Dodatak Kolektivnom ugovoru za Hrvatsku elektroprivredu

NN 85/2021 (28.7.2021.), Dodatak Kolektivnom ugovoru za Hrvatsku elektroprivredu

KOLEKTIVNI UGOVORI

1578

UDRUGA POSLODAVACA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE, OIB: 31047929134, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, zastupana po predsjedniku Udruge, Frani Barbariću

i

sindikati:

•     HRVATSKI ELEKTROGOSPODARSKI SINDIKAT, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

•     NEZAVISNI SINDIKAT RADNIKA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

na temelju članka 192. do 196. Zakona o radu (»Narodne novine« 93/14, 127/17, 98/19) i odredbi Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine« 93/14, 26/17)

sklopili su u Zagrebu, 6. srpnja 2021. godine

DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA HRVATSKU ELEKTROPRIVREDU

Članak 1.

Stranke ovog Dodatka su suglasne da su dana 30. listopada 2019. godine zaključile Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu (Bilten broj 468 od 5. studenoga 2019. godine) koji se, u skladu s člankom 147. istog, primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2021. godine. Međutim, zbog složene društveno-ekonomske situacije, izazvane epidemijom koronavirusa, stranke suglasno žele u cijelosti produžiti njegovu primjenu do 31. prosinca 2023. godine uz određivanje najniže vrijednosti boda za 2022. i 2023. godinu, radi čega pristupaju potpisivanju ovog Dodatka.

Članak 2.

U Kolektivnom ugovoru u članku 65. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Osnovna plaća radnika, počevši od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine, za poslove najnižeg stupnja složenosti izračunava se na temelju vrijednosti boda od najmanje 8,35 kn bruto i tom iznosu dodaje se 0,920 bodova po satu ostvarenog redovnog efektivnog radnog vremena za troškove prehrane.

Osnovna plaća radnika, počevši od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine, za poslove najnižeg stupnja složenosti izračunava se na temelju vrijednosti boda od najmanje 8,55 kn bruto i tom iznosu dodaje se 0,920 bodova po satu ostvarenog redovnog efektivnog radnog vremena za troškove prehrane.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 3.

U Kolektivnom ugovoru članak 147. mijenja se i glasi:

»Ovaj Kolektivni ugovor sklapa se na određeno vrijeme do 31. prosinca 2023. godine, a stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.«

Članak 4.

U Kolektivnom ugovoru članak 151. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Stranke su suglasne da će se, u slučaju da novi Kolektivni ugovor nije sklopljen prije isteka roka na koji je sklopljen ovaj Kolektivni ugovor, odredbe ovog Kolektivnog ugovora primjenjivati još najduže tri mjeseca nakon proteka vremena na koje je sklopljen, odnosno do 31. ožujka 2024. godine.«

Članak 5.

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora za Hrvatsku elektroprivredu od 30. listopada 2019. godine ostaju neizmijenjene i na snazi.

Članak 6.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru sklopljen je u deset primjeraka, od kojih svaki sindikat zadržava po dva primjerka, Udruga poslodavaca četiri primjerka, dok se dva dostavljaju Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

ZA UDRUGU
POSLODAVACA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE
Predsjednik Udruge
Frane Barbarić, v. r.
ZA SINDIKATE
Hrvatski elektrogospodarski
sindikat – HES
Predsjednik
Tomislav Kovačević, v. r.
Nezavisni sindikat radnika hrvatske elektroprivrede – NSRHEP
Predsjednica
Sonja Mikulić, v. r.