Pravilnik o priznanjima i nagradama radi unapređivanja zaštite na radu

NN 91/2021 (18.8.2021.), Pravilnik o priznanjima i nagradama radi unapređivanja zaštite na radu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1658

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA RADI UNAPREĐIVANJA ZAŠTITE NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje postupak, način i uvjeti dodjele priznanja i nagrada pravnim i fizičkim osobama radi unapređivanja zaštite na radu, vrsta priznanja i nagrade, način podnošenja prijedloga te imenovanje i način rada povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrade.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Priznanja i nagrada se dodjeljuju prigodom obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu, 28. travnja.

Članak 3.

(1) Ministarstvo nadležno za rad (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje početkom siječnja svake godine javni poziv za dodjelu priznanja i nagrade za unapređivanje zaštite na radu.

(2) Poziv se objavljuje u oglasniku Narodnih novina i na internetskoj stranici Ministarstva.

(3) U tekstu poziva objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade.

II. PRIJEDLOZI ZA DODJELU PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 4.

(1) Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pravne i fizičke osobe, a prijedlog za dodjelu nagrade mogu podnijeti pravne osobe.

(2) Kandidat za dodjelu priznanja može biti pravna ili fizička osoba.

(3) Kandidat za dodjelu nagrade može biti fizička osoba.

(4) Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrade mora sadržavati:

1) podatke o kandidatu

2) kratak opis prijedloga za dodjelu priznanja ili nagrade s mjerljivim pokazateljima doprinosa zaštiti na radu (najviše četiri kartice teksta)

3) vrstu priznanja ili nagrade s obrazloženjem

4) podatke o predlagatelju.

(5) Prijedlog može sadržavati i druge priloge, kao što su popis ostalih postignuća kandidata na području zaštite na radu, mišljenja nezavisnih stručnjaka o doprinosu kandidata predloženog za dodjelu priznanja ili nagrade i slično.

Članak 5.

U prijedlogu za dodjelu priznanja moraju biti iskazani mjerljivi pokazatelji doprinosa na postignućima i unaprjeđivanju zaštite na radu, kao što su:

1) aktivnosti koje su doprinijele smanjenju broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom i/ili smanjenju njihovih posljedica

2) aktivnosti na uspostavi i održavanju sustava zaštite na radu te njegovom daljnjem mjerljivom unapređivanju

3) aktivnosti u provedbi višeg stupnja primjene pravila zaštite na radu u odnosu na sredstva rada, radnike i organizaciju rada

4) aktivno sudjelovanje u projektima na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu čija provedba je unaprijedila stanje zaštite na radu

5) objave stručnih radova na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu te aktivna suradnja sa drugim institucijama na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

6) provođenje edukacija, informiranja i podizanja razine svijesti na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu na široj razini

7) ostale aktivnosti koje su unaprijedile sustav zaštite na radu kod poslodavca ili sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Članak 6.

U prijedlogu za dodjelu nagrade za cjeloživotno postignuće moraju biti iskazani mjerljivi pokazatelji doprinosa na unaprjeđivanju zaštite na radu, kao što su:

1) aktivnosti koje su doprinijele smanjenju broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom i/ili smanjenju njihovih posljedica

2) aktivnosti na uspostavi i održavanju sustava zaštite na radu te njegovom daljnjem mjerljivom unapređivanju

3) aktivnosti u provedbi višeg stupnja primjene pravila zaštite na radu u odnosu na sredstva rada, radnike i organizaciju rada

4) aktivno sudjelovanje u projektima na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu čija provedba je unaprijedila stanje zaštite na radu

5) objave stručnih i znanstvenih radova te istraživanja na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

6) višegodišnje sudjelovanje u radu udruga ili drugih dobrovoljnih organizacija kojima je primarna djelatnost sigurnost i zaštita zdravlja na radu te aktivna suradnja sa drugim institucijama na istom području djelovanja

7) kontinuirano provođenje edukacija, informiranja i podizanja razine svijesti na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu na široj razini

8) ostale aktivnosti koje su unaprijedile sustav zaštite na radu kod poslodavca ili sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

III. VRSTE PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 7.

(1) Za unapređivanje zaštite na radu se dodjeljuju: priznanja za unapređivanje zaštite na radu i nagrada za životno djelo.

(2) Priznanja za unapređivanje zaštite na radu i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća na unaprjeđivanju zaštite na radu.

(3) Priznanja se dodjeljuju pravnim ili fizičkim osobama koje su:

1) ostvarile postignuća u skladu s mjerljivim pokazateljima doprinosa iz članka 5. ovoga Pravilnika

2) bile aktivne u zaštiti na radu najmanje 10 godina.

(4) Nagrada za životno djelo se dodjeljuje fizičkoj osobi koja je:

1) ostvarila postignuća u skladu s mjerljivim pokazateljima doprinosa iz članka 6. ovoga Pravilnika

2) bila radno aktivna u zaštiti na radu najmanje 20 godina.

(5) Postignuće iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka, na kojemu se temelji prijedlog za nagradu za životno djelo, mora utjecati na unaprjeđenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

(1) Priznanja se dodjeljuju u obliku povelje.

(2) Nagrada za životno djelo se dodjeljuje u obliku povelje i novčane nagrade.

(3) Visina novčane nagrade iz stavka 2. ovoga članka iznosi dvije prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini po podacima Državnog zavoda za statistiku.

Članak 9.

(1) Povelje su veličine 35 × 25 cm, tiskane na natural pergament papiru težine 230 g/m².

(2) Povelja koja se dodjeljuje uz priznanje za postignuća u području zaštite na radu ima dva stupca u 50% rasteru srebrene boje s pleterom i simbolima rada koji su otisnuti u punoj srebrenoj boji kao i riječ »priznanje«, a njen oblik i sadržaj je prikazan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Povelja koja se dodjeljuje uz nagradu za cjeloživotno postignuće u području zaštite na radu ima dva stupca u 50% rasteru zlatne boje s pleterom i simbolima rada koji su otisnuti u punoj zlatnoj boji kao i riječ »priznanje«, a njen oblik i sadržaj je prikazan u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

IV. POVJERENSTVO ZA DODJELU PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 10.

(1) Na prijedlog Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu ministar nadležan za rad (u daljnjem tekstu: ministar) posebnom odlukom, imenuje predsjednika i članove povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrade (u daljnjem tekstu: povjerenstvo).

(2) Članovi povjerenstva se biraju iz redova stručnjaka u području zaštite na radu, a mogu ih predlagati reprezentativne udruge poslodavaca i sindikata, strukovne udruge u području zaštite na radu te Državni inspektorat.

(3) Povjerenstvo čini pet članova, uključujući predsjednika povjerenstva.

(4) Imena članova povjerenstva se objavljuju prilikom dodjele priznanja i nagrade.

(5) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka se imenuje i tajnik povjerenstva.

(6) Administrativne poslove za povjerenstvo obavlja Ministarstvo.

Članak 11.

(1) Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrade odlučuje o dodjeli priznanja i nagrade.

(2) Povjerenstvo raspravlja i odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik povjerenstva.

(3) Na sjednici povjerenstva vodi se zapisnik.

(4) Ako je član povjerenstva kandidat za dodjelu priznanja ili nagrade, isti ne može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o dodjeli priznanja ili nagrade.

(5) Ako je član povjerenstva član uže ili šire obitelji kandidata, ili ako je član povjerenstva zaposlen u pravnoj osobi koja je predlagatelj, isti ne može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o dodjeli priznanja ili nagrade za tog kandidata.

Članak 12.

(1) Povjerenstvo može od predlagatelja zatražiti dodatno obrazloženje prijedloga ukoliko nisu za predloženog kandidata jasno iskazani mjerljivi pokazatelji doprinosa iz članka 5. ili 6. ovoga Pravilnika.

(2) Rok za dodatno obrazloženje prijedloga ne može biti duži od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dodatno obrazloženje.

(3) Ako predlagatelj ne dostavi dodatno obrazloženje prijedloga u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da prijedlog nije podnesen.

Članak 13.

Povjerenstvo može zatražiti od stručnih ustanova ili pojedinaca stručnu procjenu doprinosa i unaprjeđenja zaštite na radu za predloženog kandidata.

Članak 14.

(1) Povjerenstvo donosi odluku o dodjeli priznanja i nagrade većinom glasova svih članova, te istu odmah dostavlja Ministarstvu.

(2) Član povjerenstva koji se ne suglasi s odlukom povjerenstva o dodjeli priznanja i nagrade može tražiti da se njegovo mišljenje unese u zapisnik sjednice povjerenstva.

Članak 15.

(1) Povjerenstvo može donijeti odluku da se priznanja i nagrada neće dodijeliti ako ocijeni da niti jedan kandidat ne ispunjava uvjete i mjerljive pokazatelje doprinosa za njihovu dodjelu.

(2) Povjerenstvo može, ocjenjujući pokazatelje iz prijedloga, donijeti odluku da se kandidatu koji je predložen za nagradu za životno djelo, umjesto nagrade dodijeli priznanje za postignuća i unaprjeđivanje zaštite na radu.

V. URUČIVANJE PRIZNANJA I NAGRADE, OBAVIJESTI I EVIDENCIJE

Članak 16.

Priznanja i nagradu uručuje ministar ili osoba koju ministar ovlasti prigodom obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu.

Članak 17.

(1) Odluka o dodjeli priznanja i nagrade se objavljuje na stranici Ministarstva.

(2) Ministarstvo pisanim putem obavještava predlagatelje kandidata za koje povjerenstvo nije prihvatilo prijedloge za dodjelu priznanja ili nagrade, navodeći razloge povjerenstva.

(3) Ministarstvo vodi posebnu evidenciju dodijeljenih priznanja i nagrada.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 1/11).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/04
Urbroj: 524-03-03-01/2-21-15
Zagreb, 2. kolovoza 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.

PRILOG I.

PRILOG II.