u informacijskom sustavu Hrvatske vatrogasne zajednice (u daljnjem tekstu: aplikacije HVZ) su:

– »VATROnet« – središnja baza podataka o vatrogasnim organizacijama i vatrogasnim postrojbama, vatrogascima u navedenim i ostalim pripadnicima istih koji se ne smatraju vatrogascima u smislu Zakona o vatrogastvu, vozilima i opremi vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi, sa svrhom podrške u provođenju vatrogasnih intervencija i vatrogasnih aktivnosti;

– »Upravljanje vatrogasnim intervencijama« – operativni alat koji služi kao podrška radnim procesima koji se odvijaju tijekom vatrogasne intervencije na svim razinama upravljanja;

– »Uzbunjivanje vatrogasaca« – aplikacija za uzbunjivanje vatrogasaca na vatrogasne intervencije te obavještavanja vatrogasaca o ostalim vatrogasnim aktivnostima;

– »Interaktivna baza opasnih tvari« – aplikacija koja služi hitnim službama za pomoć pri rukovanju i kod intervencija s opasnim tvarima;

– »Praćenje vatrogasnih vozila i osoba na intervencijama« – sustav koji omogućava praćenje vozila i osoba na GIS podlozi u stvarnom vremenu te analizu i izvješćivanje;

– »Središnji portal internetskih stranica« – sustav koji omogućava svakoj vatrogasnoj organizaciji i vatrogasnoj postrojbi domenu i sučelje putem kojeg mogu uređivati vlastitu internet stranicu.

Sukladno potrebama u sustavu vatrogastva i napretkom tehnologije HVZ će osigurati i druga programska rješenja za obradu podataka u IS HVZ.

Članak 4.

Svi dokumenti nastali kao rezultat obrade podataka u IS HVZ u digitalnom obliku smatraju se službenim dokumentima na isti način kao i dokumenti u papirnatom obliku.

III. KORISNICI IS HVZ

Članak 5.

Korisnici IS HVZ su javne vatrogasne postrojbe, vatrogasne postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, vatrogasne postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu, županijske vatrogasne postrojbe, intervencijske vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu, vatrogasne zajednice svih razina, vatrogasni operativni centri i HVZ (u daljnjem tekstu: Redoviti korisnici).

Osim Redovitih korisnika, korisnici IS HVZ mogu biti i druga tijela te druge pravne i fizičke osobe čije korištenje doprinosi učinkovitosti obavljanja vatrogasne djelatnosti ili na drugi način doprinosi općoj sigurnosti i informiranosti građana, poštujući pri tome zakone i podzakonske akte koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Izvanredni korisnici).

Redoviti korisnici i Izvanredni korisnici zajedno čine skup svih korisnika IS HVZ (u daljnjem tekstu: Korisnike).

Članak 6.

Redoviti korisnici obvezni su osigurati unos i ispravnost podataka u IS HVZ čiji je sadržaj propisan ovim Područjem primjene.

Članak 7.

Prava i obveze te način i obujam korištenja IS HVZ za pojedinog Izvanrednog korisnika utvrđuju se posebnim Sporazumom o korištenju IS HVZ, kojeg svaki Izvanredni korisnik sklapa s HVZ.

Ako se Sporazumom o korištenju IS HVZ uređuju pitanja vezana uz korištenje jedne ili više aplikacija HVZ, kojima HVZ nije jedini vlasnik odnosno korisnik, potpisnici Sporazuma o korištenju IS HVZ su i drugi vlasnici odnosno korisnici aplikacija HVZ.

Članak 8.

Sporazum o korištenju IS HVZ može se sklopiti i s Redovitim korisnicima, ukoliko je potrebno urediti pitanja koja nisu uređena ovim Područjem primjene.

IV. FIZIČKE OSOBE – OPERATERI

Članak 9.

Korisnici koriste IS HVZ putem ovlaštenih fizičkih osoba (u daljnjem tekstu: Operatera) ili na drugi način, ukoliko je tako definirano Sporazumom o korištenju IS HVZ.

Način ovlašćivanja Operatera propisan je Pravilnikom o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnima aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice (dalje u tekstu: Pravilniku o obradi osobnih podataka IS HVZ).

Članak 10.

Operateri pristupaju IS HVZ pomoću vlastitih korisničkih računa i pristupnih podataka, u pravilu korisničkog imena i lozinke, koje im dodjeljuje za to ovlašteni Operater.

Pristupni podaci koriste se za autentifikaciju Operatera i pristup korisničkom računu, čime je tehnički onemogućeno lažno predstavljanje te neovlašteni pristup i korištenje IS HVZ.

Članak 11.

Postupak stvaranja, dodjele i ukidanja korisničkih računa Operaterima uređuju Korisnici za sebe i za sve neposredno ili posredno udružene organizacije i postrojbe, sukladno potrebama, mogućnostima i načinom rada Korisnika te uz suglasnost svih organizacija u koje je Korisnik neposredno ili posredno udružen.

Korisnici ne mogu dodijeliti ili ukinuti Operateru prava obrade podataka koja prelaze prava koja Korisnici imaju.

V. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA I OPERATERA

Članak 12.

Korisnici i Operateri ne smiju ni na koji način, namjerno ili nenamjerno, učiniti svoje pristupne podatke dostupne trećim osobama, niti koristiti tuđe korisničke račune za rad na IS HVZ.

Korisnici i Operateri dužni su bez odgode prijaviti HVZ svaku sumnju ili incident u kojem su njihovi pristupni podaci otkriveni trećim osobama ili u kojem treće osobe koriste tuđi korisnički račun.

Članak 13.

Operateri odgovaraju za ispravnost podataka koji su upisani, stvoreni ili autorizirani u IS HVZ putem njihovih korisničkih računa, kao i za sve ostale aktivnosti provedene nad IS HVZ putem njihovih korisničkih računa.

Ako Korisnici koriste IS HVZ na način koji ne uključuje Operatera, onda Korisnici odgovaraju za sve aktivnosti provedene nad IS HVZ takvim načinom korištenja.

Članak 14.

Korisnici i Operateri podatke koji su im dostupni putem IS HVZ obrađuju isključivo za obavljanje vatrogasne djelatnosti i poslova vezanih uz vatrogasnu djelatnost odnosno u svrhe definirane Sporazumom o korištenju IS HVZ, ukoliko je takav sporazum potpisan.

Članak 15.

Korisnici i Operateri dužni su kod upotrebe podataka iz IS HVZ kao izvor obavezno navesti HVZ, odnosno IS HVZ.

Članak 16.

Korisnicima i Operaterima je zabranjeno:

– probijanje pristupnih podataka ili pokušaj istog;

– preuzimanje tuđeg identiteta ili pokušaj istog;

– neovlašteno preuzimanje, korištenje, umnažanje, distribuiranje, uništavanje i ostali oblici obrađivanja podataka u IS HVZ ili pokušaj istog;

– korištenje programa koji ugrožavaju IS HVZ;

– traženje ranjivosti i sigurnosnih propusta IS HVZ;

– korištenje IS HVZ za protupravne radnje, protivno etičkim i moralnim normama i sigurnosnoj politici HVZ;

– slanje neželjenih poruka korištenjem komunikacijskih kanala unutar IS HVZ;

– vrijeđanje i ponižavanje osoba korištenjem komunikacijskih kanala unutar IS HVZ.

Korisnici i Operateri obvezni su bez odgode prijaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici svaku sumnju ili incident u kojem se događaju nedopuštene aktivnosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 17.

Korisnici i Operateri obvezuju se da neće poduzimati nikakve aktivnosti koje dovode do zlouporabe sustava ili podataka iz sustava.

Korisnici i Operateri obvezni su poštivati tajnost svih podataka u IS HVZ, a pogotovo osobnih podataka, sukladno zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te ih ne smiju ni na koji način, namjerno ili nenamjerno, učiniti dostupnima neovlaštenim osobama, iznimno uz odgovarajući pravni temelj, odnosno dokazivu privolu osobe ili zakonskog zastupnika osobe o čijim je osobnim podacima riječ.

Tajnost podatka Korisnici i Operateri su dužni poštivati i nakon prestanka ovlasti koje su im omogućile pristup podacima.

Korisnici i Operateri dužni su bez odgode prijaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici svaku sumnju ili incident u kojem se sustav ili podaci iz sustava zloupotrebljavaju ili su dostupni neovlaštenim osobama.

VI. DUŽNOSTI REDOVITIH KORISNIKA VEZANE UZ UNOS I AŽURIRANJE PODATAKA U IS HVZ

Članak 18.

Redoviti korisnici IS HVZ su obvezni osigurati unos i ispravnost sljedećih podataka:

– puni naziv vatrogasne organizacije;

– skraćeni naziv vatrogasne organizacije;

– OIB vatrogasne organizacije;

– pravni oblik vatrogasne organizacije;

– organizacijski oblik vatrogasne organizacije;

– kategorija vatrogasne organizacije;

– hijerarhijski nadređenu vatrogasnu organizaciju odnosno vatrogasnu organizaciju u koju se vlasnik podataka udružuje;

– datum osnivanja;

– osnivač/i;

– grb vatrogasne organizacije;

– matični broj;

– IBAN;

– naziv i adresa poslovne banke;

– osoba/e ovlaštene za zastupanje;

– datum upisa u Registar udruga Republike Hrvatske i registarski broj udruge, ako se radi o udruzi;

– za sjedište vatrogasne organizacije (i ostale lokacije ako postoje):

– nalazi li se na lokaciji vatrogasna oprema ili ne;

– vrsta nekretnine;

– vlasništvo nekretnine;

– adresa i poštanski broj;

– geografska širina i dužina;

– jedan ili više službenih kontakt brojeva mobitela ili telefona;

– broj faksa;

– službena kontakt adresa elektroničke pošte;

– adresa internetske stranice;

– za javne vatrogasne postrojbe potrebno je unijeti i:

– vrstu vatrogasne postrojbe, uključujući i podatke o aktu temeljem kojeg je svrstana u tu vrstu:

– brojčana oznaka;

– datum usvajanja;

– datum stupanja na snagu;

– preslika akta o osnivanju i svih izmjena akta;

– podatke o statutu i izmjenama statuta:

– brojčana oznaka;

– datum usvajanja;

– datum stupanja na snagu;

– podatke o aktu i izmjenama akta kojim su uređena radna mjesta vatrogasaca:

– brojčana oznaka;

– datum usvajanja;

– datum stupanja na snagu;

– za dobrovoljna vatrogasna društva potrebno je unijeti i:

– podatak o tome radili se o središnjoj vatrogasnoj postrojbi ili vatrogasnoj postrojbi društva te podaci o aktu temeljem kojeg je određena kao takva:

– brojčana oznaka;

– datum donošenja akta;

– datum stupanja na snagu;

– podatke o statutu i izmjenama statuta:

– brojčana oznaka;

– datum usvajanja;

– datum stupanja na snagu;

– za profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu potrebno je unijeti i:

– podatke o štićenom objektu, i to:

– kategoriju ugroženosti od požara, broj profesionalnih vatrogasaca koji je određen i temeljem kojeg akta je određen (donositelj akta, brojčana oznaka akta, datum donošenja);

– lokacije objekata za koju je postrojba osnovana;

– presliku akta o osnivanju i svih izmjena akta;

– podatak o tome je li djelatnost vatrogasne službe registrirana u sudskom registru;

– podatke o aktu i izmjenama akta kojim su uređena radna mjesta vatrogasaca: brojčana oznaka, datum usvajanja i datum stupanja na snagu.

Ako pojedini podatak iz stavka 1 ovog članka ne postoji odnosno nije primjenjiv na Redovitog korisnika čiji podaci se unose u IS HVZ, onda taj podatak nije potrebno unijeti u IS HVZ.

Članak 19.

Redoviti korisnici dužni su u IS HVZ osigurati unos i ispravnost sljedećih podataka o korištenim vatrogasnim vozilima, plovilima i letjelicama:

– vlasnik, trenutni korisnik vozila te organizacija gdje je vozilo dislocirano;

– vrsta vozila;

– stanje vozila;

– pozivno ime/garažni broj vozila;

– model vozila;

– proizvođač i godina proizvodnje vozila;

– registracijska oznaka i datum prve registracije vozila;

– broj šasije vozila;

– broj prometne dozvole vozila;

– datum do kada vrijedi tehnički pregled vozila;

– broj sjedećih mjesta, kotača, osovina i pogonskih osovina;

– obujam i snaga motora;

– volumen teretnog prostora;

– nosivost vozila;

– vrstu goriva, volumen spremnika za gorivo i potrošnju goriva;

– volumen spremnika za prah, pjenilo i vodu;

– broj i duljinu vitala;

– domet ljestava;

– vrstu, kapacitet i proizvođač pumpe;

– podatak o tome ima li vozilo bacač pjene.

Ako pojedini podatak iz stavka 1 ovog članka ne postoji odnosno nije primjenjiv na tip vozila čiji podaci se unose u IS HVZ, onda taj podatak nije potrebno unijeti u IS HVZ.

Članak 20.

Redoviti korisnici IS HVZ su obvezni osigurati unos i ispravnost sljedećih podataka o vatrogasnoj opremi i sredstvima:

– vrsta opreme ili sredstva;

– količina opreme ili sredstva;

– lokacija ili vozilo u kojem se oprema ili sredstvo nalazi.

Unos i ispravnost podataka iz stavka 1 ovog članka potrebno je osigurati za sljedeće vrste opreme i sredstava:

– Uređaji i oprema za komunikaciju:

– Komunikacijska oprema:

– Centrala za daljinsko uzbunjivanje sirenama;

– Elektromotorna sirena za uzbunjivanje vatrogasaca;

– GPS uređaj;

– Mehanička sirena za uzbunjivanje vatrogasaca;

– Oprema i pribor za energetsko i elektroničko upravljanje stabilnom sirenom sa /bez ormarića;

– Uređaj za praćenje – Lokator;

– Radio veza:

– Mobilna radio stanica;

– Mobilni repetitor za radio vezu;

– Ručna radio stanica;

– Stabilna radio stanica;

– Uređaji i oprema za zaštitu organa za disanje:

– Aparati za disanje;

– Osobna i zaštitna oprema;

– Uređaji i oprema za gašenje požara:

– Detekcija toplinskog zračenja:

– Termo kamera;

– Ostala oprema za detekciju toplinskog zračenja;

– Doprema sredstava za gašenje požara:

– Ostali uređaji i oprema za dopremu sredstava za gašenje:

– Impulsna puška;

– Spremnici za vodu;

– Vatrogasne cijevi;

– Vatrogasne pumpe za gašenje požara;

– Uklanjanje reaktanata/produkata gorenja:

– Nadtlačna i podtlačna puhala s pripadajućom opremom;

– Oprema za dimnjak;

– Uređaji i oprema za intervencija s opasnim tvarima:

– Oprema za sprečavanje istjecanja;

– Uređaji i oprema za dekontaminaciju;

– Uređaji i oprema za pretakanje opasne tvari;

– Uređaji i oprema za sakupljanje opasnih tvari;

– Uređaji za mjerenje i detekciju opasnih tvari;

– Uređaji i oprema za tehničke intervencije:

– Hidraulični alati;

– Uređaji i alati za ispumpavanje, pretakanje, dostavu i/ili dobavu vode;

– Pneumatski alati;

– Proizvodnja el. energije i rasvjeta:

– Generatori električne energije:

– Agregat za električnu struju;

– Radovi u/na/pod vodom:

– Ronilačka oprema;

– Sprave za penjanje i spašavanje:

– Prijenosne vatrogasne ljestve;

– Spusnica;

– Uskočni zračni jastuci:

– Uskočni zračni jastuk;

– Uskočnice;

– Uređaji i oprema za rezanje:

– Motorne pile:

– Lančana motorna pila:

– Električna pila za drvo;

– Motorna pila za drvo;

– Specijalna motorna pila s reznim pločama za različite vrste materijala:

– Motorna pila za rezanje betona;

– Univerzalna pila za beton i željezo;

– Strojna motorna pila;

– Uređaj za autogeno zavarivanje i/ili rezanje;

– Uređaje za rezanje plazmom;

– Sredstva za gašenje požara:

– Haloni;

– Pjenilo;

– Prah;

– Retardanti;

– Supresanti;

– Ugljični dioksid;

– Voda.

Članak 21.

Redoviti korisnici IS HVZ su obvezni osigurati unos i ispravnost sljedećih podataka o odrađenim vatrogasnim intervencijama:

– datum i vrijeme zaprimanja dojave – ono vrijeme kada je dojava zaprimljena telekomunikacijskim ili radio uređaja ili direkt­nim osobnim kontaktom u ŽVOC, VOC grada ili općine ili direktno samoj vatrogasnoj postrojbi koja je nadležna za protupožarnu zaštitu na prostoru (otvoreni prostor, objekt, prometnica, prometno sredstvo, infrastruktura, more, rijeke, jezera i drugi) na koji se odnosi dojavljeni događaj;

– vrijeme uzbunjivanja vatrogasne postrojbe – vrijeme kada je operater ŽVOC-a, VOC-a ili same nadležne vatrogasne postrojbe, a nakon zaprimljene dojave (moguće je i već tijekom zaprimanja ako radi više operatera), uzbunio vatrogasnu postrojbu nadležnu za protupožarnu zaštitu na prostoru na koji se odnosi dojavljeni događaj;

– vrijeme izlaska vatrogasne postrojbe na mjesto intervencije – vrijeme kada je prvo vatrogasno vozilo s posadom (iznimno može i bez vozila ako se lokacija događaja nalazi u neposrednoj blizini vatrogasne postrojbe primjerice skidanje prstena sa prsta ruke, a osoba je došla sama u krug vatrogasne postaje ili zastoj dizala, a dizalo se nalazi u objektu gdje se nalazi i vatrogasna postrojba i drugo) krenulo na vatrogasnu intervenciju iz vatrogasne postaje ili kada je vatrogasno vozilo sa posadom, koje je već upućeno ili se vraća sa neke vatrogasne intervencije, preusmjereno na novu vatrogasnu intervenciju, a radi se o prvom vozilu koje je upućeno na novu vatrogasnu intervenciju;

– vrijeme dolaska vatrogasne postrojbe na mjesto intervencije – vrijeme kada je prvo vatrogasno vozilo sa posadom došlo na lokaciju vatrogasne intervencije

– vrijeme kada je požar pod nadzorom ili kontrolom (ako se radi o požaru) – vrijeme kada se može utvrditi da je spriječeno širenje požara, primjerice ako se radi o objektu, na druge prostorije i/ili druge požarne sektore ako ih ima i/ili na druge objekte ili postrojenja ako se radi o industriji ili ako se radi na požare na otvorenom prostoru (požari raslinja) kada je spriječeno daljnje širenje požara na druge površine pod vegetacijom, ali i dalje ima otvorenog plamena i potrebno je daljnje gašenje samog požara;

– vrijeme lokalizacije požara (ako se radi o požaru) – vrijeme kada se može utvrditi da nema više otvorene vatre (često se koristi i termin, faza živog zgarišta posebno za požare vezane za objekte) te da je potrebna daljnja angažiranost vatrogasaca i tehnike kako se požar ne bi ponovo aktivirao i razbuktao, a nakon ovog vremena radi se na potpunom gašenu požara, raščišćavanju, uklanjanju gorivog materijala iz prostora zahvaćenog požarom, dogašivanju te eventualnom vatrogasnom dežurstvo na požarištu, s tim da sve ove radnje prethode vremenu kada se požar proglasi ugašenim;

– vrijeme kada je požar ugašen (ako se radi o požaru) – vrijeme nakon kojega nisu potrebne daljnje radnje na mjestu koje je bilo zahvaćeno požarom, a koje bi uključivale saniranje, raščišćavanje, dogašivanje ili osiguranje mjesta požara, a proglašenjem da je požar ugašen smatra se da više ne postoji mogućnost da bi se požar ponovno mogao aktivirati i/ili razbuktati jer je u potpunosti prekinut kemijski proces gorenja;

– vrijeme završetka radova na intervenciji – vrijeme koje nastupa nakon što je požar ugašen (ako se radi o požaru) ili je završen rad na nekoj drugoj vatrogasnoj intervenciji, napravljena je posprema sve opreme i uređaja koji su se koristili na intervenciji te je i zadnje vatrogasno vozilo koje je bilo na intervenciji spremno za povratak u svoju vatrogasnu postaju;

– vrijeme povratka – vrijeme kada se zadnje vatrogasno vozilo sa posadom (ili vatrogasac ako se radilo o intervenciji na kojoj nije bilo potrebe za korištenjem vatrogasnih vozila) vrati sa intervencije na koju je bilo upućeno u vatrogasnu postaju ili je to ono vrijeme kretanja navedenog vozila na novu vatrogasnu intervenciju ako je vozilo krenulo na novu intervenciju prije nego što se vratilo u postrojbu sa prethodne intervencije;

– vrijeme završetka intervencije – vrijeme kada se smatra da je prestala bilo kakva operativna aktivnost vezana za vatrogasnu intervenciju na kojoj su bile upućene vatrogasne snage, a u pravilu je to vrijeme jednako vremenu povratka zadnjeg vatrogasnog vozila (ili vatrogasca) sa vatrogasne intervencije u matičnu postrojbu te ne uključuje vrijeme provedeno za rad na administrativnim poslovima vezanim za intervenciju (primjerice dio koji se odnosi na pisanje izvješća, vođenje potrošnje goriva, opreme i sredstava za gašenje, ukupne troškove intervencije i drugo);

– adresa intervencije, uključujući i točnu geografsku širinu i dužinu (koordinate) lokacije na kojoj se intervencija dogodila odnosno na kojoj je započela ako se radi o intervenciji koja je obuhvatila široko područje (lokacija nije administrativni centroid naselja već stvarna lokacija događaja što je posebno važno za požare raslinja koji su često i više od 10 km udaljeni od administrativnog središta);

– vrsta intervencije;

– pretpostavka uzroka događaja i vrsta uzročnika, ako je poznato;

– za svako vozilo koje je sudjelovalo na intervenciji:

– broj osoba u vozilu;

– vrijeme izlaska, dolaska, odlaska i povratka vozila sa mjesta intervencije;

– vrijeme početka čuvanja i broj ljudi na čuvaju (ako je bilo čuvanja);

– broj sati rada pumpe (ako je korištena pumpa);

– broj prijeđenih kilometara vozila;

– za vatrogasce koji su sudjelovali bez vatrogasnog vozila:

– ukupan broj takvih osoba;

– vrijeme uzbunjivanja, izlaska, dolaska, odlaska i povratka sa mjesta intervencije;

– za ostale sudionike intervencije (sudionici koji nisu vatrogasne organizacije odnosno osobe koje nisu pripadnici vatrogasnih organizacija):

– broj vozila i broj ljudi ovisno o vrsti sudionika;

– procjena iznosa štete i način utvrđivanja iznosa štete, ako je procjena izvršena;

– oštećena osoba, sektor vlasništva i podaci o osiguranju;

– broj ozlijeđenih gađana, vatrogasaca i pripadnika drugih žurnih službi, s navedenim razlozima i vrstama ozljede (rana, lom, uganuće, iščašenje, opekline ili moguće trovanje produktima izgaranja ili opasnim tvarima i druge);

– broj smrtno stradalih građana, vatrogasca i pripadnika drugih žurnih službi s navedenim razlozima stradavanja;

– ako se radi o požarnoj intervenciji:

– poduzete aktivnosti na intervenciji;

– vrste koje gore;

– pretpostavka početne energije paljenja;

– veličina požara;

– podatak o tome je li požar ponovljen;

– podatak o tome je li se dogodila eksplozija;

– ako je požarna intervencija u/na objektu:

– namjena prostora zahvaćenog požarom;

– vrste građevine (namjena);

– status objekta;

– visina objekta;

– etaža na kojoj je nastao požar;

– površina zahvaćena požarom;

– broj zahvaćenih građevina;

– prostorno širenje požara;

– vremensko širenje požara;

– širenje dima;

– ako je objekt u pitanju industrijsko postrojenje:

– vrsta prostora;

– ako je požarna intervencija na otvorenom prostoru:

– vrsta požara;

– dužina i širina požara;

– površina zahvaćena požarom;

– vrsta raslinja koje gori;

– podatak o tome radi li se o miniranom području;

– podatak o tome je li intervencija bila izvan granica Republika Hrvatske;

– ako je požarna intervencija u prometu:

– vrsta prijevoznog sredstva;

– broj zahvaćenih prometnih sredstava;

– ako se radi o tehničkoj intervenciji:

– vrsta tehničke intervencije;

– poduzete aktivnosti na intervenciji;

– ako se tehnička intervencija dogodila u prometu:

– vrsta prometnog sredstva;

– broj vozila u događaju;

– ako se radi o intervenciji s opasnim tvarima:

– poduzeta aktivnost na intervenciji;

– vrsta opasne tvari;

– intenzitet utjecaja na okoliš, ako je nesreća s opasnom tvari imala utjecaj na okoliš;

– ako se radi o izvanrednoj dislokaciji:

– sve osobe koje su sudjelovale na intervenciji;

– kratki tekstualni opis intervencije, koji treba sadržavati informacije koje su bitno utjecale na tijek, poduzete aktivnosti i ishode intervencije, a za koje ne postoji predviđeno drugo mjesto za upis unutar IS HVZ;

– osoba koja je sastavila izvješće i datum sastavljanja izvješća;

– osoba koja je pregledala odnosno autorizirala izvješće i datum pregleda odnosno autorizacije izvješća.

Za unos i ispravnost podataka iz stavka 1. ovog članka odgovorni su Redoviti korisnici – vatrogasne organizacije koje su sudjelovale na intervenciji izuzev podataka koji se odnose na podatke o dojavi za koje je odgovoran Redoviti korisnik – vatrogasna organizacija koja zaprima dojavu.

Ako pojedini podatak iz stavka 1. ovog članka ne postoji odnosno nije primjenjiv na vatrogasnu intervenciju čiji podaci se unose u IS HVZ, onda taj podatak nije potrebno unijeti u IS HVZ.

Članak 22.

Redoviti korisnici dužni su u IS HVZ osigurati unos i ispravnost sljedećih podataka o odrađenim vatrogasnim operativnim aktivnostima:

– datum i vrijeme početka operativne aktivnosti;

– vrijeme uzbunjivanja vatrogasne postrojbe;

– vrijeme izlaska vatrogasne postrojbe na mjesto operativne aktivnosti;

– vrijeme dolaska vatrogasne postrojbe na mjesto operativne aktivnosti;

– vrijeme povratka vatrogasne postrojbe sa mjesta operativne aktivnosti;

– vrijeme završetka operativne aktivnosti;

– adresa operativne aktivnosti, uključujući i geografsku širinu i dužinu lokacije;

– vrsta operativne aktivnosti;

– za svako vozilo koje je sudjelovalo na operativnoj aktivnosti:

– broj osoba u vozilu;

– vrijeme izlaska, dolaska, odlaska i povratka vozila sa mjesta intervencije;

– vrijeme početka čuvanja i broj ljudi na čuvaju (ako je bilo čuvanja);

– broj sati rada pumpe (ako je korištena pumpa);

– broj prijeđenih kilometara vozila;

– za vatrogasce koji su sudjelovali bez vatrogasnog vozila:

– ukupan broj takvih osoba;

– vrijeme uzbunjivanja, izlaska, dolaska, odlaska i povratka sa mjesta intervencije;

– procjena štete i način utvrđivanja štete (opisno navesti vrste oštećenja, primjerice soba, namještaj, strojevi i drugo te površinu u m2 ako se radi o objektu, vrsta raslinja i površinu u ha ako se radi o požaru raslinja i vrsta štete ako se radi o prometnom sredstvu i drugo);

– oštećena osoba i sektor vlasništva;

– broj ozlijeđenih gađana, vatrogasaca i pripadnika drugih žurnih službi, s navedenim razlozima ozljede (rana, lom, uganuće, iščašenje, opekline ili moguće trovanje produktima izgaranja ili opasnim tvarima i druge);

– broj smrtno stradalih građana, vatrogasca i pripadnika drugih žurnih službi s navedenim razlozima stradavanja;

– osoba koja je sastavila izvješće i datum sastavljanja izvješća;

– osoba koja je pregledala izvješće i datum pregleda izvješća;

– kratki tekstualni opis operativne aktivnosti, koji treba sadržavati informacije koje su bitno utjecale na tijek, poduzete aktivnosti i ishode operativne aktivnosti, a za koje ne postoji predviđeno drugo mjesto za upis unutar IS HVZ;

– osoba koja je sastavila izvješće i datum sastavljanja izvješća;

– osoba koja je pregledala odnosno autorizirala izvješće i datum pregleda odnosno autorizacije izvješća.

Ako pojedini podatak iz stavka 1 ovog članka ne postoji odnosno nije primjenjiv na vatrogasnu operativnu aktivnost čiji podaci se unose u IS HVZ, onda taj podatak nije potrebno unijeti u IS HVZ.

Članak 23.

Redoviti korisnici IS HVZ su obvezni osigurati unos i ispravnost sljedećih podataka o profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima:

– ime i prezime;

– OIB;

– ime oca;

– datum, mjesto, općina i država rođenja;

– državljanstvo;

– spol;

– matičnu vatrogasnu organizaciju osobe;

– za svaki vršeni status u vatrogasnoj organizaciji:

– datum početka vršenja;

– datum prestanka vršenja;

– za svaku obnašanu dužnost/radno mjesto u vatrogasnoj organizaciji:

– datum početka obnašanja;

– datum prestanka obnašanja;

– oznaka je li to radno mjesto predviđeno za zapovijedanje vatrogasnom intervencijom za koje je uvjet položeni stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima;

– datum izvršenja liječničkog pregleda i datum do kada vrijedi liječnički pregled osobe;

– razlog i vremensko razdoblje privremenih nemogućnosti sudjelovanja na vatrogasnim intervencijama i ostalim operativnim aktivnostima;

– stručna sprema, a ako se radi o osobi koja vrši dužnost zapovjednika ili zamjenika zapovjednika, onda i:

– presliku akta koji dokazuje najvišu završenu stručnu spremu;

– brojčanu oznaku akta;

– datum akta;

– akademski naziv/stručni naziv i kratica;

– akademski stupanj i titula;

– nazive i datume stjecanja svih vatrogasnih zvanja;

– nazive i datume stjecanja svih vatrogasnih specijalnosti/osposobljenosti;

– ako osoba ima položen ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima:

– datum polaganja ispita;

– brojčana oznaka;

– skenirana preslika potvrde o položenosti ispita;

– položene kategorije vozačkih dozvola s datumom do kada vrijedi svaka položena kategorija;

– ostali položeni programi osposobljavanja bitni za vatrogasnu djelatnost;

– zanimanje;

– JMBG (ako postoji);

– za lokaciju trenutnog boravišta te lokaciju trenutnog radnog mjesta:

– vrsta radnog mjesta (ako se radi o radnom mjestu);

– adresa i poštanski broj;

– geografska širina i dužina;

– broj telefona;

– adresa elektroničke pošte;

– za osobe koje vrše dužnosti zapovjednika ili zamjenika zapovjednika potrebno je unijeti:

– podatke o aktu o imenovanju na mjesto zapovjednika odnosno zamjenika zapovjednika:

– donositelj akta;

– brojčana oznaka;

– datum;

– podatke o suglasnosti nadležnog vatrogasnog zapovjednika:

– donositelj akta;

– brojčana oznaka;

– datum;

– ako osoba vrši dužnost zapovjednika ili zamjenika zapovjednika u dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi, onda i:

– podatke o vatrogasnom zvanju:

– presliku akta koji dokazuje vatrogasno zvanje;

– brojčanu oznaku;

– datum;

– podatke o stečenoj kvalifikaciji vatrogasnog smjera:

– presliku akta koji dokazuje kvalifikaciju;

– brojčanu oznaku;

– datum;

– za osobe koje vrše dužnost zapovjednika potrebno je dodatno unijeti i adresu prebivališta;

– za operativne vatrogasce u dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama potrebno je unijeti:

– podatke o dokazu o osposobljenosti za dobrovoljnog vatrogasca:

– preslika akta;

– brojčana oznaka;

– datum;

– za profesionalne vatrogasce zaposlene u vatrogasnim postrojbama potrebno je unijeti:

– podatke o stečenoj kvalifikaciji, razine 4.1 ili 4.2 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ili vatrogasnog smjera, i to:

– preslika akta koji dokazuje kvalifikaciju;

– brojčana oznaka;

– datum;

– podatke o tome postoji li važeća privola osobe za pojedine oblike obrade njezinih osobnih podataka u IS HVZ, i to:

– privola za obradu u procesu provođenja osposobljavanja;

– privola za obradu u procesu provođenja natjecanja;

– privola za obradu u procesu dodjele odlikovanja;

– privola za obradu u procesu izrade vatrogasnih iskaznica;

– privola za primanje glasovnih i SMS poruka za neoperativne aktivnosti;

– privola za objavu kontakt podataka i obnašanih dužnosti drugim Korisnicima IS HVZ;

– privola za javnu objavu kontakt podataka, ako dotična osoba vrši dužnost tajnika, zapovjednika ili predsjednika vatrogasne organizacije;

– privola za GPS praćenje osobe na vatrogasnim intervencijama tijekom korištenja takvog uređaja.

Ako pojedini podatak iz stavka 1 ovog članka ne postoji odnosno nije primjenjiv na osobu čiji podaci se unose u IS HVZ, onda taj podatak nije potrebno unijeti u IS HVZ.

Članak 24.

Redoviti korisnici IS HVZ su obvezni osigurati unos i ispravnost sljedećih podataka o ostalim sudionicima sustava zaštite i spašavanja koji nisu navedeni u članku 23. ovog Područja primjene, a koji sukladno pozitivnim propisima sudjeluju u provođenju vatrogasnih intervencija i ostalih operativnih aktivnosti:

– ime i prezime;

– OIB;

– ime oca;

– datum rođenja;

– matičnu vatrogasnu organizaciju osobe, s vršenim statusom, datumom početka i datumom završetka vršenja statusa (ako je osoba prestala vršiti status);

– podatke o tome postoji li važeća privola osobe za pojedine oblike obrade njezinih osobnih podataka u IS HVZ, i to:

– privola za obradu u procesu provođenja osposobljavanja;

– privola za obradu u procesu provođenja natjecanja;

– privola za obradu u procesu dodjele odlikovanja;

– privola za obradu u procesu izrade vatrogasnih iskaznica;

– privola za primanje glasovnih i SMS poruka za neoperativne aktivnosti;

– privola za objavu kontakt podataka i obnašanih dužnosti drugim Korisnicima IS HVZ;

– privola za javnu objavu kontakt podataka, ako dotična osoba vrši dužnost tajnika, zapovjednika ili predsjednika vatrogasne organizacije;

– privola za GPS praćenje osobe na vatrogasnim intervencijama tijekom korištenja takvog uređaja.

Ako pojedini podatak iz stavka 1. ovog članka ne postoji odnosno nije primjenjiv na osobu čiji podaci se unose u IS HVZ, onda taj podatak nije potrebno unijeti u IS HVZ.

Članak 25.

Redoviti korisnici IS HVZ su obvezni osigurati unos i ispravnost sljedećih podataka o ostalim djelatnicima ili punoljetnim članovima:

– ime i prezime;

– OIB;

– ime oca;

– datum rođenja;

– matičnu vatrogasnu organizaciju osobe, s vršenim statusom, datumom početka i datumom završetka vršenja statusa (ako je osoba prestala vršiti status);

– podatke o tome postoji li važeća privola osobe za pojedine oblike obrade njezinih osobnih podataka u IS HVZ, i to:

– privola za obradu u procesu provođenja osposobljavanja;

– privola za obradu u procesu provođenja natjecanja;

– privola za obradu u procesu dodjele odlikovanja;

– privola za obradu u procesu izrade vatrogasnih iskaznica;

– privola za primanje glasovnih i SMS poruka za neoperativne aktivnosti;

– privola za objavu kontakt podataka i obnašanih dužnosti drugim Korisnicima IS HVZ;

– privola za javnu objavu kontakt podataka, ako dotična osoba vrši dužnost tajnika, zapovjednika ili predsjednika vatrogasne organizacije;

– privola za GPS praćenje osobe na vatrogasnim intervencijama tijekom korištenja takvog uređaja.

Ako pojedini podatak iz stavka 1 ovog članka ne postoji odnosno nije primjenjiv na osobu čiji podaci se unose u IS HVZ, onda taj podatak nije potrebno unijeti u IS HVZ.

Članak 26.

Za osobe koje obnašaju dužnost predsjednika dobrovoljnog vatrogasnog društva, uz podatke navedene u članku 23., 24. ili 25., Redoviti korisnici dužni su u IS HVZ osigurati i unos i ispravnost sljedećih podataka:

– adresa prebivališta;

– državljanstvo;

– datum početka obnašanja dužnosti predsjednika.

Članak 27.

Redoviti korisnici IS HVZ su obvezni osigurati unos i ispravnost sljedećih podataka o vatrogasnoj mladeži i pomlatku, a koji nemaju navršenih 18 godina života:

– ime i prezime;

– OIB;

– ime oca;

– datum rođenja;

– matičnu vatrogasnu organizaciju osobe, s vršenim statusom, datumom početka i datumom završetka vršenja statusa (ako je osoba prestala vršiti status);

– podatke o tome postoji li važeća privola zakonskog zastupnika ili skrbnika osobe za pojedine oblike obrade njezinih osobnih podataka u IS HVZ, i to:

– privola za obradu u procesu provođenja osposobljavanja;

– privola za obradu u procesu provođenja natjecanja;

– privola za obradu u procesu dodjele odlikovanja;

– privola za obradu u procesu izrade vatrogasnih iskaznica;

– privola za primanje glasovnih i SMS poruka za neoperativne aktivnosti;

– privola za objavu kontakt podataka i obnašanih dužnosti drugim Korisnicima IS HVZ;

– privola za javnu objavu kontakt podataka, ako dotična osoba vrši dužnost tajnika, zapovjednika ili predsjednika vatrogasne organizacije;

– privola za GPS praćenje osobe na vatrogasnim intervencijama tijekom korištenja takvog uređaja.

Ako pojedini podatak iz stavka 1 ovog članka ne postoji odnosno nije primjenjiv na osobu čiji podaci se unose u IS HVZ, onda taj podatak nije potrebno unijeti u IS HVZ.

Članak 28.

Redoviti korisnici IS HVZ obvezni su osigurati unos i ispravnost sljedećih podataka o Operaterima IS HVZ koji koriste IS HVZ u ime Redovitog korisnika:

– ime i prezime:

– OIB:

– ime oca:

– datum rođenja:

– matičnu vatrogasnu organizaciju osobe, s vršenim statusom, datumom početka i datumom završetka vršenja statusa (ako je osoba prestala vršiti status):

Ako pojedini podatak iz stavka 1 ovog članka ne postoji odnosno nije primjenjiv na osobu čiji podaci se unose u IS HVZ, onda taj podatak nije potrebno unijeti u IS HVZ.

Članak 29.

Redoviti korisnici obavezni su u IS HVZ osigurati unos i ispravnost sljedećih podataka o osposobljavanjima provedenim od strane Redovitog korisnika, a temeljem kojih Redoviti korisnik ostvaruje i potražuje prava od strane HVZ:

– vrsta osposobljavanja;

– mjesto održavanja;

– rok za prijave na osposobljavanje;

– datum početka osposobljavanja;

– maksimalan broj pristupnika;

– konačni popis pristupnika i status položenosti ispita za svakog pristupnika;

– datum održavanja ispita.

Članak 30.

Za sve osobe koje Redoviti korisnici putem IS HVZ prijavljuju na vatrogasna osposobljavanja, Redoviti korisnici trebaju osigurati unos:

– mjesta, općine i države rođenja, te državljanstvo osobe koja se prijavljuje na osposobljavanje;

– adresa stanovanja;

– adresa elektroničke pošte i broj telefona;

– nazive i datume stečenih zanimanja u vatrogastvu;

– nazive i datume stjecanja svih vatrogasnih zvanja;

– nazive i datume stjecanja svih specijalnosti/osposobljenosti;

– datum polaganja ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, ako osoba ima položen ispit.

Članak 31.

Redoviti korisnici IS HVZ obvezni su osigurati unos i ispravnost sljedećih podataka o vatrogasnim natjecanjima provedenim od strane Redovitog korisnika, a temeljem kojih Redoviti korisnik ostvaruje i potražuje prava od strane Hrvatske vatrogasne zajednice:

– vrsta i naziv natjecanja;

– mjesto održavanja;

– rok za prijave na natjecanje;

– datum početka natjecanja;

– iznos kotizacije po ekipi;

– mjesto održavanja natjecanja;

– dopuštenje kategorije ekipa na natjecanju;

– konačni popis ekipa koje su sudjelovale na natjecanju i članova ekipa.

Članak 32.

Za sve osobe koje Redoviti korisnici putem IS HVZ prijavljuju na vatrogasna natjecanja, Redoviti korisnici trebaju osigurati unos spola, mjesta, općine i države rođenja te državljanstvo osobe koja se prijavljuje na vatrogasno natjecanje.

Članak 33.

Za sve osobe za koje Redoviti korisnici putem IS HVZ podnose zahtjeve za izradu vatrogasnih iskaznica, Redoviti korisnici trebaju osigurati unos fotografije osobe, a koja je u skladu s važećim aktom HVZ koji propisuje izradu i korištenje vatrogasne iskaznice.

Članak 34.

Za sve osobe za koje Redoviti korisnici putem IS HVZ podnose zahtjeve za dodjelu vatrogasnih odlikovanja i priznanja, Redoviti korisnici trebaju osigurati unos datuma stjecanja svih prethodnih vatrogasnih odlikovanja i priznanja te osobe.

VII. MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Članak 35.

Operateri su prije rada na IS HVZ obavezni potpisati Izjavu o povjerljivosti, koja može biti dio zahtjeva za korištenje IS HVZ, a kojom se oni, sukladno zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, obavezuju poštivati tajnost osobnih podataka za vrijeme i nakon prestanka njihove ovlasti pristupa, a osobne podatke kojima imaju pravo pristupa koristiti sukladno odredbama ovog Područja primjene.

Ukoliko Korisnici koriste IS HVZ na način koji ne uključuje Operatera, onda Korisnici potpisuju Izjavu o povjerljivosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 36.

Korisnici su dužni trajno čuvati potpisanu Izjavu o povjerljivosti svojih Operatera.

Članak 37.

Obrada osobnih podataka podrazumijeva svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje podataka u ili iz IS HVZ.

Članak 38.

Korisnici su prilikom prikupljanja osobnih podataka za unos u IS HVZ dužni osigurati dokazivu privolu osobe ili zakonskog zastupnika ili skrbnika osobe čiji podaci se unose i obrađuju (u daljnjem tekstu: Privola), a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) te ostalim zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Privola mora biti jasna, nedvosmislena i dobrovoljno dana, a mora obavezno sadržavati:

– identitet i kontaktne podatke voditelja obrade;

– kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka;

– svrhe obrade i pravnu osnovu za obradu;

– primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka;

– razdoblje u kojem će osobni podati biti pohranjeni;

– postojanje prava da od voditelja obrade zatraži pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade te prijenos podataka;

– postojanje prava na povlačenje Privole;

– postojanje prava na podnošenje prigovora voditelju obrade i Agenciji.

Privola može biti dana na pristupnici za upis u dobrovoljno vatrogasno društvo, može biti regulirana posebnom odredbom unutar statuta društva kojeg su dužni prihvatiti i pridržavati se svi članovi društva ili može biti dana na drugi dokazivi način.

Iznimno, sukladno članku 9. Zakona o vatrogastvu, Privolu nije potrebno posebno prikupljati ako se radi o obradi osobnih podataka navedenih u članku 23. ovog Područja primjene gdje vlasnici osobnih podataka suglasnost za obradu daju zaposlenjem u vatrogasnoj organizaciji ili vatrogasnoj postrojbi ili upisom u dobrovoljno vatrogasno društvo.

Članak 39.

Korisnici su dužni prikupljene Privole čuvati trajno.

Članak 40.

HVZ kao Voditelj obrade osobnih podataka, a sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) imenuje Službenika za zaštitu osobnih podataka te vodi Evidenciju aktivnosti obrade.

Članak 41.

Svi koji u sklopu korištenja IS HVZ obrađuju osobne podatke, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) smatraju se Voditeljima obrade osobnih podataka i obavezni su imenovati Službenika za zaštitu osobnih podataka te voditi Evidenciju aktivnosti obrade, pa tako i Korisnici.

Članak 42.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade i ostvarivanju prava za zaštitu osobnih podataka, a imenuje ga Korisnik temeljem stručnog znanja o pravu i praksi iz područja zaštite osobnih podataka te sposobnostima za izvršavanje zadaća.

Službenik za zaštitu osobnih podataka ne mora nužno biti djelatnik Korisnika, a grupa Korisnika može imenovati zajedničkog službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 43.

Evidencija aktivnosti obrade pojedinih Korisnika, uz aktivnosti obrade osobnih podataka koje Korisnik vrši u okviru svojih djelatnosti koje nisu vezane uz IS HVZ, mora sadržavati i aktivnosti obrade osobnih podataka koje Korisnik vrši u sklopu korištenja IS HVZ, odnosno:

– informacije o voditelju obrade i kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka;

– svrhu obrade u IS HVZ;

– kategorije ispitanika i kategorije osobnih podataka koji se obrađuju u IS HVZ;

– kategorije primatelja osobnih podataka u IS HVZ;

– prijenos podataka iz IS HVZ u treće zemlje;

– rokove za brisanje kategorija podataka iz IS HVZ;

– tehničke i sigurnosne mjere u IS HVZ.

VIII. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 44.

HVZ putem IS HVZ obrađuje osobne podatke sljedećih kategorija ispitanika:

– profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca Republike Hrvatske, aktivnih i bivših, koji ispunjavaju sve zakonom propisane uvjete za obavljanje vatrogasne djelatnosti i vatrogasne aktivnosti;

– ostalih sudionika sustava zaštite i spašavanja Republike Hrvatske, koji sukladno pozitivnim propisima sudjeluju ili su sudjelovali u provođenju vatrogasnih intervencija;

– ostalih djelatnika ili članova vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske, koji sudjeluju ili su sudjelovali u raznim drugim aktivnostima vatrogasnih organizacija;

– vatrogasne mladeži i pomlatka Republike Hrvatske, koji nemaju navršenih 18 godina života, a sadašnji su ili bivši članovi vatrogasnih organizacija;

– Operatera IS HVZ.

Članak 45.

Svrha obrade osobnih podataka, korištenje osobnih podataka, prijenos osobnih podataka u druge zemlje, rok čuvanja osobnih podataka te pravne i fizičke osobe koje obrađuju osobne podatke u IS HVZ navedeni su u Pravilniku o obradi osobnih podataka IS HVZ.

Članak 46.

Uz podatke navedene u Pravilniku o obradi osobnih podataka IS HVZ, za Operatere IS HVZ obrađuju se i pristupni podaci, kontakt adresa elektroničke pošte, podaci o korisničkim pravima i ulogama, podaci o pokušajima prijave (IP adresa uređaja, podaci o internet pregledniku, datum, vrijeme i uspješnost pokušaja), datum i vrijeme zahtjeva za obnovu lozinke ili korisničkog imena, komunikacija s drugim korisnicima unutar IS HVZ, povijest (log) korištenja (datum, vrijeme i opis odrađene radnje zajedno s unesenim/obrisanim podacima).

Članak 47.

Korisnik je dužan osigurati brisanje osobnih podataka u IS HVZ osobe (u daljnjem tekstu: Ispitanika) nad čijim podacima u IS HVZ ima ovlasti brisanja, a koja povuče svoju Privolu odnosno zatraži brisanje njezinih osobnih podataka u IS HVZ, osim ako obrada njezinih osobnih podataka nije zakonita i bez Privole.

Obrada osobnih podataka Ispitanika koji je povukao svoju Privolu je i dalje zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno jedno od sljedećega:

– obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je Ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora;

– obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Korisnika;

– obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi Ispitanika ili druge fizičke osobe;

– obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Korisnika;

– obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Korisnika ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode Ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je Ispitanik dijete. Ova točka ne odnosi se na obradu koju provode tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća;

– ostali uvjeti navedeni u zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Članak 48.

Podaci uneseni u IS HVZ, a koji su navedeni u člancima 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 34. čuvaju se i obrađuju trajno.

Ostali podaci uneseni u IS HVZ čuvaju se i obrađuju u skladu sa svrhom radi koje su prikupljeni, a podložni su brisanju ako prestane postojati pravni temelj i svrha za njihovom obradom i pohranom odnosno brišu se na zahtjev osobe ili zakonskog zastupnika osobe kojoj osobni podaci pripadaju.

IX. NADZOR I UPRAVLJANJE

Članak 49.

HVZ provodi mjere sigurnosti IS HVZ i Infrastrukture HVZ primjenom dostupnih i odgovarajućih standarda na fizičkoj, tehničkoj i organizacijskoj razini, kako bi podaci i informacije koje se nalaze u IS HVZ bili zaštićeni, povjerljivi, cjeloviti te raspoloživi i dostupni samo ovlaštenim osobama.

Članak 50.

HVZ u IS HVZ ima pravo bilježiti aktivnosti koje Korisnici i Operateri vrše nad podacima, odnosno bilježiti datum i vrijeme uređivanja, brisanja i drugih načina obrade podataka, zajedno s podacima koji su uređeni, obrisani ili na drugi način obrađeni te bilježiti datum i vrijeme autorizacija obavljenih od strane Korisnika ili Operatera.

Članak 51.

HVZ vrši neprekidni nadzor i analizu rada i korištenja IS HVZ u svrhu omogućavanja što kvalitetnijeg rada sustava te u svrhu otkrivanja i prevencije zlouporabe i nepravilnosti u sustavu.

Članak 52.

Korisnici i Operateri dužni su pomoći HVZ-u pružajući mu sve potrebne informacije potrebne tijekom provođenja nadzora i analize rada i korištenja IS HVZ.

Članak 53.

U slučaju bilo kakve ugroze IS HVZ, HVZ je ovlašten poduzeti sve mjere zaštite kako bi se spriječilo nastajanje štete i ispravile nepravilnosti.

HVZ može zbog primjena mjera zaštite iz stavka 1. ovog članka privremeno onemogućiti pristup IS HVZ radi rješavanja nastalih problema.

Članak 54.

U slučaju bilo kakvih sigurnosnih incidenata, izvršit će se temeljita provjera kako bi se utvrdio uzrok incidenta, pri čemu se mogu pretraživati svi podaci, komunikacija i povijest korištenja IS HVZ.

Svi podaci koji se pritom saznaju smatraju se službenom tajnom.

Ukoliko se tijekom provjere utvrdi da je Korisnik ili Operater svojom radnjom ugrozio IS HVZ, HVZ može mu bez prethodne obavijesti privremeno ili trajno uskratiti pristup IS HVZ.

Članak 55.

HVZ nema pravo Korisnicima uskratiti pristup podacima koji su u IS HVZ uneseni u njihovo ime.

X. KORISNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE

Članak 56.

HVZ osigurava izradu i ažuriranje uputa za korištenje IS HVZ, sukladno nadogradnjama i dodavanjem novih funkcionalnosti u IS HVZ.

Upute za korištenje IS HVZ HVZ objavljuje putem svojih internetskih stranica i na taj način ih čini dostupne Korisnicima i Operaterima.

Korisnici i Operateri su dužni prije korištenja IS HVZ upoznati se i pridržavati uputa i tehničkih naputaka sadržanih u uputama za korištenje IS HVZ.

Članak 57.

HVZ osigurava korisničku podršku i edukacije za IS HVZ, sukladno mogućnostima i potrebama vatrogasnog sustava.

Mehanizme korisničke podrške i provođenja edukacija za IS HVZ HVZ objavljuje putem svojih internetskih stranica i na taj način ih čini dostupne Korisnicima i Operaterima.

Korisnici i Operateri dužni su prije korištenja IS HVZ upoznati se i pridržavati mehanizama korisničke podrške i provođenja edukacija za IS HVZ.

Članak 58.

HVZ osigurava razvoj i održavanje IS HVZ, sukladno važećim zakonima, mogućnostima i potrebama vatrogasnog sustava.

Mehanizme razvoja i održavanja IS HVZ HVZ objavljuje putem svojih internetskih stranica i na taj način ih čini dostupne Korisnicima i Operaterima.

Korisnici i Operateri dužni su prije korištenja IS HVZ upoznati se i pridržavati mehanizama održavanja IS HVZ.

Članak 59.

Središnju infrastrukturu na kojoj su smještene aplikacije HVZ (u daljnjem tekstu: Infrastruktura HVZ) osigurava HVZ.

Smještaj i povezanost Infrastrukture HVZ s internetom, čime IS HVZ postaje dostupan ovlaštenim Korisnicima i Operaterima, osigurava HVZ.

Članak 60.

Infrastrukturu kojom Korisnici i Operateri pristupaju i koriste IS HVZ (u daljnjem tekstu: Korisnička infrastruktura) te smještaj i povezanost Korisničke infrastrukture s internetom osiguravaju sami Korisnici.

Specifikaciju Korisničke infrastrukture HVZ objavljuje putem svojih internetskih stranica i na taj način ju čini dostupnom Korisnicima i Operaterima.

Korisnici i Operateri dužni su se prije korištenja IS HVZ upoznati sa specifikacijom Korisničke infrastrukture te su dužni IS HVZ koristiti na infrastrukturi koja udovoljava propisanoj specifikaciji.

Članak 61.

Obavijesti i informacije vezane uz rad na IS HVZ HVZ objavljuje putem svojih internetskih stranica i na taj način ih čini dostupne Korisnicima i Operaterima.

Korisnici i Operateri dužni su redovito pratiti objave i pridržavati se uputa i tehničkih naputaka sadržanih u obavijestima i informacijama iz stavka 1. ovog članka.

XI. OGRANIČENJE I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Članak 62.

HVZ ne odgovara za prekid dostupnosti IS HVZ u sljedećim slučajevima:

– u slučaju više sile;

– za potrebe održavanja IS HVZ;

– zbog nemogućnosti Korisnika ili Operatera da pristupi IS HVZ, a čiji razlog nije na strani HVZ.

Članak 63.

HVZ ne odgovara za štetu nastalu zbog sljedećih razloga:

– u slučaju više sile;

– zbog prekida dostupnosti IS HVZ, a za koji nije odgovorna HVZ;

– zbog pogreške u aplikacijama HVZ koja nije na strani HVZ;

– zbog pogreške ili kvara na Infrastrukturi HVZ koja nije na strani HVZ;

– zbog pogreške ili kvara na Korisničkoj infrastrukturi;

– zbog pogreške ili kvara na komunikacijskoj infrastrukturi kojom se prenose podaci između IS HVZ i korisnika IS HVZ, a koja nije na strani HVZ;

– zbog neredovitog, neprikladnog, nesigurnog ili zlonamjernog korištenja IS HVZ od strane Korisnika ili Operatera.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Svi Korisnici i Operateri dužni su se upoznati s odredbama ovog Područja primjene i prihvatiti njegove odredbe, kao i njegove izmjene i dopune.

Svako nepridržavanje odredbi od strane Korisnika ili Operatera predstavlja razlog za privremenu ili trajnu uskratu korištenja pojedinih ili svih dijelova IS HVZ.

Područje primjene je dostupno na internetskim stranicama HVZ, čime se smatra da su svi Korisnici i Operateri upoznati s njegovim sadržajem i odredbama.

Članak 65.

Svi postupci za izdavanje i ukidanje pristupnih podataka započeti po odredbama pravilnika o informacijskom sustavu hrvatske vatrogasne zajednice klasa: 007-02/18-02/04, urbroj: 363-02-18-8 od 20. prosinca 2018., dovršit će se po odredbama tog Pravilnika.

Članak 66.

Stupanjem na snagu ovog Područja primjene, svi postojeći Korisnici i Operateri, neovisno koju razinu prava su imali i na koji način su pristupali IS HVZ, a koji su s HVZ imali zaključen valjani pravni dokument o korištenju IS HVZ, neovisno o pravnom nazivu takvog dokumenta, važe i nadalje ukoliko izrijekom nisu u suprotnosti s odredbama ovog Područja primjene.

Članak 67.

Ovo Područje primjene stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-03/06

Urbroj: 444-05/01-21-1

Zagreb, 25. lipnja 2021.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.