Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

NN 85/2021 (28.7.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1577

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 8. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne novine«, br. 130/13, 45/14, 124/15, 72/16, 69/18, 77/18 – ispravak) iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

» – Direktiva (EU) 2019/1159 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju izvan snage Direktive 2005/45/EZ o uzajamnom priznavanju svjedodžbi pomoraca koje su izdale države članice; SL L 188, 12. 7. 2019., str. 94 – 105.«

Članak 2.

(1) U članku 3. stavku 1. podstavku 27. iza zareza dodaju se riječi: »kako je definiran Pravilom XIV/1.1 SOLAS Konvencije,«

(2) U podstavku 28. iza riječi: »čini područje Arktika i/ili Antarktika« dodaje se zarez i riječi: »kako je definirano Pravilima XIV/1.2 do XIV/1.4 SOLAS Konvencije«.

Članak 3.

(1) U članku 4. stavku 2. iza riječi: »brodu« briše se točka i dodaju se riječi »u papirnatom ili elektroničkom obliku.«.

(2) Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Autentičnost i valjanost svjedodžbi o osposobljenosti provjerava se u skladu sa postupkom iz članka 120. stavka 2. ovog Pravilnika.«.

Članak 4.

U članku 41. stavku 3. riječi: »u međunarodnoj plovidbi« brišu se.

Članak 5.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»Članak 67.

(1) Zapovjednik, časnici i članovi posade putničkog broda sukladno posebnom propisu o najmanjem broju članova posade moraju posjedovati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Mjere sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/2).

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka izdat će se pomorcu koji:

– završi posebnu izobrazbu sukladno programu iz Priloga D21-D26 ovog Pravilnika,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe sukladno programu iz Priloga C25-C27 ovog Pravilnika.

(3) Odgovarajući program iz stavka 1. ovog članka dužne su svladati osobe prema sljedećim modulima:

– Modul 1 – Upoznavanje sa slučajevima opasnosti na putničkom brodu – sve osobe ukrcane na putničke brodove,

– Modul 2 – Pružanje usluge putnicima u putničkim prostorima – osoblje koje pruža izravne usluge putnicima u putničkim prostorijama broda,

– Modul 3 – Upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima – zapovjednici, časnici, članovi posade i drugo osoblje zaduženo prema rasporedu za uzbunu za pružanje pomoći putnicima,

– Modul 4 – Upravljanje u izvanrednim okolnostima i ljudskim ponašanjem – zapovjednici, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve druge osobe kojima je prema rasporedu za uzbunu dodijeljena odgovornost za sigurnost putnika u izvanrednim situacijama na putničkim brodovima,

– Modul 5 – Sigurnost putnika, sigurnost tereta i cjelovitost trupa – zapovjednici, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve druge osobe kojima je dodijeljena neposredna odgovornost za ukrcaj i iskrcaj putnika, ukrcaj, iskrcaj ili osiguranje tereta ili za zatvaranje otvora na trupu na ro-ro putničkom brodu.

(4) Zapovjednik, časnici i članovi posade putničkog broda dužni su svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka steći prije preuzimanja dužnosti.

(5) Osobama koje su dužne svladati samo dio programa iz stavka 1. ovog članka, isti će na odgovarajući način biti naznačeni u svjedodžbi.

(6) Svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka ima valjanost na razdoblje od pet godina od dana izdavanja.«

Članak 6.

(1) U članku 67.b, stavak 2., podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – ima najmanje 1 mjesec plovidbene službe koja uključuje najmanje tri ukrcaja goriva na brodove koji prevoze terete na koje se primjenjuje IGF Pravilnik, pri čemu se dva ukrcaja goriva mogu zamijeniti odgovarajućom izobrazbom na simulatoru za ukrcaj goriva kao dijela izobrazbe iz Priloga D50B (dio: Planirati i pratiti sigurnu opskrbu gorivom te skladištenje i osiguranje goriva na brodovima koji podliježu IGF Pravilniku),«

(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Uvjet iz stavka 2. ovog članka u pogledu posebne izobrazbe odnosno polaganja ispita za stjecanje odnosne svjedodžbe nisu dužni ispuniti članovi posade koji posjeduju svjedodžbu iz članka 66. ovog Pravilnika, te koji:

– ispunjavaju uvjete iz stavka 2. podstavka 4. ovog članka ili su sudjelovali u provedbi najmanje tri operacije prekrcaja tereta na tankerima za ukapljene plinove,

– imaju najmanje tri mjeseca plovidbene službe u posljednjih pet godina na:

a) brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik; ili

b) tankerima koji kao teret prevoze goriva na koja se primjenjuje IGF Pravilnik; ili

c) brodovima koji kao gorivo koriste plinove ili goriva sa niskom točkom zapaljivosti.«

Članak 7.

Naziv iznad članka 113. i članak 113. mijenjaju se i glase:

»Uzajamno priznavanje svjedodžbi izdanih od strane država članica Europske unije

Članak 113.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti, te svjedodžbe o dopunskoj o osposobljenosti za rad na tankerima za zapovjednike broda i časnika palube odnosno stroja izdane od strane nadležnih tijela država članica Europske unije priznaju se u Republici Hrvatskoj bez obzira na državljanstvo pomorca koji podnosi zahtjev za priznavanje svjedodžbe.

(2) Postupak priznavanja rezultira izdavanjem ovjere u kojoj treba biti naznačeno svojstvo ukrcaja, djelatnosti, te razine osposobljenosti odnosno dopunske osposobljenosti.

(3) Ovjera iz stavka 2. izdaje se samo ako su ispunjeni svi zahtjevi STCW Konvencije i u skladu sa postupkom utvrđenim STCW Konvencijom.

(4) Ministarstvo će prihvatiti svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti, potvrdnice o osposobljenosti i svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca izdane od nadležnih tijela države članice Europske unije, u papirnatom ili elektroničkom obliku, u svrhu odobravanja pomorcima plovidbu na brodovima hrvatske državne pripadnosti.

(5) Ministarstvo će postupak priznavanja okončati u skladu sa utvrđenim rokovima za provedbu općeg upravnog postupka, a istim aktom pomorcima se jamči pravo na žalbu u vezi sa svakim odbijanjem ovjeravanja ili priznavanja valjane svjedodžbe, odnosno u slučaju odsutnosti odgovora.

(6) Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ovog članka, Ministarstvo može primijeniti i dodatna ograničenja u odnosu na svojstva ukrcaja, djelatnosti i razine osposobljenosti odnosno dopunske osposobljenosti u odnosu na priobalnu plovidbu u odnosu na svjedodžbe iz članaka 15. i 16. ovog Pravilnika odnosno na svjedodžbe o dvonamjenskoj osposobljenosti, sukladno članku 39. ovog Pravilnika.

(7) U postupku priznavanja svjedodžbi na upravljačkoj razini, imatelj svjedodžbe, koji u prethodnom obrazovanju nije položio poznavanje pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske, dužan je položiti ispit iz poznavanja pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske, sukladno programu iz Priloga C50 ovog Pravilnika.

(8) Iznimno od odredbe stavka 7. ovog članka, uvjet u pogledu polaganja ispita iz poznavanja pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske, može se zamijeniti odgovarajućom potvrdom izdanom od strane hrvatskog brodara ili kompanije u kojoj se potvrđuje da pomorac poznaje pomorsko zakonodavstvo Republike Hrvatske.«

Članak 8.

Iza članka 113. dodaje se novi naziv i novi članci 113.a, 113.b, 113.c i 113.d, koji glase:

»Priznavanje svjedodžbi izdanih od strane nadležnih tijela trećih država

Članak 113.a

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti, te svjedodžbe o dopunskoj o osposobljenosti za rad na tankerima za zapovjednike broda i časnike palube odnosno stroja izdane od nadležnih tijela trećih država priznatih od strane Europske komisije sukladno odredbama direktive kojom se uređuju minimalna razina osposobljavanja pomoraca, u Republici Hrvatskoj priznaju se ako su priznate od Europske komisije, te ako Republika Hrvatska sa odnosnom trećom državom ima sklopljen odgovarajući sporazum o priznavanju svjedodžbi sukladno odredbama STCW Konvencije.

(2) Na zahtjev imatelja svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo izdaje privremenu ovjeru ili ovjeru.

(3) Privremena ovjera iz stavka 2. ovog članka izdaje se po zaprimanju zahtjeva, a istom se dopušta plovidba na brodovima hrvatske državne pripadnosti.

(4) Privremena ovjera izdaje se za vremensko razdoblje ne dulje od tri mjeseca, odnosno do datuma isteka valjanosti svjedodžbe o osposobljenosti iz stavka 1. ovog članka temeljem koje je zahtjev podnesen, ako je taj rok kraći.

(5) Osoba kojoj je izdana privremena ovjera dužna je istu imati na brodu, te na zahtjev istu dati na uvid inspekcijskim ili drugim ovlaštenim službenicima.

(6) Ovjeru iz stavka 2. ovog članka Ministarstvo će izdati nakon što utvrdi autentičnost i valjanost odnosne svjedodžbe, te da imatelj svjedodžbe o osposobljenosti udovoljavanja propisanim zdravstvenim uvjetima.

(7) Pored uvjeta propisanih stavkom 6. ovog članka, Ministarstvo će izdati ovjeru iz stavka 2. u odnosu na svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, ako imatelj svjedodžbe, koji u prethodnom obrazovanju nije položio poznavanje pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske, položi ispit iz poznavanja pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske, sukladno programu iz Priloga C50 ovog Pravilnika.

(8) Uvjet u pogledu polaganja ispita iz stavka 7. ovog članka, dužni su ispuniti samo oni imatelji svjedodžbe koji posjeduju svjedodžbe o osposobljenosti na upravljačkoj razini.

(9) Iznimno od odredbi stavaka 7. i 8. ovog članka, uvjet u pogledu polaganja ispita iz poznavanja pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske, može se zamijeniti odgovarajućom potvrdom izdanom od strane hrvatskog brodara ili kompanije u kojoj se potvrđuje da pomorac poznaje pomorsko zakonodavstvo Republike Hrvatske.

(10) Ovjera iz stavka 3. ovog članka se izdaje s rokom valjanosti koji ne smije biti dulji od roka valjanosti svjedodžbe temeljem koje je ovjera izdana, a najdulje na rok od pet godina od dana izdavanja ovjere.

(11) Kada država koja je izdala svjedodžbu o osposobljenosti, temeljem koje je izdana ovjera iz stavka 2. ovog članka, povuče, ukine, suspendira ili otkaže svjedodžbu, Ministarstvo će ukinuti ovjeru, te o tome izvijestiti imatelja predmetne ovjere.

Članak 113.b

(1) Postupak priznavanja svjedodžbi iz članka 113.a ovog Pravilnika izdanih od strane nadležnih tijela treće države može pokrenuti Ministarstvo podnošenjem zahtjeva Europskoj komisiji, koji mora biti popraćen preliminarnom analizom usklađenosti treće države sa zahtjevima STCW Konvencije uključujući informacije iz direktive kojom se uređuje minimalna razina osposobljavanja pomoraca.

(2) U izradi preliminarne analize iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo je dužno pružiti i dodatne informacije o razlozima za priznavanje treće države.

(3) Do okončanja postupka donošenja provedbenog akta Europske komisije kojim se priznaje treća država, Ministarstvo može odlučiti o jednostranom priznavanju svjedodžbi o osposobljenosti izdanih od nadležnih tijela treće države.

(4) U slučaju donošenja odluke o jednostranom priznavanju svjedodžbi o osposobljenosti izdanih od nadležnih tijela treće države, Ministarstvo će izvijestiti Europsku komisiju o broju ovjera kojima se potvrđuje priznavanje svjedodžbi o osposobljenosti i svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti iz članka 113.a ovog Pravilnika.

(5) Postupak izvještavanja Europske komisije sukladno stavku 4. ovog članka provodit će se sve do trenutka dok se ne donese provedbeni akt u pogledu priznavanja te treće države.

Članak 113.c

(1) Ako Ministarstvo smatra da treća država čije su svjedodžbe priznate sukladno članku 113.a ovog Pravilnika više ne udovoljavanju uvjetima priznavanja, bez odlaganja će izvijestiti Europsku komisiju i ostale države članice Europske unije, navodeći relevantne razloge.

(2) Ako Europska komisija donese odluku o ukidanju priznanja svjedodžbi izdanih od treće države, Ministarstvo će odbiti zahtjeve za izdavanje ovjere svjedodžbi izdanih od treće države nakon donošenja odluke o ukidanju priznanja.

(3) Ministarstvo će s trećim državama čije se svjedodžbe o osposobljenosti i svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti priznaju u Republici Hrvatskoj zaključiti sporazum kojim će se posebno ugovoriti obveza neodložnog informiranja o svim značajnim promjenama u sustavu obrazovanja, izobrazbe i izdavanja svjedodžbi sukladno STCW Konvenciji, 1978, kako je izmijenjena i dopunjena.

(4) Kada Ministarstvo u prekršajnom postupku ili sud u kaznenom postupku oduzme ovjeru svjedodžbe, Ministarstvo će bez odlaganja o tome izvijestiti državu koja je izdala svjedodžbu o osposobljenosti odnosno svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti.

Članak 113.d

Ako države članice Europske unije u razdoblju od više od osam godina ne izdaju nijednu ovjeru kojom se potvrđuje priznavanje svjedodžbi o osposobljenosti odnosno dopunske osposobljenosti izdanih od nadležnih tijela treće države, priznavanje svjedodžbi te države podliježe postupku ponovnog ocjenjivanja.«.

Članak 9.

U članku 116. stavku 1. riječi »iz članka 50., 51., 52. i 53. ovog Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »iz članka 50., 51., 52., 53., 62., 63., 64., 65. i 66. ovog Pravilnika«.

Članak 10.

U članku 120. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Autentičnost i valjanost svjedodžbi provjerava se elektroničkim putem pristupom na poveznice službenih baza podataka Ministarstva.«.

Članak 11.

(1) U članku 121. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Podaci iz stavka 2. ovog članka mogu se koristiti isključivo pod uvjetima propisanima zakonom kojim je uređena zaštita osobnih podataka.«.

(2) Stavci 3. i 4. koji postaju stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) U svrhe oblikovanja politika i izrade statističkih analiza, Ministarstvo će Europskoj komisiji dostavljati informacije o svjedodžbama i ovjerama, sukladno popisu navedenom u Prilogu H ovog Pravilnika, koje informacije u navedene svrhe mogu osim Komisije koristiti i druge države članice Europske unije.

(5) Ministarstvo će informacije iz stavka 4. ovog članka dostavljati na godišnjoj razini, u elektroničkom obliku u odnosu na sve postupke registrirane do 31. prosinca prethodne godine.«.

Članak 12.

U Prilogu C50 riječi: »članak 113.« zamjenjuju se riječima »članci 113. i 113.a«.

Članak 13.

Prilog D21-D26 Mjere sigurnosti na putničkom brodu mijenja se i glasi:

»D21 – D26 Mjere sigurnosti na putničkom brodu

Stupac 1.Stupac 2.Stupac 3.Stupac 4.Stupac 5
SposobnostZnanje, razumijevanje i vještineNačin dokazivanja
sposobnosti
Mjerila za ocjenjivanje sposobnostiBroj sati
PredavanjaVježbe
Modul 1. Upoznavanje sa slučajevima opasnosti na putničkom brodu – sve osobe ukrcane na putničke brodove
Doprinos provedbi planova, uputstava i postupaka u slučajevima opasnosti

Upoznati se s:

1. općim sigurnosnim značajkama na brodu;

2. mjestom osnovne sigurnosne opreme i opreme za slučajeve opasnosti, uključujući opremu za spašavanje;

3. važnosti ljudskog ponašanja u slučajevima opasnosti

4. ograničenjima u upotrebi liftova u slučajevima opasnosti

Uspješnost na programu izobrazbePoduzete su sve nužne radnje za slučaj opasnosti u skladu s utvrđenim postupcima
Doprinos učinkovitoj komunikaciji s putnicima u slučajevima opasnosti

Osposobiti se za:

1. komunikaciju na radnom jeziku broda;

2. neverbalnu komunikaciju sigurnosnih informacija; i

3. razumijevanje najmanje jednog jezika kojim se komunicira na brodu u slučajevima opasnosti ili tijekom vježbe

Uspješnost na programu izobrazbe uključujući praktični dioPoduzete su sve nužne radnje za slučaj opasnosti u skladu s utvrđenim postupcima
Ukupno (modul 1.)2,01,0
Modul – 2. Pružanje usluge putnicima u putničkim prostorima – osoblje koje pruža izravne usluge putnicima u putničkim prostorijama broda
Komunikacija

Sposobnost komuniciranja s putnicima u slučaju nužde, uzimajući u obzir:

1. jezik ili jezike kojima govori najveći broj putnika koji se prevoze na određenoj liniji s obzirom na njihovo državljanstvo,

2. vjerojatnost da sposobnost korištenja osnovnog vokabulara engleskoga jezika za osnovne upute može predstavljati i sredstvo komunikacije s putnikom kojem je potrebna pomoć bez obzira govore li putnik i član posade zajednički jezik,

3. moguću potrebu za komunikacijom tijekom slučaja nužde nekim drugim sredstvima, kao što je demonstracija, ili znakovi rukama, ili svraćanje pozornosti na mjesto na kojem se daju upute, zborna mjesta, naprave za spašavanje ili evakuacijske putove kad je usmena komunikacija nepraktična,

4. opseg u kojem su potpune sigurnosne upute dane putnicima na njihovom materinskom jeziku ili jezicima, i

5. jezike na kojima se mogu emitirati objave tijekom slučaja nužde ili vježbe kako bi se prenijele ključne upute putnicima i članovima posade olakšalo pružanje pomoći putnicima.

Uspješnost na programu izobrazbe uključujući praktični dioPoduzete su sve nužne radnje za slučaj opasnosti u skladu s utvrđenim postupcima
Postupci tijekom ukrcaja tereta i osoba

Sposobnost ispravne primjene postupaka uspostavljenih za brod vezanih uz:

1. ukrcaj i iskrcaj vozila, željezničkih vagona i ostalih jedinica za prijevoz tereta, uključujući povezanu komunikaciju,

2. spuštanje i podizanje rampi,

3. postavljanje i slaganje uvlačivih paluba za vozila, i

4. ukrcaj i iskrcaj putnika, s posebnom pozornošću na osobama s invaliditetom i osobama kojima je potrebna pomoć.

Uspješnost na programu izobrazbe uključujući praktični dioPoduzete su sve nužne radnje za slučaj opasnosti u skladu s utvrđenim postupcima
Prijevoz opasnih teretaSposobnost primjene svih posebnih mjera opreza, postupaka i zahtjeva vezanih uz prijevoz opasnih tvari na ro-ro putničkim brodovimaUspješnost na programu izobrazbePoduzete su sve nužne radnje za slučaj opasnosti u skladu s utvrđenim postupcima
Osiguranje tereta

Sposobnost za:

1. pravilnu primjenu odredbi Kodeksa o sigurnom slaganju i učvršćivanju tereta na vozila, željezničke vagone i ostale jedinice za prijevoz tereta koje se prevoze, i

2. pravilno korištenje postojeće opreme i materijala za učvršćivanje tereta, uzimajući u obzir njihova ograničenja

Uspješnost na programu izobrazbe uključujući praktični dioPoduzete su sve nužne radnje za slučaj opasnosti u skladu s utvrđenim postupcima
Proračuni stabilnosti, trima i naprezanja

Sposobnost za:

1. pravilno korištenje pribavljenih podataka o stabilnosti i naprezanju,

2. izračun stabilnosti i trima za različite uvjete ukrcaja pomoću osiguranih kalkulatora stabilnosti ili računalnih programa,

3. izračun faktora opterećenja za palube, i

4. izračun utjecaja prijenosa balasta i goriva na stabilnost, trim i naprezanje

Uspješnost na programu izobrazbe uključujući praktični dioPoduzete su sve nužne radnje za slučaj opasnosti u skladu s utvrđenim postupcima
Sredstva za spašavanjeSposobnost da se putnicima demonstrira korištenje osobnih sredstava za spašavanje.Uspješnost na programu izobrazbe uključujući praktični dioPoduzete su sve nužne radnje za slučaj opasnosti u skladu s utvrđenim postupcima
Postupci tijekom ukrcajaUkrcaj i iskrcaj putnika, s posebnom pozornošću na osobama s invaliditetom i osobama kojima je potrebna pomoć.Uspješnost na programu izobrazbe uključujući praktični dioPoduzete su sve nužne radnje za slučaj opasnosti u skladu s utvrđenim postupcima
Ukupno (modul 2.)5,04,0
Modul 3 – Upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima – zapovjednici, časnici, članovi posade i drugo osoblje zaduženo prema rasporedu za uzbunu za pružanje pomoći putnicima
Doprinos u provedbi brodskih planova u slučajevima opasnosti i postupcima prikupljanja i evakuiranja putnika

Poznavanje brodskih planova u slučajevima opasnosti, upute i postupci vezani uz upravljanje i evakuaciju putnika

Poznavanje tehnika za upravljanje skupinama ljudi i odgovarajuće opreme u izvanrednim okolnostima

Poznavanje rasporeda za uzbunu i uputa za slučaj opasnosti

Uspješnost na programu izobrazbePoduzete su sve nužne radnje za slučaj opasnosti u skladu s utvrđenim postupcima
Sposobnost pomaganja putnicima na putu do zbornog mjesta u slučaju nužde i ukrcajnih mjesta

Sposobnost davanja jasnih naredbi

Sposobnost upravljanja putnicima u hodnici, stubištima i prolazima

Razumjeti važnost i biti osposobljen za održavanje putova za evakuaciju čistima od zapreka

Poznavanje postupaka za evakuaciju osoba s invaliditetom i osoba koje trebaju posebnu pomoć

Poznavanje postupaka pretrage putničkih i drugih prostorija

Sposobnost za iskrcaj putnika, poglavito osoba s invaliditetom i osoba koje trebaju posebnu pomoć

Važnost postupaka okupljanja u slučaju nužde, uključujuću:

1. važnost održavanja reda

2. sposobnost korištenja postupaka za smanjenje i izbjegavanje panike,

3. sposobnost korištenja, ako je potrebno, popisa putnika u svrhu prebrojavanja tijekom evakuacije,

4. sposobnost osiguravanja da su putnici prikladno odjeveni

5. sposobnost provjere da su putnici pravilno upotrijebili prsluke za spašavanje

Uspješnost na programu izobrazbe uključujući praktični dioPoduzete su sve nužne radnje za slučaj opasnosti u skladu s utvrđenim postupcima
Ukupno (modul 3.)6,02,0
Modul 4. Upravljanje u izvanrednim okolnostima i ljudskim ponašanjem – zapovjednici, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve druge osobe kojima je prema rasporedu za uzbunu dodijeljena odgovornost za sigurnost putnika u izvanrednim situacijama na putničkim brodovima
Organizacija hitnih postupaka na brodu

Znanje o:

1. projektu i planu broda

2. sigurnosnim odredbama

3. planovima i postupcima za hitne slučajeve

Važnosti načela za razvoj brodskih hitnih postupaka, uključujući:

1. potrebu za planiranjem i uvježbavanjem brodskih hitnih postupaka

2. potrebu za upoznatost sveg osoblja i njihovo pridržavanje planiranih hitnih postupaka što je pomnije moguće u slučaju kriznih stanja

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem potvrđenih programa obuke, vježbi s jednim ili više pripremljenih planova za hitne slučajeve i praktičnih demonstracijaBrodski hitni postupci osiguravaju stanje spremnosti na reakcije na krizna stanja
Optimizacija korištenja resursa

Sposobnost optimizacije korištenja sredstava, uzimajući u obzir:

1. mogućnost da su resursi koji su raspoloživi u hitnoj situaciji ograničeni

2. potrebu da se u potpunosti iskoristi osoblje i oprema koji su neposredno raspoloživi i, po potrebi, da se improvizira

Sposobnost organizacije realističnih vježbi kojima se održava stanje spremnosti, uzimajući u obzir pouke naučene u prethodnim nesrećama koje su uključivale putničke brodove; informativni razgovor nakon vježbi.

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem potvrđenih programa obuke, praktičnih demonstracija i brodskih obuka i uvježbavanja hitnih postupaka

Planovi za nepredviđene okolnosti optimiziraju korištenje raspoloživih sredstava

Raspodjela zadataka i odgovornosti odražava upoznatost sa sposobnostima pojedinaca

Uloge i odgovornosti grupa i pojedinaca su jasno definirane

Upravljanje reagiranjem na hitne/opasna stanja

Sposobnost pružanja početne procjene i učinkovite reakcije na krizne stanja u skladu s prihvaćenim hitnim postupcima.

Sposobnost vođenja

Sposobnost vođenja drugih i upravljanja istima u kriznim stanjima, uključujući potrebu:

1. za time da bude primjer drugima tijekom kriznih stanja

2. za usredotočenim donošenjem odluka, s obzirom na potrebu za brzim djelovanjem u hitnim slučajevima

3. za motiviranjem, ohrabrivanjem i umirivanjem putnika i ostalog osoblja

Upravljanje stresom

Sposobnost prepoznavanja razvoja simptoma pretjeranog vlastitog stresa i stresa drugih članova brodskog tima za hitne slučajeve

Razumijevanje da stres kojeg je proizvelo krizno stanje može utjecati na radnu uspješnost pojedinaca i njihovu sposobnost da postupaju prema uputama i slijede postupke

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem potvrđenih programa obuke, praktičnih demonstracija i brodskih obuka i uvježbavanja hitnih postupaka

Postupci i aktivnosti su u skladu s ustaljenim načelima i planovima za upravljanje kriznim stanjima na brodu

Ciljevi i strategija su u skladu s prirodom hitnog slučaja, uzimaju u obzir nepredviđene okolnosti i optimalno koriste raspoložive resurse

Postupci članova posade pridonose održavanju reda i kontrole

Upravljanje putnicima i ostalim osobljem tijekom hitnih/opasnih stanja

Ljudsko ponašanje i reakcije

Sposobnost upravljanja putnicima i ostalim osobljem u kriznim stanjima, uključujući:

1. upoznatost s općim uzorcima reakcija putnika i ostalog osoblja u kriznim stanjima, uključujući mogućnost toga da:

1.1. ljudima općenito treba neko vrijeme prije nego prihvate činjenicu da postoji krizno stanje

1.2. se neki ljudi mogu uspaničiti i ne ophoditi se normalnom razinom racionalnosti, da njihova sposobnost razumijevanja može biti umanjena i da možda neće jednako slijediti upute kao što bi u nekriznim situacijama

2. svijest o tome da putnici i ostalo osoblje mogu, između ostalog:

2.1. kao prvu reakciju u kriznim stanjima, početi tražiti članove svojih obitelji, prijatelje i/ili svoju imovinu

2.2. tražiti zaštitu u svojim kabinama ili drugdje na brodu gdje misle da mogu izbjeći opasnost

2.3. imati tendenciju kretati se prema gornjim područjima kada se brod naginje na stranu

3. razumijevanje potencijalnog problema panike nastaje u slučaju razdvajanja obitelji

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem potvrđenih programa obuke, praktičnih demonstracija i brodskih obuka i uvježbavanja hitnih postupakaPostupci članova posade pridonose održavanju reda i kontrole
Uspostava i održavanje učinkovite komunikacije

Sposobnost uspostavljanja i održavanja učinkovite komunikacije, uključujući:

1. važnost jasnih i sažetih uputa i dojava

2. potrebu za poticanjem razmjene podataka s putnicima i ostalim osobljem i povratnih informacija od njih

Sposobnost pružanja važnih informacija putnicima i ostalom osoblju tijekom kriznog stanja, obavještavanje putnika o sveukupnom stanju i priopćavanje bio kakvih radnji koje trebaju poduzeti, uzimajući u obzir:

1. jezik ili jezike primjerene za glavne nacionalnosti putnika i ostalog osoblja koji putuju određenom linijom

2. moguću potrebu za komunikacijom tijekom kriznog slučaja nekim drugim sredstvom, poput pokazivanja, ili signala rukom ili usmjeravanja pozornosti putnika na mjesto uputa, zborna mjesta u slučaju nužde, spasonosne uređaje ili evakuacijske putove, kada usmena komunikacija nije praktična

3. jezik na kojem se hitne najave mogu biti emitirati u slučaju nužde ili tijekom vježbe kako bi se prenijele ključne smjernice putnicima i pomoglo članovima posade u pomaganju putnicima

Ocjenjivanje dokaza dobivenih temeljem potvrđenih programa obuke, praktičnih demonstracija i brodskih obuka i uvježbavanja hitnih postupaka

Podaci se iz raspoloživih izvora prikupljaju, ocjenjuju i potvrđuju što je brže moguće i preispituju tijekom kriznog slučaja

Podaci koji se daju pojedincima, skupinama za hitne intervencije i putnicima su točni, mjerodavni i pravovremeni

Podacima se putnike obavještava o prirodi kriznog slučaja i radnjama koje se od njih očekuju

Ukupno (modul 4.)6,02,0
Modul 5. Sigurnost putnika, sigurnost tereta i cjelovitost trupa – zapovjednici, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve druge osobe kojima je dodijeljena neposredna odgovornost za ukrcaj i iskrcaj putnika, ukrcaj, iskrcaj ili osiguranje tereta ili za zatvaranje otvora na trupu na ro-ro putničkom brodu
Sigurnost putnika, sigurnost tereta i cjelovitost trupa

Otvaranje, zatvaranje i osiguravanje otvora na trupu

1. Sposobnost za:

1.1. ispravnu primjenu postupaka uspostavljenih za brod vezanih uz otvaranje, zatvaranje i osiguravanje pramčanih, krmenih i bočnih vrata i rampi te pravilno upravljanje povezanim sustavima, i

1.2. provođenje ispitivanja o pravilnom brtvljenju.

Atmosfera/zrak na palubama ro-ro brodova

2. Sposobnost za:

2.1. korištenje opreme, ako se prevozi, za praćenje atmosfere u ro-ro prostorima, i

2.2. pravilnu primjenu postupaka uspostavljenih za brod za ventilaciju ro-ro prostora tijekom ukrcaja i iskrcaja vozila, tijekom putovanja i u slučajevima nužde.

Ukupno (modul 5.)3,0
UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)22,09,0
UKUPNO31,0


Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

Članak 14.

U postupku obnove Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti – Mjere sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/2) pomorcu se priznaje udovoljavanje uvjetu odgovarajućeg programa iz Modula 1 – Upoznavanje sa slučajevima opasnosti na putničkom brodu.

Članak 15.

Od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, pomorska učilišta ovlaštena za provedbu programa izobrazbe iz članka 67. Pravilnika, dužna su isti program izobrazbe provoditi u sadržaju i obujmu kako je utvrđeno ovim Pravilnikom.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-03/19

Urbroj: 530-03-1-21-6

Zagreb, 9. srpnja 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.