Pravilnik o civilnim strelištima i drugim mjestima određenim za vježbe gađanja te prostorima za ispitivanje oružja i streljiva

NN 86/2021 (30.7.2021.), Pravilnik o civilnim strelištima i drugim mjestima određenim za vježbe gađanja te prostorima za ispitivanje oružja i streljiva

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1593

Na temelju članka 78. stavka 11. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, br. 70/17 i 141/20) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, donosi

PRAVILNIK

O CIVILNIM STRELIŠTIMA I DRUGIM MJESTIMA ODREĐENIM ZA VJEŽBE GAĐANJA TE PROSTORIMA ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni prostorni i tehnički zahtjevi te mjere sigurnosti koje moraju zadovoljiti civilna strelišta, uključujući i privremena civilna strelišta (u daljnjem tekstu: strelišta) i druga mjesta određena za vježbe gađanja te prostori izgrađeni za ispitivanje oružja i/ili streljiva.

Članak 2.

(1) Izvođenje gađanja na strelištima i drugim mjestima određenim za vježbe gađanja dozvoljeno je oružjem i streljivom iz kategorija B, C i D.

(2) Iznimno, na strelištima je dozvoljeno gađanje oružjem iz kategorije A kada se gađanje obavlja za potrebe državnih tijela pod uvjetom da su, prema pisanoj izjavi odgovorne osobe za vođenje civilnog strelišta (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba), osigurane dodatne mjere sigurnosti koje se odnose na razinu buke i zaštitu od probijanja i odbijanja zrna.

Članak 3.

(1) Na strelištima je dozvoljeno izvoditi gađanja u svrhu vježbi gađanja, natjecanja, osposobljavanja osoba za rukovanje oružjem i ispitivanja oružja i streljiva, osim na privremenim civilnim strelištima na kojima je dozvoljena uporaba oružja samo za potrebe održavanja natjecanja u gađanju.

(2) Na drugim mjestima određenim za vježbe gađanja mogu se izvoditi gađanja samo u svrhu vježbi gađanja.

II. UVJETI I MJERE SIGURNOSTI

Članak 4.

(1) Na strelištima i na drugim mjestima određenim za vježbe gađanja dozvoljeno je gađanje samo uz prisutnost odgovorne osobe ili odgovorne osobe za vođenje drugog mjesta određenog za vježbe gađanja (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba), koja mora biti zdravstveno sposobna i stručno osposobljena za rukovanje vatrenim oružjem.

(2) Iznimno, ako određeno gađanje izvode članovi registriranih streljačkih ili streličarskih udruga ili pravnih osoba ili obrtnika, čija je djelatnost vezana za uporabu oružja, mjere sigurnosti umjesto odgovorne osobe može provoditi i osoba koja predstavlja udrugu ili pravnu osobu ili obrtnika na temelju pisanog ovlaštenja odgovorne osobe za provođenje mjera sigurnosti prilikom određenog gađanja.

(3) Osoba iz stavka 2. ovog članka, koja provodi mjere sigurnosti umjesto odgovorne osobe, mora biti zdravstveno sposobna i stručno osposobljena za rukovanje vatrenim oružjem te je dužna odgovornoj osobi dati pisanu izjavu o preuzimanju odgovornosti za provođenje mjera sigurnosti prilikom gađanja.

(4) Odgovorna osoba ili osoba iz stavka 2. ovog članka dužna je sastaviti zapisnik o izvođenju gađanja, koji mora sadržavati podatke o sudionicima gađanja te o oružju i streljivu kojim se gađanje izvodi, iz kojih će biti vidljivi podaci o svim osobama i oružju koje se nalazi na prostoru strelišta.

Članak 5.

(1) Strelišta moraju biti izgrađena sukladno odredbama posebnih propisa kojima se uređuje gradnja, a mogu se graditi za potrebe gađanja jednom ili više vrsta oružja.

(2) Razina buke u najbližoj građevini izvan strelišta ili drugog mjesta određenog za vježbe gađanja mora biti u skladu s propisima kojima se uređuje područje zaštite od buke.

(3) Ispitivanje razine buke iz stavka 2. ovog članka provodi se u nazočnosti odgovorne osobe onim vrstama oružja za koje strelište ili drugo mjesto određeno za vježbe gađanja posjeduje odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), uz uporabu odgovarajućeg streljiva te uzimajući u obzir sve predviđene udaljenosti strijelca od mete.

(4) Na strelištima i drugim mjestima određenim za vježbe gađanja potrebno je osigurati provođenje mjera zaštite od požara, u skladu s propisima kojima je uređeno područje zaštite od požara.

(5) Odredbe propisa, kojima su propisani prostorni i tehnički uvjeti za smještaj oružja i streljiva u prodavaonicama oružja i streljiva, na odgovarajući način se primjenjuju za smještaj oružja i streljiva u zgradi strelišta.

(6) Strelišta i druga mjesta određena za vježbe gađanja moraju biti opremljena priborom za pružanje prve pomoći te na istima nije dozvoljena prodaja i konzumacija alkoholnih pića.

(7) Na strelištima i drugim mjestima određenim za vježbe gađanja građaninu je dozvoljeno punjenje streljiva za osobne potrebe samo na prostoru odvojenom od mjesta gađanja uz pisanu suglasnost odgovorne osobe.

III. STRELIŠTA OTVORENOG TIPA

Članak 6.

(1) Strelišta otvorenog tipa moraju biti ograđena ogradom visine najmanje 2 m te moraju biti postavljena tako da se neovlaštenim osobama onemogući pristup strelištu.

(2) Iznimno, ogradu iz stavka 1. ovog članka nije potrebno postaviti ako je zaštita streljačke staze iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika ujedno i granica strelišta, osim u slučaju kada je kao zaštita izveden zemljani nasip na način propisan u članku 8. ovog Pravilnika.

(3) Na ogradi strelišta iz stavka 1. i 2. ovog članka, na razmacima od najviše 20 m, moraju biti istaknuti znakovi upozorenja, dimenzija 25x20 cm, žute boje na kojem je crnim slovima napisano: »STRELIŠTE, ULAZ ZABRANJEN«.

a) Strelišta otvorenog tipa za kratko vatreno oružje svih kalibara i malokalibarske puške do kalibra .22 lr

Članak 7.

(1) Gađanje na strelištu otvorenog tipa za kratko vatreno oružje svih kalibara i malokalibarske puške kalibra .22 lr izvodi se samo unutar streljačke staze, kojih na strelištu može biti više.

(2) Svaka streljačka staza mora biti zaštićena zidom iza mete (prednji zaštitni zid) i bočnim zidovima (bočni zaštitni zidovi), koji moraju biti izgrađeni od armiranog betona debljine najmanje 8 cm ili od pune opeke debljine najmanje 12 cm, ožbukani cementnom žbukom ili od drugih materijala koji će spriječiti prolazak zrna, a što se dokazuje odgovarajućim dokumentom o provedenom ispitivanju izdanim od strane proizvođača materijala ili pravne osobe ili obrtnika koji materijal stavlja na tržište ili izjavom druge ovlaštene osobe za područje gradnje da su izvedenim radovima osigurane sve potrebne mjere sigurnosti.

(3) Zaštita streljačke staze iz stavka 1. i 2. ovog članka može biti izrađena i kao zemljani nasip, pod uvjetom da je izgrađen na način propisan člankom 8. ovog Pravilnika.

(4) Visina zidova iz stavka 2. ovog članka mora biti najmanje 3 m.

(5) Ploha prednjeg zaštitnog zida okrenuta prema strijelcu, mora biti obložena punim mekanim drvetom debljine najmanje 24 mm, udaljenim najmanje 5 cm od zida.

(6) Ploha zida iz stavka 5. ovog članka može biti obložena i drugim materijalom ili izvedenom preprekom čime će se spriječiti odbijanje zrna u prostor strelišta, što se dokazuje odgovarajućim dokumentima o provedenom ispitivanju izdanim od strane proizvođača materijala ili pravne osobe ili obrtnika koji materijal stavlja na tržište ili izjavom druge ovlaštene osobe za područje gradnje da su izvedenim radovima osigurane sve potrebne mjere sigurnosti.

(7) Obloga iz stavka 5. i 6. ovog članka nije potrebna ako se gađanje obavlja oružjem, odnosno streljivom čijom uporabom odbijanje zrna nije veće od 1 m, što se potvrđuje pisanom izjavom odgovorne osobe.

Članak 8.

(1) Ako je zaštita strelišta iz članka 7. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika izgrađena kao zemljani nasip, isti mora biti izgrađen na takav način da površina nasipa okrenuta prema strijelcu do dubine 1 m mora biti izgrađena od nabijene zemlje ili pijeska granulacije do 5 mm, bez kamena, šljunka i sličnih materijala.

(2) Kosine zemljanog nasipa moraju biti obrađene te osigurane od erozije travnatim pokrovom ili na drugi adekvatan način.

(3) Širina gornje plohe (krune) zemljanog nasipa mora biti najmanje 60 cm, a nagib kosine nasipa prema strijelcu do 1:2.

Članak 9.

(1) Osim zaštite iz članaka 7. ili 8. ovog Pravilnika, strelište mora biti zaštićeno i od mogućnosti izlijetanja zrna u drugim smjerovima izvan strelišta izvođenjem poprečnih blendi.

(2) Broj, visina i razmak poprečnih blendi mora biti takav da spriječi izlijetanje zrna izvan strelišta.

(3) Poprečne blende moraju biti izgrađene na način propisan člankom 7. stavkom 2. i 5. ili stavkom 2. i 6. ovog Pravilnika.

Članak 10.

(1) Uvjete iz članka 9. ovog Pravilnika nije potrebno ispuniti ako je udaljenost svakog streljačkog mjesta do ograde strelišta ili do ruba zaštitnog pojasa, koji je osiguran izvan ograde strelišta, za 5% veća od maksimalnog dometa oružja u svim pravcima polukruga u smjeru gađanja, čiji je centar streljačko mjesto.

(2) Osiguranje zaštitnog pojasa iz stavka 1. ovog članka mora osigurati odgovorna osoba na način da rasporedi punoljetne osobe oko zaštitnog pojasa, na mjesta s kojih će moći sa sigurnošću spriječiti pristup ljudima.

Članak 11.

(1) Ako se tijekom gađanja mijenja pozicija strijelca ili mete, ili i strijelca i mete istovremeno, za svaku poziciju strijelca moraju biti ispunjeni uvjeti propisani člankom 7. ili 8. i 9. ili 10. ovog Pravilnika.

(2) Iznimno, u odnosu na stavak 1. ovog članka, uvjete iz članka 9. i 10. ovog Pravilnika nije potrebno ispunjavati ako se prilikom gađanja u neposrednoj blizini strijelca, uz pisano odobrenje odgovorne osobe, nalazi osoba koja u slučaju ugroženosti ljudi, životinja i materijalnih dobara, unutar i izvan strelišta, može fizičkim kontaktom pravovremeno spriječiti daljnje gađanje.

(3) Osoba iz stavka 2. ovog članka, koja se nalazi u neposrednoj blizini strijelca, mora biti zaposlenik strelišta ili član udruge koja obavlja gađanje uz uvjet da je zdravstveno sposobna i stručno osposobljena za rukovanje vatrenim oružjem te je dužna odgovornoj osobi dati pisanu izjavu o preuzimanju odgovornosti za provođenje mjera sigurnosti iz stavka 2. ovog članka.

Članak 12.

(1) Tlo staze strelišta mora biti izgrađeno od zemlje ili pijeska najveće granulacije do 5 mm ili drugog materijala koji će spriječiti odbijanje zrna ili krhotina materijala od kojih je izgrađeno tlo strelišta.

(2) Unutar streljačke staze može biti više streljačkih mjesta, a razmak između streljačkih mjesta određuje odgovorna osoba strelišta.

b) Strelišta za puške s užlijebljenom cijevi svih kalibara

Članak 13.

(1) Gađanje na strelištu za puške s užlijebljenom cijevi izvodi se samo unutar streljačke staze, kojih na strelištu može biti više.

(2) Svaka streljačka staza mora biti zaštićena zidom iza mete (prednji zaštitni zid), i bočnim zidovima (bočni zaštitni zidovi), koji moraju biti izgrađeni od armiranog betona debljine najmanje 12 cm ili od pune opeke debljine najmanje 24 cm, ožbukane cementnom žbukom ili od drugih materijala koji će spriječiti prolazak zrna, što se dokazuje odgovarajućim dokumentima o provedenom ispitivanju.

(3) Zaštita streljačke staze iz stavka 2. ovog članka može biti izrađena i kao zemljani nasip, pod uvjetom da je izgrađen na način propisan člankom 8. ovog Pravilnika, s tim da širina gornje plohe (krune) zemljanog nasipa mora biti najmanje 120 cm.

(4) Visina zidova iz stavka 2. ovog članka mora biti najmanje 3 m.

(5) Ploha prednjeg zaštitnog zida, okrenuta prema strijelcu, mora biti obložena punim mekanim drvetom debljine najmanje 24 mm, udaljenim najmanje 5 cm od zida.

(6) Ploha iz stavka 5. ovog članka može biti obložena i drugim materijalom ili izvedenom preprekom, čime će se spriječiti odbijanje zrna u prostor strelišta, što se dokazuje odgovarajućim dokumentima o provedenom ispitivanju izdanim od strane proizvođača materijala ili pravne osobe ili obrtnika koji materijal stavlja na tržište ili izjavom druge ovlaštene osobe za područje gradnje da su izvedenim radovima osigurane sve potrebne mjere sigurnosti.

(7) Obloga iz stavka 6. ovog članka nije potrebna ako se gađanje obavlja oružjem s odgovarajućim streljivom pri čemu odbijanje zrna nije veće od 2 m.

(8) Na strelištima za puške s užlijebljenom cijevi mogu se izvoditi gađanja i iz kratkog vatrenog oružja.

Članak 14.

(1) Osim zaštite iz članka 8. ili 13. ovog Pravilnika, strelište iz članka 13. ovog Pravilnika mora biti zaštićeno i od mogućnosti izlijetanja zrna u drugim smjerovima izvan strelišta izvođenjem poprečnih blendi.

(2) Broj, visina i razmak poprečnih blendi mora biti takav da spriječi izlijetanje zrna iznad mete.

(3) Poprečne blende moraju biti izgrađene sukladno članku 13. stavku 2. i 5. ili 2. i 6. ovog Pravilnika.

Članak 15.

(1) Tlo staze strelišta mora biti izgrađeno od zemlje ili pijeska najveće granulacije do 5 mm ili drugog materijala koji će spriječiti odbijanje zrna ili krhotina materijala od kojih je izgrađeno tlo strelišta.

(2) Unutar streljačke staze može biti više streljačkih mjesta, a razmak između streljačkih mjesta određuje odgovorna osoba strelišta.

Članak 16.

(1) Uvjete iz članka 14. ovog Pravilnika nije potrebno ispuniti ako je udaljenost svakog streljačkog mjesta do ograde strelišta ili do ruba zaštitnog pojasa, koji je osiguran izvan ograde strelišta, za 5% veća od maksimalnog dometa oružja u svim pravcima polukruga, u smjeru gađanja, čiji je centar streljačko mjesto.

(2) Osiguranje zaštitnog pojasa iz stavka 1. ovog članka dužna je osigurati odgovorna osoba na način da rasporedi punoljetne osobe oko zaštitnog pojasa, na mjesta s kojih će moći sa sigurnošću spriječiti pristup ljudima.

Članak 17.

(1) Ako se tijekom gađanja mijenja pozicija strijelca ili mete ili i strijelca i mete istovremeno, za svaku poziciju strijelca moraju biti ispunjeni uvjeti propisani člankom 6. ili 13. i 14. ili 16. ovog Pravilnika.

(2) Iznimno, u odnosu na stavak 1. ovog članka, uvjete iz članka 14. i 16. ovog Pravilnika nije potrebno ispuniti ako se prilikom gađanja u neposrednoj blizini strijelca, uz pisano odobrenje odgovorne osobe za vođenje civilnog strelišta, nalazi osoba koja u slučaju ugrožavanja ljudi, životinja i materijalnih dobara, unutar i izvan strelišta, može fizičkim kontaktom pravovremeno spriječiti daljnje gađanje.

(3) Osoba iz stavka 2. ovog članka, koja se nalazi u neposrednoj blizini strijelca, mora biti zaposlenik civilnog strelišta ili član udruge koja obavlja gađanje uz uvjet da je zdravstveno sposobne i stručno osposobljena za rukovanje vatrenim oružjem te je dužna odgovornoj osobi dati pisanu izjavu o preuzimanju odgovornosti za provođenje mjera sigurnosti iz stavka 2. ovog članka.

c) Strelišta otvorenog tipa za puške s glatkim cijevima svih kalibara

Članak 18.

(1) Na strelištima otvorenog tipa za puške s glatkim cijevima mogu se gađati fiksne, pokretne i leteće mete.

(2) Udaljenost svakog streljačkog mjesta do ograde strelišta, u svim pravcima isječka kruga koji je opisan streljačkim mjestom kao ishodištem i područjem od 45 stupnjeva lijevo i desno u smjeru gađanja, mora biti za 5% veća u odnosu na maksimalni domet sačme streljiva s kojim se izvodi gađanje.

(3) Udaljenost iz stavka 2. ovog članka može biti i manja, ako se za svako streljačko mjesto osigura zapreka unutar ograde strelišta, koja će spriječiti izlijetanja sačme izvan isječka kruga iz stavka 2. ovog članka ili ako se osigura zaštitni pojas izvan ograde strelišta čija je udaljenost od streljačkog mjesta do ruba pojasa za 5% veća od maksimalnog dometa sačme streljiva s kojim se obavlja gađanje, a pojas je isječak kruga koji je opisan streljačkim mjestom kao ishodištem i područjem od 45 stupnjeva lijevo i desno u smjeru gađanja.

(4) Maksimalni domet sačme određen je tehničkim karakteristikama puške, odnosno streljiva.

(5) Odgovorna osoba mora osigurati da se, prije početka gađanja i tijekom gađanja u prostoru strelišta nalaze samo osobe koje obavljaju gađanja, gledatelji te osobe ovlaštene za obavljanje potrebnih poslova na civilnom strelištu.

(6) Osiguranje zaštitnog pojasa iz stavka 3. ovog članka mora osigurati odgovorna osoba na način da rasporedi punoljetne osobe oko zaštitnog pojasa, na mjesta s kojih će moći sa sigurnošću spriječiti pristup ljudima.

IV. STRELIŠTA ZATVORENOG TIPA

Članak 19.

(1) Strelište zatvorenog tipa može biti izgrađeno za malokalibarsko oružje, kratko vatreno oružje i za dugo vatreno oružje s užlijebljenom cijevi.

(2) Iznimno, na strelištu zatvorenog tipa može se izvoditi i gađanje puškama s glatkim cijevima ako su, prema ocjeni odgovorne osobe, osigurane dodatne mjere sigurnosti.

(3) Odgovorna osoba dužna je sastaviti pisano odobrenje za gađanje iz stavka 2. ovog članka, u kojem moraju biti propisane dodatne mjere sigurnosti kojima se onemogućava odbijanje projektila izvan smjera gađanja.

Članak 20.

(1) Zidovi i strop strelišta iz članka 19. ovog Pravilnika moraju biti izgrađeni od armiranog betona, debljine najmanje 20 cm, odnosno 10 cm za malokalibarsko oružje ili od pune opeke, debljine najmanje 25 cm, odnosno 15 cm za malokalibarsko oružje, ožbukane cementnom žbukom ili betonskih blokova s betonskim punjenjem debljine najmanje 25 cm, ožbukanih cementnom žbukom ili od drugih građevnih proizvoda koji će spriječiti prolazak zrna, što se dokazuje dokumentima koji prate građevne proizvode na tržištu, izdanim u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje građevnih proizvoda ili izjavom druge ovlaštene osobe za područje gradnje da su izvedenim radovima osigurane sve potrebne mjere sigurnosti.

(2) Na zidovima i stropu ne mogu biti izvedeni otvori, osim posebnih otvora za ventilaciju i protupožarna vrata koja se otvaraju prema van u odnosu na strelište, koja moraju biti zaštićena od pogodaka zrna, a ulazna vrata na strelište moraju biti izvedena na zidu koji se nalazi iza leđa strijelca.

Članak 21.

(1) Ploha prednjeg zaštitnog zida streljačke staze okrenuta prema strijelcu mora biti obložena punim mekanim drvetom debljine najmanje 24 mm, udaljenim najmanje 5 cm od zida.

(2) Ploha zida iz stavka 1. ovog članka može biti obložena i drugim materijalom ili izvedenom preprekom, čime će se spriječiti odbijanje zrna u prostor strelišta, što se dokazuje dokumentima koji prate građevne proizvode na tržištu, izdanim u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje građevnih proizvoda ili izjavom druge ovlaštene osobe za područje gradnje da su izvedenim radovima osigurane sve potrebne mjere sigurnosti.

(3) Bočni zidovi, strop i pod, u prostoru za gađanje, moraju biti od građevnog proizvoda koji se lako održava i izvedenom zaštitom za ublažavanje udara i sprečavanja odbijanja zrna.

(4) Obloga iz stavka 1. i 2. ovog članka nije potrebna ako se gađanje obavlja oružjem, odnosno streljivom kod kojeg odbijanje zrna nije veće od 1 m.

Članak 22.

(1) Strelište mora biti ventilirano prisilnom ventilacijom, tako da je osigurano najmanje 12 izmjena zraka tijekom jednog sata.

(2) Električne ili druge instalacije moraju biti zaštićene od pogotka zrna.

(3) Rasvjetna tijela moraju biti izvedena tako da su zaštićena od pogotka zrna.

(4) Upravljanje rasvjetom, ventilacijom i grijanjem mora biti izvan vatrene linije.

(5) Zvučna izolacija mora biti izrađena od građevnog proizvoda reakcije na požar razreda B.

Članak 23.

(1) Unutar streljačke staze može biti više streljačkih mjesta, a razmak između streljačkih mjesta određuje odgovorna osoba.

(2) Između streljačkih mjesta za gađanje mora biti izvedena pregrada radi zaštite strijelca od udarca čahure i ometanja gađanja.

(3) Odredba iz stavka 2. ovog članka ne odnosi se na gađanje oružjem koje ne izbacuje čahure.

Članak 24.

(1) Privremeno civilno strelište, za potrebe održavanja natjecanja u gađanju, mora ispunjavati sljedeće sigurnosne uvjete:

– da je onemogućeno izlijetanje zrna izvan streljačke staze

– da je onemogućeno odbijanje zrna prema strijelcu, drugim sudionicima gađanja ili gledateljima, postavljanjem odgovarajuće obloge

– da je onemogućen pristup drugim neovlaštenim osobama, izgradnjom ograde na način propisan člankom 6. ovog Pravilnika ili rasporedom punoljetnih osoba oko zaštitnog pojasa ili na drugi način, po procjeni odgovorne osobe, kojim će biti osigurana sigurnost ljudi, životinja i imovine.

(2) Uvjet iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovog članka ispunjava se izgradnjom zapreka koje osiguravaju propisane uvjete, što se dokazuje dokumentima koji prate građevne proizvode na tržištu, izdanim u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje građevnih proizvoda ili izjavom druge ovlaštene osobe za područje gradnje da su izvedenim radovima osigurane sve potrebne mjere sigurnosti.

(3) Ispitivanje zapreka iz stavka 2. ovog članka nije potrebno za strelišta otvorenog tipa ako su one izgrađene sukladno članku 7. ili 8. ili 13. ovog Pravilnika te za strelište zatvorenog tipa ako su izgrađene sukladno članku 20. i 21. ovog Pravilnika.

Članak 25.

Odredbe članaka 10., 11., 16. i 17. ovog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju i na strelišta iz članka 24. ovog Pravilnika.

V. DRUGA MJESTA ZA VJEŽBE GAĐANJA

Članak 26.

(1) Gađanje na drugim mjestima za vježbe gađanja izvodi se samo unutar streljačkih staza, osim kod gađanja letećih meta.

(2) Unutar streljačke staze može biti više streljačkih mjesta, a razmak između streljačkih mjesta određuje odgovorna osoba za vođenje drugog mjesta za vježbe gađanja.

Članak 27.

(1) Druga mjesta za vježbe gađanja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– udaljenost mjesta gađanja do najbliže građevine ne smije biti manja od 300 m, odnosno 150 m od javne prometnice, u svim pravcima polukruga, u smjeru gađanja, čiji je centar streljačko mjesto

– svaka streljačka staza mora biti cijelom širinom zaštićena sigurnosnom uzvisinom iza mete

– sigurnosna uzvisina iz podstavka 2. ovog stavka može biti prirodna ili nastala građevinskim ili rudarskim ili sličnim radovima (etaže u kamenolomu i sl.), a najniža točka uzvisine ne smije biti manja od 4 m ako je dužina streljačke staze do 60 m, 6 m ako je dužina streljačke staze od 61 m do 150 m, 8 m ako je dužina streljačke staze od 151 m do 250 m, 10 m ako je dužina streljačke staze od 251 m do 450 m, 15 m ako je dužina streljačke staze od 451 m do 800 m, 20 m ako je dužina streljačke staze od 801 m do 1100 m i 25 m ako je dužina streljačke staze veća od 1101 m.

– bočne strane staze moraju biti označene prirodnim zaprekama ili drugim oznakama

– mete unutar streljačke staze moraju biti postavljene tako da njihovo središte ne može biti na visini višoj od 1,5 m u odnosu na tlo

– ako je sigurnosna uzvisina od kamena, odnosno ako postoji mogućnost odbijanja zrna prilikom gađanja na udaljenosti do 100, mora se postaviti odgovarajuća obloga iza mete koja će spriječiti odbijanje zrna unutar prostora gađanja

– bočne strane staze moraju biti zaštićene uzvisinom iz podstavka 2. ovog članka ili na način propisan člankom 7. i 8., odnosno člankom 13. ovog Pravilnika

– najniža točka zaštite bočnih strana streljačke staze, u odnosu na tlo, ne smije biti niža od 3 m.

(2) Obloga iz stavka 1. podstavka 6. ovog članka, ovisno o oružju kojim se obavlja gađanje, mora biti izvedena sukladno članku 7. ili 8. ili 13. ovog Pravilnika.

(3) Ako se vježbe gađanja izvode kratkim vatrenim oružjem ili puškama s užlijebljenim cijevima, a da se tijekom gađanja mijenja pozicija strijelca ili mete, ili i strijelca i mete istovremeno, gađanje se može izvoditi samo ako je odgovorna osoba iz članka 4. ovog Pravilnika osigurala da se prilikom gađanja u neposrednoj blizini strijelca nalazi osoba koja u slučaju ugrožavanja ljudi, životinja i materijalnih dobara unutar i izvan mjesta određenog za vježbe gađanja, može fizičkim kontaktom pravovremeno spriječiti daljnje gađanje.

(4) Osoba iz stavka 3. ovog članka, koja se nalazi u neposrednoj blizini strijelca, mora biti član udruge koja obavlja gađanje te mora biti zdravstveno sposobna i stručno osposobljena za rukovanje vatrenim oružjem i mora odgovornoj osobi za vođenje drugog mjesta određenog za vježbe gađanja dati pisanu izjavu o preuzimanju odgovornosti za provođenje mjera sigurnosti iz stavka 3. ovog članka.

(5) Odredbe iz stavka 1. podstavka 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. te stavka 2., 3. i 4. ovog članka nije potrebno ispunjavati ako se vježbe gađanja izvode puškama s glatkim cijevima.

(6) Prilikom gađanja puškama iz stavka 5. ovog članka, udaljenost od svakog streljačkog mjesta do ruba mjesta za vježbe gađanja, u smjeru isječka kruga koji je opisan streljačkim mjestom kao ishodištem i područjem od 45 stupnjeva lijevo i desno u smjeru gađanja, mora biti najmanje 5% veća u odnosu na maksimalni domet sačme streljiva s kojim se vrši gađanje.

Članak 28.

(1) U vrijeme gađanja, mjesto gađanja mora biti osigurano od pristupa neovlaštenih osoba.

(2) Osiguranje iz stavka 1. ovog članka, može biti na način kako je to propisano člankom 6. stavkom 1. i 2. ovog Pravilnika ili osoba iz članka 4. ovog Pravilnika mora rasporediti punoljetne osobe oko prostora gađanja, na mjesta s kojih će moći sa sigurnošću spriječiti pristup ljudima.

(3) Visina ograde iz stavka 2. ovog članka ne može biti manja od 1 m, a na istoj moraju biti istaknuti znakovi upozorenja, dimenzija 25×20 cm, žute boje na kojem je crnim slovima napisano: »STRELIŠTE, ULAZ ZABRANJEN«.

(4) Mjesta na kojima su raspoređene osobe iz stavka 2. ovog članka moraju biti zaštićena od pogodaka zrna (prirodna zaštita ili zaštita izgrađena za potrebe mjesta za vježbe gađanja).

Članak 29.

Kod gađanja zračnim oružjem i oružjem s tetivom iz kategorije C na odgovarajući se način primjenjuju uvjeti propisani za gađanje vatrenim oružjem.

VI. PROSTORI IZGRAĐENI ZA ISPITIVANJE ORUŽJA I STRELJIVA

Članak 30.

(1) Prostor izgrađen u sklopu pogona pravnih osoba ili obrtnika kojima je Ministarstvo izdalo odobrenje za obavljanje proizvodnje i/ili popravka ili prepravka oružja i/ili proizvodnje streljiva za obavljanje ispitivanja oružja i/ili streljiva mora imati imenovanu najmanje jednu odgovornu osobu za vođenje navedenog prostora (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba), koja mora biti zdravstveno sposobna i stručno osposobljena za rukovanje vatrenim oružjem.

(2) Ispitivanje oružja i/ili streljiva u prostorima iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je samo osobama osposobljenim za rukovanje vatrenim oružjem uz poštivanje predviđenih mjera sigurnosti i uz prisutnost odgovorne osobe ili osobe koju je odgovorna osoba pisanom uputom ovlastila za provođenje mjera sigurnosti prilikom određenog gađanja.

(3) U prostorima iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je ispitivanje onih vrsta oružja i/ili streljiva za koju djelatnost posjeduju valjano odobrenje Ministarstva, uz uvjet da su osigurani potrebni sigurnosni uvjeti za zaštitu ljudi i imovine.

(4) Odgovorna osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je izraditi uputu za sigurno izvođenje ispitivanja oružja i/ili streljiva, sukladno odredbama propisanim ovim Pravilnikom za civilna strelišta za puške s užlijebljenim cijevima svih kalibara, odnosno za strelišta zatvorenog tipa te voditi evidenciju o osobama koje provode gađanja, kao i podatke o vrsti i kalibru oružja i streljiva koje se koristi.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Pravna osoba, obrtnik ili udruga koja posjeduje odobrenje za vođenje civilnog strelišta izdano prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, dužna je u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Pravilnika.

(2) Pravnoj osobi, obrtniku ili udruzi koja ne uskladi svoje poslovanje s rokom navedenim u stavku 1. ovog članka prestaje važiti odobrenje izdano prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 32.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe poglavlja IV. sadržane u člancima 18. do 48. Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta (»Narodne novine«, br. 69/08, 88/09, 53/11, 70/11 i 81/11- ispravak).

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/123
Urbroj: 511-01-152-21-10
Zagreb, 15. srpnja 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.