Pravilnik o tržišnim standardima za jaja

NN 90/2021 (13.8.2021.), Pravilnik o tržišnim standardima za jaja

Ministarstvo poljoprivrede

1649

Na temelju članka 51. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O TRŽIŠNIM STANDARDIMA ZA JAJA

OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se tržišni standardi za stavljanje na tržište jaja kokoši vrste Gallus gallus koja su proizvedena u Republici Hrvatskoj namijenjenih za konzumaciju ili preradu, jaja koja se unose na tržište Republike Hrvatske iz država članica Europske unije, jaja koja se uvoze iz trećih zemalja i jaja namijenjenih izvozu.

Provedba propisa

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013)

2. Uredba Komisije (EZ) br. 589/2008 od 23. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja (SL L 163, 24. 6. 2008.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/2168 оd 20. rujna 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 589/2008 u pogledu tržišnih standarda za jaja iz slobodnog uzgoja kad je pristup kokošiju površini na otvorenom ograničen (SL L 306, 22. 11. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 589/2008).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) veliko pakiranje je pakiranje koje sadrži više od 36 jaja

b) malo pakiranje je pakiranje koje sadrži najviše 36 jaja te se u njega ne ubrajaju otvoreni podlošci

c) prijevozna ambalaža je kontejner, pakiranje ili neka druga vrsta ambalaže u kojima se prevoze jaja

d) objekt za primarnu proizvodnju jaja u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao definicija navedena u članku 2. stavku 1. točki l) Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 123/19, 3/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o registraciji objekata)

e) vlastita turistička ponuda u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao definicija navedena u članku 2. stavku 1. točki z) Pravilnika o registraciji objekata

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao i pojmovi korišteni u članku 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 589/2008.

POSEBNE ODREDBE

Razvrstavanje jaja klase »A« po težini

Članak 4.

(1) Jaja klase »A« razvrstavaju se po težini u skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 589/2008.

(2) Daljnja podjela u težinske razrede uz upotrebu različitih boja, simbola, trgovačkih znakova ili slično na pakiranju nije dopuštena.

Pakirni centri

Članak 5.

(1) Subjektima u poslovanju s hranom čiji su prostor i tehnička oprema za klasiranje jaja u skladu s člankom 5. stavcima 2. i 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 589/2008 ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) odobrava pakirne centre u skladu s odredbama Pravilnika o registraciji objekata.

(2) U slučaju prestanka obavljanja odobrene djelatnosti subjekta ili ako se subjekt ne pridržava odredbi ovoga Pravilnika, pakirni centar se u skladu s odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka, rješenjem briše iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Razvrstavanje i označavanje jaja

Članak 6.

(1) Razvrstavanje i označavanje jaja koja se stavljaju na tržište mora biti u skladu s odredbama navedenim u Prilogu VII. dijelu VI. odjeljcima II. i III. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Boja koja se koristi za označavanje jaja mora udovoljavati odredbama Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (SL L 354, 31. 12. 2008) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom komisije (EU) br. 2020/1819 od 2. prosinca 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe bojila u nadomjescima za lososa (SL L 406, 3. 12. 2020.) kojom se propisuje dopuštenost uporabe bojila za označavanje hrane namijenjene prehrani ljudi.

(3) Jaja koja se unose u pakirni centar ili prehrambenu industriju koja se nalazi na području Republike Hrvatske moraju biti označena šifrom proizvođača.

(4) Jaja uvezena iz trećih zemalja u pakirni centar ili prehrambenu industriju koja se nalazi na području Republike Hrvatske moraju biti označena u skladu s člankom 30. Uredbe Komisije (EZ) br. 589/2008.

Označavanje jaja za prekograničnu isporuku

Članak 7.

U slučaju kada su jaja s mjesta proizvodnje namijenjena za prekograničnu isporuku u sabirnicu, pakirni centar ili neprehrambenu industriju, koja se nalazi u drugoj državi članici, primjenjuju se odredbe iz članka 8. stavaka 1. i 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 589/2008.

Izuzeće kod stavljanja na tržište jaja iz objekata za primarnu proizvodnju jaja

Članak 8.

(1) Jaja koja potječu iz objekata za primarnu proizvodnju u kojima se proizvodi do 350 jaja dnevno, mogu biti stavljena na tržište putem izravne prodaje krajnjem potrošaču:

– na mjestu proizvodnje

– na lokalnoj javnoj tržnici i/ili

– putem prodaje »od vrata do vrata« u proizvodnoj regiji.

(2) Jaja koja proizvođači izravno prodaju krajnjem potrošaču u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ne smiju se razvrstavati po kvaliteti ili težini.

(3) Jaja iz stavka 1. ovoga članka prilikom stavljanja na tržište putem izravne prodaje krajnjem potrošaču moraju biti označena samo šifrom proizvođača.

(4) Na mjestu prodaje jaja iz stavka 1. ovoga članka mora biti istaknuto objašnjenje šifre proizvođača i datum najkraćeg roka trajanja te se isti podaci moraju dati potrošaču prilikom prodaje od vrata do vrata.

(5) Proizvođači koji posjeduju do 50 kokoši nesilica koji prodaju jaja neposredno krajnjem potrošaču na mjestu proizvodnje i/ili u vlastitoj turističkoj ponudi ne trebaju označavati jaja šifrom proizvođača pod uvjetom da na mjestu prodaje bude istaknuto ime i adresa proizvođača.

(6) Jaja koja potječu od proizvođača koji posjeduju do 50 kokoši nesilica u slučaju prodaje na lokalnoj javnoj tržnici u proizvodnoj regiji moraju biti označena šifrom proizvođača.

Označavanje jaja koja se izravno dostavljaju prehrambenoj industriji

Članak 9.

(1) Jaja klase »A« koja se dostavljaju izravno s mjesta proizvodnje prehrambenoj i neprehrambenoj industriji na području Repub­like Hrvatske potrebno je označavati u skladu s odredbom Priloga VII. dijela VI. odjeljka III. točke 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Jaja klase »B« koja se isporučuju prehrambenoj i neprehrambenoj industriji na teritoriju Republike Hrvatske potrebno je označavati u skladu s odredbom iz stavka 1. ovoga članaka.

(3) Izuzeće od označavanja jaja iz stavka 2. ovoga članka dozvoljeno je za razbijena ili prljava jaja koja iz tehničkih razloga nije moguće označiti.

Označavanje pakiranja jaja

Članak 10.

Velika i mala pakiranja jaja klase »A«, moraju na vanjskoj strani pakiranja imati navedene jasno čitljive podatke u skladu s odredbama članka 12. stavcima 1. i 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 589/2008.

Datum najkraćeg roka trajanja

Članak 11.

(1) Datum najkraćeg roka trajanja jaja određuje se na najviše 28 dana nakon nesenja u skladu s člankom 13. Uredbe Komisije (EZ) br. 589/2008.

(2) Datum najkraćeg roka trajanja mora biti naznačen na pakiranju jaja, a označava se u skladu s odredbama Priloga X. odjeljka 1. točaka a), b) i c) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. (SL L 304, 22. 11. 2011.)

Obrazloženje šifre proizvođača na jajima

Članak 12.

(1) Jaja klase »A« koja se stavljaju na tržište moraju biti označena šifrom proizvođača (Primjer: 2-HR-9090) čije oznake i brojevi naznačuju:

– način uzgoja kokoši nesilica

– kod države podrijetla jaja i

– identifikacijski broj gospodarstva.

(2) Objašnjenje oznake načina uzgoja kokoši nesilica sastoji se od riječi i brojeva, ovisno o metodama uzgoja propisanim u Prilogu Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 2017/2168:

– »0« – jaja iz ekološkog uzgoja

– »1« – jaja iz slobodnog uzgoja

– »2« – jaja iz štalskog (podnog) uzgoja

– »3« – jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja.

(3) Kod države podrijetla jaja označava se kraticom države članice velikim tiskanim slovima (Primjer: HR – Republika Hrvatska).

(4) Identifikacijski broj gospodarstva Ministarstvo dodjeljuje gospodarskom subjektu prilikom registracije u skladu s odredbama Pravilnika o registraciji objekata.

Dostavljanje informacija

Članak 13.

(1) Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: DZS) dostavlja Europskoj komisiji podatke koji se odnose na kokoši nesilice i proizvodnju jaja elektroničkim putem u skladu s tehničkim specifikacijama Eurostata.

(2) DZS je na temelju Sporazuma (European Statistical System Agreement) obvezan dostaviti podatke iz stavka 1. ovoga članka do kraja lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Obavješćivanje o prekršajima

Članak 14.

Ministarstvo izvješćuje Europsku komisiju o prekršajima utvrđenim od strane inspekcijskih službi ili u slučaju postojanja ozbiljne sumnje na prekršaje gospodarskih subjekata u trgovini jajima unutar Zajednice u skladu s člankom 32. Uredbe Komisije (EZ) br. 589/2008.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Jaja označena u skladu s odredbama Pravilnika o kakvoći jaja (»Narodne novine«, br. 115/06, 69/07 i 76/08) mogu biti na tržištu do isteka roka njihova trajanja.

Stavljanje izvan snage

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kakvoći jaja (»Narodne novine«, br. 115/06, 69/07 i 76/08).

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/47

Urbroj: 525-14/0870-21-24

Zagreb, 29. srpnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.