Izmjene Kodeksa odvjetničke etike

NN 83/2021 (21.7.2021.), Izmjene Kodeksa odvjetničke etike

Hrvatska odvjetnička komora

1553

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11) i članka 7. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine«, broj 115/13, 64/18 i 67/19), Skupština Hrvatske odvjetničke komore, održana 10. srpnja 2021. godine, usvojila je i donijela

IZMJENE KODEKSA

ODVJETNIČKE ETIKE

Članak 1.

Pravilo 80. Kodeksa odvjetničke etike (»Narodne novine« broj: 64/07, 72/08, 64/18 i 52/21), mijenja se i glasi:

»80. Odvjetnik je dužan savjesno ispunjavati svoje obveze prema Komori i zboru te poštivati, čuvati i podizati njihov ugled i pridonositi njihovom što uspješnijem radu, a posebice uredno izvršavati odluke tijela Komore i zbora, dostavljati istinite izvještaje tim tijelima i uredno izvršavati materijalne obveze prema Komori i zboru te je dužan suzdržavati se od svakog uvredljivog ponašanja u kontaktima s tijelima Komore i zbora.«

Članak 2.

Pravilo 39. Kodeksa odvjetničke etike mijenja se i glasi:

»39. Odvjetnik kao zastupnik socijalno ugrožene osobe i žrtve Domovinskog rata ne smije zahtijevati od nje ili od treće osobe, u vezi s navedenim zastupanjem, po bilo kojoj osnovi, nagradu prije pravomoćnog završetka zastupanja.«

Članak 3.

Pravilo 122. Kodeksa odvjetničke etike mijenja se i glasi:

»122. Obavljanje vježbe nije spojivo s istodobnim obavljanjem drugog zvanja. Odvjetnički vježbenik dužan je vježbu obavljati s punim radnim vremenom, a ne povremeno niti privremeno. Nije dopušteno bilo kakvo pogodovanje fiktivnom obavljanju vježbe.«

Članak 4.

Pravilo 77. Kodeksa odvjetničke etike briše se.

Članak 5.

Ove Izmjene Kodeksa odvjetničke etike stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 4100/2021

Zagreb, 10. srpnja 2021.

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Predsjednik
Josip Šurjak, v. r.