Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata

NN 85/2021 (28.7.2021.), Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1576

Na temelju članka 125. stavka 5. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 63/19), uz prethodno mišljenje županijskih sudova, ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA I IMENOVANJU OVLAŠTENIH ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH REFERENATA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se program i način polaganja posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente (u daljnjem tekstu: stručni ispit), sastav i rad Ispitnog povjerenstva za polaganje posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente te postupak imenovanja ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata.

II. PROGRAM STRUČNOG ISPITA

Članak 2.

Stručni ispit polaže se provjerom znanja iz materije utvrđene programom ispita, a sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

Članak 3.

Stručni ispit polaže se iz sljedećih ispitnih predmeta:

1. Zemljišnoknjižno pravo i katastar nekretnina

2. Stvarna prava na nekretninama

3. Pravna uređenja na nekretninama

4. Postupovni propisi.

Članak 4.

Ispitni predmet Zemljišnoknjižno pravo i katastar nekretnina obuhvaća poznavanje pravne materije iz pravnih izvora kojima se uređuje ustrojstvo, uređenje, vođenje i čuvanje zemljišnih knjiga, predmet i vrste upisa te vođenje zemljišnoknjižnih postupaka, unutarnji ustroj i obavljanje poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova te državna izmjera, katastar nekretnina, katastar infrastrukture, registar zgrada, registar prostornih jedinica, registar geografskih imena, nadležnost nad poslovima državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica, registra geografskih imena te obavljanje tih poslova, poslovi Državne geodetske uprave, čuvanje i korištenje podataka i nadzor nad tim poslovima.

Članak 5.

Ispitni predmet Stvarna prava na nekretninama obuhvaća poznavanje vlasničkopravne materije i drugih stvarnih prava.

Članak 6.

Ispitni predmet Posebna pravna uređenja na nekretninama obuhvaća osnove poznavanja posebnih uređenja vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama.

Članak 7.

Ispitni predmet Postupovni propisi obuhvaća osnove poznavanja organizacijskih i postupovnih propisa iz područja pravosuđa.

Članak 8.

Pravne izvore iz područja sadržanih u člancima 4. – 7. ovog Pravilnika utvrđuje Ispitno povjerenstvo za polaganje posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente, a obuhvaćaju i sve izmjene i dopune tih propisa, kao i nove propise iz pravnih područja utvrđenih ovim Pravilnikom, a koji budu doneseni nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.

III. ISPITNO POVJERENSTVO ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENE ZEMLJIŠNOKNJIŽNE REFERENTE

Članak 9.

Stručni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo).

Članak 10.

(1) Ispitno povjerenstvo sastoji se od tri člana i tri zamjenika članova koje imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Između članova ministar nadležan za poslove pravosuđa određuje predsjednika Ispitnog povjerenstva koji odgovara za zakonit rad Ispitnog povjerenstva.

(3) Članovi i zamjenici članova Ispitnog povjerenstva imenuju se iz reda sudaca koji imaju iskustvo u radu na zemljišnoknjižnim predmetima ili iz reda drugih osoba s položenim pravosudnim ispitom koje su se istaknule stručnim djelovanjem na ovom pravnom području.

(4) Članovi i zamjenici članova Ispitnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od dvije godine i nakon toga mogu biti ponovno imenovani.

Članak 11.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Ispitnog povjerenstva obavlja tajnik, kojeg iz reda službenika imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 12.

(1) Tajnik Ispitnog povjerenstva dužan je prije početka stručnog ispita utvrditi identitet osobe koja je pristupila polaganju stručnog ispita, upoznati kandidata s njegovim pravima i obvezama pri polaganju stručnog ispita, uručiti mu pisane materijale teksta pisane zadaće te skrbiti o urednom tijeku stručnog ispita.

(2) Tajnik Ispitnog povjerenstva vodi zapisnik o tijeku stručnog ispita, a nakon završetka stručnog ispita skrbi o izradi i dostavi uvjerenja i svjedodžbe o položenom stručnom ispitu.

Članak 13.

Članovi i zamjenici članova te tajnik Ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad, čiju visinu odlukom određuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

IV. POSTUPAK PRIJAVE STRUČNOG ISPITA

Članak 14.

(1) Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti službenici koji imaju najmanje naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) javne uprave (bacc. admin. publ.) i tri godine radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta.

(2) Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti i zemljišnoknjižni referenti koji imaju višu stručnu spremu upravnopravnog ili društvenog smjera i tri godine radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta ili srednju stručnu spremu i pet godina radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta, a koji su na dan stupanja na snagu Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 63/19) radili u zemljišnoknjižnom sudu.

Članak 15.

(1) Prijavu za polaganje stručnog ispita ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa za službenike podnosi predsjednik suda.

(2) Ako predsjednik suda ne podnese prijavu za polaganje stručnog ispita, kandidat može sam podnijeti prijavu.

(3) Prijavi se prilažu dokazi o ispunjenosti uvjeta za pristupanje stručnom ispitu i dokaz o uplati naknade troškova polaganja stručnog ispita.

Članak 16.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa rješenjem utvrđuje ispunjenost uvjeta za polaganje stručnog ispita.

Članak 17.

(1) Visinu naknade troškova za polaganje stručnog ispita odlukom utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Troškove prvog polaganja stručnog ispita, pod kojim se smatra i polaganje popravnog ispita, snosi sud.

V. POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 18.

(1) Mjesto i vrijeme polaganja stručnog ispita određuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(2) Ispitni rokovi za polaganje stručnog ispita održavaju se najmanje dva puta godišnje.

(3) Obavijest o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita objavljuje se na mrežnoj stranici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa najkasnije 15 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Članak 19.

(1) Osoba kojoj je odobreno polaganje stručnog ispita može odgoditi polaganje stručnog ispita te je o tome dužna izvijestiti sud i ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita, u kojem se slučaju smatra da osoba ispit nije niti polagala.

(2) Ako osoba koja pristupi polaganju stručnog ispita tijekom njegovog trajanja odustane od polaganja ispita, smatra se da stručni ispit nije položila, osim ako do odustanka dođe iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, u kojem slučaju Ispitno povjerenstvo donosi odluku o odgodi stručnog ispita.

Članak 20.

Stručni ispit polaže se pisano i usmeno.

Članak 21.

(1) Pisana zadaća sastoji se od izrade jednog ili više zemljišnoknjižnih rješenja s pratećim radnjama do pravomoćnosti rješenja, a temelji se na odgovarajućem prijedlogu i ispravama koji predstavljaju osnovu za izradu pisane zadaće.

(2) Pisanu zadaću određuje Ispitno povjerenstvo prije početka stručnog ispita.

(3) Izrada pisane zadaće traje najviše tri sata, a izrađuje se na računalu.

(4) Pri izradi pisane zadaće kandidat smije kao dopuštena pomagala koristiti isključivo tekstove propisa te druga pomagala koja mu osigura ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa te je zabranjeno korištenje primjeraka sudskih i drugih odluka, tehničkih pomagala, komunikacijskih te elektroničkih audio i videouređaja.

Članak 22.

Usmeni dio stručnog ispita provodi se na način koji omogućava utvrđivanje stvarne osposobljenosti za obavljanje poslova za koji se vrši provjera, a sastoji se od provjere znanja iz predmeta utvrđenih člankom 3. ovog Pravilnika.

Članak 23.

(1) O polaganju stručnog ispita sastavlja se zapisnik, u koji se unose podaci o tijeku i načinu provođenja stručnog ispita, kao i druga zapažanja od značaja za ocjenu pokazanog znanja kandidata.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka vodi se na obrascu br. 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 24.

(1) Ispitno povjerenstvo odluku o uspjehu na stručnom ispitu donosi nakon provedenog ispita većinom glasova svih članova.

(2) Uspjeh na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

(3) Ocjenom »položio« ocjenjuje se kandidat za kojeg je na temelju rezultata pisane zadaće i usmenih odgovora iz svih predmeta Ispitno povjerenstvo utvrdilo da može uspješno obavljati zadaće i poslove ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta.

Članak 25.

(1) Osoba koja ne položi jedan od predmeta upućuje se na popravni ispit, kojem je dužna pristupiti u roku od šest mjeseci od dana prvog polaganja.

(2) Ako osoba iz stavka 1. ovog članka ne pristupi popravnom ispitu u ostavljenom roku, smatra se da stručni ispit nije položila.

Članak 26.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na odgodu ili odustanak od polaganja stručnog ispita primjenjuju se i na polaganje popravnog ispita.

Članak 27.

(1) Osoba koja ne položi stručni ispit ponovnom polaganju stručnog ispita može pristupiti najranije protekom roka od šest mjeseci od dana kada je prvi put polagala stručni ispit.

(2) Prijava za ponovno polaganje stručnog ispita podnosi se na način utvrđen ovim Pravilnikom.

Članak 28.

(1) Ako Ispitno povjerenstvo donese odluku o odgodi polaganja stručnog ispita, osoba koja je započela polaganje stručnog ispita može nastaviti njegovo polaganje najkasnije u roku od šest mjeseci od dana odgode.

(2) U opravdanim slučajevima Ispitno povjerenstvo rok iz stavka 1. ovog članka može produžiti.

(3) Ako osoba koja je započela polaganje stručnog ispita ne pristupi stručnom ispitu ili ne nastavi polaganje stručnog ispita u roku iz stavka 1. odnosno 2. ovoga članka, smatrat će se da stručni ispit nije položila.

Članak 29.

(1) Osobi koja je položila stručni ispit izdaje se uvjerenje i svjedodžba o položenom stručnom ispitu.

(2) Uvjerenje i svjedodžba izdaju se na obrascima br. 2 i 3 koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 30.

Službena evidencija o polaganju stručnih ispita vodi se pri ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa u Evidenciji stručnih ispita na obrascu br. 4 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

VI. POSTUPAK IMENOVANJA OVLAŠTENIH ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH REFERENATA

Članak 31.

(1) Ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta sukladno zakonu imenuje predsjednik zemljišnoknjižnog suda.

(2) Službeniku koji je sukladno zakonu pristupio i položio stručni ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta daje se ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Odluke iz članka 13. i članka 17. stavka 1. ovog Pravilnika ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 33.

(1) Mandat Državnog ispitnog povjerenstva za polaganje posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente imenovanog sukladno odredbama članka 30. stavka 1. i članka 32. Pravilnika o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata (»Narodne novine«, broj 136/05) prestaje stupanjem na snagu ovog Pravilnika.

(2) Članove Ispitnog povjerenstva za polaganje posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente i tajnika Ispitnog povjerenstva ministar nadležan za poslove pravosuđa imenovat će sukladno odredbama članka 10. i članka 11. ovog Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata (»Narodne novine«, broj 136/05).

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/69
Urbroj: 514-03-02/01-21-20
Zagreb, 21. srpnja 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

OBRAZAC 1

ISPITNO POVJERENSTVO


KLASA: UP/I-_____________________

URBROJ: _________________________

Zagreb, _________________________

ZAPISNIK
o tijeku posebnog stručnog ispita za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta

Stručni ispit polaže: ___________________________________

(ime i prezime)

rođen-a___________________, u_____________________
(datum rođenja)(mjesto rođenja)

zaposlen u________________________________________.
(naziv suda)

Polaganje stručnog ispita odobreno je rješenjem ______________

KLASA: ____________, URBROJ: __________ od __________.

Na posebnom dijelu stručnog ispita kandidat je izradio pisanu zadaću:

__________________________________________________.

Usmeni dio ispita kandidat polaže dana ________________ pred Ispitnim povjerenstvom u sastavu:

Predsjednik:________________________________________
Članovi:________________________________________
________________________________________
Tajnik:________________________________________

I.     Član Povjerenstva iz predmeta Zemljišnoknjižno pravo i katastar nekretnina postavlja sljedeća pitanja:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

II.     Član Povjerenstva iz predmeta Stvarna prava na nekretninama postavlja sljedeća pitanja:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

III.     Član Povjerenstva iz predmeta Pravna uređenja na nekretninama postavlja sljedeća pitanja:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

IV.     Član Povjerenstva iz predmeta Postupovni propisi postavlja sljedeća pitanja:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Nakon završenog usmenog dijela stručnog ispita Ispitno povjerenstvo je ocijenilo jednoglasno – većinom glasova da kandidat je – nije položio stručni ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta odnosno da je upućen na popravni ispit iz predmeta:

__________________________________________________.

Napomene:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Predsjednik Ispitnog povjerenstva u nazočnosti kandidata objavljuje rezultat ispita.

Činjenice navedene u ovom zapisniku potvrđuju svojim potpisom:

Predsjednik:________________________________________
Članovi:________________________________________
________________________________________
Tajnik:________________________________________
Kandidat:________________________________________

Popravni dio stručnog ispita kandidat polaže dana ___________ pred Ispitnim povjerenstvom u sastavu:

Predsjednik:________________________________________
Članovi:________________________________________
________________________________________
Tajnik:________________________________________

Iz predmeta ______________________________ kandidat je odgovarao na sljedeća pitanja:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Nakon završenog usmenog dijela stručnog ispita Ispitno povjerenstvo je ocijenilo jednoglasno – većinom glasova da kandidat je – nije položio stručni ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta.

Napomene:

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Predsjednik Ispitnog povjerenstva u nazočnosti kandidata objavljuje rezultat ispita.

Činjenice navedene u ovom zapisniku potvrđuju svojim potpisom:

Predsjednik:________________________________________
Članovi:________________________________________
________________________________________
Tajnik:________________________________________
Kandidat:________________________________________

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4